15.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/24


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. února 2014,

kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu do Mexika, a příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o zápis Mexika na seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie

(oznámeno pod číslem C(2014) 692)

(Text s významem pro EHP)

(2014/86/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4 a čl. 19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární podmínky dovozu živých koňovitých do Unie. V souladu s čl. 13 odst. 1 písm. a) je jednou z podmínek povolení dovozu koňovitých do Unie, aby byla dotyčná třetí země dva roky prostá venezuelské encefalomyelitidy koní.

(2)

Rozhodnutí Komise 93/195/EHS (3) stanoví vzory veterinárních osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (4) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze kterých mají členské státy povolit dovoz živých koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(4)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/167/EU (5), kterým se mění seznam v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES, uvádí, že dočasný dovoz evidovaných koní, zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu, dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých a dovoz spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých z Mexika nejsou v současné době povoleny.

(5)

Komise obdržela posouzení rizik provedené francouzskými příslušnými orgány týkající se zpětného dovozu koní určených k dočasnému vývozu do Mexico City (Mexiko). Toto posouzení rizik obsahuje komplexní podrobnosti o opatřeních pro biologickou bezpečnost, která uplatňuje Théâtre équestre Zingaro na ochranu nákazového statusu svých koní při pobytu v Mexico City, jakož i karanténní opatření, která francouzské příslušné orgány v souvislosti s těmito koňmi uloží po jejich návratu.

(6)

Vzhledem ke stupni veterinárního dozoru, dohodnutým pravidelným zdravotním kontrolám a oddělení těchto koní od koňovitých s nižším nákazovým statusem je možné stanovit zvláštní veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro jejich zpětný dovoz po dočasném vývozu na dobu kratší než 90 dní za účelem účasti na konkrétních jezdeckých kulturních akcích v Mexico City.

(7)

Rozhodnutí 93/195/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Jelikož se opatření stanovená tímto rozhodnutím týkají pouze regionu s vysokou nadmořskou výškou a období suché a mírné zimy, kdy je riziko přenosu vezikulární stomatitidy a některých podtypů venezuelské encefalomyelitidy koní vektory nižší, měl by být zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu na dobu kratší než 90 dní do metropolitní oblasti Mexico City, tedy regionu, kde v průběhu posledních více než dvou let nebyla hlášena venezuelská encefalomyelitida koní, povolen.

(9)

Položka pro uvedenou třetí zemi v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES by proto měla být změněna.

(10)

Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 93/195/EHS se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

se zúčastnili konkrétních kulturních akcí v metropolitní oblasti Mexico City a splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení vyhotoveném v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením uvedeným v příloze X tohoto rozhodnutí.“

2)

Doplňuje se nová příloha X ve znění uvedeném v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. února 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/167/EU ze dne 3. dubna 2013, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (Úř. věst. L 95, 5.4.2013, s. 19).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA X

Image

Image


PŘÍLOHA II

V příloze I rozhodnutí 2004/211/ES se položka pro Mexiko nahrazuje tímto:

„MX

Mexiko

MX-0

celá země

D

 

MX-1

metropolitní oblast Mexico City

D

X

platí do 15. dubna 2014“