28.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/86


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1385/2013

ze dne 17. prosince 2013,

kterým se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada rozhodnutím 2012/419/EU (3) rozhodla o změně statusu Mayotte vůči Unii s účinkem od 1. ledna 2014. Od uvedeného dne přestane být Mayotte zámořskou zemí či územím ve smyslu čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a stane se nejvzdálenějším regionem Unie ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU. Po změně právního statusu Mayotte se na tento ostrov bude ode dne 1. ledna 2014 vztahovat právo Unie. S ohledem na zvláštní strukturální sociální a hospodářskou situaci Mayotte, kterou dále komplikuje jeho odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitý povrch a podnebí, by však měla být zavedena některá zvláštní opatření pro řadu oblastí.

(2)

V oblasti rybolovu a zdraví zvířat by měla být změněna následující nařízení.

(3)

Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 850/98 (4), oblast působnosti nařízení by měla být rozšířena o vody okolo Mayotte jakožto nového nejvzdálenějšího regionu a v pásmu 24 mil od základních linií ostrova by mělo být zakázáno použití košelkových nevodů k zátahům na hejna tuňáků a tuňákovitých za účelem ochrany hejn velkých stěhovavých ryb v blízkosti ostrova Mayotte.

(4)

Pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (5), vzhledem k velké roztříštěnosti a nerozvinutosti marketinkových strategií na Mayotte by použití pravidel pro označování produktů rybolovu znamenalo pro maloobchodníky zátěž nepřiměřenou informacím, které by se dostaly ke spotřebiteli. Proto je vhodné stanovit dočasnou odchylku od pravidel pro označování produktů rybolovu nabízených v maloobchodním prodeji koncovému spotřebiteli na Mayotte.

(5)

Pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (6), měla by být zavedena zvláštní opatření s ohledem na rybolovnou kapacitu a rejstřík loďstev.

(6)

Významná část loďstva plujícího pod vlajkou Francie a provozovaného z francouzského departementu Mayotte se skládá z plavidel kratších než 10 metrů, která jsou roztroušená okolo ostrova, nemají žádné konkrétní přístaviště a stále ještě musejí být identifikována, změřena a vybavena minimální bezpečnostní výstrojí, aby mohla být zařazena do rejstříku rybářských plavidel Unie. V důsledku této situace Francie tento rejstřík nestihne vyhotovit do 31. prosince 2021. Francie by nicméně měla vést provizorní rejstřík, který zaručí minimální identifikaci plavidel této části loďstva a zabrání nárůstu neoficiálních rybářských plavidel.

(7)

Jelikož Francie předložila Komisi pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) rozvojový plán, který popisuje orientační velikost loďstva Mayotte a očekávaný vývoj málo rozvinutého loďstva plavidel do délky 23 metrů používajících mechanická zařízení pro dlouhé lovné šňůry a plavidel používajících košelkové nevody se základnou na Mayotte jakožto novém nejvzdálenějším regionu, k němuž žádná smluvní strana IOTC včetně Unie nevyslovila námitky, je vhodné použít jeho referenční úrovně jakožto stropy pro kapacitu loďstva tvořeného plavidly do délky 23 metrů používajícími mechanická zařízení pro dlouhé lovné šňůry a plavidly používajícími košelkové nevody registrovanými v přístavech Mayotte. Odchylně od obecně platných pravidel Unie by se vzhledem k současné zvláštní sociální a hospodářské situaci Mayotte měl poskytnout dostatečný čas, aby Francie mohla do roku 2025 zvýšit kapacity málo rozvinuté části jejího loďstva menších plavidel.

(8)

Pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (7), je nutné vzít na vědomí, že Mayotte nedisponuje průmyslovou kapacitou ke zpracování vedlejších produktů živočišného původu. Je proto vhodné poskytnout Francii pětiletou lhůtu k vybudování infrastruktury nezbytné k identifikaci, manipulaci, přepravě a neškodnému odstraňování vedlejších produktů živočišného původu v plném souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

(9)

Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (8), je zřejmé, že Francie nebude s to splnit všechny kontrolní povinnosti Unie v části „Mayotte. Pelagické druhy a druhy žijící při mořském dnu. Délka < 10 m“ loďstva Mayotte do data, ke kterému se Mayotte stane nejvzdálenějším regionem. Plavidla této části loďstva, která jsou roztroušena okolo celého ostrova, nemají žádné konkrétní přístaviště a stále ještě musejí být identifikována. Kromě toho je nutné vyškolit rybáře a kontrolory a vybudovat příslušnou správní a fyzickou infrastrukturu. Je proto nezbytné stanovit dočasnou odchylku od některých pravidel kontroly rybářských plavidel a jejich vlastností, jejich činností na moři, jejich lovných zařízení a jejich úlovků ve všech fázích od plavidla po trh, pokud jde o tuto část loďstva. Aby však bylo dosaženo alespoň některých nejdůležitějších cílů nařízení (ES) č. 1224/2009, měla by Francie vybudovat vnitrostátní kontrolní režim, který umožní kontrolu a sledování činností této části loďstva a zajistí plnění mezinárodních oznamovacích povinností Unie.

(10)

Nařízení (ES) č. 850/98, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1224/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 850/98

Nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:

1)

v čl. 2 odst. 1 se písm. h) nahrazuje tímto:

„h)

Region 8

Všechny vody při pobřeží francouzských departementů Réunion a Mayotte, pod svrchovaností nebo jurisdikcí Francie.“;

2)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 34g

Omezení rybolovu ve dvacetičtyřmílové oblasti okolo Mayotte

Plavidlům je zakázáno používat jakékoli košelkové nevody k zátahům na hejna tuňáků a tuňákovitých ve dvacetičtyřmílové oblasti okolo Mayotte jakožto nejvzdálenějšího regionu ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU, měřené od základních linií, které ohraničují teritoriální vody.“

Článek 2

Změna nařízení (EU) č. 1379/2013

V článku 35 nařízení (EU) č. 1379/2013 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.   Do 31. prosince 2021 se odstavce 1, 2 a 3 nevztahují na produkty nabízené v maloobchodním prodeji koncovému spotřebiteli na Mayotte jakožto nejvzdálenějším regionu ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU.“

Článek 3

Změny nařízení (EU) č. 1380/2013

Nařízení (EU) č. 1380/2013 se mění takto:

1)

v článku 23 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Odchylně od odstavce 1 je Francie oprávněna zavést do 31. prosince 2025 novou kapacitu, aniž by odstranila rovnocennou kapacitu v jednotlivých částech loďstva na Mayotte jakožto nejvzdálenějším regionu ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“), uvedených v příloze II.“;

2)

v článku 36 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„5.   Odchylně od odstavce 1 je Francie do 31. prosince 2021 vyňata z povinnosti zapsat do svého rejstříku rybářských plavidel Unie ta plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 10 metrů a která jsou provozována z Mayotte.

6.   Do 31. prosince 2021 Francie vede prozatímní rejstřík rybářských plavidel, jejichž celková délka nepřesahuje 10 metrů a která jsou provozována z Mayotte. Uvedený rejstřík obsahuje nejméně název, celkovou délku a identifikační kód každého plavidla. Plavidla zanesená do prozatímního rejstříku se považují za plavidla registrovaná na Mayotte.“;

3)

v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013 se v tabulce za položku „Guadeloupe: Pelagické druhy. D > 12 m“ vkládají položky týkající se Mayotte obsažené v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Změna nařízení (ES) č. 1069/2009

V nařízení (ES) č. 1069/2009 se článek 56 nahrazuje tímto:

„Článek 56

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 4. března 2011.

Článek 4 se však na Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“) použije ode dne 1. ledna 2021. Vedlejší produkty živočišného původu a výrobky z nich vyprodukované na Mayotte před 1. lednem 2021 se neškodně odstraní podle čl. 19 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.“

Článek 5

Změna nařízení (ES) č. 1224/2009

V nařízení (ES) č. 1224/2009 se za článek 2 vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2a

Použití kontrolního režimu Unie na některé části loďstva Mayotte jakožto nejvzdálenějšího regionu

1.   Do 31. prosince 2021 se čl. 5 odst. 3 a články 6, 8, 41, 56, 58 až 62, 66, 68 a 109 nevztahují na Francii s ohledem na rybářská plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 10 metrů a která jsou provozována z Mayotte jakožto nejvzdálenějšího regionu ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“), jejich činnosti a jejich úlovky.

2.   Do 30. září 2014 Francie zřídí zjednodušený a prozatímní kontrolní režim rybářských plavidel, jejichž celková délka nepřesahuje 10 metrů a která jsou provozována z Mayotte. Tento režim se týká těchto záležitostí:

a)

znalost rybolovné kapacity;

b)

přístup do vod Mayotte;

c)

provádění povinností vyplývajících z prohlášení;

d)

určení orgánů odpovědných za kontrolní činnosti;

e)

opatření, která zajistí, že veškeré vynucování pravidel týkajících se plavidel delších než 10 metrů je prováděno nediskriminačním způsobem.

Francie do 30. září 2020 předloží Komisi akční plán, ve kterém uvede opatření k zajištění plného provedení nařízení (ES) č. 1224/2009 ode dne 1. ledna 2022, pokud jde o rybářská plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 10 metrů a která jsou provozována z Mayotte. Tento akční plán bude předmětem rozhovorů mezi Francií a Komisí. Francie přijme veškerá nezbytná opatření k provedení uvedeného akčního plánu.“

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Stanovisko ze dne 12 prosince 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 97.

(3)  Rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

(5)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(6)  Viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

STROPY RYBOLOVNÉ KAPACITY PRO LOĎSTVO REGISTROVANÉ NA MAYOTTE JAKOŽTO NEJVZDÁLENĚJŠÍM REGIONU VE SMYSLU ČLÁNKU 349 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU

Mayotte plavidla lovící vlečnou sítí

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte

plavidla < 23 m používající mechanická zařízení pro dlouhé lovné šňůry

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte

Druhy žijící u dna a pelagické druhy. Plavidla < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  Podle rozvojového plánu předloženého IOTC dne 7. ledna 2011.

(2)  Stropy budou v této tabulce uvedeny, jakmile budou k dispozici, nejpozději však do 31. prosince 2025.