18.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1352/2013

ze dne 4. prosince 2013,

kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 a čl. 12 odst. 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 608/2013 stanoví podmínky a postupy, za kterých celní orgány přijímají opatření, pokud zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví podléhá nebo by mělo podléhat celnímu dohledu nebo celní kontrole podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2).

(2)

V souladu s nařízením (EU) č. 608/2013 mohou řádně oprávněné osoby a subjekty podat příslušnému celnímu útvaru žádost, aby celní orgány přijaly ve vztahu k tomuto zboží opatření (žádost), a mohou rovněž požádat o prodloužení lhůty, během níž mají celní orgány přijmout opatření v souladu s dříve schválenou žádostí (žádost o prodloužení lhůty).

(3)

V zájmu zajištění jednotných podmínek, jimiž se řídí žádost a žádost o prodloužení lhůty, by měly být stanoveny standardní formuláře.

(4)

Těmito standardními formuláři by měly být nahrazeny formuláře upravené prováděcím nařízením Komise (ES) č. 1891/2004 (3) k nařízení (ES) č. 1383/2003 (4), jež má být nařízením (EU) č. 608/2013 zrušeno.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 by proto mělo být zrušeno.

(6)

Nařízení (EU) č. 608/2013 se použije od 1. ledna 2014, a od téhož dne by se tedy mělo použít i toto nařízení.

(7)

Opatření upravená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex uvedeného v čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 608/2013,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádost o to, aby celní orgány přijaly opatření ve vztahu ke zboží podezřelému z porušení práva duševního vlastnictví (žádost), uvedená v článku 6 nařízení (EU) č. 608/2013, se podává na formuláři stanoveném v příloze I tohoto nařízení.

2.   Žádost o prodloužení lhůty, během níž mají celní orgány opatření přijmout (žádost o prodloužení lhůty), uvedená v článku 12 nařízení (EU) č. 608/2013, se podává na formuláři stanoveném v příloze II tohoto nařízení.

3.   Formuláře stanovené v přílohách I a II musí být vyplněny v souladu s pokyny k vyplnění uvedenými v příloze III.

Článek 2

Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) č. 608/2013, lze formuláře stanovené v přílohách I a II tohoto nařízení v případě potřeby vyplnit čitelně rukou.

Tyto formuláře nesmějí obsahovat žádné výmazy, přepisy ani jiné změny a musí sestávat ze dvou vyhotovení.

Údaje ve formulářích vyplňovaných rukou musí být vepsány inkoustem a hůlkovým písmem.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 1891/2004 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 16).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7)


PŘÍLOHA I

Image 1

Text obrazu

Image 2

Text obrazu