27.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/261


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

Strana 732, čl. 141 odst. 2 písm. a) bod ii):

místo:

„ii)

mezi 1. únorem a 31. srpnem běžného hospodářského roku pro další množství řepného cukru, izoglukózy nebo inulinového sirupu;“

má být:

„ii)

mezi 1. únorem a 31. srpnem běžného hospodářského roku pro množství řepného cukru nebo inulinového sirupu;“.