3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/9


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

1.

Strana 265, čl. 2 bod 2:

místo:

„2.

nadnárodní spolupráci na velkých nadnárodních územích, která zahrnuje vnitrostátní, regionální a místní partnery, …“

má být:

„2.

nadnárodní spolupráci na větších nadnárodních územích, která zahrnuje celostátní, regionální a místní partnery, …“.

2.

Strana 266, čl. 3 odst. 6:

místo:

„6.   Regiony třetích zemí nebo území uvedené v odstavcích 2 a 4, se uvedou v seznamech zmíněných v odstavcích 1 a 3.“

má být:

„6.   Regiony třetích zemí nebo území uvedené v odstavcích 2 a 4 se pro informaci uvedou v seznamech zmíněných v odstavcích 1 a 3.“

3.

Strana 266, čl. 3 odst. 7:

místo:

„…přičemž musí být dodržena pravidla platná pro každý z těchto prostředků přídělů.“

má být:

„…přičemž musí být dodržena pravidla platná pro každý z těchto přídělů prostředků.“

4.

Strana 272, čl. 14 odst. 1:

místo:

„1.   Řídicí orgán podá Komisi do 31. května 2016 a do téhož dne každého následujícího roku až do roku 2022 včetně výroční zprávu …“

má být:

„1.   Řídicí orgán podá Komisi do 31. května 2016 a do téhož dne každého následujícího roku až do roku 2023 včetně výroční zprávu …“.

5.

Strana 275, čl. 25 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„Každý zástupce z každého členského státu či třetí země, kteří se účastní programu spolupráce, odpovídá za poskytnutí věcných prvků souvisejících s výdaji na jeho území, které auditní orgán požaduje za účelem posouzení.“

má být:

„Každý zástupce z každého členského státu či třetí země, kteří se účastní programu spolupráce, odpovídá za poskytnutí věcných prvků souvisejících s výdaji na jeho území, které auditní orgán požaduje za účelem jejich posouzení.“

6.

Strana 276, čl. 29 odst. 5:

místo:

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 4 a čl. 18 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo …“

má být:

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 4 a čl. 18 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo …“.

7.

Strana 277, příloha:

místo:

„PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO CÍL EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

 

JEDNOTKA

NÁZEV

Produktivní investice

 

podniky

Počet podniků pobírajících podporu

 

podniky

Počet podniků pobírajících granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících nefinanční podporu

 

podniky

Počet nově podpořených podniků

 

podniky

Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

 

organizace

Počet výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (jiné než granty)

 

ekvivalenty plných úvazků

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Udržitelný cestovní ruch

návštěvy/rok

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Infrastruktura IKT

domácnosti

Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbps

Doprava

Železnice

kilometry

Celková délka nových železničních tratí

 

 

z toho: TEN-T

 

kilometry

Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných železničních tratí

 

z toho: TEN-T

Silnice

kilometry

Celková délka nově postavených silnic

 

 

z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic

 

z toho: TEN-T

Městská hromadná doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest

Životní prostředí

Pevný odpad

tuny/rok

Další kapacita na recyklaci odpadu

Dodávka vody

osoby

Další počet obyvatel obsloužených lepší dodávkou vody

Čištění odpadních vod

populační ekvivalent

Další počet obyvatel obsloužených lepším čištěním odpadních vod

Prevence a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel využívajících protipovodňových opatření

 

osoby

Počet obyvatel využívajících ochrany proti lesním požárům

Rekultivace

hektary

Celková rozloha rekultivovaného území

Příroda a biodiverzita

hektary

Rozloha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování

Výzkum, inovace

 

ekvivalenty plných úvazků

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

 

ekvivalenty plných úvazků

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

 

podniky

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře na projekty v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik

Energetika a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Další kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lepší klasifikací spotřeby energie

 

kWh/rok

Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách

 

uživatelé

Počet dalších odběratelů energie napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

tuny ekvivalentu CO2

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů

Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení pro péči o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet obyvatel majících přístup k lepším zdravotnickým službám

Specifické ukazatele rozvoje měst

 

osoby

Počet obyvatel žijících v oblastech s integrovanými strategiemi rozvoje měst

 

metry čtvereční

Nově vytvořené nebo rekultivované otevřené prostory v městských oblastech

 

metry čtvereční

Veřejné nebo komerční budovy vybudované nebo zrenovované v městských oblastech

 

bytové jednotky

Renovované byty v městských oblastech

Trh práce a odborné vzdělávání (1)

 

osoby

Počet účastníků iniciativ přeshraniční mobility

 

osoby

Počet účastníků společných místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a společného odborného vzdělávání

 

osoby

Počet účastníků přeshraničních projektů na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a sociálního začlenění

 

osoby

Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy

má být:

„PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO CÍL EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

 

JEDNOTKA

NÁZEV

Produktivní investice

 

podniky

Počet podniků pobírajících podporu

 

podniky

Počet podniků pobírajících granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících nefinanční podporu

 

podniky

Počet nových podniků, které dostávají podporu

 

podniky

Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

 

organizace

Počet výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (jiné než granty)

 

ekvivalenty plných úvazků

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Udržitelný cestovní ruch

návštěvy/rok

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Infrastruktura IKT

domácnosti

Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbps

Doprava

Železnice

kilometry

Celková délka nových železničních tratí

 

 

z toho: TEN-T

 

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí

 

z toho: TEN-T

Silnice

kilometry

Celková délka nově postavených silnic

 

 

z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

 

z toho: TEN-T

Městská hromadná doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest

Životní prostředí

Pevný odpad

tuny/rok

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

Dodávka vody

osoby

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou

Čištění odpadních vod

populační ekvivalent

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

Prevence a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním

 

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním požárům

Rekultivace

hektary

Celková rozloha rekultivovaného území

Příroda a biodiverzita

hektary

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování

Výzkum, inovace

 

ekvivalenty plných úvazků

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

 

ekvivalenty plných úvazků

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

 

podniky

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

 

EUR

Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik

Energetika a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie

 

kWh/rok

Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách

 

uživatelé

Počet nových odběratelů energie napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

tuny ekvivalentu CO2

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů

Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet obyvatel majících přístup k lepším zdravotnickým službám

Specifické ukazatele rozvoje měst

 

osoby

Počet obyvatel žijících v oblastech s integrovanými strategiemi rozvoje měst

 

metry čtvereční

Nově vytvořené nebo rekultivované otevřené prostory v městských oblastech

 

metry čtvereční

Veřejné nebo komerční budovy vybudované nebo zrenovované v městských oblastech

 

bytové jednotky

Regenerované bytové jednotky v městských oblastech

Trh práce a odborné vzdělávání (2)

 

osoby

Počet účastníků iniciativ přeshraniční mobility

 

osoby

Počet účastníků společných místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a společného odborného vzdělávání

 

osoby

Počet účastníků přeshraničních projektů na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a sociálního začlenění

 

osoby

Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy


(1)  Informace o účastnících budou podle potřeby rozděleny podle jejich postavení na trhu práce; uvede se, zda jsou „zaměstnaní“, „nezaměstnaní“, „dlouhodobě nezaměstnaní“, „neaktivní“ nebo „neaktivní a neúčastnící se vzdělávání nebo odborné přípravy“.“

(2)  Informace o účastnících budou podle potřeby rozděleny podle jejich postavení na trhu práce; uvede se, zda jsou „zaměstnaní“, „nezaměstnaní“, „dlouhodobě nezaměstnaní“, „neaktivní“ nebo „neaktivní a neúčastnící se vzdělávání nebo odborné přípravy“.“