26.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 315/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1197/2013

ze dne 25. listopadu 2013,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na zveřejnění vědecké studie nazvané „Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk“ (Používání trvalých barev na vlasy a riziko rakoviny močového měchýře) v roce 2001 došel Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům, následně nahrazený podle rozhodnutí Komise 2004/210/ES ze dne 3. března 2004 o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí (2) Vědeckým výborem pro spotřební zboží (dále jen „VVSZ“), k závěru, že možná rizika používání přípravků k barvení vlasů jsou znepokojující. Ve svých stanoviscích VVSZ doporučil, aby Komise učinila další kroky ke kontrole používání látek k barvení vlasů.

(2)

VVSZ dále doporučil vytvořit celkovou strategii posuzování bezpečnosti látek k barvení vlasů, včetně požadavků na zkoušky látek používaných v přípravcích k barvení vlasů s ohledem na jejich možnou genotoxicitu nebo mutagenitu.

(3)

V návaznosti na stanoviska VVSZ se Komise s členskými státy a zúčastněnými stranami dohodla na celkové strategii regulace látek používaných v přípravcích k barvení vlasů, podle níž měly průmyslové subjekty předložit podklady s aktualizovanými vědeckými údaji o bezpečnosti látek k barvení vlasů, aby mohl VVSZ provést posouzení rizika.

(4)

VVSZ, který byl následně podle rozhodnutí Komise 2008/721/ES ze dne 5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES (3) nahrazen Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“), posoudil bezpečnost jednotlivých látek, jichž se týkaly aktualizované podklady předložené průmyslovými subjekty.

(5)

Co se týče vyhodnocení možných rizik pro zdraví spotřebitelů plynoucích z reakčních produktů vytvářených oxidačními látkami k barvení vlasů během barvení vlasů, nezmínil VVBS ve svém stanovisku ze dne 21. září 2010, založeném na dostupných údajích, žádné větší obavy, pokud jde o genotoxicitu a karcinogenitu barev na vlasy a jejich reakčních produktů používaných v současnosti v Unii.

(6)

Aby se zajistila bezpečnost přípravků k barvení vlasů pro lidské zdraví, je vhodné omezit nejvyšší koncentrace 21 posuzovaných látek k barvení vlasů a zařadit tyto látky do přílohy III nařízení (ES) 1223/2009, s přihlédnutím ke konečným stanoviskům, jež ohledně jejich bezpečnosti poskytl VVBS.

(7)

V návaznosti na posouzení VVBS ohledně látky Toluene-2,5-Diamine uvedené v položce 9a přílohy III nařízení (ES) 1223/2009 je vhodné změnit její nejvyšší povolenou koncentraci v konečném kosmetickém přípravku.

(8)

Definice přípravku na vlasy v nařízení (ES) č. 1223/2009 vylučuje aplikaci na řasy. Důvodem pro tuto výjimku byla skutečnost, že stupeň rizika je při aplikaci kosmetických přípravků na vlasy jiný, než při aplikaci na řasy. V případě aplikace přípravků k barvení vlasů na řasy bylo tedy třeba provést zvláštní posouzení bezpečnosti.

(9)

VVBS dospěl ve svém stanovisku ze dne 12. října 2012 ohledně oxidačních látek k barvení vlasů a peroxidu vodíku používaného v přípravcích k barvení řas k závěru, že oxidační látky k barvení vlasů p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole a 2,6-Diaminopyridine, uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009, jejichž použití v přípravcích k barvení vlasů bylo shledáno jako bezpečné, mohou být bezpečně používány profesionálními pracovníky v přípravcích určených k barvení řas. Kromě toho dospěl VVBS k závěru, že do 2 % peroxidu vodíku lze tuto látku uvedenou v položce 12 přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009 považovat za bezpečnou pro spotřebitele, je-li použita k barvení řas.

(10)

Na základě vědeckého posouzení těchto látek by jejich používání v přípravcích určených k barvení řas mělo být povoleno ve stejných koncentracích jako u přípravků k barvení vlasů. Přípravky určené k barvení řas by měly být povoleny pouze pro profesionální použití, neboť je nutné zabránit možným rizikům spojeným s jejich aplikací samotnými spotřebiteli. Aby profesionální pracovníci mohli informovat spotřebitele o možných nežádoucích účincích barvení řas a v zájmu snížení rizika senzibilizace kůže u těchto přípravků by na jejich etiketách mělo být vytištěno příslušné upozornění.

(11)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

S cílem zamezit narušení trhu v důsledku přechodu od směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o kosmetických prostředcích (4) k nařízení (ES) č. 1223/2009 by se toto nařízení mělo použít od téhož data jako nařízení (ES) č. 1223/2009.

(13)

Hospodářským subjektům by mělo být poskytnuto dostatečně dlouhé přechodné období, aby mohli vyhovět požadavkům na nová upozornění týkající se přípravků určených k barvení řas.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. července 2013.

Tato ustanovení v příloze se však použijí ode dne 1. července 2014:

a)

ustanovení v sloupci „i“ bodu 1 a bodů 3 až 9 týkající se použití látek v přípravcích určených k barvení řas;

b)

bod 2 a bod 10.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45.

(3)  Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

1)

Vkládá se položka 8b, která zní:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„8b

p-Fenylendiamin a jeho soli

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Přípravky určené k barvení řas

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na řasy překročit 2 % v přepočtu na volnou bázi.

Jen pro profesionální použití.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou

Obsahuje fenylendiaminy.

Používejte vhodné rukavice.“ “

2)

Položka 9a se nahrazuje tímto:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„9a)

2-Methylbenzen-1,4-diamin

2-Methylbenzen-1,4-diamin-sulfát

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Obecné použití

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“

b)

Profesionální použití

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2 % (v přepočtu na volnou bázi) nebo 3,6 % (v přepočtu na sulfátovou sůl).

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).

Používejte vhodné rukavice.“ “

3)

Položka 12 se nahrazuje tímto:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny nebo směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně látek karbamid peroxid a peroxid zinečnatý

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Přípravky na vlasy

a)

12 % H2O2 (40 objemů), přítomného nebo uvolněného

 

Pro a) a f): Používejte vhodné rukavice.

Pro a), b), c) a e):

Obsahuje peroxid vodíku.

Zamezte styku s očima.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

b)

Přípravky na kůži

b)

4 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

c)

Přípravky pro tvrzení nehtů

c)

2 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

d)

Přípravky pro ústní hygienu, včetně ústní vody, zubní pasty a přípravků na bělení nebo zesvětlení zubů

d)

≤ 0,1 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

e)

Přípravky na bělení nebo zesvětlení zubů

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

e)

K prodeji pouze zubním lékařům.

U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno pro zubní lékaře ve smyslu směrnice 2005/36/ES (1) nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.

Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.

e)

Koncentrace H2O2, přítomného nebo uvolněného, uvedena v procentech.

Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.

K prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno pro zubní lékaře nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.“

f)

Přípravky určené pro řasy

f)

2 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

f)

„Jen pro profesionální použití.

f)

Na etiketě se uvede:

„Jen pro profesionální použití.

Zamezte styku s očima.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou

Obsahuje peroxid vodíku.“

4)

Položka 22 se nahrazuje tímto:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„22

1,3-Benzendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) i b):

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 1,25 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje resorcinol.

Po použití vlasy důkladně opláchněte.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“

b)

Přípravky určené k barvení řas

b)

Jen pro profesionální použití.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

Obsahuje resorcinol.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.“

c)

Vlasové lotiony a šampony

c)

0,5 %

 

c)

Obsahuje resorcinol.“

5)

Položka 203 se nahrazuje tímto:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„203

6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridindiamin-hydrochlorid a dihydrochlorid(17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) a c): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 0,68 % v přepočtu na volnou bázi (1,0 % jako dihydrochlorid).

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,68 % jako volná báze (1,0 % jako dihydrochlorid)

Pro a), b) a c):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

b)

Může způsobit alergickou reakci

c)

Přípravky určené k barvení řas

 

c)

Jen pro profesionální použití.

c)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou“ “

6)

Položka 217 se nahrazuje tímto:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„217

m-Aminofenol a jeho soli

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 1,2 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Přípravky určené k barvení řas

b)

Jen pro profesionální použití.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou“ “

7)

Položka 229 se nahrazuje tímto:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„229

5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-kresol

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 1,5 %.

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Přípravky určené k barvení řas

b)

Jen pro profesionální použití.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.“ “

8)

Položky 241 a 242 se nahrazují tímto:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„241

5-Amino-o-kresol

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 1,5 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Přípravky určené k barvení řas

b)

Jen pro profesionální použití.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.“

242

2,4-Diaminofenoxyethanol, jeho hydrochlorid a jeho sulfát

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 2,0 % (jako hydrochlorid).

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Přípravky určené k barvení řas

b)

Jen pro profesionální použití.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.“ “

9)

Položky 244 a 245 se nahrazují tímto:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„244

4-Amino-m-kresol

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 1,5 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Přípravky určené k barvení řas

b)

Jen pro profesionální použití.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.“

245

2-(3-Amino-4-methoxyanilino)ethanol a jeho sulfát

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 1,5 % (jako sulfát)

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Přípravky určené k barvení řas

b)

Jen pro profesionální použití.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.“ “

10)

Doplňují se nové položky 265 až 285, které znějí:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„265

1,4-Diaminoanthrachinon

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,5 %

Přítomnost disperzní červeně 15 jako nečistoty v disperzní violeti 1 pro přípravky k barvení vlasů musí být < 1 % (hmot.)

 

266

2-((4-Amino-2-nitrophenyl)amino)-)ethanol

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,45 %.

Pro a): Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

3,0 %

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Pro a) i b):

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

267

[7-Hydroxy-8-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftyl]-trimethylamonium-chlorid

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

2,0 %

 

 

268

2-[[4-(Dimethylamino)fenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium-chlorid

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,5 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

 

 

269

2-Amino-5-ethylfenol-hydrochlorid

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

270

3,4,5,6-Tetrachlor-2-(1,4,5,8-tetrabrom-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoová kyselina (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,4 %

 

 

271

Směs 1), 2) a 3) v dispergátoru (lignosulfát):

Disperse Blue 377 je směs tří barviv:

 

 

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

2,0 %

 

 

1)

1,4-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthrachinon

1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

1)

4471-41-4

1)

224-743-7

2)

1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthrachinon

2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

2)

67674-26-4

2)

266-865-3

3)

1,4-Bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthrachinon

3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

3)

67701-36-4

3)

266-954-7

272

4-Aminofenol

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,9 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

273

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazol-sulfát

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 3,0 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

274

4-Formyl-1-methylchinolinium-4-methylbenzensulfonát

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,5 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

275

Methyl-[1-methyl-4-[(methylfenylhydrazono)methyl]pyridinium]-sulfát

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

 

 

276

2-[(4-Aminofenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium-chlorid

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,5 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

 

 

277

3-(3-Pyridinylazo)-2,6-pyridindiamin

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,25 %

 

 

278

4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin-hydrochlorid (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,5 %

 

 

279

2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-on-dimethansulfonát

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,0 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

280

2-Amino-4,6-dinitrofenol a natrium-2-amino-4,6-dinitrofenolát

Picramic Acid a Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,6 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,6 %

 

 

281

3-[3-(Methylamino)-4-nitrofenoxy]propan-1,2-diol

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,8 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

282

3-[[9,10-Dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-1-propanaminium-bromid

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

3,0 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

283

3-Amino-2-chlor-6-methylfenol

3-Amino-4-chlor-6-methylfenol-hydrochlorid

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,5 %

 

 

284

Bis-(5-amino-2-hydroxyfenyl)-methan-dihydrochlorid

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

 

 

285

Pyridin-2,6-diamin

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,15 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

ImageBarvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Přípravky určené k barvení řas

b)

Jen pro profesionální použití.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

ImageTento výrobek může způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:

má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,

v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.“ “


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.“