19.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1159/2013

ze dne 12. července 2013,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) stanovením registračních a licenčních podmínek pro uživatele GMES a určením kritérií pro omezení přístupu ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Politika v oblasti údajů a informací GMES by měla zachovávat soulad s dalšími příslušnými unijními politikami, nástroji a činnostmi. Zejména by měla být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (2). Tato politika by měla respektovat práva a zásady zakotvené v Listině základních práv EU, zejména právo na respektování soukromého života, ochranu osobních údajů, právo duševního vlastnictví, svobodu umění a věd a svobodu podnikání.

(2)

Politika v oblasti údajů a informací GMES by měla výrazně přispívat k politice zpřístupnění údajů podporované Evropskou unií, kterou zahájila směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (3) a kterou dále podpořilo rozhodnutí Komise 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise (4), přijaté v souvislosti se sdělením Komise ze dne 26. srpna 2010 nazvaným „Digitální agenda pro Evropu“ (5).

(3)

Je třeba stanovit registrační a licenční podmínky pro uživatele GMES a vymezit kritéria pro omezení přístupu ke zvláštním údajům GMES a k informacím služeb GMES. Podmínky pro přístup k jiným údajům a informacím, použitým jako vstupy pro služby GMES, by měli definovat jejich poskytovatelé.

(4)

Komise ve svém sdělení ze dne 28. října 2009 nazvaném „Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES): úkoly a další kroky v oblasti vesmírné složky“ (6) uvedla svůj záměr pokračovat v provádění politiky bezplatného a volného přístupu k údajům ze Sentinelů.

(5)

Přístup k údajům ze Sentinelů by měl být bezplatný, plný a volný, v souladu se Společnými zásadami politiky v oblasti údajů ze Sentinelů (7), které schválila Rada programu pro pozorování Země (PB-EO) Evropské kosmické agentury.

(6)

Třetí země nebo mezinárodní organizace, které přispívají k činnosti GMES podle článku 7 nařízení (EU) č. 911/2010, by měly mít přístup ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES za stejných podmínek, které platí pro členské státy.

(7)

Jak je uvedeno ve 28. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 911/2010, program GMES by měl být chápán jako evropský příspěvek k vybudování Globální soustavy systémů pozorování Země (GEOSS). Proto by volné šíření v rámci programu GMES mělo být plně slučitelné se zásadami sdílení údajů v rámci GEOSS.

(8)

V zájmu dosažení cílů politiky v oblasti údajů a informací GMES uvedených v článku 9 nařízení (EU) č. 911/2010 by uživatelé měli být náležitě oprávněni k využívání zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES v co nejširším možném rozsahu. Uživatelé by měli mít rovněž možnost dále předávat zvláštní údaje GMES a informace služeb GMES, a to pozměněné i beze změny.

(9)

Zvláštní údaje GMES a informace služeb GMES by měly být pro uživatele bezplatné, tak aby měli uživatelé prospěch ze sociálních výhod vyplývajících ze zvýšeného využívání zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES.

(10)

Politika volného šíření v rámci programu GMES může být přezkoumána a případně upravena s přihlédnutím k potřebám uživatelů, potřebám průmyslu v oblasti pozorování Země a technologickému vývoji.

(11)

V zájmu volného šíření údajů a informací GMES není vhodné stanovit žádnou výslovnou ani implicitní záruku, a to ani pokud jde o kvalitu a vhodnost pro jakýkoliv účel.

(12)

Komise by měla uplatňovat omezení týkající se volného šíření v rámci programu GMES v případech, kdy by bezplatný, plný a volný přístup k některým zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES mohl narušit práva a zásady zakotvené v Listině základních práv EU, jako je právo na respektování soukromého života, ochranu osobních údajů nebo práva duševního vlastnictví u údajů, jichž se při produkci služeb GMES používá jako vstupů.

(13)

V případě potřeby by omezení měla chránit bezpečnostní zájmy Unie, jakož i vnitrostátní bezpečnostní zájmy členských států. Pokud jde o vnitrostátní bezpečnostní zájmy, tato omezení by měla brát ohled na povinnosti členských států, které jsou na základě mezinárodních smluv členy organizací kolektivní obrany. Výsledkem hodnocení podle kritérií citlivosti v zájmu omezení šíření zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES by mělo být předběžné schválení bezpečnostních otázek, což umožní nepřerušené poskytování zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES.

(14)

Kritéria citlivosti by měla postihovat různé parametry, které mohou představovat riziko pro bezpečnost Unie nebo jejích členských států. Ohrožení kritické infrastruktury, jak je uvedeno v čl. 2 písm. a) směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (8), by měla být brána v úvahu jako důležité kritérium citlivosti.

(15)

Pokud je to nezbytné, měly by mít členské státy možnost požadovat, aby se omezení vztahovalo na poskytování určitých zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES. Komise by při posuzování takových žádostí nebo z vlastní iniciativy měla zajistit účinnou a efektivní reakci v zájmu ochrany bezpečnostních zájmů Unie nebo členských států a současně usilovat o co nejmenší možné přerušení toků údajů a informací k uživatelům.

(16)

Platformy GMES pro šíření mohou čelit technickým omezením, která by jim mohla znemožnit splnění veškerých žádostí o poskytnutí údajů nebo informací. Za těchto výjimečných okolností by technická přístupnost zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES měla být vyhrazena pro uživatele ze zemí a mezinárodních organizací, které přispívají k provozním činnostem GMES s cílem zajistit nepřetržitost služby. Prospěch z vyhrazení služeb by měl být případně podmíněn určitou formu registrace. Toto vyhrazení by nemělo bránit těm uživatelům, kteří díky němu získali údaje nebo informace, ve využívání práv přiznaných tímto nařízením, včetně práva údaje nebo informace dále předávat.

(17)

Pokud jde o přístup ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES, měly by být zavedeny čtyři úrovně registrace uživatelů. Za prvé, v zájmu širokého využití zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES by vyhledávací a prohlížecí služby ve smyslu čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2007/2/ES měly být poskytovány bez registrace. Za druhé, pokud jde o služby stahování dat ve smyslu čl. 11 odst. 1 písm. c) směrnice 2007/2/ES, mělo by být možné vyžadovat zjednodušenou formu registrace. Proces registrace by neměl odradit uživatele od přístupu k údajům a informacím, ale měl by umožňovat shromažďování statistických údajů o uživatelích. Za třetí, střední úroveň registrace by měla umožnit vyhrazení přístupu některým skupinám uživatelů. Za čtvrté, striktní postup registrace by se měl použít ke splnění potřeby omezit přístup z bezpečnostních důvodů a měl by vyžadovat jednoznačnou identifikaci uživatele,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví:

a)

podmínky pro plný a volný přístup k informacím produkovaným v rámci služeb GMES a údajům shromážděným prostřednictvím zvláštní infrastruktury GMES;

b)

kritéria pro omezení přístupu k těmto informacím a údajům;

c)

podmínky pro registraci uživatelů GMES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„službami GMES“ složka služeb uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 911/2010;

b)

„informacemi služeb GMES“ informace a jejich metadata, které produkují služby GMES;

c)

„zvláštními údaji GMES“ údaje shromažďované prostřednictvím zvláštní infrastruktury GMES a jejich metadata;

d)

„metadaty“ strukturované informace o údajích nebo informacích umožňující jejich vyhledávání, třídění a používání;

e)

„platformou GMES pro šíření“ technické systémy používané pro šíření zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES mezi uživatele;

f)

„vyhledávacími službami“ vyhledávací služby, jak jsou definovány v čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 2007/2/ES;

g)

„prohlížecími službami“ prohlížecí služby, jak jsou definovány v čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 2007/2/ES;

h)

„službami stahování dat“ služby stahování dat, jak jsou definovány v čl. 11 odst. 1 písm. c) směrnice 2007/2/ES.

KAPITOLA 2

VOLNÉ ŠÍŘENÍ ZVLÁŠTNÍCH ÚDAJŮ GMES A INFORMACÍ SLUŽEB GMES – LICENČNÍ PODMÍNKY

Článek 3

Zásady volného šíření

Uživatelé mají bezplatný, plný a volný přístup ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES za podmínek stanovených v článcích 4 až 10, s výhradou omezení stanovených v článcích 11 až 16.

Článek 4

Finanční podmínky

Ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES poskytovaným prostřednictvím platforem GMES pro šíření za předem určených technických podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 je bezplatný přístup.

Článek 5

Podmínky týkající se vlastností, formátu a médií pro šíření

1.   U každého typu zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES jejich poskytovatelé pod dohledem Komise stanoví alespoň jeden soubor charakteristik, formát a média pro šíření a sdělí tuto definici prostřednictvím platforem GMES pro šíření.

2.   Zvláštní údaje GMES a informace služeb GMES musí být v souladu s požadavky směrnice 2007/2/ES do té míry, do jaké spadají do oblasti působnosti uvedených ustanovení.

Článek 6

Podmínky týkající se platforem GMES pro šíření

Zvláštní údaje GMES a informace služeb GMES budou šířeny mezi uživatele prostřednictvím platforem GMES pro šíření, které poskytne Komise, nebo pod jejím dohledem.

Článek 7

Podmínky pro využívání

1.   Oprávněný přístup ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES se poskytne pro tyto účely:

a)

rozmnožování;

b)

rozšiřování;

c)

sdělování veřejnosti;

d)

přizpůsobení, úprava a kombinace s jinými údaji a informacemi;

e)

jakákoli kombinace písmen a) až d).

2.   Zvláštní údaje GMES a informace služeb GMES mohou být použity kdekoli ve světě bez časového omezení.

Článek 8

Podmínky týkající se informací poskytovaných uživateli

1.   Při distribuci nebo sdělování zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES veřejnosti uživatelé informují veřejnost o zdroji těchto údajů a informací.

2.   Uživatelé nesmí vytvářet dojem, že je jejich činnost oficiálně schválena Unií.

3.   V případě, že byly uvedené údaje nebo informace přizpůsobeny nebo pozměněny, uživatel to musí jasně uvést.

Článek 9

Neexistence záruky

Zvláštní údaje GMES a informace služeb GMES se uživatelům poskytují bez záruky, ať už výslovné, nebo implicitní, a to i pokud jde o kvalitu a vhodnost pro jakýkoliv účel.

Článek 10

Podmínky v případě omezení volného šíření

Pokud Komise vyhradí přístup ke zvláštním údajům GMES a informacím služeb GMES pro některé uživatele v souladu s článkem 12, zaregistrují se tito uživatelé postupem, který umožní jejich jednoznačnou identifikaci před tím, než je jim přístup povolen.

KAPITOLA 3

OMEZENÍ

Článek 11

Právní rozpor

V případě, že je volné šíření některých zvláštních údajů GMES nebo informací služeb GMES v rozporu s mezinárodními dohodami nebo ochranou práv duševního vlastnictví vztahující se na údaje a informace použité jako vstupy při produkci informací služeb GMES nebo by se neúměrně dotklo práv a zásad zakotvených v Listině základních práv EU, jako je právo na soukromý život nebo ochranu osobních údajů, přijme Komise nezbytná opatření podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 911/2010 k tomu, aby se zabránilo jakémukoli takovému rozporu, nebo k omezení šíření dotčených zvláštních údajů GMES nebo informací služeb GMES.

Článek 12

Ochrana bezpečnostních zájmů

1.   V případě, že volné šíření zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES kvůli citlivosti těchto údajů a informací představuje nepřijatelný stupeň rizika pro zájmy Unie nebo jejích členských států, omezí Komise jejich šíření v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 911/2010.

2.   Komise posoudí citlivost zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES podle kritérií citlivosti stanovených v článcích 13 až 16.

Článek 13

Kritéria citlivosti pro zvláštní údaje GMES

1.   Pocházejí-li zvláštní údaje GMES ze systému pro pozorování z vesmíru, který splňuje alespoň jednou z vlastností uvedených v příloze, posoudí Komise citlivost údajů na základě těchto kritérií:

a)

technické vlastnosti údajů, včetně prostorového rozlišení a spektrálních pásem;

b)

doba mezi získáním a šířením údajů;

c)

existence ozbrojených konfliktů, ohrožení mezinárodního či regionálního míru a bezpečnosti nebo kritických infrastruktur ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2008/114/ES v oblasti, jíž se zvláštní údaje GMES týkají;

d)

výskyt slabých míst v bezpečnosti nebo pravděpodobnost využití zvláštních údajů GMES pro taktické a operační činnosti ohrožující bezpečnostní zájmy Unie, jejích členských států a mezinárodních partnerů.

2.   Pocházejí-li zvláštní údaje GMES ze systému pro pozorování z vesmíru, který nevykazuje žádnou z vlastností uvedených v příloze, nepovažují se zvláštní údaje GMES za citlivé.

Článek 14

Kritéria citlivosti pro informace služeb GMES

Komise posoudí citlivost informací služeb GMES na základě těchto kritérií:

a)

citlivost vstupů použitých při produkci informací služeb GMES;

b)

doba mezi pořízením vstupů a šířením informací služeb GMES;

c)

existence ozbrojených konfliktů, ohrožení mezinárodního či regionálního míru a bezpečnosti nebo kritických infrastruktur ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2008/114/ES v oblasti, jíž se informace služeb GMES týkají;

d)

výskyt slabých míst v bezpečnosti nebo pravděpodobnost využití informací služeb GMES pro taktické a operační činnosti ohrožující bezpečnostní zájmy Unie, jejích členských států a mezinárodních partnerů.

Článek 15

Žádost o přehodnocení citlivosti

Změní-li se podmínky, za nichž bylo provedeno posouzení podle článku 13 nebo 14, může Komise z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu přehodnotit citlivost zvláštních údajů GMES nebo informací služeb GMES za účelem omezení, pozastavení nebo povolení získávání zvláštních údajů GMES nebo šíření informací služeb GMES. Předloží-li členský stát žádost, Komise vezme v úvahu limity, pokud jde o trvání a rozsah požadovaného omezení..

Článek 16

Vyvážení zájmů

1.   Při posuzování citlivosti zvláštních údajů GMES a informací služeb GMES podle článku 12 je třeba váhu bezpečnostních zájmů posuzovat ve vztahu k zájmům uživatelů a environmentálním, společenským a hospodářským přínosům shromažďování, produkce a volného šíření dotčených údajů a informací.

2.   Komise při posuzování bezpečnosti zváží, zda budou omezení účinná, jsou-li podobné údaje v každém případě k dispozici z jiných zdrojů.

KAPITOLA 4

VÝHRADNÍ PŘÍSTUP A REGISTRACE

Článek 17

Výhradní přístup

1.   Pokud žádosti o přístup překročí kapacity platforem GMES pro šíření, může být přístup ke zdrojům GMES vyhrazen těmto uživatelům:

a)

veřejným službám, průmyslovým podnikům, výzkumným organizacím a občanům v Unii;

b)

veřejným službám, průmyslovým podnikům, výzkumným organizacím a občanům ve třetích zemích, kteří přispívají k činnosti GMES;

c)

mezinárodním organizacím, které přispívají k činnosti GMES.

2.   Uživatelé, kterým je přístup vyhrazen v souladu s odstavcem 1, se za účelem přístupu zaregistrují a uvedou svoji totožnost, kontaktní údaje, oblast činnosti a zemi, v níž jsou usazeni.

Článek 18

Registrace

1.   K přístupu ke službám stahování dat se uživatelé zaregistrují on-line prostřednictvím platforem GMES pro šíření. Registrace je bezplatná. Uživatelé se zaregistrují jednorázově a jsou automaticky přijati. Postup registrace musí zahrnovat:

a)

vytvoření uživatelského účtu a hesla uživatelem;

b)

statistické informace čítající nejvýše 10 položek zadaných uživatelem.

2.   Pro vyhledávací služby a prohlížecí služby se registrace nevyžaduje.

KAPITOLA 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39.

(5)  KOM(2010) 245 v konečném znění/2 ze dne 26. srpna 2010.

(6)  KOM(2009) 589 v konečném znění.

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

(8)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75.


PŘÍLOHA

Vlastnosti systému pro pozorování z vesmíru uvedené v článku 13

a)

Systém je technicky schopen generovat údaje s geometrickým rozlišením 2,5 metru či méně v alespoň jednom vodorovném směru.

b)

Systém je technicky schopen generovat údaje s geometrickým rozlišením 5 metrů či méně v alespoň v jednom vodorovném směru ve spektrálním rozsahu 8–12 mikronů (infračervené tepelné záření).

c)

Systém je technicky schopen generovat údaje s geometrickým rozlišením 3 metry či méně v alespoň jednom vodorovném směru ve spektrálním rozsahu od 1 mm do 1 metru (mikrovlny).

d)

Systém má více než 49 spektrálních kanálů a je technicky schopen generovat údaje s geometrickým rozlišením 10 metrů či méně alespoň v jednom vodorovném směru a alespoň v jednom spektrálním kanálu.