16.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1155/2013

ze dne 21. srpna 2013,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o informace o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (1), a zejména na čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení čl. 36 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 nesmějí informace, které mohou poskytovat provozovatelé potravinářských podniků, uvádět spotřebitele v omyl, být pro spotřebitele nejednoznačné ani matoucí a musí být tam, kde je to vhodné, podloženy příslušnými vědeckými údaji.

(2)

V souladu s odstavcem 3 uvedeného článku má Komise přijmout prováděcí akty upravující použití těchto požadavků pro případy uvedené v tomto odstavci.

(3)

Ustanovení odstavce 4 uvedeného článku umožňují, aby byl odstavec 3 doplněn o další zvláštní případy, kdy Komise musí provést uvedené požadavky tak, aby se zajistila náležitá informovanost spotřebitelů.

(4)

Lidé postižení celiakií trpí trvalou nesnášenlivostí lepku. Lepek může mít na tyto lidi nepříznivé účinky, a proto by neměl být v jejich jídle obsažen nebo by měl být přítomen jen ve velmi malém množství.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 (2) stanoví harmonizovaná pravidla pro informace poskytované spotřebitelům o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (3) předpokládá zrušení nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. července 2016.

(6)

Spotřebitelé by měli být nadále náležitě informováni a neměli by být uváděni v omyl nebo mateni na základě informací o nepřítomnosti nebo sníženém obsahu lepku v potravinách poskytovaných provozovateli potravinářských podniků po zrušení nařízení (ES) č. 41/2009. Je tedy nutné změnit čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 tak, aby Komise mohla zavést jednotné podmínky pro informace o potravinách týkající se nepřítomnosti nebo sníženého obsahu lepku v potravinách, které mohou poskytovat provozovatelé potravinářských podniků,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 36 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1169/2011 se vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)

informace o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. srpna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku (Úř. věst. L 16, 21.1.2009, s. 3).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).