8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 762/2013

ze dne 7. srpna 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (2), stanoví účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Platnost schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram uplyne v době mezi 30. dubnem 2016 a 30. červnem 2016. Byly předloženy žádosti o obnovení schválení těchto účinných látek. Jelikož se na tyto účinné látky vztahují požadavky stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (3), je zapotřebí poskytnout žadatelům dostatek času pro dokončení postupu obnovení schválení v souladu s uvedeným nařízením. Doba platnosti schválení uvedených účinných látek tak pravděpodobně skončí před přijetím rozhodnutí o obnovení schválení. Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti jejich schválení.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy nebyla v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 předložena žádná dodatečná dokumentace nejpozději do 30 měsíců před koncem doby platnosti schválení stanoveným v příloze tohoto nařízení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na co nejbližší datum poté.

(5)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26.


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 107, MCPA, se datum „30. dubna 2016“ nahrazuje datem „31. října 2017“.

2)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 108, MCPB, se datum „30. dubna 2016“ nahrazuje datem „31. října 2017“.

3)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 111, Chlorpyrifos, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.

4)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 112, Chlorpyrifos-methyl, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.

5)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 113, Maneb, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.

6)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 114, Mankozeb, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.

7)

V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 115, Metiram, se datum „30. června 2016“ nahrazuje datem „31. ledna 2018“.