8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 759/2013

ze dne 30. dubna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o požadavky na zveřejňování u konvertibilních a vyměnitelných dluhových cenných papírů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (2), stanoví minimální údaje, které mají být uvedeny v prospektu u jednotlivých druhů cenných papírů, aby byl dodržen čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/71/ES.

(2)

Program pro registrační dokument akcií by měl být použitelný na akcie a jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, ale rovněž i na další cenné papíry, které umožňují přístup ke kapitálu emitenta formou přeměny nebo výměny, nejsou-li podkladové akcie přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

(3)

Pokud je emitent podkladových akcií součástí téže skupiny jako emitent konvertibilních nebo vyměnitelných dluhových cenných papírů, ale podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, informace o emitentovi nejsou investorům snadno dostupné. Na tyto podkladové akcie by proto měl být uplatňován program pro registraci akcií a doplněn ke kombinacím, které se používají při sestavování prospektu.

(4)

V případě cenných papírů s opčními listy nebo derivátových cenných papírů udělujících právo na nabytí akcií emitenta nebo akcií jeho skupiny kdy tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, měly by být investorům poskytnuty příslušné informace uvedené v programu pro popis cenných papírů u derivátových cenných papírů.

(5)

Jsou-li dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie již přijaté k obchodování na regulovaném trhu, údaje o podkladových akciích jsou již akcionářům a investorům obecně k dispozici. Proto by mělo být upřesněno, že postačí přidat prohlášení uvádějící druh podkladového cenného papíru a podrobnosti o tom, kde lze o tomto cenném papíru získat údaje v kombinacích, které se používají k popisu cenných papírů v prospektu.

(6)

Pokud jsou dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie, které jsou nebo budou vydány emitentem cenného papíru nebo subjektem, který patří do jeho skupiny, a tyto podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, investorům by mělo být poskytnuto rovněž prohlášení o provozním kapitálu a prohlášení o kapitalizaci a zadluženosti emitenta podkladových akcií. Tato prohlášení by investorům poskytovala v popisu cenných papírů tytéž informace o schopnosti emitenta podkladových akcií pokračovat ve své činnosti a o jeho zadlužení v poměru k jeho kapitalizaci, jaké by měli k dispozici, pokud by investovali přímo do akcií.

(7)

V případě, že podkladové akcie jsou vydané třetí stranou a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nemají investoři snadný přístup k popisu těchto podkladových akcií. Proto by měl být ke kombinacím, které se používají k popisu cenných papírů v prospektu, doplněn modul popisující podkladové akcie.

(8)

Z důvodů právní jistoty je nezbytné v tabulce uvedené v příloze XVIII nařízení (ES) č. 809/2004 vyjasnit, jak by měly být programy a moduly kombinovány při sestavování prospektu včetně toho, kdy jsou požadovány pouze určité údaje z programů a modulů, kdy určité údaje nemusí být relevantní v důsledku specifické kombinace programů a modulů ve zvláštních případech a kdy si emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, mohou vybrat z různých programů a modulů na základě specifických prahových hodnot, např. minimální nominální hodnoty dluhových cenných papírů, nebo podmínek stanovených nařízením (ES) č. 809/2004.

(9)

Výraz „dluhopisy“ by měl být nahrazen výrazem „dluhové cenné papíry“, aby byla zajištěna jednotnost terminologie nařízení (ES) č. 809/2004.

(10)

Jelikož použití modulu pro forma finančních údajů stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 809/2004 je podmíněno významnou hrubou změnou velikosti emitenta, měla by být do záhlaví sloupce nazvaného „MODUL“, použitelného na registrační dokument v příloze XVIII uvedeného nařízení, doplněna slova „(v případě potřeby)“, odrážející podmíněnou použitelnost přílohy II uvedeného nařízení.

(11)

Konvertibilní nebo vyměnitelné dluhové cenné papíry mohou poskytovat přístup k novým akciím emitenta, je-li jejich držiteli využito právo na úpis. Proto by emise přednostních práv na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za nové akcie emitenta měly mít rovněž možnost využít přiměřený režim zveřejňování stanovený v článku 26a nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jsou podkladové akcie novými akciemi emitovanými stejným subjektem, který vydává dluhové cenné papíry. Prospekty pro nabídku nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu u dluhových cenných papírů převoditelných nebo vyměnitelných za akcie emitované malými a středními podniky a společnostmi s nižší tržní kapitalizací by rovněž měly mít možnost využít přiměřený režim zveřejňování stanovený v čl. 26b nařízení (ES) č. 809/2004. V důsledku toho by měly být do přílohy XVIII zahrnuty kombinace programů a modulů pro přednostní práva na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie emitenta nebo pro konvertibilní či vyměnitelné dluhové cenné papíry emitované malými a středními podniky a společnostmi s nižší tržní kapitalizací.

(12)

Vzhledem k nutnosti poskytnout emitentům přechodné období na to, aby se přizpůsobili novým požadavkům zavedeným tímto nařízením, by se toto nařízení mělo vztahovat pouze na prospekty a základní prospekty, které příslušný orgán schválil v den vstupu nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Nařízení (ES) č. 809/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 809/2004

Nařízení (ES) č. 809/2004 se mění takto:

1)

V článku 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud akcie s opčními listy poskytují právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.“

2)

Do článku 8 se doplňují odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

„3.   Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které již jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované podle bodu 4.2.2 programu stanoveného v příloze XII.

4.   Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které jsou nebo budou vydány emitentem tohoto dluhového cenného papíru nebo subjektem, které patří do jeho skupiny, a tyto podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být také poskytnuty údaje o emitentovi podkladových akcií podle bodů 3.1 a 3.2 programu stanoveného v příloze III nebo případně přiměřeného programu stanoveného v příloze XXIV.

5.   Pokud poskytují dluhové cenné papíry s opčními listy právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.“

3)

V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Program se použije pro cenné papíry, které nespadají do oblasti působnosti jiných programů pro popisy cenných papírů uvedených v článcích 6, 8 a 16, s výjimkou případů uvedených v čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a 5 a v čl. 16 odst. 3 a 5. Program se použije pro určité cenné papíry, u kterých jsou povinnosti platby nebo dodání spojeny s podkladovým aktivem.“

4)

V článku 16 se doplňují nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

„3.   Pokud jsou dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie, které již jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované podle bodu 4.2.2 programu stanoveného v příloze XII.

4.   Pokud jsou dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie, které jsou nebo budou vydány emitentem dluhového cenného papíru nebo subjektem, který patří do jeho skupiny, a tyto podkladové akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být také poskytnuty údaje o emitentovi podkladových akcií podle bodů 3.1 a 3.2 programu stanoveného v příloze III nebo případně přiměřeného programu stanoveného v příloze XXIV.

5.   Pokud poskytují dluhové cenné papíry s opčními listy právo na nabytí akcií emitenta a tyto akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být rovněž poskytnuty údaje požadované programem stanoveným v příloze XII, s výjimkou bodu 4.2.2.“

5)

V čl. 17 odst. 2 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

tyto akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím jsou nebo budou vydány emitentem cenného papíru, subjektem náležejícím do skupiny tohoto emitenta nebo třetí stranou a v době schválení prospektu pro cenné papíry dosud nejsou obchodovány na regulovaném trhu nebo rovnocenném trhu mimo Unii a podkladové akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím lze dodat s fyzickým vypořádáním.“

6)

Název přílohy XIV se nahrazuje tímto:

Modul doplňujících údajů pro podkladové akcie“.

7)

Příloha XVIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná ustanovení

1.   Toto nařízení se nepoužije na schválení doplňku k prospektu nebo základnímu prospektu, pokud byl daný prospekt nebo základní prospekt schválen před datem uvedeným v článku 3.

2.   Pokud v souladu s článkem 18 směrnice 2003/71/ES příslušný orgán domovského členského státu oznámí příslušnému orgánu hostitelského členského státu osvědčení o schválení týkající se prospektu nebo základního prospektu schváleného před datem uvedeným v článku 3, příslušný orgán domovského členského státu v osvědčení jasně a výslovně uvede, že daný prospekt nebo základní prospekt byl schválen před datem uvedeným v článku 3.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVIII

ČÁST I

Tabulka kombinací

Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část I

REGISTRAČNÍ DOKUMENT

PROGRAMY

MODUL

PROGRAMY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry a deriváty

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry a deriváty

(> nebo = 100 000 EUR)

Cenné papíry zajištěné aktivy

Bankovní dluhové cenné papíry a deriváty

Pro forma údaje

(v případě potřeby)

Subjekt kolektivního investování uzavřeného typu

Státy a jejich regionální a místní orgány

Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné papíry zaručené členským státem OECD

1

Akcie (prioritní akcie, umořitelné akcie, akcie s prioritními upisovacími právy, atd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než 100 000 EUR

 

nebo

 

 

nebo

 

 

 

 

3

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 100 000 EUR

 

 

nebo

 

nebo

 

 

 

 

4

Dluhové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

5

Derivátové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

6

Cenné papíry zajištěné aktivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany či akcie emitenta nebo skupiny přijaté k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

8

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Emitent vyměnitelných nebo konvertibilních dluhových cenných papírů

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

Emitent (podkladových) akcií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Emitent vyměnitelných nebo konvertibilních dluhových cenných papírů

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

Emitent (podkladových) akcií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Dluhové cenné papíry s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Akcie s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Derivátové cenné papíry opravňující k nabytí akcií skupiny nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

15

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nebo skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a derivátové cenné papíry spojené s jiným podkladem než akciemi emitenta nebo skupiny nepřijatými k obchodování na regulovaném trhu (včetně derivátových cenných papírů opravňujících k vypořádání v hotovosti)

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 


Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část I

POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ

PROGRAMY

DOPLŇUJÍCÍ MODULY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry

(> nebo = 100 000 EUR)

Derivátové cenné papíry

Záruky

Cenné papíry zajištěné aktivy

Podkladové akcie

1

Akcie (prioritní akcie, umořitelné akcie, akcie s prioritními upisovacími právy, atd.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Dluhové cenné papíry (standardní dluhové cenné papíry, dluhové cenné papíry s proměnlivým výnosem, strukturované dluhové cenné papíry, atd.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Dluhové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

nebo

nebo

 

 

 

 

5

Derivátové cenné papíry zaručené třetí stranou

 

 

 

 

 

 

 

6

Cenné papíry zajištěné aktivy

 

nebo

nebo

 

 

 

 

7

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany či akcie emitenta nebo skupiny přijaté k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a pouze bod 4.2.2

 

 

 

8

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

a vyjma bodu 2

9

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 

 

 

 

10

Dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

a pouze body 3.1 a 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Dluhové cenné papíry s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a vyjma bodu 4.2.2

 

 

 

12

Akcie s opčními listy na nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

a vyjma bodu 4.2.2

 

 

 

13

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

a vyjma bodu 4.2.2

 

 

 

14

Derivátové cenné papíry opravňující k nabytí akcií skupiny nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

a vyjma bodu 4.2.2

 

 

 

15

Derivátové cenné papíry opravňující k upsání nebo nabytí akcií emitenta nebo skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a derivátové cenné papíry spojené s jiným podkladem než akciemi emitenta nebo skupiny nepřijatými k obchodování na regulovaném trhu (včetně derivátových cenných papírů opravňujících k vypořádání v hotovosti)

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST II

Tabulka kombinací týkající se emisí přednostních práv na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie emitenta a emisí dluhových cenných papírů převoditelných nebo vyměnitelných za akcie emitenta v případě, že taková práva a dluhové cenné papíry jsou emitovány malými a středními podniky nebo společnostmi s nižší tržní kapitalizací (přiměřený režim zveřejňování)

Emitenti však mohou prospekt vypracovat v souladu s plnohodnotným režimem zveřejňování.

Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část II: Přiměřený režim zveřejňování

REGISTRAČNÍ DOKUMENT

PROGRAMY

MODUL

PROGRAMY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry a deriváty

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry a deriváty

(> nebo = 100 000 EUR)

Cenné papíry zajištěné aktivy

Bankovní dluhové cenné papíry a deriváty

Pro forma údaje

(v případě potřeby)

Subjekt kolektivního investování uzavřeného typu

Státy a jejich regionální a místní orgány

Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné papíry zaručené členským státem OECD

1

Emise přednostních práv na dluhové cenné papíry převoditelné nebo vyměnitelné za akcie emitenta za předpokladu, že emitent má akcie stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26a odst. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nebo akcie emitenta či skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

3

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Č.

PŘÍLOHA XVIII

Část II: Přiměřený režim zveřejňování

POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ

PROGRAMY

DOPLŇUJÍCÍ MODULY

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ

Akcie

Dluhové cenné papíry

(< 100 000 EUR)

Dluhové cenné papíry

(> nebo = 100 000 EUR)

Derivátové cenné papíry

Záruky

Cenné papíry zajištěné aktivy

Podkladové akcie

1

Emise přednostních práv na dluhové cenné papíry vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta za předpokladu, že emitent má akcie stejné třídy, které již byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26a odst. 2

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 

 

 

a vyjma bodu 2

2

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany nebo akcie emitenta či skupiny, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

nebo

nebo

a pouze bod 4.2.2

 

 

 

3

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie třetí strany, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Vyměnitelné nebo konvertibilní dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

 

 

 

 

 

 

a vyjma bodu 2

4

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie emitenta, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

a pouze body 3.1 a 3.2

nebo

nebo

 

 

 

 

5

Dluhové cenné papíry malých a středních podniků a společností s nižší tržní kapitalizací vyměnitelné nebo převoditelné na akcie skupiny, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

Dluhové cenné papíry

 

nebo

nebo

 

 

 

 

(Podkladové) akcie

a pouze body 3.1 a 3.2“