18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 555/2013

ze dne 14. června 2013,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o tranzit určitých vedlejších produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 41 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 42 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (2), stanoví prováděcí opatření pro hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

(2)

Vzhledem k zeměpisné situaci a nutnosti zachování přístupu k chorvatskému přístavu Ploče po přistoupení Chorvatska k Unii je nezbytné stanovit zvláštní podmínky pro tranzit zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí.

(3)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (3) stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES. Vzhledem k tomu, že úprava pro tranzit zásilek dotčených vedlejších produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny přes Unii do třetích zemí může být účinná pouze na základě přístupu přes chorvatská stanoviště hraniční kontroly Nova Sela a Ploče, je nezbytné zahrnout tato stanoviště hraniční kontroly do seznamu stanoveného v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES, jakmile budou splněny technické podmínky pro jejich schválení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 142/2011 se vkládá nový článek 29a, který zní:

„Článek 29a

Zvláštní požadavky na tranzit vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Chorvatsko

1.   Přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pocházejících z Bosny a Hercegoviny a určených do třetích zemí přes Unii, po silnici, přímo mezi stanovištěm hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče, se povoluje, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombována úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“;

c)

jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity, aby zajistil, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Použije se ode dne uplatnění změn rozhodnutí 2009/821/ES, kterými se do přílohy I uvedeného rozhodnutí vkládají položky pro Nova Sela a Ploče.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.