17.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 458/2013

ze dne 16. května 2013,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce. Znění definice slova „šarže“ v článku 1 uvedeného nařízení je třeba vyjasnit tak, aby nevedlo k rozdílným výkladům, a tím k rozdílné praxi v jednotlivých členských státech.

(2)

Nařízení (ES) č. 589/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ve druhém pododstavci článku 1 nařízení (ES) č. 589/2008 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

„šarží“ vejce balená i bez obalu, která pocházejí z jednoho produkčního místa nebo z jedné balírny/třídírny nacházejících se na témže místě, s totožným datem snášky, datem minimální trvanlivosti nebo datem balení, ze stejného způsobu chovu a v případě tříděných vajec ve stejné třídě jakosti a hmotnostní skupině;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6.