25.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 344/2013

ze dne 4. dubna 2013,

kterým se mění přílohy II, III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 se použije od 11. července 2013 a nahradí směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (2). Avšak v zájmu zajištění hladkého přechodu mohou hospodářské subjekty uvádět na trh kosmetické přípravky, které jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1223/2009, již před dnem použitelnosti uvedeného nařízení.

(2)

Přílohy nařízení (ES) č. 1223/2009 odpovídají stavu vědeckého pokroku v době přijetí návrhu uvedeného nařízení Komisí dne 5. února 2008. Od té doby byly přílohy směrnice 76/768/EHS několikrát pozměněny.

(3)

Některé z těchto změn příloh směrnice 76/768/EHS byly přijaty v reakci na možná rizika pro lidské zdraví, a proto zavedly nezbytná opatření na ochranu veřejného zdraví. V zájmu právní jasnosti a vzhledem k tomu, že existuje možnost řídit se nařízením (ES) č. 1223/2009 místo směrnice 76/768/EHS již před 11. červencem 2013, je proto nutné změnit rovněž přílohy nařízení (ES) č. 1223/2009, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví.

(4)

Řada změn příloh směrnice 76/768/EHS byla také přijata za účelem přizpůsobení těchto příloh technickému a vědeckému pokroku a zároveň zajištění ochrany veřejného zdraví. Výsledkem je, že přílohy směrnice 76/768/EHS jsou nyní lépe přizpůsobeny technickému a vědeckému pokroku než přílohy nařízení (ES) č. 1223/2009. Je tedy nezbytné zavést tyto změny také do příloh nařízení (ES) č. 1223/2009.

(5)

V některých případech nebyly látkám přiděleny názvy podle některé z mezinárodně uznávaných nomenklatur jako např. Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad (INCI). Jsou však označeny názvy svých parfemačních přísad. Je proto vhodné uvést názvy parfemačních přísad ve sloupci c přílohy III (Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury).

(6)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III, V a VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 11. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.


PŘÍLOHA

1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

a)

Položka s referenčním číslem 167 se nahrazuje tímto:

„167

Kyselina 4-aminobenzoová a její estery, s volnou aminoskupinou

150-13-0

205-753-0“

b)

Položka s referenčním číslem 450 se nahrazuje tímto:

„450

Esenciální oleje z verbeny (Lippia citriodora Kunth.) a jejich deriváty, jiné než absolute extrakt, při použití jako vonná přísada

8024-12-2

285-515-0“

c)

Položka s referenčním číslem 1136 se nahrazuje tímto:

„1136

Pryskyřice Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (peruánský balzám, surový), při použití jako vonná přísada

8007-00-9

232-352-8“

d)

Doplňují se nové položky s níže uvedenými referenčními čísly, které znějí:

„1329

4-[(4-Aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin a jeho hydrochloridová sůl (Basic Violet 14; CI 42510), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

3248-93-9/632-99-5 (HCl)

221-832-2/211-189-6 (HCl)

1330

4-[(2,4-Dihydroxyfenyl)azo]benzensulfonová kyselina a její sodná sůl (Acid Orange 6; CI 14270), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2050-34-2/547-57-9 (Na)

218-087-0/208-924-8 (Na)

1331

3-Hydroxy-4-(fenylazo)-2-naftoová kyselina a její vápenatá sůl (Pigment Red 64:1; CI 15800), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

27757-79-5/6371-76-2 (Ca)

248-638-0/228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)xanthen-9-yl)benzoová kyselina; fluorescein a jeho dvojsodná sůl (Acid Yellow 73 sodná sůl; CI 45350), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2321-07-5/518-47-8 (Na)

219-031-8/208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-Dibrom-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on; 4′,5′-dibromfluorescein; (Solvent Red 72) a jeho dvojsodná sůl (CI 45370), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

596-03-2/4372-02-5 (Na)

209-876-0/224-468-2 (Na)

1334

2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromxanthen-9-yl)benzoová kyselina; fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabrom-; (Solvent Red 43), jeho dvojsodná sůl (Acid Red 87; CI 45380) a jeho hlinitá sůl (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)

239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)

1335

9-(2-Karboxyfenyl)-3-(2-methylalanino)-6-(2-methyl-4-sulfonatoanilino)xanthylium, vnitřní sůl a sodná sůl (Acid Violet 9; CI 45190), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

10213-95-3/6252-76-2 (Na)

-/228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-dijodspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on; (Solvent Red 73) a jeho sodná sůl (Acid Red 95; CI 45425), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

38577-97-8/33239-19-9 (Na)

254-010-7/251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-Tetrajodfluorescein, jeho dvojsodná sůl (Acid Red 51; CI 45430) a jeho hlinitá sůl (Pigment Red 172 Aluminium lake), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)

240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)

1338

2,4-Diaminofenol a jeho dihydrochloridové soli (2,4-diaminofenol HCl), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

95-86-3/137-09-7 (HCl)

202-459-4/205-279-4 (HCl)

1339

1,4-Dihydroxybenzen (hydrochinon), s výjimkou položky 14 v příloze III

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-Anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylamoniumchlorid (Basic Blue 26; CI 44045), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinatrium-3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxynaftalen-1-sulfonát (Ponceau SX; CI 14700), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinatrium-tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaftalen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]železitan; (Acid Green 1; CI 10020), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(Fenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-Ethoxyfenyl)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-Chlor-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2814-77-9

220-562-2

1346

3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorfenyl)azo]naftalen-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-Chlor-2,4-dimethoxyfenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-methoxyfenyl]azo]-3-hydroxynaftalen-2-karboxamid (Pigment Red 5; CI 12490) a jeho soli, používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinatrium-4-[(5-chlor-4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoát (Pigment Red 48; CI 15865), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

3564-21-4

222-642-2

1349

Kalcium-3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naftyl)azo]-2-naftoát (Pigment Red 63:1; CI 15880), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinatrium-3-hydroxy-4-(4′-sulfonatonaftylazo)naftalen-2,7-disulfonát (Acid Red 27; CI 16185), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-Dichlor[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutyramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[Cyklohexylidenbis[(2-methyl-4,1-fenylen)azo]]bis[4-cyklohexylfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6706-82-7

229-754-0

1353

1-(4-(Fenylazo)fenylazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranatrium-6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát (Food Black 2; CI 27755), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2118-39-0

218-326-9

1355

Natrium-diethyl(4-{[4-(diethylamino)fenyl](2,4-disulfonatofenyl)methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, hydroxid, vnitřní sůl (Acid Blue 1; CI 42045), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

129-17-9

204-934-1

1356

Kalcium-diethyl({[4-(diethylamino)fenyl](5-hydroxy-2,4-disulfonatofenyl)methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, vápenatá sůl (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

3536-49-0

222-573-8

1357

Dinatrium-ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(4-hydroxy-2-sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}(3-sulfonatobenzyl)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, disodná sůl (Fast Green FCF; CI 42053), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2353-45-9

219-091-5

1358

Produkt reakce 1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dionu s methylchinolinem a chinolinem (Solvent Yellow 33; CI 47000), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosin (CI 50420), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

8005-03-6

1360

8,18-Dichlor-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-Dihydroxyanthrachinon (Pigment Red 83; CI 58000), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

72-48-0

200-782-5

1362

Trinatrium-8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonát (Solvent Green 7; CI 59040), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

6358-69-6

228-783-6

1363

1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthrachinon (Solvent Violet 13; CI 60725), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-Tolylamino)anthrachinon (Solvent Green 3; CI 61565), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

128-80-3

204-909-5

1365

6-Chlor-2-(6-chlor-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-yliden)-4-methylbenzo[b]thiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-Dihydrochino[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

1047-16-1

213-879-2

1367

[29H,31H-Ftalokyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]měď (Pigment Blue 15; CI 74160), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

147-14-8

205-685-1

1368

Dinatrium [29H,31H-ftalokyanidisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]měďnatan(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

1330-38-7

215-537-8

1369

Polychlorftalokyanin měďnatý komplex (Pigment Green 7; CI 74260), používá-li se jako látka v přípravcích k barvení vlasů

1328-53-6

215-524-7

1370

Diethylenglykol (DEG); stopové množství 2,2′-oxydiethanolu, viz příloha III

111-46-6

203-872-2

1371

Phytonadione [INCI]/Fytomenadion [INN]

84-80-0/81818-54-4

201-564-2/279-833-9

1372

2-Aminofenol (o-Aminophenol; CI 76520) a jeho soli

95-55-6/67845-79-8/51-19-4

202-431-1/267-335-4“

2)

Příloha III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

a)

Položky s referenčními čísly 8, 9 a 10 se nahrazují tímto:

„8

N-substituované deriváty p-fenylendiaminu a jejich soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu (1), s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311, a 1312 v příloze II

 

 

 

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Obecné použití

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou nebo poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy.

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“

b)

Profesionální použití

Pro a) i b):

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 3 % v přepočtu na volnou bázi.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy.

Používejte vhodné rukavice.“

8a

p-Fenylendiamin a jeho soli

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3/624-18-0/16245-77-5

203-404-7/210-834-9/240-357-1

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Obecné použití

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy.

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“

b)

Profesionální použití

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2 % v přepočtu na volnou bázi.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy.

Používejte vhodné rukavice.“

9

Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli (1), s výjimkou látek uvedených pod referenčním číslem 9a této přílohy a látek pod referenčními čísly 364, 1310 a 1313 v příloze II

 

 

 

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Obecné použití

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“

b)

Profesionální použití

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 5 % v přepočtu na volnou bázi.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).

Používejte vhodné rukavice.“

9a

Toluen-2,5-diamin a jeho soli

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate

95-70-5/615-50-9

202-442-1/210-431-8

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Obecné použití

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.“

b)

Profesionální použití

Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 4 % v přepočtu na volnou bázi.

b)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).

Používejte vhodné rukavice.“

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Položka s referenčním číslem 12 se nahrazuje tímto:

„12

Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny nebo směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně látek karbamidperoxid a peroxid zinečnatý

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Přípravky na vlasy

a)

12 % H2O2 (40 objemů), přítomného nebo uvolněného

 

a)

Používejte vhodné rukavice.

b)

Přípravky na kůži

b)

4 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

a), b), c), e)

Obsahuje peroxid vodíku.

Zamezte styku s očima.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

c)

Přípravky pro tvrzení nehtů

c)

2 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

d)

Přípravky pro ústní hygienu, včetně ústní vody, zubní pasty a přípravků na bělení nebo zesvětlení zubů

d)

≤ 0,1 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

e)

Přípravky na bělení nebo zesvětlení zubů

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, přítomného nebo uvolněného

e)

K prodeji pouze zubním lékařům.

U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno zubním lékařům ve smyslu směrnice 2005/36/ES (2) nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.

Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.

e)

Koncentrace H2O2 přítomného nebo uvolněného uvedena v procentech.

Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.

K prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno pouze zubním lékařům nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti. Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.

c)

Položka s referenčním číslem 14 se nahrazuje tímto:

„14

Hydrochinon

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Systémy umělých nehtů

0,02 % (ve směsi určené k použití)

Pouze profesionální použití

 

Jen pro profesionální použití.

 

Zamezte styku s kůží.

 

Čtěte pečlivě návod k použití.“

d)

Položka s referenčním číslem 16 se nahrazuje tímto:

„16

1-Naftol a jeho soli

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1 % v přepočtu na volnou bázi.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“ “

e)

Položka s referenčním číslem 22 se nahrazuje tímto:

„22

Resorcinol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

1.

Obecné použití

a)

1.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Obsahuje resorcinol.

Vlasy po aplikaci důkladně opláchněte.

Nepoužívejte k barvení řas a obočí.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

2.

Profesionální použití

Pro 1. i 2.:

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,5 % v přepočtu na volnou bázi.

2.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

„Jen pro profesionální použití. Obsahuje resorcinol.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Vlasové lotiony a šampony

b)

0,5 %

b)

Obsahuje resorcinol.“

f)

Položky s referenčními čísly 26 až 43 se nahrazují tímto:

„26

Monofluorofosforečnan amonný

Ammonium Monofluorophosphate

20859-38-5/66115-19-3

–/–

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorofosforečnan amonný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

27

Fluorofosforečnan sodný

Sodium Monofluorophosphate

10163-15-2/7631-97-2

233-433-0/231-552-2

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorofosforečnan sodný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

28

Fluorofosforečnan draselný

Potassium Monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorofosforečnan draselný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

29

Fluorofosforečnan vápenatý

Calcium Monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorofosforečnan vápenatý.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

30

Fluorid vápenatý

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorid vápenatý.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

31

Fluorid sodný

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorid sodný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

32

Fluorid draselný

Potassium Fluoride

7789-23-3

232-151-5

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorid draselný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

33

Fluorid amonný

Ammonium Fluoride

12125-01-8

235-185-9

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorid amonný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

34

Fluorid hlinitý

Aluminum Fluoride

7784-18-1

232-051-1

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorid hlinitý.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

35

Fluorid cínatý

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorid cínatý.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

36

Hexadecylamoniumfluorid

Cetylamine Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje hexadecylamoniumfluorid.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

37

N-Hexadecyl-N,N′,N′-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diaminbis(hydrogenfluorid)

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje N-hexadecyl-N,N′,N′-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diaminbis(hydrogenfluorid).

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

38

N-Hexadecyl-N,N′,N′-tris[poly(oxy-ethylen)]propan-1,3-diaminbis(hydrogenfluorid)

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje N-hexadecyl-N,N′,N′-tris[poly(oxyethylen)]propan-1,3-diaminbis (hydrogenfluorid).

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

39

Oktadec-9-en-1-ylamoniumfluorid

Octadecenyl-Ammonium Fluoride

36505-83-6

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje oktadecenylamoniumfluorid.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

40

Hexafluorokřemičitan sodný

Sodium Fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorokřemičitan sodný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

41

Hexafluorokřemičitan draselný

Potassium Fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorokřemičitan draselný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

42

Hexafluorokřemičitan amonný

Ammonium Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorokřemičitan amonný.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubního nebo praktického lékaře.“

43

Hexafluorokřemičitan hořečnatý

Magnesium Fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorokřemičitan hořečnatý.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubaře nebo lékaře.“ “

g)

Položka s referenčním číslem 45 se nahrazuje tímto:

„45

Benzylalkohol (3)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

a)

Rozpouštědlo

 

Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v přípravku. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.

 

b)

Parfém / aromatické kompozice / jejich suroviny

b)

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:

0,001 % v přípravcích, které se neoplachují,

0,01 % v přípravcích, které se oplachují.

h)

Položka s referenčním číslem 47 se nahrazuje tímto:

„47

3-Pyridilmethanol, hydrofluorid

Nicomethanol Hydrofluoride

62756-44-9

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje nikomethanol hydrofluorid.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubaře nebo lékaře.“ “

i)

Položka s referenčním číslem 56 se nahrazuje tímto:

„56

Fluorid hořečnatý

Magnesium Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Přípravky pro ústní hygienu

0,15 % v přepočtu na F.

Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými podle této přílohy nesmí celková koncentrace F překročit 0,15 %.

 

Obsahuje fluorid hořečnatý.

Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem fluoru v koncentraci 0,1–0,15 % v přepočtu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití u dětí (např. „pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení:

„Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého zubaře nebo lékaře.“ “

j)

Položka s referenčním číslem 68 se nahrazuje tímto:

„68“

 

 

 

 

 

 

 

 

k)

Položky s referenčními čísly 72 a 73 se nahrazují tímto:

„72

3,7-Dimethyl-7-hydroxyoktanal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

a), b)

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:

0,001 % v přípravcích, které se neoplachují,

0,01 % v přípravcích, které se oplachují.

 

b)

Jiné přípravky

b)

1,0 %

73

2-Methoxy-4-(propen-1-yl)fenol

Isoeugenol

97-54-1/5932-68-3

202-590-7/227-678-2

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

a), b)

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:

0,001 % v přípravcích, které se neoplachují,

0,01 % v přípravcích, které se oplachují.“

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,02 %

l)

Položky s referenčními čísly 88 a 89 se nahrazují tímto:

„88

d-Limonene(4R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyklohex-1-en

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:

0,001 % v přípravcích, které se neoplachují,

0,01 % v přípravcích, které se oplachují.

Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (4)

 

89

Methyl-okt-2-ynoát Methylheptinkarbonát

Methyl 2-Octynoate

111-12-6

203-836-6

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

a), b)

Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle čl. 19 odst. 1 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:

0,001 % v přípravcích, které se neoplachují,

0,01 % v přípravcích, které se oplachují.

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,01 %, použije-li se samostatně.

Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-non-2-ynoátem, nesmí celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož methyl-non-2-ynoát nesmí tvořit více než 0,002 %).

m)

Vkládají se položky s referenčními čísly 103 až 205, které znějí:

„103

Olej a výtažek z Abies alba

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Olej a výtažek z Abies pectinata

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

106

Olej a výtažek z Abies sibirica

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

107

Olej a výtažek z Abies balsamea

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085-34-3

285-364-0

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

108

Olej a výtažek z Pinus mugo pumilio

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

109

Olej a výtažek z Pinus mugo

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

110

Olej a výtažek z Pinus sylvestris

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

84012-35-1

281-679-2

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

111

Olej a výtažek z Pinus nigra

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

112

Olej a výtažek z Pinus palustris

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Palustris Twig Leaf Extract

Pinus Palustris Twig Leaf Oil

97435-14-8/8002-09-3

306-895-7/-

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

113

Olej a výtažek z Pinus pinaster

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

114

Olej a výtažek z Pinus pumila

Pinus Pumila Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

115

Olej a výtažek z Pinus spp.

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

116

Olej a výtažek z Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

117

Acetylovaný výtažek z Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

94334-26-6

305-102-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

118

Olej a výtažek z Picea mariana

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

119

Olej a výtažek z Thuja occidentalis

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-Carene; 3,7,7-Trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en (isodipren)

 

13466-78-9

236-719-3

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

122

Olej a výtažek z Cedrus atlantica

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

123

Olej a výtažek z Cupressus sempervirens

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

124

Terpentýnová guma (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

125

Terpentýnový olej a rektifikovaný olej

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

126

Terpentýn, destilovaný s párou (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

127

Terpene alcohols acetates

Terpene alcohols acetates

69103-01-1

273-868-3

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

129

Terpenes and terpenoids s výjimkou limonenu (d-, l-, a dl-isomerů) uvedeného pod referenčními čísly 88, 167 a 168 této přílohy III

Terpenes and terpenoids

65996-98-7

266-034-5

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

130

Terpeny a terpenoidy

 

68917-63-5

272-842-9

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

131

alpha-Terpinene; p-Mentha-1,3-dien

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

132

gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-dien

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

133

Terpinolene; p-Mentha-1,4(8)-dien

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (5)

 

134

1,1,2,3,3,6-(Hexamethylindan-5-yl)methylketon

Acetyl Hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

a)

Přípravky, které se neoplachují

b)

Přípravky, které se oplachují

a)

2 %

 

 

135

Allyl butyrate; Prop-2-en-1-yl-butanoát

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

136

Allyl cinnamate; Prop-2-en-1-yl-3-fenylprop-2-enoát

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

137

Allyl cyclohexylacetat; Prop-2-en-1-yl-cyklohexanacetát

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

138

Allyl cyclohexylpropionate; Prop-2-en-1-yl-cyklohexanpropanoát

Allyl cyclohexylpropionate

2705-87-5

220-292-5

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

139

Allyl heptanoate; Prop-2-en-1-yl-heptanoát

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

140

Allyl-hexanoát

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

141

Allyl isovalerate; Prop-2-en-1-yl-3-methylbutanoát

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

142

Allyl octanoate; Allyl-kaprylát

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

143

Allyl phenoxyacetate; Prop-2-en-1-yl-fenoxyacetát

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

144

Allyl phenylacetate; Prop-2-en-1-yl-fenylacetát

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

147

Allyl-isoamyloxyacetát

Isoamyl Allylglycolate

67634-00-8

266-803-5

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

151

Allyl trimethylhexanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru musí být nižší než 0,1 %.

 

151a

Allyl phenethyl ether

Allyl phenethyl ether

14289-65-7

238-212-2

 

 

Koncentrace volného allyl alkoholu v etheru musí být nižší než 0,1 %.

 

152

Allyl heptine carbonate (Allyl-okt-2-ynoát)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

 

0,002 %

Tento materiál se nesmí používat v kombinaci s jakýmkoli jiným 2-alkynoickým esterem kyseliny (např. methyl-okt-2-ynoátem).

 

153

Amylcyclopentenone; 2-Pentylcyklopent-2-en-1-on

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; výtažky a destiláty; peruánský balzám, absolutní a bezvodý (peruánský balzám)

 

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-terc-Butylfenyl)propanal

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

 

0,6 %

 

 

156

Olej a výtažek z Cuminum cyminum

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775-51-9

283-881-6

a)

Přípravky, které se neoplachují

a)

0,4 % kmínového oleje

 

 

b)

Přípravky, které se oplachují

 

157

cis-Rose ketone-1 (6); (Z)-1-(2,6,6-Trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on; (cis-α-Damaskon)

Alpha-Damascone

23726-94-5/43052-87-5

245-845-8/-

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (6); (E)-1-(2,6,6-Trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-2-en-1-on; (trans-β-Damaskon)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (6); (E)-1-(2,4,4-Trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on (Isodamaskon)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (6); 1-(2,6,6-Trimethylcyklohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-on (Damascenon)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-Trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on (Delta-Damascone)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-Trimethylcyklohexen-1-en-1-yl)but-2-en-1-on; (cis-β-Damaskon)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (6); (E)-1-(2,6,6-Trimethylcyklohexen-2-en-1-yl)but-2-en-1-on; (trans-α-Damaskon)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (6); 1-(2,4,4-Trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-l-on

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-Trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on; (trans-δ-Damaskon)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

275-156-8

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

6728-26-3

229-778-1

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,002 %

167

l-Limonene; (S)-p-Mentha-1,8-dien

Limonene

5989-54-8

227-815-6

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (5)

 

168

dl-Limonene (racemický) 1,8(9)-p-Menthadien; p-Mentha-1,8-dien (dipenten)

Limonene

138-86-3

205-341-0

 

 

Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (5)

 

169

p-Mentha-1,8-dien-7-al

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,1 %

170

Isobergamate; Menthadien-7-methyl-formiát

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

 

0,1 %

 

 

171

Methoxydicyklopentadienkarbaldehyd; 5-Methoxyoktahydro-4,7-methano-1H-inden-2-karbaldehyd

Scentenal

86803-90-9

 

0,5 %

 

 

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate; Methyl-non-2-ynoát

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,002 %, použije-li se samostatně.

Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-okt-2-ynoátem, nesmí celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož methyl-non-2-ynoát nesmí tvořit více než 0,002 %).

174

Amylvinylcarbinyl acetate; Okt-1-en-3-yl-acetát

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

219-474-7

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide; 3-Propylidenftalid

Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol; 2,4,6-Trimethylcyklohex-3-en-1-methanol

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidencyklopentanon

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone; 6-Methylhepta-3,5-dien-2-on

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

a)

Přípravky pro ústní hygienu

 

 

 

b)

Jiné přípravky

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde; Kresylpropional dehyd; p-Methyldihydrocinnamaldehyd

p-methylhydrocinnamic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

 

0,2 %

 

 

180

Olej a výtažek (styrax) z Liquidambar orientalis

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

 

0,6 %

 

 

181

Olej a výtažek (styrax) z Liquidambar styraciflua

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

 

0,6 %

 

 

182

1-(3,5,5,6,8,8-Hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7/1506-02-1

244-240-6/216-133-4

Všechny kosmetické přípravky kromě přípravků pro ústní hygienu

a)

Přípravky, které se neoplachují: 0,1 %

kromě:

 

vodně-alkoholických přípravků: 1 %

 

parfémů: 2,5 %

 

vonných krémů: 0,5 %

b)

Přípravky, které se oplachují: 0,2 %

 

 

183

Výtažek a olej z Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler gum

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

 

0,6 %

 

 

184

Pryskyřice Opopanax chironium

 

93384-32-8

 

 

0,6 %

 

 

185

Methylbenzen

Toluene

108-88-3

203-625-9

Přípravky na nehty

25 %

 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pouze pro použití dospělými.

186

2,2′-Oxydiethanol

Diethylenglykol (DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Stopové množství v přísadách

0,1 %

 

 

187

Diethylenglykol(monobutylether) (DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Rozpouštědlo v přípravcích k barvení vlasů

9 %

Nepoužívat v rozprašovačích aerosolů (sprejích).

 

188

Ethylenglykol(monobutyl)ether (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a)

Rozpouštědlo v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

a)

4,0 %

a), b)

Nepoužívat v rozprašovačích aerosolů (sprejích).

 

b)

Rozpouštědlo v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

2,0 %

189

Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4[(4-sulfonatofenyl)azo]pyrazol-3-karboxylát a hliníkové mořidlové barvivo (7);

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0/12225-21-7

217-699-5/235-428-9

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,5 %

 

 

190

Ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(2-sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}(3-sulfonatobenzyl)amonium, vnitřní a disodná sůl a též amonné a hlinité soli (7); (CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6

223-339-8/220-168-0/272-939-6

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,5 %

 

 

191

Dinatrium-6-hydroxy-5-[(2-methoxy-3-methyl-4-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonát (7); (CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,4 %

 

 

192

Trinatrium-7-hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-1,3-disulfonát a hliníkové mořidlové barvivo (7); (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum Lake

2611-82-7/12227-64-4

220-036-2/235-438-3

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,5 %

 

 

193

Hydrogen-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xanthylium, sodná sůl (7); (CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,6 %

194

Glyoxal

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

195

Natrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonát (7); (CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,5 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

196

Čistý výtažek (absolut) z verbeny (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024-12-2

 

0,2 %

 

 

197

Ethyl-N-α-dodekanoyl-L-argininát-hydrochlorid (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

a)

Mýdlo

b)

Šampony proti lupům

c)

Deodoranty, jiné než ve spreji

0,8 %

Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v přípravku. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.

 

201

2-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrofenol

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

3,0 %

a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

202

Viz 226

 

 

 

 

 

 

 

203

6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridindiaminhydrochlorid a dihydrochlorid (7)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

90817-34-8/83732-72-3

-/280-622-9

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,68 % v přepočtu na volnou bázi (1,0 % jako dihydrochlorid).

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,68 % jako volná báze (1,0 % jako dihydrochlorid)

b)

Může způsobit alergickou reakci.

204

2,3-Dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová sůl (7)

Dihydroxyindoline

Dihydroxyindoline HBr

29539-03-5/138937-28-7

-/421-170-6

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

2,0 %

 

Může způsobit alergickou reakci.

205

Viz 219

 

 

 

 

 

 

 

n)

Položky s referenčními čísly 215 až 256 se nahrazují tímto:

„215

4-Amino-3-nitrofenol

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

b)

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

216

Naftalen-2,7-diol

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

217

m-Aminofenol a jeho soli

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5/51-81-0/68239-81-6/38171-54-9

209-711-2/200-125-2/269-475-1

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,2 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

218

6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridon

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

219

4-[(3-Hydroxypropyl)amino]-3-nitrofenol (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,6 % v přepočtu na volnou bázi.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

2,6 %

220

1-[(2′-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxyethyl)amino]benzen (9)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

2,0 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

221

2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethan-1-ol a jeho soli

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

222

2-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4,6-dinitrofenol

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

2,0 %

223

p-Methylaminofenol a jeho síran

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulfate

150-75-4/55-55-0/1936-57-8

205-768-2/200-237-1/217-706-1

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,68 % (jako sulfát).

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

224

3-[[4-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propan-1-ol (9)

HC Violet No 2

104226-19-9

410-910-3

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

2,0 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Může způsobit alergickou reakci.

225

1-(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitro-4-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aminobenzen a jeho hydrochlorid

HC Blue No 12

104516-93-0/132885-85-9 (HCl)

-/407-020-2

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,75 % (jako hydrochlorid).

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,5 % (jako hydrochlorid)

226

4,4′-[Propan-1,3-diylbis(oxy)]bisbenzen-1,3-diamin a jeho tetrahydrochlorid (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892-72-0/74918-21-1

279-845-4/278-022-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,2 % v přepočtu na volnou bázi (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl).

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,2 % jako volná báze (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl)

b)

Může způsobit alergickou reakci.

227

3-Amino-2,4-dichlorfenol a jeho hydrochlorid

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3/61693-43-4

262-909-0/-

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 % (jako hydrochlorid).

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,5 % (jako hydrochlorid)

228

1-Fenyl-3-methyl-pyrazol-5(4H)-on

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

229

5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-kresol

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

230

3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

231

1-Chlor-2,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrobenzen (9)

HC Yellow No 10

109023-83-8

416-940-3

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,1 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

232

2,6-Dimethoxypyridin-3,5-diamin a jeho hydrochlorid

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216-28-5/85679-78-3

260-062-1/-

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 % (jako hydrochlorid).

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

233

1-(2-Aminoethyl)amino-4-(2-hydroxyethyl) oxy-2-nitrobenzen a jeho soli

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

1,0 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

234

2-[(4-Amino-2-methyl-5-nitrofenyl)amino]ethanol a jeho soli

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 %.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,28 %

b)

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

235

2-[3-(Methylamino)-4-nitrofenoxy]ethan-1-ol (9)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,15 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

236

2-[(2-Methoxy-4-nitrofenyl)amino]ethanol a jeho soli

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

66095-81-6

266-138-0

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,2 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

237

2,2′-[(4-Amino-3-nitrofenyl)imino]bisethanol a jeho hydrochlorid

HC Red No 13

29705-39-3/94158-13-1

-/303-083-4

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,25 % (jako hydrochlorid).

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

2,5 % (jako hydrochlorid)

238

Naftalen-1,5-diol

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

239

1,3-bis[(4-aminofenyl)(hydroxymethyl)amino]propan-2-ol a jeho tetrahydrochlorid

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

128729-30-6/128729-28-2

-/416-320-2

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,4 % (jako tetrahydrochlorid).

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

240

 

 

 

 

 

 

 

 

241

5-Amino-o-kresol

4-Amino-2-hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

242

2-(2,4-Diaminofenoxy)ethan-1-ol, jeho hydrochlorid a jeho síran

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8

-/266-357-1/274-713-2

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,0 % (jako hydrochlorid).

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

243

2-Methylbenzen-1,3-diol

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,8 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,8 %

244

4-Amino-3-methylfenol

4-Amino-m-cresol

2835-99-6

220-621-2

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

245

2-(3-Amino-4-methoxyanilino)ethan-1-ol a jeho síran

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7/83763-48-8

280-733-2/280-734-8

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 % (jako sulfát).

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

246

2-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)amino]ethan-1-ol a jeho hydrochlorid

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl

94158-14-2

303-085-5

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,5 %.

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

247

2,2′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisethanol (9)

HC Blue No 2

33229-34-4

251-410-3

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

2,8 %

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Může způsobit alergickou reakci.

248

4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenol

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol

65235-31-6

265-648-0

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 3,0 %.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,85 %

b)

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

249

1-[2-(4-Nitroanilino)ethyl]močovina

4-Nitrophenyl aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,25 %.

Pro a) i b):

Nepoužívejte s nitrosačními činidly.

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

0,5 %

250

1-Amino-5-chlor-4-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-nitrobenzen a 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-chlor-5-nitrobenzen a jeho soli

HC Red No 10 a HC Red No 11

95576-89-9/95576-92-4

-/-

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

1,0 %

251

 

 

 

 

 

 

 

 

252

2-Amino-6-chlor-4-nitrofenol

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol

6358-09-4

228-762-1

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů

 

a)

Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,0 %.

a)

Na etiketě se uvede:

Poměr pro mísení.

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

b)

2,0 %

b)

Image Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.

Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.

Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.

Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.

Nebarvěte si vlasy, pokud:

máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,

jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,

jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“

253

 

 

 

 

 

 

 

 

254

Dinatrium-5-amino-3-(fenylazo)-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát (9); (CI 17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů

0,5 %

 

 

255

 

 

 

 

 

 

 

 

256

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Příloha V nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

a)

Položka s referenčním číslem 34 se nahrazuje tímto:

„34

Benzylalkohol (10)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

 

1,0 %

 

 

b)

Doplňuje se nová položka, která zní:

„58

Ethyl-N-α-dodekanoyl-L-argininát-hydrochlorid (11)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

 

0,4 %

Nepoužívat v přípravcích na rty, přípravcích pro ústní hygienu a v přípravcích ve spreji.

 

4)

Příloha VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

a)

Položka s referenčním číslem 1 se nahrazuje tímto:

„1“

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Položka s referenčním číslem 28 se nahrazuje tímto:

„28

Hexyl-2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl] benzoát

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

302776-68-7

443-860-6

 

10 %“

 

 


(1)  Tyto látky mohou být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet podílů množství každé z nich v kosmetickém přípravku vyjádřených ve vztahu k nejvyššímu množství povolenému pro každou z nich nepřekročí hodnotu 1.“

(2)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.“

(3)  Pro použití jako konzervační přísada, viz příloha V, č. 34.“

(4)  Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku, nikoli na konečný kosmetický přípravek.“

(5)  Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku, nikoli na konečný kosmetický přípravek.

(6)  Suma těchto látek aplikovaných v kombinaci by neměla překročit limity stanovené jako „Nejvyšší koncentrace v aplikační formě přípravku“.

(7)  Použití volné báze a solí této přísady přípravků k barvení vlasů je povoleno, pokud není zakázáno podle přílohy II.

(8)  Pro použití jako konzervační přísada, viz příloha V, č. 58.“

(9)  Použití volné báze a solí této přísady přípravků k barvení vlasů je povoleno, pokud není zakázáno podle přílohy II.“

(10)  Pro použití jiné než jako konzervační přísady, viz příloha III, položka č. 45.“

(11)  Pro použití jiné než jako konzervační přísady, viz příloha III, položka č. 197.“