13.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 335/2013

ze dne 12. dubna 2013

o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1698/2005.

(2)

Dne 12. října 2011 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (3). Uvedený návrh zavádí novou strategii rozvoje venkova založenou na možnostech politiky uvedených ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvaném „Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územní problematiky“ (4) a na rozsáhlých diskusích, které na toto sdělení navazovaly. Bude-li uvedený návrh přijat, zavede do politiky rozvoje venkova podstatné změny, zejména s ohledem na obsah řady opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1698/2005 a zahrnutých v programech pro rozvoj venkova členských států.

(3)

Je nutné zajistit, aby zdroje EZFRV na programové období následující po programovém období 2007–2013 byly v co největším rozsahu použity na provádění nové strategie rozvoje venkova. Přitom nebude možné zabránit tomu, aby se během určitého období používaly zároveň programy rozvoje venkova a příslušné právní předpisy programového období 2007–2013 a programy a předpisy následujícího programového období. Mělo by proto být stanoveno používání opatření z programového období 2007–2013 za takových podmínek, aby na ně nebyl vyčleněn nepřiměřeně vysoký podíl finančních zdrojů z následujícího programového období.

(4)

Mělo by proto být stanoveno, aby členské státy nepřijímaly žádné nové právní závazky vůči příjemcům víceletých opatření, která mohou z velké části zasahovat do následujícího programového období a která budou v důsledku nové strategie rozvoje venkova pravděpodobně zrušena nebo výrazně pozměněna.

(5)

Ustanoveními čl. 27 odst. 12 a článku 32a nařízení (ES) č. 1974/2006 se omezuje prodloužení trvání probíhajících agroenvironmentálních závazků, závazků týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a lesnicko-environmentálních závazků do konce prémiového období, k němuž se vztahuje žádost o platbu za rok 2013. S cílem zajistit, aby zpoždění v postupu podávání a schvalování nových programů rozvoje venkova neměla nepříznivý dopad na kontinuitu provádění politiky, mělo by být možné prodloužit uvedené závazky až do konce prémiového období, k němuž se vztahuje žádost o platbu za rok 2014.

(6)

S blížícím se koncem programového období 2007–2013 by se měla snížit procedurální zátěž pro členské státy provádějící změny programů rozvoje venkova, přičemž by se měla zároveň zachovat přiměřená úroveň posuzování prováděného Komisí. Pro členské státy by se proto měly rozšířit možnosti včas převádět nevyužité prostředky z určitých opatření prostřednictvím postupu oznamování na jiná opatření. Z tohoto důvodu by měl být zvýšen práh pružnosti pro přesuny prostředků mezi osami.

(7)

Je důležité zajistit kontinuitu provádění politiky rozvoje venkova a hladký přechod z jednoho programového období k dalšímu. Mělo by proto být upřesněno, aby výdaje týkající se hodnocení nových programů ex ante a náklady na přípravu rozvoje místních strategií rozvoje na programové období následující po programovém období 2007–2013 byly součástí přípravných činností financovaných prostřednictvím technické pomoci. Navíc by mělo být možné financovat další přípravné činnosti, jsou-li přímo spojeny s činnostmi stávajících programů rozvoje venkova a jsou-li nezbytné k zajištění kontinuity a hladkého přechodu z jednoho programového období do dalšího.

(8)

Jestliže členské státy již vyčerpaly své zdroje na konkrétní program nebo opatření na programové období 2007–2013, neměly by již přijímat žádné nové právní závazky vůči příjemcům uvedeného programu nebo opatření. Dále by měla být stanovena jasná mezní data pro přijímání právních závazků vůči příjemcům v programovém období 2007–2013 a v následujícím programovém období.

(9)

Nařízení (ES) č. 1974/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

V čl. 9 odst. 2 a 4 se údaj „1 %“ nahrazuje údajem „3 %“.

2)

V článku 14 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Po 31. prosinci 2013 se nepřijmou žádné nové právní závazky vůči příjemcům v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 1698/2005“.

3)

V článku 21 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Po 31. prosinci 2013 se nepřijmou žádné nové právní závazky vůči příjemcům v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1698/2005“.

4)

V čl. 27 odst. 12 druhém pododstavci se údaj „2013“ nahrazuje údajem „2014“.

5)

V článku 31 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Po 31. prosinci 2013 se nepřijmou žádné nové právní závazky vůči příjemcům v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1698/2005, a to ani v případě, že jsou tato opatření prováděna místními akčními skupinami v souladu s čl. 63 písm. a) uvedeného nařízení.“

6)

V článku 32 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Po 31. prosinci 2013 se nepřijmou žádné nové právní závazky vůči příjemcům v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1698/2005, a to ani v případě, že jsou tato opatření prováděna místními akčními skupinami v souladu s čl. 63 písm. a) uvedeného nařízení.“

7)

V článku 32a se údaj „2013“ nahrazuje údajem „2014“.

8)

Vkládá se nový článek 41a, který zní:

„Článek 41a

1.   Pro účely čl. 66 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 zahrnují přípravné činnosti pomoci poskytované v rámci programu v programovém období následujícím po programovém období 2007–2013:

a)

výdaje týkající se hodnocení programů ex ante;

b)

náklady na přípravu rozvoje strategií místního rozvoje;

c)

výdaje týkající se jiných přípravných činností, pokud:

i)

jsou přímo spojeny s činnostmi v rámci stávajících programů rozvoje venkova, a

ii)

jsou nezbytné k zajištění kontinuity provádění politiky rozvoje venkova a hladkého přechodu z jednoho programového období k dalšímu.

2.   Použití odstavce 1 podléhá zahrnutí příslušného ustanovení do programů rozvoje venkova.“

9)

Do kapitoly III oddílu 2 se vkládá článek 41b, který zní:

„Článek 41b

1.   Jsou-li prostředky přidělené programu nebo opatření vyčerpány před uplynutím konečného data způsobilosti výdajů stanoveného v čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005, nesmějí členské státy přijmout žádné nové právní závazky vůči příjemcům.

2.   Členské státy nesmí podle nařízení (ES) č. 1698/2005 přijmout nové právní závazky vůči příjemcům ode dne, kdy začnou přijímat právní závazky vůči příjemcům na základě právního rámce programového období 2014–2020.

Členské státy mohou první odstavec použít na úrovni programu nebo na úrovni opatření.

3.   Pokud jde o program LEADER, členské státy mohou použít odstavec 2 na úrovni místních akčních skupin podle článku 62 nařízení (ES) č. 1698/2005.

4.   Odstavec 2 se nepoužije pro přípravné činnosti programu LEADER a pro technickou pomoc.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(3)  KOM(2011) 627 v konečném znění/3 ze dne 12. října 2011.

(4)  KOM(2010) 672 v konečném znění ze dne 18. listopadu 2010.