28.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/71


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 300/2013

ze dne 27. března 2013,

kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (3) stanoví hygienické a veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Unie a seznam třetích zemí, z nichž je dovoz těchto zásilek do Unie povolen.

(2)

V příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 je uveden seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Unie, s uvedením typu tepelného ošetření požadovaného pro tyto komodity. Článek 4 nařízení (EU) č. 605/2010 stanoví, že členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz nebo buvolích krav ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I uvedeného nařízení, pokud tyto mléčné výrobky prošly tepelným ošetřením podle uvedeného článku, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením.

(3)

Riziko, které představuje dovoz mléčných výrobků vyrobených ze syrového mléka velbloudů druhu Camelus dromedarius (dromedár) ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 do Unie, není vyšší než riziko, které představuje dovoz mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz nebo buvolích krav, pokud tyto mléčné výrobky prošly tepelným ošetřením stanoveným v článku 4 uvedeného nařízení nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením. Uvedený článek by tedy měl být změněn, aby se vztahoval i na mléčné výrobky ze syrového mléka uvedeného druhu.

(4)

Kromě toho projevil emirát Dubaj Spojených arabských emirátů, což je třetí země, která není uvedena na seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat jako země prostá slintavky a kulhavky, zájem o vývoz mléčných výrobků vyrobených ze syrového mléka dromedárů po fyzikálním nebo chemickém ošetření v souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 605/2010 do Unie a předložil informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (4).

(5)

Kontrolní útvar Komise provedl audit veterinárních a hygienických kontrol produkce mléka z dromedárů v emirátu Dubaj, a to s uspokojivým výsledkem. Kromě toho emirát Dubaj odpovídajícím způsobem zohlednil doporučení kontrolního útvaru Komise.

(6)

Na základě uvedených informací lze dospět k závěru, že emirát Dubaj může poskytnout nezbytné záruky pro zajištění toho, že mléčné výrobky vyrobené v emirátu Dubaj ze syrového mléka dromedárů budou v souladu s použitelnými veterinárními a hygienickými požadavky pro dovoz mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 do Unie.

(7)

Aby bylo možné povolit dovoz mléčných výrobků vyrobených z mléka dromedárů z určitých částí území Spojených arabských emirátů do Unie, měl by být emirát Dubaj doplněn na seznam třetích zemí nebo jejich částí uvedený v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 s poznámkou, že povolení stanovené ve sloupci C uvedeného seznamu se použije pouze na mléčné výrobky vyrobené z mléka uvedeného druhu.

(8)

Vzor veterinárního osvědčení „Mléko-HTC“ v příloze II části 2 nařízení (EU) č. 605/2010 by měl být změněn tak, aby obsahoval odkaz na mléčné výrobky vyrobené z mléka dromedárů.

(9)

Určité mléčné výrobky, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 605/2010, nespadají do kódů zboží (kódů HS) uvedených ve vzorech veterinárních osvědčeních pro mléčné výrobky. Aby se umožnila přesnější identifikace uvedeného zboží ve vzorech veterinárních osvědčení, je nezbytné doplnit chybějící kódy HS 15.17 (margarín) a 28.35 (fosfáty) do příslušných vzorů veterinárních osvědčení „Mléko-HTB“, „Mléko-HTC“ a „Mléko-T/S“ v příloze II uvedeného nařízení.

(10)

Nařízení (EU) č. 605/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 605/2010 se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz, buvolích krav nebo, na základě specifického povolení v příloze I, velbloudů druhu Camelus dromedarius ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly tepelným ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením s použitím:“.

2)

Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. dubna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EU) č. 605/2010 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

za položku pro Andorru v tabulce v uvedené příloze se vkládá nová položka, která zní:

„AE

emirát Dubaj Spojených arabských emirátů (1)

0

0

+ (2)“

b)

k tabulce v uvedené příloze se doplňují nové poznámky, které znějí:

„(1)

pouze mléčné výrobky vyrobené z mléka velbloudů druhu Camelus dromedarius;

(2)

jsou povoleny mléčné výrobky vyrobené z mléka velbloudů druhu Camelus dromedarius.“

2)

V příloze II se část 2 mění takto:

a)

ve vzoru „Mléko-HTB“ v poznámkách v části I se kolonka I.19. nahrazuje tímto:

„—

Kolonka I.19.: použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) následujících čísel: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 nebo 35.04.“;

b)

vzor „Mléko-HTC“ se nahrazuje tímto:

Vzor Mléko-HTC

Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci C přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010

Image

Image

Image

c)

ve vzoru „Mléko-T/S“ v poznámkách v části I se kolonka I.19. nahrazuje tímto:

„—

Kolonka I.19.: použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) následujících čísel: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 nebo 35.04.“