21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 253/2013

ze dne 15. ledna 2013,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011, pokud jde o úpravy v důsledku revize Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) týkající se proměnných a členění, které mají být předávány

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zavedení aktualizovaného klasifikačního systému je zásadním prvkem průběžného úsilí Komise o zachování relevantnosti evropských statistik, a to se zohledněním vývoje a změn v oblasti vzdělávání.

(2)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) revidovala dosud používanou verzi Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) z roku 1997 s cílem zajistit, aby byla v souladu s vývojem politik a struktur v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

(3)

Příloha II nařízení (EU) č. 692/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 692/2011 se mění takto:

1)

Oddíl 1 se mění takto:

a)

v části A ve sloupci „Členění podle sociodemografických hledisek“ se znění „3. [nepovinně] Úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „3. [nepovinně] Úroveň dosaženého vzdělání“;

b)

v části B ve sloupci „Členění podle sociodemografických hledisek“ se znění „3. [nepovinně] Úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „3. [nepovinně] Úroveň dosaženého vzdělání“;

c)

v části C se znění bodu 3 „Úroveň vzdělání: nižší (ISCED 0, 1 nebo 2), střední (ISCED 3 nebo 4), vyšší (ISCED 5 nebo 6).“ nahrazuje zněním „Úroveň dosaženého vzdělání: nanejvýš nižší sekundární, vyšší sekundární a postsekundární (neterciární), terciární.“

2)

V oddíle 2 se část A mění takto:

a)

ve sloupci „Proměnné“ se znění řádku 23 „(nepovinně) Profil návštěvníka: úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „(nepovinně) Profil návštěvníka: úroveň dosaženého vzdělání“;

b)

ve sloupci „Předávané kategorie“ se znění řádku 23 „a) Nižší (ISCED 0, 1 nebo 2)“, „b) Střední (ISCED 3 nebo 4)“ a „c) Vyšší (ISCED 5 nebo 6)“ nahrazuje tímto:

„a)

Nanejvýš nižší sekundární

b)

Vyšší sekundární a postsekundární (neterciární)

c)

Terciární“.

3)

Oddíl 3 se mění takto:

a)

v části A ve sloupci „Členění podle sociodemografických hledisek“ se znění „3. Úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „3. Úroveň dosaženého vzdělání“;

b)

v části B ve sloupci „Členění podle sociodemografických hledisek“ se znění „3. Úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „3. Úroveň dosaženého vzdělání“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17.