12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 211/2013

ze dne 11. března 2013

o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecná pravidla pro provádění úředních kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla, jejichž cílem je zejména předcházet rizikům, která přímo nebo prostřednictvím životního prostředí hrozí člověku a zvířatům, tato rizika odstraňovat nebo snižovat na přijatelnou úroveň.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Uvedené nařízení stanoví, že potraviny a krmivo dovážené do Unie za účelem uvedení na trh v Unii musí splňovat odpovídající požadavky potravinového práva nebo podmínky, které Unie považuje přinejmenším za rovnocenné těmto požadavkům.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3) stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků. Uvedené nařízení stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků zajistí, aby ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potraviny pod jejich kontrolou splňovaly odpovídající hygienické požadavky v něm stanovené. Nařízení (ES) č. 852/2004 zejména stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků zabývajících se prvovýrobou a souvisejícími postupy uvedenými v příloze I dodržují obecná hygienická pravidla stanovená v části A uvedené přílohy.

(4)

Jako nejpravděpodobnější původ ohnisek Shiga toxin produkujících Escherichia coli (STEC) v květnu 2011 v Unii byla následně určena konzumace naklíčených semen.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal dne 20. října 2011 vědecké stanovisko o riziku, které představují Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíčených semenech (4). Ve svém stanovisku dospěl EFSA k závěru, že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých semen bakteriálními patogeny. Kromě toho se ve stanovisku uvádí, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví.

(6)

Z důvodu ochrany veřejného zdraví v Unii a se zřetelem na uvedené stanovisko EFSA bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 (5). Uvedené prováděcí nařízení stanoví pravidla pro sledovatelnost zásilek klíčků a semen určených k produkci klíčků.

(7)

Z důvodu zajištění přiměřené úrovně ochrany veřejného zdraví je vhodné, aby klíčky a semena určená k produkci klíčků, které jsou dováženy do Unie, rovněž splňovaly požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004 a, v případě klíčků, rovněž požadavky na sledovatelnost stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 208/2013 a mikrobiologická kritéria stanovená v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (6). Pro toto zboží dovážené do Unie by proto měly být stanoveny příslušné požadavky na osvědčení.

(8)

Stávající právní předpisy Unie nestanoví osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie. Je proto vhodné stanovit v tomto nařízení vzor osvědčení pro dovoz takového zboží do Unie.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na zásilky klíčků nebo semen určených k produkci klíčků dovážené do Unie s výjimkou klíčků, které byly ošetřeny za účelem odstranění mikrobiologických nebezpečí v souladu s právními předpisy Evropské unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

a)

se použije definice „klíčků“ v čl. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 208/2013;

b)

se „zásilkou“ rozumí množství klíčků nebo semen určených k produkci klíčků, které:

i)

pochází ze stejné třetí země,

ii)

je zahrnuto do stejného (stejných) osvědčení,

iii)

je přepravováno stejným dopravním prostředkem.

Článek 3

Požadavky na osvědčení

1.   K zásilkám klíčků nebo semen určených k produkci klíčků dovezeným do Unie a pocházejícím nebo odeslaným z třetích zemí musí být přiloženo osvědčení v souladu se vzorem uvedeným v příloze, které potvrzuje, že klíčky nebo semena byly vyprodukovány za podmínek, které splňují obecné hygienické předpisy pro prvovýrobu a související postupy uvedené v příloze I části A nařízení (ES) č. 852/2004, a že klíčky byly vyprodukovány za podmínek, které splňují požadavky na sledovatelnost stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 208/2013, že byly vyprodukovány v zařízeních schválených v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení Komise (EU) č. 210/2013 (7) a že splňují mikrobiologická kritéria stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 2073/2005.

Osvědčení musí být vyhotoveno v úředním jazyce nebo úředních jazycích třetí země odeslání a členského státu, v němž se uskutečňuje dovoz do EU, nebo k němu musí být připojen ověřený překlad v tomto jazyce nebo těchto jazycích. Vyžaduje-li to členský stát určení, musí být k osvědčení připojen také ověřený překlad v jeho úředním jazyce nebo úředních jazycích. Členský stát však může povolit použití jiného úředního jazyka Unie, než je jeho vlastní jazyk.

2.   Originál osvědčení musí doprovázet zásilku, dokud není doručena do místa určení uvedeného v osvědčení.

3.   V případě rozdělení zásilky musí každou část zásilky doprovázet kopie osvědčení.

Článek 4

Přechodná ustanovení

Po přechodnou dobu do 1. července 2013 smějí být zásilky klíčků nebo semen určených k produkci klíčků pocházející nebo odesílané z třetích zemí dále dováženy do Unie bez osvědčení stanoveného v článku 3.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5)  Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.

(6)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1.

(7)  Viz strana 24 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ KLÍČKŮ NEBO SEMEN URČENÝCH K PRODUKCI KLÍČKŮ

Image

Image