11.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/128


Oprava směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom

( Úřední věstník Evropské unie L 13 ze dne 17. ledna 2014 )

Strana 41, název přílohy III:

místo:

„Hodnoty aktivity vymezující vysokoaktivní uzavřené zdroje podle čl. 4 bodu 43“,

má být:

„Hodnoty aktivity vymezující vysokoaktivní uzavřené zdroje podle čl. 4 bodu 41“.