10.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/368


SMĚRNICE RADY 2013/25/EU

ze dne 13. května 2013,

kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 50 aktu o přistoupení Chorvatska je uvedeno, že jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, pokud původní akt nebyl přijat Komisí.

(2)

V závěrečném aktu konference, v jejímž rámci byla vypracována a přijata smlouva o přistoupení Chorvatska, se uvádí, že vysoké smluvní strany dosáhly politické dohody ohledně souboru úprav aktů přijatých orgány nutných z důvodu přistoupení a vyzývají Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, v případě potřeby doplněné a aktualizované s přihlédnutím k vývoji práva Unie.

(3)

Směrnice 74/557/EHS (1), 77/249/EHS (2), 98/5/ES (3) a 2005/36/ES (4) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 74/557/EHS, 77/249/EHS, 98/5/ES a 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy do dne přistoupení Chorvatska k Unii přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne přistoupení Chorvatska k Unii.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. května 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Směrnice Rady 74/557/EHS ze dne 4. června 1974 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti a zprostředkovatelské činnosti v obchodě s toxickými látkami a jejich distribuci (Úř. věst. L 307, 18.11.1974, s. 5).

(2)  Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 36).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).


PŘÍLOHA

ČÁST A

VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ

Směrnice 2005/36/ES se mění takto:

1)

v čl. 49 odst. 2 prvním pododstavci se vkládá nové písmeno, které zní:

„ba)

1. červenec 2013 pro Chorvatsko;“;

2)

příloha V se mění takto:

a)

oddíl V.1 se mění takto:

i)

v tabulce v bodě 5.1.1 se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

Diploma „doktor medicine/doktorica medicine“

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1. červenec 2013“

ii)

v tabulce v bodě 5.1.2 se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1. červenec 2013“

iii)

v tabulkách v bodě 5.1.3 se za odpovídající údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

v tabulce „ „Anesteziologie“ a „Chirurgie“ “:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija“,

v tabulce „ „Neurochirurgie“ a „Gynekologie a porodnictví“ “:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija“,

v tabulce „ „Vnitřní lékařství“ a „Oftalmologie“ “:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija“,

v tabulce „ „Otorinolaryngologie“ a „Dětské lékařství“ “:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija“,

v tabulce „ „Tuberkulóza a respirační nemoci“ a „Urologie“ “:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija“,

v tabulce „ „Ortopedie“ a „Patologická anatomie“ “:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija“,

v tabulce „ „Neurologie“ a „Psychiatrie“ “:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija“,

v tabulce „ „Radiologie a zobrazovací metody“ a „Radiační onkologie“ “:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija“,

v tabulce „ „Plastická chirurgie“ a „Klinická biologie“ “:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija“,

 

v tabulce „ „Lékařská mikrobiologie“ a „Klinická biochemie“ “:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija“,

 

v tabulce „ „Alergologie a klinická imunologie“ a „Kardiochirurgie“ “:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija“,

 

v tabulce „ „Dětská chirurgie“ a „Cévní chirurgie“ “:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija“,

v tabulce „ „Kardiologie“ a „Gastroenterologie“ “:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija“,

v tabulce „ „Revmatologie“ a „Hematologie a transfúzní lékařství“ “:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija“,

v tabulce „ „Endokrinologie“ a „Rehabilitační a fyzikální medicína“ “:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija“,

v tabulce „ „Neuropsychiatrie“ a „Dermatovenerologie“ “:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija“,

v tabulce „ „Radiologie“ a „Dětská a dorostová psychiatrie“ “:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija“,

v tabulce „ „Geriatrie“ a „Nefrologie“ “:

„Hrvatska

 

Nefrologija“,

v tabulce „ „Infekční lékařství“ a „Hygiena a epidemiologie“ “:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina“,

v tabulce „ „Klinická farmakologie“ a „Pracovní lékařství“ “:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa“

v tabulce „ „Alergologie a klinická imunologie“ a „Nukleární medicína“ “:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina“,

v tabulce „Maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů)“:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija“,

v tabulce „Biologická hematologie“:

„Hrvatska“,

 

v tabulce „ „Stomatologie“ a „Dermatologie“ “:

„Hrvatska“,

 

 

v tabulce „ „Venerologie“ a „Tropická medicína“ “:

„Hrvatska“,

 

 

v tabulce „ „Gastroenterologická chirurgie“ a „Traumatologie a urgentní medicína“ “:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina“,

v tabulce „ „Klinická nerurofyziologie“ a „Dentální, orální a maxilofaciální chirurgie (základní vzdělávání lékařů a zubních lékařů)“ “:

„Hrvatska“,

 

 

v tabulce „ „Klinická onkologie“ a „Lékařská genetika“ “:

„Hrvatska“,

 

 

iv)

v tabulce v bodě 5.1.4 se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1. červenec 2013“,

b)

v oddílu V.2 se v tabulce v bodě 5.2.2 za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

2.

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1. červenec 2013“,

c)

v oddílu V.3 se v tabulce v bodě 5.3.2 za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1. července 2013“,

d)

v oddílu V.4 se v tabulce v bodě 5.4.2 za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

Diploma „doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine“

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1. červenec 2013“,

e)

v oddílu V.5 se v tabulce v bodě 5.5.2 za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

Svjedodžba

„prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1. červenec 2013“,

f)

v oddílu V.6 se v tabulce v bodě 5.6.2 za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije“

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1. červenec 2013“

g)

v oddílu V.7 se v tabulce v bodě 5.7.1 za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska“,

 

 

 

 

3)

v příloze VI se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Hrvatska

Diplom „magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma“ vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebě (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Diplom „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture“ vydaný fakultou architektury a stavebního inženýrství Univerzity ve Splitu (Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Diplom „magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture“ vydaný fakultou stavebního inženýrství, architektury a geodésie Univerzity ve Splitu (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu)

Diplom „diplomirani inženjer arhitekture“ vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebě (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Diploma „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture“ vydaný fakultou architektury a stavebního inženýrství Univerzity ve Splitu (Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Diplom „diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture“ vydaný fakultou stavebního inženýrství, architektury a geodésie Univerzity ve Splitu (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu)

Diplom „diplomirani arhitektonski inženjer“ vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebě (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Diplom „inženjer“ vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebě (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Diplom „inženjer“ vydaný fakultou architektury, stavebního inženýrství a geodésie Univerzity v Záhřebě (Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) za dokončení studií oboru architektura fakulty architektury, stavebního inženýrství a geodésie (Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta)

Diplom „inženjer“ vydaný technickou fakultou Univerzity v Záhřebě (Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) za dokončení studií oboru architektura technické fakulty (Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta)

Diplom „inženjer“ vydaný technickou fakultou Univerzity v Záhřebě (Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) za dokončení studií oboru architektura - pozemní stavitelství technické fakulty (Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta)

Diplom „inženjer arhitekture“ vydaný fakultou architektury Univerzity v Záhřebě (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Všechny diplomy musí být doplněny osvědčením o členství v Chorvatské komoře architektů (Hrvatska komora arhitekata), vydaným Chorvatskou komorou architektů v Záhřebě.

3. akademický rok po přistoupení“

ČÁST B

PRÁVNICKÁ POVOLÁNÍ

1)

V čl. 1 odst. 2 směrnice 77/249/EHS se doplňují tyto údaje:

„Chorvatsko: odvjetnik/odvjetnica.“

2)

V čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 98/5/ES se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„Chorvatsko: odvjetnik/odvjetnica.“

ČÁST C

OBCHOD S TOXICKÝMI LÁTKAMI A JEJICH DISTRIBUCE

V příloze směrnice 74/557/EHS se doplňují tyto údaje:

„—

Chorvatsko:

1.

Chemické/toxické látky podle zákona o chemických látkách (OG 150/05, 53/08, 49/11) a odvozených právních předpisů přijatých na základě uvedeného zákona.

2.

Přípravky na ochranu rostlin podle zákona o přípravcích na ochranu rostlin (OG 70/05) a odvozených právních předpisů přijatých na základě uvedeného zákona.“