4.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 323/37


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 3. prosince 2013

o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2013/711/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci obecné strategie pro snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v životním prostředí, krmivech a potravinách bylo přijato několik opatření.

(2)

Maximální limity pro dioxiny, sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem byly v případě krmiv stanoveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (1) a v případě potravin nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 (2).

(3)

S cílem podpořit proaktivní přístup ke snižování přítomnosti dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v potravinách byly intervenční prahové hodnoty pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem v potravinách stanoveny doporučením Komise 2011/516/EU (3) a pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem v krmivech směrnicí 2002/32/ES.

(4)

Intervenční prahové hodnoty slouží příslušným orgánům a hospodářským subjektům jako nástroj k poukázání na případy, kdy je žádoucí zjistit zdroj kontaminace a přijmout opatření k jeho omezení nebo odstranění.

(5)

Vzhledem k tomu, že dioxiny a PCB s dioxinovým efektem mají různé zdroje, je namístě stanovit samostatné intervenční prahové hodnoty jak pro dioxiny, tak pro PCB s dioxinovým efektem.

(6)

Nyní je vhodné doporučit, aby byla přítomnost dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu ve vejcích nosnic ve volném výběhu, ekologických vejcích, jehněčích a ovčích játrech, krabovi říčním, sušených bylinách a v jílech používaných jako doplněk stravy podrobena zvýšenému monitorování.

(7)

Dále je vhodné specifikovat, že se intervenční prahové hodnoty vztažené na celý produkt týkají hmotnosti v syrovém stavu.

(8)

Doporučení 2011/516/EU by proto mělo být nahrazeno novým doporučením.

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Členské státy by měly úměrně své produkci, využívání a spotřebě krmiv a potravin provádět namátkové monitorování přítomnosti dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu.

2.

Kromě monitoringu uvedeného v bodě 1 by měly členské státy specificky monitorovat přítomnost dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v následujících produktech:

a)

vejce nosnic ve volném výběhu a ekologická vejce;

b)

ovčí a jehněčí játra;

c)

krab říční, a to zejména:

i)

svalovina z končetin (odděleně),

ii)

hnědé maso (odděleně),

iii)

celý výrobek (za použití výpočtu zohledňujícího hodnoty zjištěné ve svalovině z končetin a v hnědém mase a jejich vzájemný poměr);

d)

sušené byliny (krmiva a potraviny);

e)

jíly prodávané jako doplněk stravy.

3.

V případech, kdy nejsou dodržena ustanovení směrnice 2002/32/ES a nařízení (ES) č. 1881/2006, a v případech, kdy jsou zjištěny hodnoty dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem přesahující intervenční prahové hodnoty stanovené v příloze tohoto doporučení, pokud jde o potraviny, a v příloze II směrnice 2002/32/ES, pokud jde o krmiva, členské státy ve spolupráci s hospodářskými subjekty:

a)

zahájí šetření s cílem zjistit zdroj kontaminace;

b)

přijmou opatření k omezení nebo odstranění zdroje kontaminace.

4.

Členské státy by měly všechny údaje o výskytu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v krmivech a potravinách předložit Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Členské státy by měly informovat Komisi a ostatní členské státy o svých zjištěních, výsledcích šetření a opatřeních přijatých k omezení nebo odstranění zdroje kontaminace.

Tímto doporučením se nahrazuje doporučení 2011/516/EU.

V Bruselu dne 3. prosince 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Doporučení Komise 2011/516/EU ze dne 23. srpna 2011 o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách (Úř. věst. L 218, 24.8.2011, s. 23).


PŘÍLOHA

Pro účely této přílohy se rozumí:

a)

„dioxiny + furany (WHO-TEQ)“ suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity);

b)

„PCB s dioxinovým efektem (WHO-TEQ)“ suma polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v ekvivalentech toxicity WHO za použití WHO-TEF;

c)

„WHO-TEF“ faktory toxické ekvivalence Světové zdravotnické organizace pro hodnocení nebezpečnosti pro člověka vycházející ze závěrů zasedání odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) – Mezinárodní program chemické bezpečnosti (IPCS), které se konalo v Ženevě v červnu 2005 (Martin Van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).

Potravina

Intervenční prahová hodnota pro dioxiny a furany (WHO-TEQ) (1)

Intervenční prahová hodnota pro PCB s dioxinovým efektem (WHO-TEQ) (1)

Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) (2) z těchto zvířat:

 

 

skot a ovce

1,75 pg/g tuku (3)

1,75 pg/g tuku (3)

drůbež

1,25 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

prasata

0,75 pg/g tuku (3)

0,50 pg/g tuku (3)

Směsné tuky

1,00 pg/g tuku (3)

0,75 pg/g tuku (3)

Svalovina farmových ryb a produktů rybolovu z farmového chovu

1,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

2,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

Syrové mléko (2) a mléčné výrobky (2), včetně máselného tuku

1,75 pg/g tuku (3)

2,00 pg/g tuku (3)

Slepičí vejce a vaječné výrobky (2)

1,75 pg/g tuku (3)

1,75 pg/g tuku (3)

Jíly jako doplněk potravy

0,50 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,35 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

Ovoce, zelenina (včetně čerstvých bylin) a obiloviny (4)

0,30 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,10 pg/g hmotnosti v syrovém stavu


(1)  Horní meze koncentrací: při výpočtu horních mezí koncentrací se vychází z předpokladu, že veškeré hodnoty různých kongenerů pod hranicí kvantifikace se rovnají hranici kvantifikace.

(2)  Potraviny uvedené v této kategorii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)  Intervenční prahové hodnoty se nevztahují na potraviny obsahující < 2 % tuku.

(4)  Pro sušené ovoce a zeleninu (včetně sušených bylin) je intervenční prahová hodnota pro dioxiny + furany 0,5 pg/g a pro PCB s dioxinovým efektem 0,35 pg/g, a to v prodávaném produktu.