6.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/44


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 4. listopadu 2013,

kterým se mění doporučení 2006/576/ES, pokud jde o toxiny T-2 a HT-2 v krmných směsích pro kočky

(Text s významem pro EHP)

(2013/637/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Toxiny T-2 a HT-2 jsou mykotoxiny produkované různými druhy plísní rodu Fusarium. Toxin T-2 se rychle metabolizuje na velký počet produktů, přičemž hlavním metabolitem je toxin HT-2.

(2)

Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen „komise CONTAM“) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala na žádost Komise stanovisko týkající se rizik pro zdraví zvířat a lidí vyplývajících z přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech (1).

(3)

Pokud jde o rizika pro zdraví zvířat, komise CONTAM dospěla k závěru, že u přežvýkavců, králíků a ryb současná odhadovaná expozice toxinům T-2 a HT-2 pravděpodobně nebude představovat ohrožení zdraví. U prasat, drůbeže, koní a psů odhady expozice toxinům T-2 a HT-2 naznačují, že riziko nepříznivých účinků na zdraví je nízké. Mezi nejcitlivější druhy zvířat patří kočky. Vzhledem k omezenému množství údajů a k závažným nepříznivým účinkům na zdraví již při nízkých dávkách nebylo možné stanovit hodnotu dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL) ani nejnižší dávku s pozorovaným nepříznivým účinkem (LOAEL).

(4)

S ohledem na závěry vědeckého stanoviska je třeba provést šetření s cílem shromáždit informace o faktorech, které jsou příčinou poměrně vysokých úrovní toxinů T2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, a o účincích zpracování krmiv a potravin. Proto bylo přijato doporučení Komise 2013/165/EU (2), v němž je provedení těchto šetření doporučeno.

(5)

Vzhledem k toxicitě toxinů T-2 a HT-2 pro kočky je vhodné stanovit také směrnou hodnotu pro sumu toxinů T-2 a HT-2 v krmivech pro kočky, která by se použila k posouzení přijatelnosti krmiv pro kočky s ohledem na přítomnost uvedených toxinů. Doporučení Komise 2006/576/ES (3) by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

V příloze doporučení 2006/576/ES se za položku pro fumonisin B1 + B2 doplňuje nová položka, která zní:

„Mykotoxin

Produkty určené ke krmení zvířat

Směrné hodnoty v mg/kg (ppm) pro krmivo s obsahem vlhkosti 12 %

Toxiny T-2 + HT-2

Krmné směsi pro kočky

0,05“

V Bruselu dne 4. listopadu 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (komise CONTAM) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed. EFSA Journal 2011; 9(12):2481. [187 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. K dispozici na internetové stránce: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Doporučení Komise 2013/165/EU ze dne 27. března 2013 ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin (Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 12).

(3)  Doporučení Komise 2006/576/ES ze dne 17. srpna 2006 o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech určených ke krmení zvířat (Úř. věst. L 229, 23.8.2006, s. 7).