28.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/13


ROZHODNUTÍ RADY č. 1413/2013/EU

ze dne 17. prosince 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2002/546/ES (2) bylo Španělsku až do 31. prosince 2011 povoleno uplatňovat osvobození od daně označované jako „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias“ (dále jen „AIEM“) nebo její snížení u některých produktů, které byly vyprodukovány na Kanárských ostrovech. Seznam produktů, na které se vztahuje výše uvedené osvobození od daně nebo její snížení, je uveden v příloze uvedeného rozhodnutí. Rozdíl ve výši daně mezi produkty vyprodukovanými na Kanárských ostrovech a ostatními produkty nesmí podle druhu produktu překročit 5, 15 nebo 25 procentních bodů.

(2)

Důsledkem osvobození od daně AIEM a jejího snížení je diferencované zdanění, které je výhodné pro místní produkci některých produktů. Jedná se o státní podporu, která vyžaduje schválení Komise.

(3)

Rozhodnutí 2002/546/ES bylo původně použitelně po dobu do 31. prosince 2011. Na konci roku 2011 bylo rozhodnutí 2002/546/ES pozměněno rozhodnutím Rady 895/2011/EU (3), kterým se prodloužila jeho doba použitelnosti do 31. prosince 2013, a sice na základě potvrzení Komise, že stále přetrvává specifická strukturální sociální a hospodářská situace Kanárských ostrovů ve smyslu článku 349, která odůvodňuje povolení osvobození od daně AIEM nebo její snížení ve vztahu k produktům pocházejícím z tohoto nejvzdálenějšího regionu uvedeným na seznamu.

(4)

Jelikož tato strukturální sociální a hospodářská situace Kanárských ostrovů přetrvává i nadále, je nezbytné prodloužit dobu použitelnosti rozhodnutí 2002/546/ES.

(5)

Dne 28. června 2013 Komise přijala pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020, které stanoví, jakým způsobem mohou členské státy poskytnout podporu společnostem za účelem podpory rozvoje znevýhodněných regionů v Unii v letech 2014 až 2020. Tyto pokyny, které vstoupí v platnost dne 1. července 2014, jsou součástí širší strategie pro modernizaci kontroly státních podpor, jejímž cílem je podpora růstu v rámci jednotného trhu tím, že bude podporovat účinnější opatření podpory a že se Komise zaměří na prosazování práva v případech, které mají největší dopad na hospodářskou soutěž.

(6)

Je proto odůvodněné prodloužit dobu použitelnosti rozhodnutí 2002/546/ES o šest měsíců, aby bylo datum ukončení jeho použitelnosti shodné s datem vstupu pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020 v platnost.

(7)

Rozhodnutí 2002/546/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Vzhledem k naléhavé potřebě prodloužit dobu použitelnosti nařízení 2002/546/ES před koncem roku 2013, je třeba učinit výjimku ze lhůty osmi týdnů podle článku 4 Protokolu č. 4 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V první větě čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 2002/546/ES ve znění rozhodnutí 895/2011/EU se datum „31. prosince 2013“ nahrazuje datem „30. června 2014“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Stanovisko ze dne 11. prosince 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady 2002/546/ES ze dne 20. června 2002 o uplatňování daně AIEM na Kanárských ostrovech (Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 22).

(3)  Rozhodnutí Rady č. 895/2011/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Úř. věst. L 345, 29.12.2011, s. 17).