20.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 346/75


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se mění vzory veterinárních osvědčení I, II a III pro obchod s jatečnými ovcemi a kozami, ovcemi a kozami na výkrm a plemennými ovcemi a kozami uvnitř Unie, uvedené v příloze E směrnice Rady 91/68/EHS

(oznámeno pod číslem C(2013) 9208)

(Text s významem pro EHP)

(2013/784/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie. Mimo jiné je v ní stanoveno, že ovce a kozy musí být během přepravy do místa jejich určení doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru I, II nebo III uvedeného v příloze E uvedené směrnice.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (2) stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. Příloha VII uvedeného nařízení stanoví opatření pro tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií. Kromě toho se v kapitole A přílohy VIII uvedeného nařízení stanoví podmínky pro obchod s živými zvířaty, spermatem a embryi uvnitř Unie. Kapitola A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 byla nedávno změněna nařízením Komise (EU) č. 630/2013 (3).

(3)

Vzory veterinárních osvědčení II a III uvedené v příloze E směrnice 91/68/EHS byly nedávno změněny prováděcím rozhodnutím Komise 2013/445/EU (4), aby zohledňovaly požadavky na obchod s ovcemi a kozami na výkrm a s plemennými ovcemi a kozami uvnitř Unie, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) č. 630/2013.

(4)

Při práci na uvedeném rozhodnutí byla chybně opominuta možnost přesunu plemenných ovcí a koz, pokud jsou splněny určité podmínky, do členských států se schváleným programem na tlumení klasické klusavky. Bod II.9 části II vzoru veterinárního osvědčení III pro obchod s plemennými ovcemi a kozami uvnitř Unie, který je uveden v příloze E směrnice 91/68/EHS, by proto měl být změněn.

(5)

Aby se odstranily nejasnosti, je kromě toho třeba přezkoumat některé odkazy na nařízení (ES) č. 999/2001 obsažené ve vzoru veterinárního osvědčení II pro obchod s ovcemi a kozami na výkrm uvnitř Unie a ve vzoru veterinárního osvědčení III pro obchod s plemennými ovcemi a kozami uvnitř Unie, které jsou uvedeny v příloze E směrnice 91/68/EHS.

(6)

Vzory veterinárních osvědčení II a III uvedené v příloze E směrnice 91/68/EHS by proto měly být změněny tak, aby řádně zohledňovaly požadavky na obchod s ovcemi a kozami na výkrm a s plemennými ovcemi a kozami uvnitř Unie, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) č. 630/2013.

(7)

Aby se rovněž udržela konzistentnost terminologie používané ve všech vzorech veterinárních osvědčení pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie, které jsou uvedeny v příloze E směrnice 91/68/EHS, měly by být zmíněné vzory veterinárních osvědčení změněny a nahrazeny vzory veterinárních osvědčení I, II a III, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

(8)

Směrnice 91/68/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha E směrnice 91/68/EHS se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst L 147, 31.5.2001, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 630/2013 ze dne 28. června 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 60).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/445/EU ze dne 29. srpna 2013, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie a veterinární požadavky týkající se klusavky (Úř. věst. L 233, 31.8.2013, s. 48).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA E

VZOR I

Image

Image

Image

VZOR II

Image

Image

Image

Image

VZOR III

Image

Image

Image

Image

Image