20.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 346/61


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických

(oznámeno pod číslem C(2013) 9166)

(2013/780/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2000/29/ES stanoví ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům ze třetích zemí do Unie.

(2)

Řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, na něž se vztahuje jeden z kódů KN a popisů uvedených v příloze V části B kapitole I bodu 6 směrnice 2000/29/ES, může být dovezeno do Unie pouze s rostlinolékařským osvědčením, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvedené směrnice.

(3)

V případě dřeva umožňuje směrnice 2000/29/ES odchylku od čl. 13 odst. 1 bodu ii), pokud jsou zajištěny rovnocenné záruky v podobě jiných dokumentů nebo značek.

(4)

Komise na základě informací poskytnutých Spojenými státy americkými vzala na vědomí, že odbor veterinární a rostlinolékařské kontroly Ministerstva zemědělství Spojených států schválil úřední program vydávání osvědčení pro uměle vysušené řezivo z tvrdého dřeva „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“, který bude zajišťovat americké sdružení „US National Hardwood Lumber Association“ (NHLA).

(5)

Program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ zajišťuje, aby schválená zařízení zpracovávající tvrdé dřevo v USA odpovídala standardu umělého vysoušení „Kiln Drying Sawn Hardwood Standard“. Tento standard zajišťuje, aby byly všechny části řeziva z tvrdého dřeva vyvážené podle uvedeného programu uměle vysušeny v sušárně na méně než 20 % hmotnostních vlhkosti na postup sušení a byly prosté kůry.

(6)

Tento standard rovněž vyžaduje, aby byly všechny svazky uměle vysušeného řeziva z tvrdého dřeva označeny identifikační ocelovou sponou NHLA, na níž je vyražena značka „NHLA – KD“ spolu s jedinečným číslem, které je přiděleno každému svazku. Každé číslo se uvede na odpovídajícím osvědčení „Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate“ (dále jen „Certificate of Kiln Drying“).

(7)

Členské státy by proto měly být oprávněny povolovat za předpokladu splnění určitých podmínek dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, pokud je namísto rostlinolékařského osvědčení vybaveno osvědčením „Certificate of Kiln Drying“.

(8)

Komise by měla zajistit, aby Spojené státy americké zpřístupnily všechny technické informace nezbytné k posouzení fungování uvedeného programu. Kromě toho by členské státy měly průběžně posuzovat používání identifikačních spon NHLA a souvisejícího osvědčení „Certificate of Kiln Drying“.

(9)

Platnost odchylky stanovené tímto rozhodnutím by měla být ukončena, pokud se zjistí, že specifické podmínky stanovené tímto rozhodnutím nejsou dostatečné k tomu, aby zabránily zavlečení škodlivých organismů do Unie, nejsou dodržovány, nebo pokud existují důkazy o tom, že program vydávání osvědčení nefunguje účinně.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice 2000/29/ES jsou členské státy oprávněny povolovat dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L., Platanus L. a rodu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, na něž se vztahuje jeden z kódů KN a popisů uvedených v příloze V části B kapitole I bodu 6 uvedené směrnice, aniž by bylo opatřeno rostlinolékařským osvědčením, pokud toto dřevo splňuje podmínky stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Použijí-li členské státy odchylku stanovenou v článku 1, informují o tom písemně Komisi a ostatní členské státy.

Členské státy, které odchylku použijí, každý rok do 15. července informují Komisi a ostatní členské státy o počtu zásilek dovezených v předchozím roce podle článku 1 tohoto rozhodnutí a předloží jim podrobnou zprávu o všech případech zadržení, jak je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům nejpozději do dvou pracovních dnů od data zadržení každou zásilku dovezenou na jejich území podle článku 1, která nesplňuje podmínky stanovené v příloze.

3.   Komise požádá Spojené státy americké o nezbytné technické informace, aby mohla posoudit fungování programu „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“.

Článek 3

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 30. listopadu 2016.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

ČÁST I

Podmínky uvedené v článku 1

Podmínky, na něž se odkazuje v článku 1 a za nichž jsou členské státy oprávněny povolovat dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, na něž se vztahuje jeden z kódů KN a popisů uvedených v příloze V části B kapitole I bodu 6 směrnice 2000/29/ES, aniž by bylo opatřeno rostlinolékařským osvědčením, jsou tyto:

1)

dřevo je vyrobeno v pilařských závodech nebo zpracováno ve vhodných zařízeních, které pro účely účasti na programu „Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ (dále jen „program“) schválilo a prověřilo sdružení „US National Hardwood Lumber Association“ (NHLA);

2)

dřevo je uměle vysušeno na vlhkost vyjádřenou v procentech sušiny nižší než 20 %, čehož je dosaženo technologickým postupem vhodným z hlediska teploty/doby sušení;

3)

poté, co je splněna podmínka stanovená v bodu 2, je určeným pracovníkem pilařského závodu uvedeného v bodu 1 nebo pod jeho dohledem na každý svazek připevněna ocelová identifikační spona. Na každé identifikační sponě je vyražena zkratka NHLA – KD a jedinečné číslo přidělené každému svazku;

4)

pro zajištění toho, aby byly splněny podmínky stanovené v bodech 2 a 3, podléhá dřevo systému kontrol, který je zřízen v rámci programu a zahrnuje kontrolu před odesláním a monitorování ve schválených pilařských závodech prováděné nezávislými externími auditory, kteří mají pro tento účel kvalifikaci a oprávnění. Odbor veterinární a rostlinolékařské kontroly Ministerstva zemědělství Spojených států provádí příležitostné kontroly před odesláním a každých šest měsíců provádí audity záznamů a postupů NHLA týkajících se programu, nezávislých externích auditorů a pilařských závodů a vhodných zařízení, která se účastní programu;

5)

dřevo je opatřeno standardním osvědčením „Certificate of Kiln Drying“, které odpovídá vzoru uvedenému v části II této přílohy, bylo vydáno osobou/osobami oprávněnou/ými k účasti na programu a potvrzeno inspektorem NHLA. Osvědčení „Certificate of Kiln Drying“ je vyplněno a obsahuje údaje o množství řeziva prostého kůry vyjádřené v deskových stopách a metrech krychlových. V osvědčení se uvádí také celkový počet svazků a všechna čísla identifikačních spon, která byla těmto svazkům přidělena.

ČÁST II

Vzor osvědčení „Certificate of Kiln Drying“

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK