5.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/214


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. prosince 2013,

kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

(2013/707/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na články 13 a 15 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Prozatímní opatření

(1)

Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) uložila Evropská komise (dále jen „Komise“) prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie.

(2)

Rozhodnutím 2013/423/EU (4) přijala Komise cenový závazek (dále jen „závazek“), který s ohledem na prozatímní clo nabídla skupina vyvážejících výrobců společně s čínskou obchodní komorou pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“). Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) pozměnila Komise nařízení (EU) č. 513/2013 za účelem zavedení technických změn, které si vyžádalo přijetí závazku.

(3)

Dne 8. listopadu 2012 zahájila Komise antisubvenční řízení týkající se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících z Čínské lidové republiky do Unie (6).

2.   Následný postup

(4)

Po přijetí prozatímních antidumpingových opatření pokračovala Komise v šetření dumpingu, újmy a zájmu Unie a rovněž v souběžném antisubvenčním řízení. V rámci obou šetření byly destičky vyloučeny z definice výrobku, a tudíž z oblasti působnosti konečných opatření.

(5)

Antidumpingové šetření potvrdilo prozatímní zjištění týkající se dumpingu působícího újmu. Konečná zjištění vyplývající ze šetření jsou uvedena v prováděcím nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 (7) o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z ČLR do Unie.

(6)

Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 (8) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z ČLR.

B.   POZMĚNĚNÝ ZÁVAZEK

1.   Nabídka pozměněného závazku

(7)

V návaznosti na poskytnutí konečných informací vyplývajících z antidumpingového a antisubvenčního řízení předložili vyvážející výrobci společně s CCCME oznámení týkající se změny původní nabídky závazku.

(8)

Vyvážející výrobci společně s CCCME ve lhůtě stanovené v čl. 13 odst. 2 základního antisubvenčního nařízení požádali, aby Komise přijala podmínky závazku rovněž k odstranění případných škodlivých účinků dovozu subvencovaných výrobků.

(9)

Ve lhůtě stanovené v čl. 8 odst. 2 základního antidumpingového nařízení a v čl. 13 odst. 2 základního antisubvenčního nařízení mimoto o účast na závazku požádala řada dalších vyvážejících výrobců.

(10)

CCCME a vyvážející výrobci požádali rovněž o revizi závazku tak, aby se zohlednilo vyloučení destiček ze šetření.

2.   Připomínky zúčastněných stran

(11)

Pozměněná nabídka závazku byla zpřístupněna zúčastněným stranám. Níže se Komise zabývá hlavními připomínkami, které zúčastněné strany podaly po přijetí nabídky závazku.

2.1   Přístup k důvěrným informacím

(12)

Řada stran požádala o přístup k informacím o minimálních dovozních cenách, ročním objemu či různých podmínkách závazku obecně. Jedna strana si stěžovala, že nebyla včas informována o původní nabídce závazku. Komise podotýká, že verze původní nabídky závazku bez důvěrných údajů byla zařazena do spisu, který byl zúčastněným stranám k dispozici pro kontrolu, ihned po jejím přijetí, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 4 základního antidumpingového nařízení.

(13)

Na minimální dovozní ceny a roční objem se vztahuje profesní tajemství podle článku 339 Smlouvy a tyto informace jsou podle článku 19 základního antidumpingového nařízení a článku 29 základního antisubvenčního nařízení důvěrné. V souladu s běžnou praxí Komise proto nejsou třetím stranám zpřístupněny. V daném případě Komise na žádost stran požádala CCCME, zda by bylo možno poskytnout více informací o minimálních dovozních cenách a ročním objemu. CCCME souhlasila s poskytnutím přibližného odhadu minimální dovozní ceny (vymezeného jako „méně než“ určitá hodnota). Zúčastněné strany se mohly s těmito informacemi seznámit ve spise, který nemá důvěrnou povahu. Komise se domnívá, že v tomto konkrétním případě takovéto informace zajišťují náležitou rovnováhu mezi požadavky na důvěrnost údajů a právem na obhajobu.

(14)

Komise posoudila rovněž žádosti týkající se různých podmínek závazku. Dospěla k závěru, že by poskytnutí požadovaných informací zvýšilo riziko cenových manipulací a her na trhu se solárními panely. Aby nedošlo k nepatřičnému narušení fungování trhu se solárními panely, má Komise za to, že by požadované informace neměly být zpřístupněny odběratelům a konkurentům společností, které nabídly závazek. Tyto úvahy platí rovněž pro informace o minimální dovozní ceně a ročním objemu, jež by neměly být poskytnuty na podrobnější úrovni.

2.2   Přechodné období

(15)

Jedna zúčastněná strana Komisi požádala, aby povolila přechodné období (a osvobození od antidumpingového cla), pokud byly výrobky objednány před vstupem závazku v platnost, avšak předloženy k celnímu odbavení po tomto datu bez závazkové faktury. Aby byly výrobky předložené k celnímu odbavení osvobozeny od antidumpingového cla, musí splňovat podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 748/2013. Toto tvrzení bylo proto třeba zamítnout.

3.   Hodnocení pozměněné nabídky závazku

(16)

Komise posoudila pozměněnou nabídku závazku. Za prvé podotkla, že technická revize závazku je nezbytná k zohlednění konečných zjištění vyplývajících z antidumpingového a antisubvenčního šetření (tj. vyloučení destiček ze šetření).

(17)

Za druhé Komise dospěla k závěru, že na základě údajů z období šetření je objem obchodu dalších společností v porovnání s celkovým čínským vývozem do EU velmi omezený, a nemění tudíž prozatímní hodnocení Komise, že závazek odstraňuje škodlivé účinky dumpingu při původně nabídnuté minimální dovozní ceně a ročním objemu.

(18)

Komise posoudila rovněž to, zda by zařazení dalších vyvážejících výrobců pravděpodobně ohrozilo účinné monitorování závazku nebo zvýšilo riziko obcházení. V této souvislosti Komise zjistila, že CCCME prokázala svou aktivní úlohu při praktickém provádění závazku. Zařazení dalších vyvážejících výrobců mimoto nezmění podmínky závazku. Komise proto dospěla k závěru, že zařazení dalších výrobců nemění její původní zjištění týkající se účinného monitorování závazku a omezeného rizika obcházení.

(19)

Za třetí, v daném případě probíhalo antisubvenční a antidumpingové šetření současně. Podle pravidla nižšího cla bylo konečné vyrovnávací clo stanoveno na úrovni subvenčního rozpětí a konečné antidumpingové clo na úrovni pro odstranění újmy. Kombinovaná sazba antidumpingového a vyrovnávacího cla se tudíž bude rovnat úrovni pro odstranění újmy (vyrovnávací clo doplněné antidumpingovým clem do příslušné úrovně pro odstranění újmy). Komise proto dospěla k závěru, že závazek odstraňuje škodlivé účinky dumpingu i subvencování, a minimální dovozní cenu tudíž není zapotřebí měnit.

(20)

Za čtvrté, jedna strana napadla skutečnost, že v rozhodnutí 2013/423/EU vycházela Komise při posuzování toho, zda závazek odstraňuje škodlivé účinky dumpingu, z údajů pocházejících z doby po období šetření, a to na základě čl. 6 odst. 1 základního antidumpingového nařízení a čl. 11 odst. 1 základního antisubvenčního nařízení. V čl. 6 odst. 1 základního antidumpingového nařízení je stanoveno, že „k informacím, které se týkají pozdějšího období, se zpravidla [zdůraznění přidáno] nepřihlíží“. Podobné znění je uvedeno v čl. 11 odst. 1 poslední větě základního antisubvenčního nařízení. Ve 3. bodě odůvodnění rozhodnutí 2013/423/EU jsou objasněny okolnosti, které Komisi v daném případě vedly k použití údajů z doby po období šetření. Dotyčná strana faktickou správnost těchto okolností nezpochybnila. Tvrzení bylo proto zamítnuto.

(21)

Za páté, závazek zajišťuje stabilní dodávky do Unie na udržitelné cenové úrovni. Nejsou tedy obecně politické důvody pro to, aby závazek nebyl přijat.

(22)

Jedna strana se domnívala, že minimální dovozní cena je stanovena příliš vysoko, jiná strana měla za to, že je stanovena příliš nízko. Jak je objasněno v 7. bodě odůvodnění rozhodnutí 2013/423/EU, za účelem posouzení, zda cenový závazek odstraňuje škodlivý účinek dumpingu, analyzovala Komise mimo jiné současné vývozní ceny a výši prozatímního cla. Po přezkoumání doplňkových informací poskytnutých stranami, dostupných informací o současném a očekávaném vývoji výrobních nákladů a vývoji cen od přijetí rozhodnutí 2013/423/EU potvrzuje Komise zjištění uvedené v 7. bodě odůvodnění rozhodnutí 2013/423/EU.

(23)

Jelikož nebyly předloženy žádné jiné připomínky, potvrzují se zjištění ve 3. až 9. bodě odůvodnění rozhodnutí 2013/423/EU, která jsou doplněna zjištěními uvedenými výše v 16. až 23. bodě odůvodnění.

4.   Změny názvů společností a seznamu společností ve spojení v EU

(24)

Zařazení nových společností do závazku vede ke změnám v seznamu společností ve spojení v EU, který byl uveden v původní nabídce závazku. Jeden vyvážející výrobce mimoto požádal o zařazení nové společnosti ve spojení v EU, která nahradila jinou společnost.

(25)

Konečně, jedna společnost změnila svůj název.

C.   PŘIJETÍ POZMĚNĚNÉHO ZÁVAZKU

(26)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je pozměněný závazek přijatelný. Zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti, úvahy a povinnosti, na nichž je přijetí závazku založeno. Komise neobdržela žádné připomínky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Závazek nabídnutý vyvážejícími výrobci uvedenými v příloze tohoto rozhodnutí společně s čínskou obchodní komorou pro vývoz a dovoz strojírenských a elektronických výrobků (CCCME) v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky se tímto přijímá.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 6. prosince 2013.

V Bruselu dne 4. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

Předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  Úř. věst. C 340, 8.11.2012, s. 13.

(7)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(8)  Viz strana 66 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

Seznam společností:

Název společnosti

Doplňkový kód TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923