27.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/33


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 15. listopadu 2013,

kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2013/677/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Lucembursko požádalo dopisem, který generální sekretariát Komise zaevidoval dne 24. října 2012, o povolení zavést opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES, které Lucembursku umožní osvobodit od daně z přidané hodnoty (DPH) osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 25 000 EUR. Prostřednictvím tohoto opatření by byly tyto osoby povinné k dani osvobozeny od všech nebo některých povinností spojených s DPH, uvedených v hlavě XI kapitolách 2 až 6 směrnice 2006/112/ES.

(2)

V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise dopisem ze dne 9. listopadu 2012 o žádosti Lucemburska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 12. listopadu 2012 uvědomila Komise Lucembursko, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

(3)

Podle článku 285 směrnice 2006/112/ES členské státy, které nevyužily možnost stanovenou v článku 14 druhé směrnice Rady 67/228/EHS (2), mohou poskytnout osvobození od DPH osobám povinným k dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven částce 5 000 EUR nebo ekvivalentu této částky v národní měně a mohou také poskytnout odstupňovanou daňovou úlevu osobám povinným k dani, jejichž roční obrat překračuje horní mez, kterou stanovily pro poskytnutí osvobození od daně.

(4)

Lucembursko informovalo Komisi, že v současnosti poskytuje osvobození od DPH osobám povinným k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 10 000 EUR, a že využívá možnosti poskytnout odstupňovanou daňovou úlevu ve vztahu k osobám povinným k dani, jejichž roční obrat je mezi 10 000 a 25 000 EUR. Lucembursko požádalo o povolení odchylného opatření, kterým se osobám povinným k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 25 000 EUR, poskytuje osvobození od DPH.

(5)

Vyšší prahová hodnota zvláštního režimu představuje zjednodušující opatření, neboť může podstatně snížit povinnosti malých podniků související s DPH a umožnila by Lucembursku ukončit uplatňování režimu odstupňované daňové úlevy, jenž podniky zatěžuje. Osoby povinné k dani by i nadále měly mít možnost zvolit si běžný režim DPH.

(6)

Dne 29. října 2004 přijala Komise návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS (3) s cílem zjednodušit povinnosti týkající se daně z přidané hodnoty, zahrnující ustanovení, která členským státům umožňují stanovit prahové hodnoty ročního obratu pro osvobození z režimu DPH do maximální výše až 100 000 EUR nebo jejího ekvivalentu v národní měně, s možností tuto částku každoročně aktualizovat. Toto rozhodnutí je s uvedeným návrhem v souladu.

(7)

Odchylné opatření má pouze zanedbatelný vliv na celkovou výši daně vybírané na stupni konečné spotřeby a nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 285 směrnice 2006/112/ES se Lucembursku povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 25 000 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Toto rozhodnutí se použije do dne, kdy vstoupí v platnost pravidla Unie, kterými se mění prahové hodnoty ročního obratu pro osvobození osob povinných k dani od DPH, nebo pokud nastane dříve, do dne 31. prosince 2016.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Lucemburskému velkovévodství.

V Bruselu dne 15. listopadu 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, struktury a postupů pro uplatňování společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303/67).

(3)  Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1).