14.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 303/48


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. listopadu 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES za účelem doplnění o další technologie přístupu a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA)

(oznámeno pod číslem C(2013) 7491)

(Text s významem pro EHP)

(2013/654/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze rozhodnutí Komise 2008/294/ES (2) jsou stanoveny technické a provozní podmínky nezbytné pro to, aby bylo v letadlech povoleno používání GSM.

(2)

Rozvoj široké škály komunikačních prostředků podporovaný technickým pokrokem by všem občanům umožnil, aby byli stále a kdekoli připojeni k síti GSM. Rovněž by přispěl k naplnění cílů Digitální agendy pro Evropu (3) a strategie Evropa 2020.

(3)

V zájmu přípravy využití posledních dostupných technologií a kmitočtových pásem v rámci poskytování služeb MCA vydala Komise dne 5. října 2011 na základě čl. 4 odst. 2 rozhodnutí č. 676/2002/ES pověření Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), aby posoudila technickou kompatibilitu provozování systémů UMTS na palubách letadel s dalšími dostupnými technologiemi pro použití v letadlech, jakými je např. LTE nebo WiMax, a to např. v kmitočtových pásmech 2 GHz a 2,6 GHz, a s případně dotčenými rádiovými službami.

(4)

Na základě tohoto pověření vydala CEPT zprávu ze dne 8. března 2013. V závěru zprávy CEPT č. 48 je uvedeno, že budou-li splněny příslušné technické podmínky, bude možné zavést technologie UMTS v pásmu 2 100 MHz a LTE v pásmu 1 800 MHz. Na základě výsledků zprávy CEPT č. 48 by tudíž měla být změněna příloha rozhodnutí 2008/294/ES, aby zahrnovala tyto technologie a umožnila jejich používání v letadlech.

(5)

Vzhledem k rozšiřování technologií LTE a UMTS v Unii by se toto rozhodnutí mělo použít co nejdříve.

(6)

Omezením vysílacího výkonu služeb MCA by měla být zajištěna vhodná ochrana případně dotčených rádiových služeb. Vzhledem k tomu, že by použití zdokonalené síťové řídicí jednotky (NCU) pro pásmo 2,6 GHz bylo odloženo až do okamžiku, než budou příslušnými leteckými certifikačními orgány odsouhlasena technická omezení umožňující zahájení výroby jednotek NCU, a do doby, než bude dokončen postup osvědčení letové způsobilosti pro jednotlivé typy letadel, mohlo by být uplatnění parametrů NCU pro pásmo 2,6 GHz odloženo až ke dni 1. ledna 2017.

(7)

Technické specifikace MCA by měly neustále odpovídat technickému pokroku.

(8)

Rozhodnutí 2008/294/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2008/294/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Hodnoty pro pásmo 2 570–2 690 MHz stanovené v tabulce 3 přílohy tohoto rozhodnutí se použijí od 1. ledna 2017.

Článek 3

Členské státy co nejdříve a nejpozději do šesti měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost umožní využívání kmitočtových pásem uvedených v tabulce 1 v příloze na neinterferenčním a nechráněném základě pro služby MCA, pokud tyto služby splňují podmínky podle přílohy.

Článek 4

Členské státy v souladu s oddílem 3 přílohy stanoví minimální výšku nad zemí pro jakékoli vysílání z provozovaného systému MCA.

Členské státy smí stanovit vyšší minimální výšky provozování MCA, pokud je to odůvodněno vnitrostátními topografickými podmínkami a podmínkami používání pozemní sítě. Informace o této skutečnosti, společně s příslušným odůvodněním, musí být Komisi oznámena do čtyř měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí a musí být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. listopadu 2013.

Za Komisi

Neelie KROES

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2008/294/ES ze dne 7. dubna 2008 o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství (Úř. věst. L 98, 10.4.2008, s. 19).

(3)  KOM(2010) 245 v konečném znění.


PŘÍLOHA

1.   KMITOČTOVÁ PÁSMA A SYSTÉMY POVOLENÉ PRO SLUŽBY MCA

Tabulka1

Typ

Kmitočet

Systém

GSM 1 800

1 710–1 785 MHz (uplink) 1 805–1 880 MHz (downlink)

GSM splňující požadavky norem GSM publikovaných ETSI, zejména EN 301 502, EN 301 511 a EN 302 480, nebo ekvivalentních specifikací

UMTS 2 100

(FDD)

1 920–1 980 MHz (uplink) 2 110–2 170 MHz (downlink)

UMTS splňující požadavky norem UMTS publikovaných ETSI, zejména EN 301 908–1, EN 301 908–2, EN 301 908–3 a EN 301 908–11, nebo ekvivalentních specifikací

LTE 1 800

(FDD)

1 710–1 785 MHz (uplink) 1 805–1 880 MHz (downlink)

LTE splňující požadavky norem LTE publikovaných ETSI, zejména EN 301 908–1, EN 301 908–13, EN 301 908–14 a EN 301 908–15, nebo ekvivalentních specifikací

2.   ZABRÁNĚNÍ PŘIPOJENÍ MOBILNÍCH TERMINÁLŮ K POZEMNÍM SÍTÍM

V době, kdy je provozování služeb MCA v letadle povoleno, musí být mobilním terminálům přijímajícím v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce 2 zabráněno pokusit se zaregistrovat do pozemních mobilních sítí.

Tabulka 2

Kmitočtové pásmo (MHz)

Pozemní systémy

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791–821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805–1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110–2 170

UMTS, LTE

2 570–2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620–2 690

UMTS, LTE

3.   TECHNICKÉ PARAMETRY

a)   Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.), vně letadla, pocházející z palubních NCU/BTS

Tabulka 3

Nesmí být překročen celkový e.i.r.p., vně letadla, pocházející z NCU/BTS/ac-NodeB letadla:

Výška nad zemí

(m)

Maximální spektrální hustota e.i.r.p. produkovaná NCU/BTS/ac-NodeB letadla vně letadla

460–470 MHz

791–821 MHz

921–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz

2 570–2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.), vně letadla, pocházející z terminálu na palubě letadla

Tabulka 4

Nesmí být překročen e.i.r.p., vně letadla, pocházející z mobilního terminálu:

Výška nad zemí

(m)

Maximální e.i.r.p., vně letadla, pocházející z mobilního terminálu GSM v dBm/200 kHz

Maximální e.i.r.p., vně letadla, pocházející z mobilního terminálu LTE v dBm/5 MHz

Maximální e.i.r.p., vně letadla, pocházející z mobilního terminálu UMTS v dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Provozní požadavky

I.

Minimální výška nad zemí, v níž je systém MCA v provozním režimu a jakékoliv jeho vysílání je ještě přípustné, musí být 3 000 metrů.

II.

Palubní BTS nacházející se v provozním režimu musí omezit vysílací výkon všech mobilních terminálů GSM provozovaných v pásmu 1 800 MHz na nominální hodnotu 0 dBm/200 kHz ve všech fázích komunikace, včetně počátečního přístupu.

III.

Palubní Ac-NodeB nacházející se v provozním režimu musí omezit vysílací výkon všech mobilních terminálů LTE provozovaných v pásmu 1 800 MHz na nominální hodnotu 5 dBm/5 MHz ve všech fázích komunikace.

IV.

Palubní Ac-NodeB letadla nacházející se v provozním režimu musí omezit vysílací výkon všech mobilních terminálů UMTS provozovaných v pásmu 2 100 MHz na nominální hodnotu – 6 dBm/3,84 MHz ve všech fázích komunikace a maximální počet uživatelů by neměl překročit 20.