9.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. listopadu 2013,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU splachovacím záchodům a pisoárům

(oznámeno pod číslem C(2013) 7317)

(Text s významem pro EHP)

(2013/641/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku EU lze udělit produktům s omezeným dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že zvláštní kritéria pro udělování ekoznačky EU mají být stanovena podle skupin produktů.

(3)

Vzhledem k tomu, že k celkovým dopadům obytných a neobytných budov na životní prostředí významně přispívá spotřeba vody, je třeba stanovit kritéria pro udělování ekoznačky EU skupině produktů „splachovací záchody a pisoáry“. Kritéria by měla zejména podporovat produkty šetřící vodou, které přispívají ke snížení spotřeby vody a které s sebou přinášení další výhody, jako je snížení spotřeby energie.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Skupinou produktů „splachovací záchody a pisoáry“ se rozumí vybavení splachovacích záchodů a pisoárů definované v článku 2. Do této skupiny produktů patří produkty pro domácnosti a nebytová zařízení.

2.   Do skupiny produktů „splachovací záchody a pisoáry“ nepatří:

a)

záchodové desky a poklopy, pokud nejsou uváděny na trh nebo prodávány jako součást vybavení splachovacího záchodu nebo pisoáru;

b)

vybavení záchodu, ve kterém se nepoužívá voda, ke splachování se používají chemické látky a voda, a záchody, ve kterých je k funkci splachovacího systému nutná energie.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí následující definice:

1)

„vybavením splachovacího záchodu“ se rozumí buď záchodová souprava, záchodová mísa nebo splachovací systém toalety;

2)

„záchodovou soupravou“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět vzniklý spojením splachovacího systému se záchodovou mísou do jedné funkční jednotky určené pro příjem a splachování lidské moči a výkalů a jejich odvádění do kanalizace;

3)

„záchodovou mísou“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět pro příjem a splachování lidské moči a výkalů a jejich odvádění do kanalizace;

4)

„vybavením pisoáru“ se rozumí buď pisoárová souprava, pisoár, nesplachovaný pisoár nebo splachovací systém pisoáru;

5)

„splachovacím systémem pisoáru“ se rozumí buď pisoárová souprava, pisoár nebo splachovací systém pisoáru;

6)

„pisoárovou soupravou“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět vzniklý spojením splachovacího systému a pisoáru do jedné funkční jednotky určené k zachycení a splachování moči a její odvádění do kanalizace;

7)

„pisoárem“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět k zachycení moči a splachovací vody používaný k jejich odvádění do kanalizace;

8)

„pisoárovou stěnou“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět se splachovacím systémem nebo bez něj, které sestává z podlahového žlábku a desky připevněné na stěnu, sloužící k zachycení moči a splachovací vody a jejich odvádění do kanalizace;

9)

„nesplachovaným pisoárem“ se rozumí zdravotnětechnický zařizovací předmět sloužící k zachycení moči a jejímu odvádění do kanalizace, který funguje bez vody;

10)

„systémem splachování“ se pro vybavení jak splachovacích záchodů, tak splachovacích pisoárů rozumí buď splachovací nádržka se zabudovaným bezpečnostním přepadovým potrubím, nebo podobné stejně účinné zařízení a plnící/vypouštěcí zařízení nebo tlakový splachovač;

11)

„zařízením pro úsporu vody“ se rozumí zařízení, které umožňuje vypustit část úplného objemu splachovací vody buď dvoustupňovým mechanismem (s přerušením) nebo mechanismem s dvojím ovládáním (dvojité splachování);

12)

„úplným objemem splachovací vody“ se rozumí celkový objem vody, který vyteče ze splachovacího systému během jednoho splachovacího cyklu;

13)

„redukovaným objemem splachovací vody“ se rozumí část úplného splachovacího objemu vody, kterou vypustí zařízení pro úsporu vody během splachovacího cyklu, a který není větší než dvě třetiny úplného objemu splachovací vody;

14)

„průměrným objemem splachovací vody“ se rozumí aritmetický průměr jednoho úplného splachovacího objemu a tří redukovaných splachovacích objemů, který se vypočítá podle metodiky uvedené v dodatku 1 přílohy;

15)

„ovladačem splachování“ se rozumí splachovací zařízení zdravotnětechnického zařizovacího předmětu, které uživatel buď ovládá ručně pomocí držadla, páčky, knoflíku, nášlapným pedálem nebo jiným rovnocenným ovladačem splachování, nebo je ovládáno pomocí senzoru detektujícího použití zdravotnětechnického zařízení;

16)

„seřizovacím zařízením“ se rozumí zařízení, kterým je možné nastavit v systému splachování úplný splachovací objem a případně redukovaný splachovací objem.

Článek 3

Kritéria pro udělování ekoznačky EU podle nařízení (ES) č. 66/2010 pro produkty spadající do skupiny produktů „splachovací záchody a pisoáry“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování, jsou uvedeny v příloze.

Článek 4

Kritéria a související požadavky na posuzování stanovené v příloze platí po dobu čtyř let ode dne 7. listopadu 2013.

Článek 5

Pro správní účely se skupině produktů „splachovací záchody a pisoáry“ přiděluje číselný kód 41.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. listopadu 2013.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

KRITÉRIA EKOZNAČKY EU A POŽADAVKY PRO POSUZOVÁNÍ

Kritéria pro udělování ekoznačky EU pro vybavení splachovacích záchodů a pisoárů:

1)

účelnost hospodaření s vodou;

2)

vlastnosti produktu;

3)

vyloučené nebo omezené látky a směsi;

4)

udržitelné využívání dřeva jako suroviny;

5)

životnost produktu;

6)

omezení dopadu produktů s ukončenou životností;

7)

návody k montáži a informace pro uživatele;

8)

informace uvedené na ekoznačce EU.

V tabulce 1 je uvedena použitelnost různých kritérií pro jednotlivé kategorie vybavení splachovacích záchodů a pisoárů.

Ke každému kritériu se uvádějí zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, mohou být tyto doklady předloženy žadatelem nebo jeho dodavatelem nebo oběma.

Je-li to možné, zkoušky provádějí laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo normy jí rovnocenné.

V případě potřeby lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňující dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování.

Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt je v souladu s požadavky právních předpisů země (zemí), ve kterých má být uveden na trh.

Ve zkušebních normách se záchodové soupravy, záchodové mísy, pisoáry a systémy splachování rozlišují podle třídy, typu, nebo podle obou. Příslušná třída (příslušné třídy) nebo typ(y) přípravku se musí nahlásit příslušnému subjektu, který posuzuje žádost, a všechny zkoušky, které mají být provedeny, musí být provedeny pro všechny třídy nebo typy, které žadatel podle příslušné normy uvede.

Tabulka 1

Použitelnost různých kritérií pro každou kategorii vybavení splachovacího záchodu a pisoáru

Vybavení splachovacího záchodu a pisoáru

Kritéria

Záchodová souprava

Záchodová mísa

Systém splachování pro záchody

Pisoárová souprava

Pisoáry

Nesplachované pisoáry

Systém splachování pro pisoáry

1a)

– úplný objem splachovací vody

x

x

x

x

x

 

x

1b)

– zařízení pro úsporu vody

x

x

x

x

x

 

x

1c)

– průměrný objem splachovací vody

x

x

x

 

 

 

 

1d)

– nastavitelný objem splachovací vody

x

 

x

x

 

 

x

2a)

– požadavky na systém splachování

x

 

x

x

 

 

x

2b)

– účinnost splachování

x

x

 

x

x

 

 

2c)

– požadavky na nesplachované pisoáry

 

 

 

 

 

x

 

3a)

– nebezpečné látky a směsi

x

x

x

x

x

x

x

3b)

– látky uvedené podle čl. 59 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– udržitelné využívání dřeva jako suroviny

x

x

x

x

x

x

x

5a)

– opravitelnost a dostupnost náhradních dílů

x

x

x

x

x

x

x

5b)

– záruka

x

x

x

x

x

x

x

6

– omezení dopadu produktů s ukončenou životností

x

x

x

x

x

x

x

7

– návody k montáži a informace pro uživatele

x

x

x

x

x

x

x

8

– informace uvedené na ekoznačce EU

x

x

x

x

x

x

x

Kritérium 1.   Účelnost hospodaření s vodou

a)   Úplný objem splachovací vody

Úplný objem splachovací vody dodaný vybavením splachovacího záchodu a splachovacího pisoáru uváděného na trh nesmí překročit hodnotu uvedenou v tabulce 2, a to bez ohledu na tlak vody.

Tabulka 2

Horní limit pro úplný objem splachovací vody dodaný vybavením splachovacího záchodu a splachovacího pisoáru

Produkt

Úplný objem splachovací vody [l/spláchnutí]

Vybavení splachovacího záchodu

6,0

Vybavení splachovacího pisoáru

1,0

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a uvede jmenovitý úplný objem splachovací vody produktu (v l/spláchnutí), společně s výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v příslušných normách EN pro daný druh produktu (viz tabulka 3). V případě pisoárových stěn se úplný objem splachovací vody vztahuje na vodu, která vyteče na úseku průběžné zdi o šíři 60 cm.

Tabulka 3

Normy EN pro měření úplného splachovacího objemu u vybavení splachovacích záchodů a pisoárů

Produkt

Norma

Název normy

Záchodové soupravy a záchodové mísy

EN 997

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Pisoárové soupravy a pisoáry

EN 13407

Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody

Systémy splachování tvořené splachovací nádržkou

EN 14055

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Systémy splachování tvořené ručním tlakovým splachovačem

EN 12541

Zdravotnětechnické armatury – Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10

Systémy splachování tvořené bezdotykovým tlakovým splachovačem

EN 15091

Zdravotnětechnické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

b)   Úspora vody

Záchodové soupravy, jejichž úplný objem splachovací vody je více než 4,0 litru a systémy splachování záchodů musí být vybaveny zařízením pro úsporu vody. Redukovaný objem splachovací vody při zprovoznění zařízení pro úsporu vody musí být při uvádění na trh nižší než 3,0 l/spláchnutí, a to bez ohledu na tlak vody.

Záchodová mísa musí umožnit použití zařízení pro úsporu vody, aby redukovaný objem, který vyteče při zprovoznění zařízení pro úsporu vody, nepřekročil 3,0 l/spláchnutí, a to bez ohledu na tlak vody.

Pisoárové soupravy a systémy splachování pisoárů musí být vybaveny individuálním ovládáním splachování. Pisoárové stěny se splachovacím systémem musí mít individuální ovládání splachování rozmístěno nejméně každých 60 cm podél průběžné zdi.

Pisoáry musí umožňovat použití individuálního ovládání splachování. Pisoárové stěny bez splachovacího systému musí umožnit rozmístění individuálního ovládání splachování nejméně každých 60 cm podél průběžné zdi.

Všechna ovládání splachování na bázi senzoru musí být taková, aby se spláchnutí nespustilo nedopatřením a aby následovalo pouze po skutečném použití produktu.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí prohlásit, že produkt splňuje tyto požadavky, a předloží dokumentaci popisující použitou technologii nebo zařízení použité v produktu. Pro splachovací vybavení produktu musí žadatel určit redukovaný splachovací objem (v l/spláchnutí) a doložit výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v příslušných normách EN pro daný druh produktu (viz tabulka 4). Pro produkty vybavené automatickým splachováním na bázi senzoru musí žadatel stručně popsat, jakým způsobem se v návrhu produktu řeší předcházení neúmyslného spuštění a jak je zajištěno, že se splachování spustí pouze po skutečném použití produktu.

Tabulka 4

Normy EN pro měření redukovaného objemu splachovací vody z vybavení splachovacích záchodů

Produkt

Norma

Název normy

Záchodové soupravy a záchodové mísy

EN 997

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Systém splachování tvořený splachovací nádržkou

EN 14055

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

c)   Průměrný objem splachovací vody

Při uvádění na trh nesmí být průměrný objem splachovací vody dodaný splachovacím vybavením vypočtený podle metodiky uvedené v dodatku 1 větší než 3,5 l/spláchnutí. Požadavek se netýká záchodových souprav s úplným objemem splachovací vody 4,0 litru nebo méně.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a musí specifikovat vypočtený průměrný objem splachovací vody produktu (v l/spláchnutí) společně s výsledky zkoušek provedených podle metodiky stanovené v dodatku 1.

d)   Nastavení objemu splachovací vody

Systém splachování musí být opatřen zařízením, kterým může technik při instalaci nastavit objem splachovací vody s ohledem na místní parametry kanalizace. Úplný objem splachovací vody po nastavení podle návodu k montáži nesmí překročit 6 l/spláchnutí v případě vybavení splachovacích záchodů nebo 4 l/spláchnutí v případě záchodových souprav, které nejsou vybaveny zařízením pro úsporu vody, a 1 l/spláchnutí v případě splachovacích pisoárů. Redukovaný splachovací objem dodaný vybavením splachovacího záchodu po nastavení podle návodu k montáži nesmí překročit 3 l/spláchnutí.

V případě systémů splachování tvořených splachovací nádržkou musí být maximální úplný objem splachovací vody po nastavení vyznačen na splachovací nádržce značkou nebo čárou označující úroveň hladiny.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a dokumentaci popisující použitou technologii nebo zařízení použité v produktu.

Kritérium 2.   Vlastnosti produktu

a)   Požadavky na systém splachování

Systém splachování musí splňovat požadavky příslušných norem EN uvedených v tabulce 5. Oddíly příslušných norem EN v níže uvedené tabulce 5, které se týkají úplných a redukovaných objemů splachovací vody, jsou z tohoto kritéria vyňaty.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a doložit výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v příslušných normách EN pro daný druh produktu (viz tabulka 5).

Tabulka 5

Shoda systému splachování s normami EN

Systém splachování

Norma

Název normy

Nádržkové splachovače záchodů a pisoárů

EN 14055

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Ruční tlakové splachovače záchodů a pisoárů

EN 12541

Zdravotnětechnické armatury – Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10

Bezdotykové tlakové splachovače záchodů a pisoárů

EN 15091

Zdravotnětechnické armatury – elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

b)   Účinnost spláchnutí

Účinnost spláchnutí záchodových a pisoárových souprav, záchodových mis a pisoárů musí splňovat požadavky příslušných norem EN, které jsou uvedeny v tabulce 6.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a doložit výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v příslušných normách EN pro daný druh produktu (viz tabulka 6). Pokud se na záchodové soupravy a mísy se nevztahuje žádná norma EN, musí se prokázat, že jejich účinnost spláchnutí je srovnatelná s účinností rovnocenné třídy a typu, na něž se vztahuje norma EN 997. V tom případě žadatel předloží výsledky zkoušek provedených podle zkušebních postupů, které pro produkty stejné třídy a typu uvádí norma EN 997. Pokud se na pisoárové soupravy a pisoáry nevztahuje žádná norma EN, musí se prokázat, že jejich účinnost spláchnutí je srovnatelná s účinností rovnocenné třídy a typu, na něž se vztahuje norma EN 13407. V tom případě žadatel předloží výsledky zkoušek provedených podle zkušebních postupů, které pro produkty rovnocenné třídy a typu uvádí norma EN 13407.

Tabulka 6

Shoda účinnosti spláchnutí produktu s normami EN

Produkt

Norma

Název normy

Záchodové soupravy a záchodové mísy

EN 997

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Pisoárové soupravy a pisoáry

EN 13407

Pisoárové mísy nástěnné – funkční požadavky a zkušební metody

c)   Nesplachované pisoáry

Nesplachované pisoáry musí splňovat požadavky stanovené v dodatku 2.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a výsledky zkoušek provedených v souladu se zkušebními postupy uvedenými v dodatku 2. Přijatelná je rovněž jakákoli rovnocenná metodika prokazující, že požadavky uvedené v dodatku 2 byly splněny.

Kritérium 3.   Vyloučené nebo omezené látky a směsi

a)   Nebezpečné látky a směsi

Podle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 nesmí být ekoznačka EU udělena produktům nebo předmětům definovaným v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo jejich homogenní části, které obsahují látky splňující kritéria pro klasifikaci standardními větami o nebezpečnosti nebo větami označujícími specifickou rizikovost podle tabulky 7 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a směrnice Rady 67/548/EHS (3), nebo látky uvedené v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006. V případě, že je prahová hodnota pro klasifikaci látky nebo směsi do třídy nebezpečnosti jiná, než hodnota pro přiřazení věty označující specifickou rizikovost, má přednost první z nich. Věty označující specifickou rizikovost v tabulce 7 se obecně vztahují na látky. Nelze-li získat informace o látkách, použijí se klasifikační pravidla pro směsi. Látky nebo směsi, které zpracováním mění své vlastnosti tak, že již nejsou biologicky dostupné nebo procházejí chemickou přeměnou, díky které zjištěné riziko již nehrozí, jsou z kritéria 3 a) vyňaty.

Tabulka 7

Standardní věty o nebezpečnosti a věty označující specifickou rizikovost

Standardní věta o nebezpečnosti

Věta označující specifickou rizikovost

H300 Při požití může způsobit smrt

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt

R23/26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H341 Podezření na vyvolání genetického poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

R60/61/60-61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60/63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61/62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky

R62-63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Může způsobit poškození orgánů

R68/20/21/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/25/24/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/20/21/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50-53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51-53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52-53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

EUH059 Nebezpečí pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39-41

Koncentrační limity látek nebo směsí, kterým může být přidělena nebo byla přidělena standardní věta o nebezpečnosti nebo věta označující specifickou rizikovost podle tabulky 7 a které splňují kritéria pro zařazení do třídy nebo kategorie nebezpečnosti, a látek splňujících kritéria čl. 57 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 1907/2006 nesmí překročit obecné nebo specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008. V případě, že jsou stanoveny specifické koncentrační limity, mají přednost před obecnými.

Koncentrační limity pro látky splňující kritéria čl. 57 písm. d), e) nebo f) nařízení (ES) č. 1907/2006 nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

Konečný produkt nesmí být označen standardní větou o nebezpečnosti.

V tabulce 8 jsou látky/složky obsažené ve vybavení splachovacích záchodů a vybavení pisoárů, které jsou při použití čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. 66/2010 vyňaty z požadavků čl. 6 odst. 6 téhož nařízení:

Tabulka 8

Látky/složky, na které se vztahuje odchylka

Látka/složka

Standardní věty o nebezpečnosti a věty označující specifickou rizikovost

Produkty s hmotností do 25 g

Všechny věty o nebezpečnosti a věty o rizikovosti

Homogenní součásti s hmotností do 25 g, které jsou součásti složených produktů

Všechny věty o nebezpečnosti a věty o rizikovosti

Nikl v nerezové oceli všech druhů

H351, H372 a R40/48/23

Elektronické součásti vybavení splachovacích záchodů a pisoárů, které splňují požadavky stanovené v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (4)

Všechny věty o nebezpečnosti a věty o rizikovosti

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že každý produkt nebo každý předmět nebo jeho homogenní část splňují kritérium 3 a). Zároveň předloží související dokumentaci, zahrnující například prohlášení o shodě podepsané dodavateli, že látky nebo materiály nejsou zařazeny do žádné třídy nebezpečnosti spojené s větami o nebezpečnosti uvedenými v tabulce 7 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, pokud to lze určit alespoň z informací, které splňují požadavky uvedené v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006. Toto prohlášení musí být doloženo souhrnem informací o příslušných vlastnostech spojených se standardními větami o nebezpečnosti uvedenými v tabulce 7, a to s mírou podrobnosti stanovenou v oddílech 10, 11 a 12 přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006.

Informace o vnitřních vlastnostech látek mohou být získávány i jinak než zkouškami, například alternativními metodami, jako jsou metody in vitro, modely kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou nebo s využitím sdružování nebo analogického přístupu v souladu s přílohou XI nařízení (ES) č. 1907/2006. V rámci dodavatelského řetězce se důrazně doporučuje, aby se příslušné údaje sdílely.

Poskytnuté informace se musí vztahovat na ty formy nebo skupenství příslušné látky nebo směsi, které se používají v konečném produktu.

U látek uvedených v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 1907/2006, na které se nevztahuje povinnost registrace podle čl. 2 odst. 7 písmene a) a b) uvedeného nařízení bude prohlášení žadatele v tomto smyslu postačovat ke splnění kritéria 3 a).

b)   Látky uvedené podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Výjimku z vyloučení uvedeného v čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 nelze udělit látkám, které jsou identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy, jsou uvedeny v seznamu podle čl. 59 odst. 1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5) a jsou přítomny ve směsích, v produktu nebo v jakékoliv homogenní části složeného produktu v koncentraci vyšší než 0,1 %. Specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008 se použijí v případě koncentrací nižších než 0,1 %.

Posuzování a ověřování: Odkaz na seznam látek identifikovaných jako látky, které vzbuzují mimořádné obavy, musí být učiněn k datu podání žádosti. Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria 3 b) spolu se související dokumentací, zahrnující prohlášení o shodě podepsané dodavateli materiálů a kopie příslušných bezpečnostních listů pro látky a směsi v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky nebo směsi. Koncentrační limity musí být uvedeny v bezpečnostních listech pro látky a směsi v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Kritérium 4.   Udržitelné využívání dřeva jako suroviny

Dřevo nebo dřevěné části použité ve splachovacích záchodech a pisoárech musí být z recyklovaného nebo surového materiálu.

Surové dřevo musí mít platné osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a certifikát spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou PEFC, FSC, nebo jejich ekvivalentu.

V případech, kdy certifikační systémy povolují směs certifikovaného a necertifikovaného materiálu ve výrobku nebo ve skupině výrobků, nesmí přesto podíl necertifikovaného materiálu přesáhnout 50 %. Uvedený necertifikovaný materiál musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Certifikační orgány, které vydávají osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a/nebo certifikaci spotřebitelského řetězce, musí být akreditovány/uznány uvedeným certifikačním systémem.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnou dokumentaci, ve které jsou uvedeny typy, množství a původ dřeva a dřevěných části použitých ve splachovacích záchodech a pisoárech.

V případě, že je použito surové dřevo, musí být pro výrobek k dispozici platná osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a certifikát spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou PEFC, FSC, nebo jejich ekvivalentu. Jestliže výrobek nebo skupina výrobků obsahuje necertifikovaný materiál, měl by být předložen důkaz, že podíl necertifikovaného materiálu je menší než 50 % a že prošel ověřovacím systémem, který zajišťuje, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Kritérium 5.   Životnost produktu

a)   Opravitelnost a dostupnost náhradních dílů

Produkt musí být konstruován tak, aby konečný uživatel nebo případně servisní technik mohli jeho vyměnitelné části snadno nahradit. Informace o tom, které části jsou vyměnitelné, musí být jasně uvedeny v informačním listu přiloženém v tištěné a/nebo v elektronické podobě, nebo oboje. Žadatel musí také předložit jasné pokyny k provádění základních oprav, které mohou provést koneční uživatelé nebo případně školení odborníci.

Žadatel dále zajistí, aby byly původní náhradní díly nebo jejich ekvivalent k dispozici po dobu nejméně deset let po zakoupení produktu.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky a předloží ukázku nebo ukázky informačního listu k produktu v tištěné nebo v elektronické podobě, nebo oboje.

b)   Záruka

Na produkt se musí vztahovat záruka na opravu nebo výměnu na dobu nejméně pěti let.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí prohlásit, že produkt splňuje tyto požadavky, a předloží ukázku záručních podmínek.

Kritérium 6.   Omezení dopadu produktů s ukončenou životností

Plastové díly o hmotnosti 25 g nebo větší musí být označeny podle požadavků normy EN ISO 11469, aby bylo možné během fáze ukončení životnosti produktu určit materiály k recyklaci, využití jako druhotné suroviny nebo odstranění.

Nesplachované pisoáry musí fungovat s použitím snadno biologicky rozložitelné kapaliny nebo zcela bez kapaliny.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky. V případě nesplachovaných pisoárů musí navíc žadatel předložit dokumentaci popisující použitou technologii, a pokud se používá kapalina, pak předloží protokol o zkoušce prokazující snadnou biologickou rozložitelnost kapaliny postupem podle definic a zkušebních metod stanovených v „Pokynech k uplatňování kritérií CLP“ (6) podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Kritérium 7.   Návody k montáži a informace pro uživatele

K produktu musí být přiloženy příslušné informace k montáži a používání, ve kterých jsou uvedeny všechny technické údaje potřebné ke správné montáži a doporučení ke správnému a environmentálně šetrnému používání produktu i k jeho údržbě. V informacích pro uživatele a v návodech k montáži na obalu nebo v doprovodné dokumentaci k produktu v tištěné nebo v elektronické podobě musí být uvedeny alespoň tyto pokyny a informace:

a)

řádný návod k montáži, včetně:

v případě záchodových mis, pisoárů a systémů splachování uváděných na trh samostatně informace o tom, s jakými produkty je nutno je zkombinovat, aby vznikla plně funkční jednotka účelně hospodařící s vodou,

informace o tom, která třída nebo typ (typy) produktu byly testovány, nebo oboje,

informace o specifických provozních tlacích, které jsou pro produkt vhodné,

informace o tom, na jaké typy kanalizace podle normy EN 12056 se napojují,

informace popisující způsob nastavení objemů splachovací vody, jakož i vliv zbytkové hladiny vody a hladiny vody při naplnění,

upozornění, že před instalací produktů je třeba se obeznámit s příslušnými vnitrostátními a místními předpisy;

b)

informace o tom, že hlavní dopad na životní prostředí souvisí se spotřebou vody, a doporučení, jak racionálním používáním snížit environmentální dopady na minimum, zejména informace o možnosti minimalizace spotřeby vody správným používáním produktu;

c)

informace o tom, že produktu byla udělena ekoznačka EU, a jako doplněk k obecným informacím uvedeným vedle loga ekoznačky EU stručné vysvětlení konkrétního významu této značky;

d)

úplný objem splachovací vody v l/spláchnutí (testovaný postupem popsaným v kritériu 1 a));

e)

redukovaný a průměrný objem splachovací vody v l/spláchnutí (testovaný způsobem uvedeným v kritériu 1 b) resp. c)) v případě vybavení ke splachovacím záchodům, které jsou vybaveny zařízení pro úsporu vody nebo které použití takového zařízení umožňují;

f)

v případě záchodových mis a pisoárů, které jsou uváděny na trh samostatně, informace o tom, že produkt musí být kombinován s vhodným systémem splachování, kterému byla udělena ekoznačka, aby vznikla plně funkční jednotka účelně hospodařící s vodou, zejména s jakými úplnými, případně redukovanými a průměrnými splachovacími objemy by se měl systém splachování kombinovat;

g)

v případě systémů splachování, které jsou uváděny na trh samostatně, informace o tom, že k vytvoření plně funkční jednotky účelně hospodařící s vodou musí být produkt kombinován s vhodnou záchodovou mísou nebo pisoárem, kterým byla udělena ekoznačka, zejména s jakými úplnými, případně redukovanými a průměrnými splachovacími objemy by se měly záchodové mísy a/nebo pisoáry kombinovat;

h)

doporučení, jak produkt správně používat a udržovat, uvedení všech relevantních návodů, zejména:

pokyny k údržbě a používání produktů,

informace o tom, které náhradní součásti se mohou vyměňovat,

návody k výměně těsnění a jiných fitinek, pokud produkt protéká,

pokyny k čištění produktu vhodnými pomůckami a čisticími prostředky, aby se nepoškodil jeho povrch;

i)

pro nesplachované pisoárové mísy návod na údržbu, případně včetně informace, jak chránit a udržovat vyměnitelnou náplň, jak ji měnit a kdy, a seznam poskytovatelů pravidelné údržby;

j)

pro nesplachované pisoáry se musí doložit vhodná doporučení pro likvidaci vyměnitelných náplní, zejména s podrobným popisem všech existujících systémů zpětného odběru;

k)

doporučení o vhodných způsobech likvidace produktu na konci jeho doby životnosti.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky, a předloží ukázku nebo ukázky uživatelských informací nebo odkaz na internetové stránky výrobce, na kterých jsou tyto informace uvedeny, nebo oboje.

Kritérium 8.   Informace uvedené na ekoznačce EU

Volitelný štítek s textovým polem obsahuje tento text:

velmi šetrné hospodaření s vodou a nižší množství odpadních vod,

díky tomuto produktu označenému ekoznačkou šetříte vodu i peníze,

produkt s ukončenou životností má omezený dopad.

Pokyny k používání volitelného štítku s textovým polem lze nalézt v dokumentu „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo“ (Pokyny k používání loga ekoznačky EU), který je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit prohlášení, že produkt splňuje tyto požadavky a ukázku štítku.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Dodatek 1

Metodika měření a výpočtu průměrného objemu splachovací vody

1.   Zkušební metody

Splachovací záchod nebo vybavení sestavte podle návodu k montáži dodaného výrobcem. V případě zkoušení záchodových mis se vybavení sestaví dohromady se zkušebním systémem splachování, jak je uvedeno v příslušných normách EN.

Instalujte sestavené vybavení na pevnou hladkou vodorovnou nebo případně svislou plochu.

Plnící armaturu připojte k přívodu vody o hydrostatickém tlaku 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 baru) a plnící armaturu otevřete. Po dobu zkoušky nechte plnící armaturu otevřenou.

Spusťte celý splachovací mechanismus, z něj vypuštěnou vodu zachyťte a vylijte.

1.1   Vyhodnocení úplného splachovacího objemu

Spusťte úplný splachovací mechanismus a zachyťte vodu z něj vypuštěnou.

Objem vody změřte pomocí kalibrované nádoby.

Změřený objem zaznamenejte.

Zkoušku proveďte třikrát.

Pokud se objemy vypouštěné vody liší, vypočtěte úplný splachovací objem (Vf) jako aritmetický průměr tří zaznamenaných objemů.

1.2   Vyhodnocení redukovaného objemu splachovací vody

Spusťte redukovaný splachovací mechanismus a zachyťte vodu z něj vypuštěnou.

Objem vody změřte pomocí kalibrované nádoby.

Změřený objem zaznamenejte.

Zkoušku proveďte třikrát.

Pokud se objemy vypouštěné vody liší, vypočtěte redukovaný splachovací objem (Vr) jako aritmetický průměr tří zaznamenaných objemů.

2.   Výpočet průměrného splachovacího objemu

Průměrný splachovací objem (Va) se vypočítá takto:

Formula

Dodatek 2

Požadavky na nesplachované pisoáry a zkušební metody pro ně

1.   Požadavky na nesplachované pisoáry

Nesplachované pisoáry musí vyhovět všem následujícím zkouškám:

zkoušce odolnosti proti zatížení,

zkoušce odtoku,

zkoušce těsnosti,

zkoušce ochrany proti zpětnému průtoku plynu a vody z kanalizace.

2.   Zkušební metody pro nesplachované pisoáry

2.1   Zkouška odolnosti proti zatížení

Nesplachované pisoáry jsou shledány jako vyhovující zkoušce odolnosti proti zatížení, pokud splní požadavky na odolnost proti zatížení obdobné požadavkům definovaným v normě EN 13407. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.

2.2   Zkouška odtoku

Nesplachované pisoáry jsou shledány jako vyhovující zkoušce odtoku, pokud splňují požadavky na zkoušku odtoku vody obdobné požadavkům definovaným v normě EN 14688. Vzhledem k tomu, že zkouška v normě EN 14688 je definována pro umyvadla, akceptují se veškerá přizpůsobení pro účely zkoušky nesplachovaných pisoárů. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.

2.3   Zkouška těsnosti

Nesplachované pisoáry jsou shledány jako vyhovující zkoušce těsnosti, pokud zajistí odtok veškeré vlité tekutiny pouze odtokem, na který jsou připojeny. Případné úniky se mohou určit s pomocí vody obarvené pro účely této zkoušky. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.

Nesplachované pisoáry jsou rovněž shledány za vyhovující zkoušce těsnosti, pokud splňují požadavky na nasákavost vodou a splní požadavky zkoušky stanovení nasákavosti vodou obdobné zkouškám definovaným v normě EN 13407. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.

2.4   Zkouška ochrany proti zpětnému průtoku plynu a vody z kanalizace

Nesplachované pisoáry jsou shledány jako vyhovující zkoušce ochrany proti zpětnému průtoku plynu a vody z kanalizace, pokud splňují požadavky na těsnost proti zápachu a odolnost vodotěsné vpusti proti tlaku obdobné požadavkům definovaným v normě EN 1253-1 a vyhoví případně zkouškám na těsnost proti zápachu a odolnost vodotěsné vpusti proti tlaku obdobným těm, které jsou definovány v normě EN 1253-2. Přijatelná je i jakákoli jiná rovnocenná metoda.