19.9.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 16. září 2013

o jmenování jednoho švédského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2013/459/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 302 této smlouvy,

s ohledem na návrh švédské vlády,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/570/EU, Euratom o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2010 do 20. září 2015 (1).

(2)

Po skončení mandátu paní Anniky BRÖMSOVÉ se uvolnilo jedno místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Jonas BERGGREN, Head of the Brussels office of the Confederation of Swedish Enterprise, je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2015.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. září 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Úř. věst. L 251, 25.9.2010, s. 8.