10.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/13


ROZHODNUTÍ RADY 2013/368/SZBP

ze dne 9. července 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/392/SZBP (1), které pozbývá platnosti dne 15. července 2014.

(2)

Stávající finanční referenční částka pokrývá období do 15. července 2013.

(3)

Rozhodnutí 2012/392/SZBP by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo finanční referenční částku určenou na pokrytí výdajů v období do 31. října 2013.

(4)

Mise bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 13 rozhodnutí 2012/392/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EUCAP Sahel Niger do 31. října 2013 činí 8 700 000 EUR. O finanční referenční částce na následující období rozhodne Rada.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 9. července 2013.

Za Radu

předseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 48.