10.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. dubna 2013

o opatření, které přijalo Dánsko v souladu s článkem 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a kterým se zakazuje typ víceúčelového strojního zařízení pro přesun zeminy

(oznámeno pod číslem C(2013) 1874)

(Text s významem pro EHP)

(2013/173/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (1), a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 11 odst. 2 směrnice 2006/42/ES dánské orgány oznámily Komisi a ostatním členským státům opatření, které se týká strojního zařízení typu Multione S630 vyráběného společností C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Itálie. Strojní zařízení bylo opatřené označením CE a doložené ES prohlášením o shodě podle směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních, směrnice Komise 2004/108/ES (2) o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (3) o emisích hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.

(2)

Multione S630 je víceúčelové strojní zařízení pro přesun zeminy, které může být vybaveno celou řadou úchytů umožňujících provádění různých funkcí během činností jako např. lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinné úpravy, údržby silnic a stavebnictví.

(3)

K dánskému opatření vedla neshoda strojního zařízení se základním požadavkem na ochranu zdraví a na bezpečnost stanoveným v oddíle 3.4.4 přílohy I směrnice 2006/42/ES, který stanoví, že existuje-li u samojízdného strojního zařízení s jedoucí obsluhou riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu, musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby se toto riziko vzalo v úvahu, a dovolují-li to rozměry, musí být vybaveno vhodnou ochranou konstrukcí.

(4)

Dánské orgány uvedly, že ačkoliv několik předpokládaných funkcí strojního zařízení vystavuje jedoucí obsluhu riziku padajících předmětů nebo padajícího materiálu, bylo strojní zařízení uvedeno na trh bez ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS). Dánské orgány požádaly výrobce, aby přijal nápravná opatření. Jelikož tento požadavek nebyl splněn, dánské orgány zakázaly uvádět na trh strojní zařízení Multione S630 bez FOPS a nařídily výrobci, aby v případě strojů, které již byly uvedeny na trh, přijal nápravná opatření.

(5)

Komise zaslala výrobci dopis, ve kterém ho vyzvala, aby sdělil své připomínky k opatření přijatému Dánskem. Ve své odpovědi výrobce uvedl, že dle jeho názoru není nutné vybavovat stroj FOPS, pokud je dodán pro funkce, při nichž nehrozí riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu. Informoval nicméně Komisi, že v návaznosti na opatření přijaté dánskými orgány podnikl kroky nezbytné k tomu, aby byly všechny stroje uvedené na dánský trh vybaveny FOPS.

(6)

Oddíl 1.1.2 písm. a) přílohy I směrnice 2006/42/ES stanoví, že strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto operace provádějí za předpokládaných podmínek, avšak rovněž s přihlédnutím k jakémukoli jeho důvodně předvídatelnému nesprávnému použití. Účelem přijatých opatření musí být vyloučení každého rizika během předpokládané doby životnosti strojního zařízení, včetně etap dopravy, montáže, demontáže, vyřazování z provozu a šrotování.

(7)

V případě víceúčelového strojního zařízení, jako je Multione S630, je pravděpodobné, že i když je stroj původně dodán pro funkce, při nichž nehrozí riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu, bude během své předpokládané doby životnosti používán i pro jiné zamýšlené funkce, které obsluhu tomuto riziku vystavují. V důsledku toho je třeba riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu brát v potaz už při návrhu a konstrukci stroje.

(8)

Přezkoumání důkazů předložených dánskými orgány a připomínek sdělených výrobcem potvrzuje, že strojní zařízení typu Multione S630 bez FOPS nesplňuje základní požadavek na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovený v oddíle 3.4.4 přílohy I směrnice 2006/42/ES a že tento nesoulad vede ke vzniku vážného rizika poranění jedoucí obsluhy padajícími předměty nebo padajícím materiálem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Opatření přijaté dánskými orgány, jež zakazuje uvádět na trh strojní zařízení typu Multione S630, které není vybaveno ochranou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS), a jež po výrobci požaduje, aby přijal nápravná opatření, pokud jde o stroje, které již byly uvedeny na trh, je odůvodněné.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. dubna 2013.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 162, 3.7.2000, s. 1.