8.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. března 2013

o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro některé sedačky pro děti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

(Text s významem pro EHP)

(2013/121/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na výrobky vyhovující vnitrostátním normám, které provádějí evropské normy vypracované podle směrnice 2001/95/ES a na něž se odkazuje v Úředním věstníku Evropské unie, se vztahuje předpoklad bezpečnosti.

(2)

Evropské normy musí být vypracovány na základě požadavků, které mají zajistit, aby výrobky vyhovující těmto normám splňovaly obecný požadavek na bezpečnost podle článku 3 směrnice 2001/95/ES.

(3)

Evropské normy EN 14988-1:2006 (Část 1: Bezpečnostní požadavky) a EN 14988-2:2006 (Část 2: Metody zkoušení) pro dětské vysoké židle je třeba přezkoumat. Zejména je nutno zavést přísnější požadavky na bezpečnost, pokud jde o nebezpečí pádu a zamotání se.

(4)

Na evropskou normu EN 1272:1998 (Bezpečnostní požadavky a zkušební metody) pro židle pro připevnění ke stolu Úřední věstník Evropské unie neodkazuje. V důsledku toho z vnitrostátních norem, které tuto evropskou normu provádějí, nevyplývá předpoklad bezpečnosti.

(5)

Neexistují žádné evropské normy pro dětské židle nebo sedačky pro připevnění k židli.

(6)

Je proto vhodné stanovit požadavky, které mají zajistit, aby takové sedačky pro děti splňovaly obecný požadavek na bezpečnost podle článku 3 směrnice 2001/95/ES.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro obecnou bezpečnost výrobků,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„sedačkou pro připevnění k židli“ se rozumí výrobek určený k připevnění k židli pro dospělé, aby se zvýšila sedící poloha dítěte ve věku do 36 měsíců, které je schopno sedět zpříma bez pomoci;

b)

„dětskou židlí“ se rozumí židle určená k usazení jednoho dítěte, jejíž velikost je přizpůsobena věku dítěte a která má být umístěna na podlaze;

c)

„dětskou vysokou židlí“ se rozumí volně stojící židle, která zvedá dítě ve věku od 6 do 36 měsíců do přibližné výšky jídelního stolu, určená pro krmení dětí, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci, pokud je dítě náležitě zajištěno v sedící poloze;

d)

„židlí pro připevnění ke stolu“ se rozumí židle obvykle používaná pro děti, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci, určená k upevnění ke stolu nebo jiné vodorovné ploše.

Článek 2

Požadavky na bezpečnost

Zvláštní požadavky na bezpečnost pro výrobky uvedené v článku 1, které mají splňovat evropské normy podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2001/95/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.


PŘÍLOHA

OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

Při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí nesmí výrobky ohrozit bezpečnost a zdraví dětí ani pečovatelů.

Pokud může být některý typ židle přeměněn na jiný typ židle (například vysoká židle na židli dětskou), musí být v souladu s požadavky na oba typy židlí.

Štítky na výrobcích nebo na jejich obalech a přiložené návody k použití musí uživatele upozornit na nebezpečí a rizika poranění související s používáním těchto výrobků a plynoucí z jejich podstaty a na způsoby, jak se těchto nebezpečí a rizik vyvarovat. Výrobky však musí být co nejbezpečnější díky své konstrukci, a proto nesmí štítky a upozornění nahrazovat bezpečnost konstrukce.

Chemické požadavky

Všechny výrobky uvedené v článku 1 musí být v souladu s právními předpisy EU.

Hořlavé vlastnosti

Výrobky uvedené v článku 1 nesmí v okolí dítěte představovat nebezpečné rychle hořlavé prvky. Musí být proto vyrobeny z materiálů, které při přímém působení plamene nebo jiskry okamžitě nevzplanou. Z tohoto důvodu by měla být zohledněna nejnovější verze normy EN 71-2.

Používání chemických látek zpomalujících hoření by mělo být omezeno na minimum. Pokud jsou chemické látky zpomalující hoření použity, jejich toxicita během používání a likvidace na konci doby životnosti by neměla ohrožovat zdraví uživatelů, pečovatelů o děti ani životní prostředí.

Obaly

Vaky z pružných plastů, které jsou použity pro balení a jejichž otvor má obvod větší, než je obvod hlavy dítěte, nesmí dítě vystavit riziku udušení. Používání stahovacích šňůr nebo šňůr k uzavírání těchto obalů nebo k uzavírání samolepicích obalů (např. obalů s přilnavou fólií) je zakázáno.

Obaly, ve kterých jsou výrobky uloženy, nesmí představovat riziko udušení v důsledku zablokování úst a nosu. Za tímto účelem by plastové obaly, pokud to není neslučitelné s vylučováním vlhkosti, měly být perforované.

Vaky musí být zřetelně označeny tímto nebo rovnocenným upozorněním: „POZOR! Uchovávejte obal mimo dosah dětí, zabráníte tak jejich udušení.“ Musí být rovněž opatřeny velkým, jasným symbolem nebo nákresem udávajícím, že existuje možné nebezpečí.

Identifikace výrobce a dovozce

Výrobci (1) musí uvádět své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku. Adresa musí uvádět jednotné místo, na němž lze výrobce kontaktovat (2).

Dovozci (3) musí uvádět své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku (4).

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

1.   SEDAČKY PRO PŘIPEVNĚNÍ K ŽIDLI

1.1   Oblast působnosti

Tyto požadavky na bezpečnost se vztahují na sedačky pro připevnění k židli určené pro děti ve věku do 36 měsíců s hmotností do 15 kg. Nevztahují se na polštáře, podložky a veškeré produkty určené k tomu, aby zadržely dítě na židli, aniž by zvyšovaly sedící polohu dítěte.

1.2   Požadavky na bezpečnost

Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech

Sedačky pro připevnění k židli musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zabránily uvíznutí jakékoli části těla dítěte.

Nebezpečí spojená se seřízením výšky sedačky pro připevnění k židli

Sedačky pro připevnění k židli, u nichž lze seřídit výšku oblasti sedění, musí mít zajišťovací mechanismus (mechanismy) umožňující zajistit sedačku pro připevnění k židli v poloze pro normální použití. Musí být zabráněno neúmyslnému uvolnění zajišťovacího mechanismu (mechanismů).

Nebezpečí spojená s pohyblivými částmi

Jakmile byla sedačka pro připevnění k židli nastavena pro běžné použití, nesmí být v důsledku přemístění sedačky nebo její části, přesunutí tělesné hmotnosti dítěte sedícího na sedačce nebo použití vnější síly (ze strany jiného dítěte nebo neúmyslně ze strany pečovatele nebo působením hnacího mechanismu) přístupné žádné místo sevření nebo střihu.

Sedačky pro připevnění k židli navržené jako skládací musí mít takový skládací mechanismus, který dítě nemůže ovládat a který ani pečovatel nemůže neúmyslně uvést do chodu. Sedačky pro připevnění k židli nesmí být možné nastavit pro normální použití, aniž by byl aktivován zajišťovací mechanismus.

Nebezpečí pádu

Jakmile je sedačka pro připevnění k židli nastavena pro běžné použití, musí zajišťovat, že v ní dítě zůstane a že nedojde k převrhnutí, pokud se dítě nakloní v kterémkoli směru. Aby se předešlo zranění v důsledku toho, že dítě vstane a ze sedačky pro připevnění k židli vypadne nebo vyklouzne, musí být navržena tak, aby její zádržný systém zabraňoval dítěti vstát a vypadnout či vyklouznout z ní.

Sedačka pro připevnění k židli musí být vybavena zádržným systémem, který lze seřídit podle velikosti dítěte a který musí sestávat přinejmenším ze zádržného systému pasu a rozkroku. Zádržný systém nesmí být možné používat bez použití rozkrokového zádržného systému.

Zádržný systém, řemínky, místa ukotvení a zapínání, jsou-li vystaveny statickému a dynamickému mechanickému namáhání způsobenému rozumně předvídatelným použitím sedačky pro připevnění k židli, nesmí utrpět žádné trvalé poškození, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jejich bezpečnost a normální funkci.

Po montáži za účelem použití musí být opěradlo sedačky pro připevnění k židli v přiměřené výšce. Sedačka musí být rovněž vybavena bočními opěrkami rukou, které jsou v dostatečné výšce zajišťující, že dítě zůstane v sedačce, pokud se nakloní v kterémkoli směru.

Nebezpečí zamotání se

S výjimkou dětského zádržného systému a systému upevnění sedačky musí mít šňůry, popruhy a podobné části, které jsou přístupné zevnitř sedačky pro připevnění k židli, takovou maximální volnou délku, která zabraňuje vytvoření nebezpečné smyčky kolem krku dítěte.

Jako šňůr, popruhů a podobných částí, jako smyček nebo jako šicích nití nesmí být použito nití z nekonečných vláken.

Nebezpečí zalknutí

Aby se předešlo nebezpečí zalknutí, nesmí sedačky pro připevnění k židli obsahovat žádné malé části, bez ohledu na to, zda je lze odstranit bez použití nářadí či nikoli, které by mohly být odděleny silou, jakou může dítě vyvinout, a které jsou natolik malé, že se mohou celé vejít do úst dítěte.

Materiály výplně, které představují nebezpečí zalknutí, nesmí být zpřístupněny, jsou-li vystaveny síle, jakou může dítě vyvinout. Nesmí představovat další nebezpečí zalknutí s ohledem na velikost prvků, které obsahují, nebo z důvodu, že tyto prvky se natolik zmenší nebo se zpřístupní, jsou-li vystaveny síle, jakou může dítě vyvinout.

Nebezpečí požití

Aby se zabránilo nebezpečí požití, nesmí sedačky pro připevnění k židli obsahovat jednotlivé nebo malé části, které lze oddělit silou, jakou může dítě vyvinout, a které projdou jícnem dítěte. V žádném případě nesmí být použity toxické materiály ani povrchové úpravy.

Nebezpečí udušení

Sedačky pro připevnění k židli nesmí obsahovat žádné umělohmotné výlisky, které by mohly být dítětem uchopeny a odděleny silou, jakou může dítě vyvinout. Nesmějí mít žádný nepropustný potah, který by mohl zakrýt jak ústa, tak nos dítěte, a představovat tak nebezpečí udušení.

Nebezpečné hrany, rohy a vyčnívající části

Všechny přístupné hrany, rohy a vyčnívající části sedačky pro připevnění k židli musí být zaoblené a nesmí obsahovat otřepy ani ostré hrany.

Povrchy

Všechny povrchy musí v rozsahu, který je slučitelný s funkcemi sedačky pro připevnění k židli, být dostatečně hladké, aby zabraňovaly oděrkám, pořezání, poškrábání, odřeninám, popáleninám nebo jiným zraněním, jež by mohla být náhodně způsobena při používání sedačky pro připevnění k židli nebo v důsledku chování dítěte.

Integrita konstrukce

Sedačka pro připevnění k židli se nesmí zhroutit ani nesmí vykazovat žádné známky poškození nebo trvalé deformace, které by mohly nepříznivě ovlivnit její bezpečnost a normální funkci. Žádný (žádné) mechanismus (mechanismy) pro seřízení výšky sedačky pro připevnění k židli nesmí umožnit změnu zvolené výškové polohy v důsledku mechanického namáhání způsobeného rozumně předvídatelným použitím sedačky pro připevnění k židli.

Systém upevnění sedačky

Systém upevnění sedačky musí být navržen tak, aby upevnil sedačku pro připevnění k židli jak k opěradlu, tak k sedací ploše židle.

Systém upevnění sedačky, řemínky, místa ukotvení a zapínání se nesmí zlomit, uvolnit nebo odtrhnout od své opory v důsledku mechanického namáhání způsobeného rozumně předvídatelným použitím.

Nebezpečí spojená s nepřiměřenou velikostí

V informacích o výrobku musí být uvedeny odpovídající rozměry sedadla a opěradla židlí, pro něž je daný výrobek určen.

1.3   Informace o bezpečnosti výrobku, uživatelská příručka a označení

Informace o bezpečnosti výrobku musí být vyznačeny na výrobku a uvedeny v pokynech pro uživatele.

Informace o bezpečnosti výrobku musí být poskytnuty písemně v jazyce (jazycích) země, ve které je sedačka pro připevnění k židli nabízena k maloobchodnímu prodeji, a prostřednictvím piktogramů, které jsou jasné bez dalšího vysvětlení. Veškerá označení musí zůstat čitelná a žádné štítky použité pro značení nesmí být snadno odstranitelné.

Informace o bezpečnosti výrobku

Základní informace o bezpečnosti musí být uvedeny jasně a srozumitelně. Musí být jasně viditelné a musí zůstat viditelné po upevnění sedačky k židli pro dospělé a předtím, než je do sedačky pro připevnění k židli umístěno dítě. Informace musí být označeny slovem „POZOR!“ a musí obsahovat přinejmenším tato nebo rovnocenná sdělení:

„Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.“,

„Vždy používejte dětský zádržný systém a systémy k upevnění sedačky.“,

„Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost a stabilitu sedačky pro připevnění k židli.“,

„Tento výrobek je určen pro děti ve věku do 36 měsíců s hmotností do 15 kg, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci.“

Údaje o koupi

Spotřebitel musí mít možnost jasně vidět údaje o koupi umístěné v místě prodeje. Musí obsahovat alespoň tyto informace, a to jak písemně, tak formou piktogramu, který je jasný bez dalšího vysvětlení:

toto nebo rovnocenné prohlášení: „Tento výrobek je určen pro děti ve věku do 36 měsíců s hmotností do 15 kg, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci.“,

odpovídající rozměry židle pro dospělé, sedadla i opěradla.

Uživatelská příručka

Sedačka pro připevnění k židli musí být dodávána s uživatelskou příručkou. Uživatelská příručka musí obsahovat:

toto nebo rovnocenná prohlášení: „DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNOU BUDOUCÍ POTŘEBU.“,

pokyny pro správnou a bezpečnou montáž a používání sedačky pro připevnění k židli,

informaci o typech židlí pro dospělé, ke kterým lze a ke kterým nelze sedačku pro připevnění k židli upevňovat.

Upozornění v uživatelské příručce musí být označena slovem „POZOR!“ a musí obsahovat přinejmenším tato nebo rovnocenná sdělení:

„Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.“,

„Vždy používejte dětský zádržný systém a systémy k upevnění sedačky.“,

„Před použitím zajistěte správnou montáž a seřízení systému upevnění sedačky.“,

„Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost a stabilitu sedačky pro připevnění k židli.“

Uživatelská příručka musí rovněž poskytovat tyto informace:

toto nebo rovnocenné prohlášení: „Tento výrobek je určen pro děti ve věku do 36 měsíců s hmotností do 15 kg, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci.“,

odpovídající rozměry židle pro dospělé, sedadla i opěradla,

prohlášení, že sedačka pro připevnění k židli by neměla být používána, pokud je kterákoli část rozbita, roztržena nebo chybí,

prohlášení, že nesmí být používáno jiné příslušenství nebo náhradní díly než příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem,

doporučení pro čistění a údržbu.

2.   DĚTSKÉ ŽIDLE

2.1   Oblast působnosti

Tyto požadavky na bezpečnost se vztahují na dětské židle určené pro děti, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci. Zahrnují stoličky, židle (montážní díly zahrnují: nohy, sedací plochu a opěradlo) a křesla (montážní díly zahrnují: sedací plochu, opěradlo a opěrky na ruce) pro vnitřní a venkovní použití. Zahrnují rovněž houpací židle a skládací židle. Tyto požadavky se vztahují i na multifunkční výrobky, které lze přeměnit na dětské židle. Použijí se rovněž na dětské židle vybavené kolečky. V souladu s těmito požadavky musí být i výrobky, které kombinují funkci dětské židle s jinou funkcí (např. uskladňování).

2.2   Požadavky na bezpečnost

Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech

Dětské židle musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zabraňovaly uvíznutí končetin, chodidel a rukou a pokud možno i uvíznutí prstů v mezerách a otvorech.

Skládací dětské židle musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zabránily uvíznutí prstů.

Dětské židle nesmí být tak těžké, aby pod nimi mohla uvíznout hlava nebo končetiny dítěte.

Nebezpečí spojená s pohyblivými částmi

Jakmile je dětská židle seřízena pro běžné použití podle pokynů výrobce, nesmí existovat žádné nebezpečné pohyblivé části.

Směrová natáčivá kolečka a kolečka

Dětské židle, které jsou vybaveny kolečky nebo směrovými natáčivými kolečky, musí být navrženy tak, aby nebyla narušena jejich stabilita.

Nebezpečí pádu

Dětské židle musí být dostatečně stabilní, aby zabraňovaly převrhnutí ve všech směrech se sedícím dítětem.

Stabilita

Dětské židle musí být stabilní.

Nebezpečí zalknutí

Aby se předešlo nebezpečí zalknutí, nesmí dětské židle obsahovat malé části, které by mohly být odděleny silou, jakou může dítě vyvinout, a které se mohou celé vejít do úst dítěte. Materiály výplně, které představují nebezpečí zalknutí, nesmí být zpřístupněny, jsou-li vystaveny síle, jakou může dítě vyvinout. Nesmí představovat další nebezpečí zalknutí s ohledem na velikost prvků, které obsahují, nebo z důvodu, že tyto prvky se natolik zmenší nebo se zpřístupní, jsou-li vystaveny síle, jakou může dítě vyvinout.

Nebezpečí udušení

Dětské židle nesmí obsahovat žádné umělohmotné výlisky, které lze oddělit silou, jakou může dítě vyvinout. Nesmí mít žádný nepropustný potah, který by mohl zakrýt jak ústa, tak nos dítěte, a představovat tak nebezpečí udušení.

Nebezpečí požití

Aby se zabránilo nebezpečí požití, nesmí dětské židle obsahovat jednotlivé nebo malé části, které lze oddělit silou, jakou může dítě vyvinout, a které mohou projít jícnem dítěte. V žádném případě nesmí být použity toxické materiály ani povrchové úpravy.

Povrchy

Všechny povrchy musí v rozsahu, který je slučitelný s funkcemi dětské židle, být dostatečně hladké, aby se zabránilo oděrkám, pořezání, poškrábání, odřeninám, popáleninám nebo jiným zraněním, která by mohla být náhodně způsobena při použití sedačky nebo v důsledku chování dítěte.

Nebezpečné hrany

Dětské židle nesmí mít ostré hrany ani body. Přístupné hrany a rohy musí být zaoblené nebo zkosené. Nesmí mít žádné špičaté nebo vyčnívající plochy, které představují nebezpečí popíchání.

Integrita konstrukce

Dětské židle a jejich části, jako je sedací plocha, opěradlo a nohy, musí být schopny odolat mechanickému namáhání způsobenému rozumně předvídatelným použitím.

2.3   Informace o bezpečnosti výrobku

Upozornění a návod k použití musí rodiče nebo pečovatele informovat, že dětské židle umístěné pod oknem by mohly být dítětem použity jako schod a způsobit vypadnutí dítěte z okna.

Informace o bezpečnosti výrobku musí být poskytnuty písemně v jazyce (jazycích) země, ve které je daná dětská židle nabízena k maloobchodnímu prodeji, a prostřednictvím piktogramů, které jsou jasné bez dalšího vysvětlení. Veškerá označení musí zůstat čitelná a žádné štítky použité pro značení nesmí být snadno odstranitelné.

3.   DĚTSKÉ VYSOKÉ ŽIDLE

3.1   Oblast působnosti

Tyto požadavky na bezpečnost se vztahují na vysoké židle, které jsou určené pro děti ve věku od přibližně 6 do 36 měsíců a o hmotnosti do 15 kg, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci. Pokud jsou dětské vysoké židle konstruovány tak, že mohou být přeměněny na dětské židle, pak musí splňovat rovněž požadavky na bezpečnost dětských židlí.

Pokud jsou části vysoké židle navrženy tak, že je lze odstranit (např. pultík nebo opěrka nohou), vztahují se tyto požadavky na bezpečnost na vysoké židle s těmito částmi i bez těchto částí.

Výrobky s významnou herní hodnotou musí být také v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES (5) o bezpečnosti hraček (například vysoká židle, kterou lze přeměnit na houpacího koně).

3.2   Požadavky na bezpečnost

Obecné

Pro montáž kterékoli součásti, jež je navržena tak, že má být odstraněna nebo uvolněna při demontáži vysoké židle za účelem přepravy nebo uskladnění, nesmí být použity spojovací šrouby pro přímé upevňování (např. závitořezné šrouby).

Odkryté hrany a vyčnívající části musí být zaoblené nebo zkosené a nesmí obsahovat otřepy ani ostré hrany.

Nebezpečí pádu

Aby se předešlo zranění v důsledku toho, že dítě vstane a z vysoké židle vypadne nebo vyklouzne, musí být navržena tak, aby její zádržný systém zabraňoval dítěti vstát a vypadnout či vyklouznout z ní.

Vysoká židle musí být vybavena zádržným systémem, který lze seřídit podle velikosti dítěte, a musí sestávat přinejmenším ze zádržného systému pasu a rozkroku. Zádržný systém nesmí být možné používat, aniž by byl použit rozkrokový zádržný systém.

Zádržný systém, řemínky, místa ukotvení a zapínání se nesmí rozbít, uvolnit nebo odtrhnout od své opory v důsledku vnitřních a vnějších sil, jaké může dítě vyvinout.

Konstrukce zádržného systému musí brát v úvahu všechny možné pohyby dítěte na vysoké židli.

Opěradlo vysoké židle musí být v dostatečně výšce. Židle musí být rovněž vybavena bočními opěrkami, které jsou dostatečně vysoké, aby zajistily, že dítě zůstane v židli, pokud se nakloní v kterémkoli směru.

Aby se předešlo zranění v důsledku toho, že se dítě zapře a/nebo zatlačí nohama proti jídelnímu stolu a způsobí pád vysoké židle směrem dozadu, musí být navržena tak, aby její stabilita nebezpečí pádu zabránila.

Nebezpečí zamotání se

Na vysoké židli nesmí být žádné šňůry, popruhy nebo obdobné části (s výjimkou zádržného systému), které představují nebezpečí zamotání se.

Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech

Vysoké dětské židle musí být navrženy a vyrobeny tak, aby se zabránilo uvíznutí kterékoli části těla dítěte.

Nebezpečí spojená s pohyblivými částmi

Aby se předešlo riziku uskřípnutí a rozdrcení, musí být vyloučena místa střihu a sevření. Pokud se místům střihu a sevření nelze z důvodů funkčnosti vyhnout, měla by být přijata vhodná opatření zajišťující jejich bezpečnost.

Jakákoli část vysoké židle, kterou lze skládat nebo oddělit, musí být zajištěna tak, aby ji dítě používající daný výrobek nebo jiné dítě nemohlo uvolnit nebo aby ji nemohla bezděčně uvolnit dospělá osoba.

Zajišťovací mechanismy skládacích vysokých židlí

Jsou nezbytné zajišťovací mechanismy, které zabraňují složení vysoké židle se sedícím dítětem a také při usazování dítěte do židle a jeho vyjímání ze židle.

Aby se zabránilo nebezpečím vyplývajícím z nesprávného použití vysoké židle, musí jejímu složení zabraňovat buď hmotnost dítěte používajícího vysokou židli, nebo se musí při použití vysoké židle automaticky aktivovat alespoň jeden zajišťovací mechanismus.

Dítě nesmí být schopno neúmyslně uvolnit nebo ovládat zajišťovací mechanismy.

Všechny zajišťovací mechanismy musí řádně fungovat i tehdy, jsou-li vystaveny statickému a dynamickému mechanickému namáhání způsobenému rozumně předvídatelným použitím vysoké židle.

Nebezpečí zalknutí

Žádná část, kterou lze oddělit silou, jakou může dítě vyvinout, nesmí být tak malá, aby se celá vešla do úst dítěte. Žádné součásti, které lze odstranit bez použití nástroje, se nesmí celé vejít do úst dítěte. Materiály výplně, které představují nebezpečí zalknutí, nesmí být zpřístupněny, jsou-li vystaveny síle, jakou může dítě vyvinout. Nesmí představovat ani další nebezpečí zalknutí s ohledem na velikost prvků, které obsahují, nebo z důvodu, že tyto prvky se natolik zmenší nebo se zpřístupní, jsou-li vystaveny síle, jakou může dítě vyvinout.

Zádržný systém

Vysoká židle musí být navržena tak, aby zajišťovala dítě v sedící poloze a aby zabraňovala pádům, pokud dítě vstane a ztratí rovnováhu, a to buď pomocí zádržného systému, který sestává z rozkrokového zádržného systému a vodorovné konstrukční části, anebo prostřednictvím postroje, jenž je součástí židle. Pokud je vysoká židle vybavena sklápěcím opěradlem, součástí židle musí být postroj.

Statické a dynamické mechanické namáhání způsobené rozumně předvídatelným použitím vysoké židle nesmí vést k trvalému poškození rozkrokového zádržného systému, upínacích pásů ani popruhů postroje, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jejich bezpečnost a normální funkci.

Pokud je vysoká židle vybavena body pro upevnění postroje nebo pásu, nesmí statické a dynamické mechanické namáhání způsobené rozumně předvídatelným použitím vysoké židle vést k jejich trvalému poškození, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jejich bezpečnost a normální funkci.

Pokud je dodán postroj nebo pás, musí být nastavitelný a statické a dynamické mechanické namáhání způsobené rozumně předvídatelným použitím vysoké židle nesmí vést k trvalému poškození, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho bezpečnost a normální funkci.

Boční ochrana

Vysoká židle musí být vybavena bočními opěrkami nebo jinými prostředky boční ochrany.

Opěradlo

Vysoká židle musí být vybavena dostatečně vysokým opěradlem zajišťujícím, že dítě zůstane ve vysoké židli, pokud se nakloní v kterémkoli směru.

Sklápěcí opěradlo

Mechanismus, který umožňuje nastavení opěradla vysoké židle, nesmí klouzat z jedné polohy do druhé, je-li vystaven statickému a dynamickému mechanickému namáhání způsobenému rozumně předvídatelným použitím vysoké židle.

Směrově natáčivá kolečka a kolečka

Vysoké židle, které jsou vybaveny kolečky nebo směrově natáčivými kolečky, musí být navrženy tak, aby nebyla narušena jejich stabilita.

Integrita konstrukce

Funkce vysoké židle nesmí být ovlivněny, je-li židle vystavena statickému a dynamickému mechanickému namáhání způsobenému rozumně předvídatelným použitím.

Vysoká židle se nesmí zhroutit a její zajišťovací mechanismus musí zůstat aktivován, je-li vystavena statickému a dynamickému mechanickému namáhání způsobenému rozumně předvídatelným použitím.

Stabilita

Pokud jsou části vysoké židle navrženy tak, že je lze odstranit (např. pultík nebo opěrka nohou), vztahuje se požadavek stability na vysokou židli s těmito částmi i bez těchto částí.

Pokud je vysoká židle vystavena statickému a dynamickému mechanickému namáhání způsobenému rozumně předvídatelným použitím, nesmí se převrátit směrem do strany, směrem dozadu ani směrem dopředu.

3.3   Informace o bezpečnosti výrobku, uživatelská příručka a označení

Obecné

Informace o bezpečnosti výrobku musí být poskytnuty písemně v jazyce (jazycích) země, ve které je vysoká židle nabízena k maloobchodnímu prodeji, a prostřednictvím piktogramů, které jsou jasné bez dalšího vysvětlení. Veškerá označení musí zůstat čitelná a žádné štítky použité pro značení nesmí být během rozumně předvídatelného použití snadno odstranitelné.

Informace o bezpečnosti výrobku

Informace o bezpečnosti výrobku musí být poskytnuty jasně a srozumitelně. Musí být označeny slovem „POZOR!“ a musí obsahovat přinejmenším tato nebo rovnocenná sdělení:

„Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.“,

„Vždy používejte zádržný systém.“,

„Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost a stabilitu vysoké židle.“

Údaje o koupi

Spotřebitel musí mít možnost jasně vidět údaje o koupi umístěné v místě prodeje. Informace musí obsahovat přinejmenším toto nebo rovnocenné prohlášení, a to písemně a formou piktogramu, který je jasný bez dalšího vysvětlení: „Tento výrobek je určen pro děti ve věku do 36 měsíců s hmotností do 15 kg, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci.“ Další informace o bezpečnosti výrobku musí být poskytnuty, pokud lze výrobek změnit, buď proto, aby mohl být použit ke hraní, nebo aby mohl být přeměněn na dětskou židli, kterou lze nastavit tak, aby vyhovovala dítěti v různých fázích jeho vývoje (tj. „rostla spolu s dítětem“).

Označení

Vysoké židle musí být trvale opatřeny tímto nebo rovnocenným upozorněním: „POZOR! NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU.“ Spolu s tímto upozorněním musí být použit vhodný piktogram.

Uživatelská příručka

V uživatelské příručce musí být poskytnut návod k použití vysoké židle a uvedeno toto nebo rovnocenné prohlášení: „DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.“

Návod musí obsahovat tato nebo rovnocenná upozornění označená slovem „POZOR!“:

„Nenechávejte dítě bez dozoru.“,

„Nepoužívejte vysokou židli, pokud nejsou správně smontovány a nastaveny všechny součásti.“

Uživatelská příručka musí rovněž obsahovat tato upozornění:

zajistěte, aby byl každý postroj správně nastaven,

dejte pozor na riziko otevřeného ohně nebo jiných zdrojů silného tepla, jako jsou elektrické zářiče, plynové hořáky atd. v blízkosti vysoké židle.

V uživatelské příručce musí být poskytnuty tyto bezpečnostní informace:

nákres montáže, seznam a/nebo popis všech dílů a nástrojů, které jsou pro montáž židle nezbytné, a nákres šroubů a jiných připevňovacích mechanismů,

prohlášení, že vysoká židle by neměla být používána, dokud dítě není schopno sedět zpříma bez pomoci,

prohlášení, že vysoká židle by neměla být používána, je-li kterýkoli díl rozbitý, roztržený nebo chybí,

doporučení pro čistění a údržbu.

4.   ŽIDLE PRO PŘIPEVNĚNÍ KE STOLU

4.1   Oblast působnosti

Tyto požadavky na bezpečnost se vztahují na židle pro připevnění ke stolu určené pro děti, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci (ve věku od 6 měsíců), s hmotností do 15 kg.

4.2   Požadavky na bezpečnost

Obecné

Po montáži za účelem použití musí být židle pro připevnění ke stolu namontována tak, aby zabraňovala jakémukoli nebezpečí skřípnutí, říznutí nebo poranění dítěte i pečovatele.

Nebezpečí uvíznutí v mezerách a otvorech

Aby se zabránilo uvíznutí, nesmí mít židle pro připevnění ke stolu zabudovány otevřené trubky nebo mezery či otvory, které by mohly dítěti způsobit zranění.

Konstrukce židlí pro připevnění ke stolu musí dítěti zabraňovat v pádu skrze mezery a otvory.

Nebezpečné hrany, rohy a vyčnívající části

Všechny přístupné hrany, rohy a vyčnívající části židle pro připevnění ke stolu musí být zaoblené nebo zkosené a nesmí obsahovat otřepy ani ostré hrany.

Nebezpečí zalknutí

Aby se předešlo nebezpečí zalknutí, nesmí židle obsahovat žádné malé části, bez ohledu na to, zda je lze odstranit bez použití nářadí či nikoli, které by mohly být odděleny silou, jakou může dítě vyvinout, a které jsou natolik malé, že se celé vejdou do úst dítěte.

Materiály výplně, které představují nebezpečí zalknutí, nesmí být zpřístupněny, jsou-li vystaveny síle, jakou může dítě vyvinout. Nesmí představovat ani další nebezpečí zalknutí s ohledem na velikost prvků, které obsahují, nebo z důvodu, že se tyto prvky natolik zmenší nebo se zpřístupní, jsou-li vystaveny síle, jakou může dítě vyvinout.

Nebezpečí požití

Aby se zabránilo nebezpečí požití vyplývajícímu z nesprávného použití židle pro připevnění ke stolu, nesmí židle obsahovat samostatné nebo malé části, které lze oddělit silou, jakou může dítě vyvinout, a které projdou jícnem dítěte.

Nebezpečí udušení

Židle nesmí obsahovat žádné umělohmotné výlisky, které by mohly být dítětem uchopeny a odděleny silou, jakou může dítě vyvinout. Nesmějí mít žádný nepropustný potah, který by mohl zakrýt jak ústa, tak nos dítěte, a představovat tak nebezpečí udušení.

Závitořezné šrouby

Pro připevnění kterékoli součásti, která je navržena tak, že má být odstraněna nebo uvolněna při demontáži židle připevněné ke stolu za účelem její přepravy nebo uskladnění, nesmí být použity spojovací šrouby (např. závitořezné šrouby).

Nebezpečí spojená s pohyblivými částmi

Poté, co je židle pro připevnění ke stolu nastavena pro běžné použití podle pokynů výrobce, nesmí mít žádné nebezpečné pohyblivé části.

Nebezpečí pádu

Aby se předešlo zranění v důsledku toho, že dítě vstane a ze židle pro připevnění ke stolu vypadne nebo vyklouzne, musí být židle navržena tak, aby její zádržný systém zabraňoval dítěti vstát a vypadnout či vyklouznout z ní.

Židle pro připevnění ke stolu musí být vybavena zádržným systémem, který lze seřídit podle velikosti dítěte a který musí sestávat přinejmenším ze zádržného systému pasu a rozkroku. Zádržný systém nesmí být možné používat, aniž by byl použit rozkrokový zádržný systém.

Zádržný systém, řemínky, místa ukotvení a prostředky k zapínání se nesmí rozbít, uvolnit nebo odtrhnout od své opory v důsledku vnitřních a vnějších sil, jaké může dítě vyvinout.

Konstrukce zádržného systému musí brát v úvahu všechny možné pohyby dítěte na židli pro připevnění ke stolu.

Po nastavení za účelem použití musí být opěradlo židle pro připevnění ke stolu v dostatečné výšce. Musí být rovněž vybavena bočními opěrkami, které jsou v dostatečné výšce zajišťující, že dítě zůstane v židli, pokud se nakloní v kterémkoli směru.

Opěrky nohou

Židle nesmí mít opěrky nohou.

Odnímatelná sedadla

Jestliže lze sedadlo oddělit od rámu, prostředky pro připevnění sloužící k ukotvení sedadla na rám musí být navrženy tak, aby zabraňovaly jeho bezděčnému oddělení od rámu.

Sedadlo musí zůstat upevněno k rámu, je-li vystaveno mechanickému namáhání způsobenému rozumně předvídatelným použitím židle pro připevnění ke stolu.

Integrita konstrukce

Statické a dynamické mechanické namáhání během rozumně předvídatelného použití židle pro připevnění ke stolu nesmí vést k trvalému poškození, jež může nepříznivě ovlivnit bezpečnost a normální funkci židle.

Ukotvení

Systém ukotvení musí zajistit, že po upevnění k opěrné ploše se židle pro připevnění ke stolu v důsledku rozumně předvídatelného použití nebude hýbat. Ukotvení židle pro připevnění ke stolu musí být odolné proti vyražení.

Stabilita

Židle pro připevnění ke stolu se nesmí složit ani převrhnout vlivem statického a dynamického mechanického namáhání, jemuž jsou vystaveny v důsledku rozumně předvídatelného použití.

4.3   Informace o bezpečnosti výrobku, uživatelská příručka a označení

Obecné

Informace o bezpečnosti výrobku musí být vyznačeny na výrobku a obsaženy v pokynech pro uživatele.

Informace o bezpečnosti výrobku musí být poskytnuty písemně v jazyce (jazycích) země, ve které je židle pro připevnění ke stolu nabízena k maloobchodnímu prodeji, a prostřednictvím piktogramů, které jsou jasné bez dalšího vysvětlení. Veškerá označení musí zůstat čitelná a žádné štítky použité pro značení nesmí být snadno odstranitelné.

Údaje o koupi

Spotřebitel musí mít možnost jasně vidět údaje o koupi umístěné v místě prodeje. Musí obsahovat alespoň tyto informace, a to jak písemně, tak formou piktogramu, který je jasný bez dalšího vysvětlení:

toto nebo rovnocenné prohlášení: „Tento výrobek je určen pro děti s hmotností do 15 kg, které jsou schopny sedět zpříma bez pomoci.“,

odpovídající rozměry opěrné plochy, k níž může být židle pro připevnění ke stolu upevněna.

Musí být rovněž uvedeny tyto informace:

„Tato židle pro připevnění ke stolu se nehodí k použití se všemi stoly. Nepoužívejte ji se stoly se skleněným povrchem, stoly s pohyblivou horní částí, skládacími stoly, stoly na jedné noze, karetními stolky nebo kempinkovými stoly.“

Označení

Židle pro připevnění ke stolu musí být viditelně a trvale označena takto:

při používání židle pro připevnění ke stolu musí být viditelné upozornění „POZOR! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.“,

upozorněním „POZOR! Vždy používejte dětský zádržný systém a systémy pro upevnění ke stolu.“,

varováním „POZOR! Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost a stabilitu židle pro připevnění ke stolu.“,

slovy „Maximální hmotnost dítěte: 15 kg.“

Uživatelská příručka

V uživatelské příručce musí být uvedeny pokyny pro správnou a bezpečnou montáž a používání židle pro připevnění ke stolu. Tyto pokyny musí být přesné a jednoznačné a musí zahrnovat přinejmenším tato nebo rovnocenná prohlášení:

„Před použitím si pozorně prostudujte tyto pokyny a uchovejte je pro případnou budoucí potřebu. Nedodržením těchto pokynů můžete ublížit svému dítěti.“,

„Tato židle pro připevnění ke stolu není vhodná pro děti, které nejsou schopny sedět zpříma bez pomoci.“,

„POZOR! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.“,

„Vždy používejte dětský zádržný systém a systémy pro upevnění židle ke stolu.“,

„Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost a stabilitu židle pro připevnění ke stolu.“,

„Tato židle pro připevnění ke stolu se nehodí k použití se všemi stoly. Nepoužívejte ji se stoly se skleněným povrchem, stoly s pohyblivou horní částí, skládacími stoly, stoly na jedné noze, karetními stolky nebo kempinkovými stoly.“,

„Zkontrolujte, zda se stůl, k němuž je židle pro připevnění ke stolu upevněna, při používání židle nepřevrhne.“,

„Na opěrné ploše nepoužívejte ubrusy nebo jiné předměty, které by mohly narušit správnou funkci kotvících prvků. Konstrukci a plochu stolu udržujte v čistotě a v suchém stavu.“,

„Tuto židli pro připevnění ke stolu nesmí používat děti, jejichž hmotnost je větší než 15 kg.“,

„Pravidelně kontrolujte veškeré montážní šrouby a v případě potřeby je přitáhněte.“,

„POZOR! Nepoužívejte židli pro připevnění ke stolu, pokud jsou jakékoli součásti poškozeny nebo chybí.“,

„Nepoužívejte jiné náhradní díly než díly schválené výrobcem nebo distributorem.“,

„Neupevňujte židli pro připevnění ke stolu tam, kde by se dítě mohlo vlastníma nohama opřít proti části stolu, proti jiné židli nebo proti jakékoli jiné konstrukci, neboť by to mohlo způsobit odpoutání židle od stolu.“

Musí být uvedeny odpovídající rozměry opěrné plochy.


(1)  Jak je stanoveno v článku R1 kapitoly R1 přílohy I rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

(2)  Jak je uvedeno v článku R2 kapitoly R2 přílohy I rozhodnutí č. 768/2008/ES.

(3)  Jak je stanoveno v článku R1 kapitoly R1 přílohy I rozhodnutí č. 768/2008/ES.

(4)  Jak je uvedeno v článku R4 kapitoly R2 přílohy I rozhodnutí č. 768/2008/ES.

(5)  Úř. věst. L 170, 30.6.2009, s. 1.