28.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 357/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1271/2012

ze dne 21. prosince 2012,

kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud jde o možnosti podání žádostí o podporu v rámci režimu jednotné platby pro rok 2012 a o přiznání platebních nároků z vnitrostátní rezervy v roce 2012 nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty a pokud jde o obsah jednotné žádosti, nařízení (ES) č. 1120/2009, pokud jde o ohlášení platebních nároků v roce 2012, a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o ověření podmínek pro poskytnutí podpory před provedením plateb a den, ke kterému musí zemědělci disponovat pozemky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 142 písm. c) a r) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 je stanovena možnost členských států, které nepoužijí čl. 68 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, použít za určitých podmínek vnitrostátní rezervu. Při použití uvedeného článku mohou členské státy zvýšit jednotkovou hodnotu a počet platebních nároků přiznaných zemědělcům. V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 (2) musí být žádosti o přiznání nebo zvýšení platebních nároků v rámci režimu jednotné platby pro účely článku 41 nařízení (ES) č. 73/2009 podány do dne stanoveného členskými státy. Tím musí být nejpozději 15. květen, nebo v případě Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska a Švédska nejpozději 15. červen.

(2)

Podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 smí zemědělec, který žádá o podporu v rámci některého z režimů podpory na plochu, podat pouze jednu jednotnou žádost ročně.

(3)

Podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 musí být jednotná žádost podána v termínu stanoveném členskými státy, kterým smí být nejpozději 15. květen, nebo v případě Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska a Švédska nejpozději 15. červen.

(4)

V důsledku neustálého zvyšování cen krmiva z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ovlivňujících některé nejvýznamnější dodavatele obilovin čelí několik členských států zhoršení hospodářské situace zemědělských podniků, které se na konci roku 2012 potýkají s vážnými finančním obtížemi. Vzhledem k tomu, že zhoršení hospodářské situace zemědělských podniků by rovněž mohlo mít dlouhodobé a širší důsledky, by se mělo členským státům umožnit použít pro rok 2012 čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009.

(5)

Vzhledem k tomu, že lhůta pro přiznání platebních nároků z vnitrostátní rezervy nebo pro zvýšení jejich jednotkové hodnoty podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 pro rok 2012 již skončila, je vhodné, aby ty členské státy, které si přejí použít pro rok 2012 čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009, mohly stanovit novou lhůtu pro podávání žádostí o přiznání platebních nároků z vnitrostátní rezervy nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty.

(6)

Kromě toho je vhodné stanovit pro zemědělce v těchto členských státech odchylku od povinnosti podat pouze jednu jednotnou žádost ročně uvedené v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009.

(7)

Dále je pro zemědělce, kteří si přejí výhodu stanovenou v čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 využít, nezbytná odchylka od lhůty podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009.

(8)

V souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 1122/2009 se členské státy v prvním roce režimu jednotné platby nebo v prvním roce zavedení nových odvětví do režimu jednotné platby mohou odchýlit od ustanovení článku 12 nařízení (ES) č. 1122/2009 týkajících se platebních nároků, pokud platební nároky dosud nebyly k poslednímu dni pro podání jednotné žádosti definitivně stanoveny. Je nutné stanovit obdobnou odchylku týkající se platebních nároků, které budou přiznány nebo jejichž jednotková hodnota bude zvýšena na základě čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009, pokud toto přiznání nebo zvýšení dosud nebylo definitivně stanoveno.

(9)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 (3) může platební nároky k výplatě ohlásit pouze jednou ročně zemědělec, který je jejich držitelem k poslednímu dni lhůty pro jednotné podání. Je vhodné stanovit odchylku od tohoto požadavku.

(10)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 musí zemědělec disponovat pozemky odpovídajícími ploše hektarů, na které lze poskytnout podporu a k nimž se podle ohlášení váže platební nárok, ke dni stanovenému členským státem. Toto datum nesmí být pozdější než datum stanovené v uvedeném členském státě pro změnu žádosti o podporu.

(11)

Pokud jde o platební nároky, které budou přiznány nebo jejichž jednotková hodnota bude zvýšena na základě použití čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009, je nutné stanovit odchylku od povinnosti zemědělců týkající se data stanoveného v čl. 35 odst. 1 uvedeného nařízení.

(12)

Podle čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 se platby v rámci režimů podpor uvedených v příloze I uvedeného nařízení neuskuteční, dokud nebude dokončeno ověření podmínek požadovaných pro poskytnutí podpory, které podle článku 20 uvedeného nařízení provádí členský stát.

(13)

Podmínky pro poskytnutí podpory ověřované členskými státy, které se týkají přiznání platebních nároků nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty podle čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 na základě jedné nebo několika odchylek stanovených v tomto nařízení, se mohou lišit od podmínek pro poskytnutí podpory, která se v současné době poskytuje v rámci režimu jednotné platby. V takovém případě by ověřování nových podmínek pro poskytnutí podpory podle čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 bylo překážkou provádění plateb u režimů podpor, které se nevztahují k použití čl. 41 odst. 3 uvedeného nařízení a které mají být provedeny před ověřením těchto nových podmínek pro poskytnutí podpory. Aby se této situaci zabránilo, je třeba stanovit odchylku od čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 týkající se přiznávání platebních nároků nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty podle čl. 41 odst. 3 uvedeného nařízení.

(14)

Kromě toho je podle čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009 nutné provést platby během období, které začíná 1. prosince a končí 30. června následujícího kalendářního roku. Odchylně od tohoto ustanovení může Komise stanovit před 1. prosincem zálohy. Tato odchylka se stanoví v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 776/2012 (4), podle něhož mohou členské státy ode dne 16. října 2012 vyplatit zálohy až do určité výše přímých plateb, na které se vztahují žádosti podané v roce 2012. Odchylka od čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 by proto měla být udělena se zpětnou platností od 16. října 2012, aby bylo možné s výhradou, že bylo dokončeno ověření podmínek pro poskytnutí podpory, provést platby pro ty režimy podpor, které se nevztahují k použití čl. 41 odst. 3 uvedeného nařízení.

(15)

Odchylky stanovené v tomto nařízení se týkají kalendářního roku 2012. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem následujícím po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylky od nařízení (ES) č. 1122/2009

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 mohou členské státy pro rok 2012 povolit zemědělcům podávat žádosti o přidělení platebních nároků nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty v souladu s čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 do 31. ledna 2013.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1122/2009 mohou pro rok 2012 zemědělci, kteří podali jednotnou žádost o podporu v rámci některého z režimů podpory na plochu do data stanoveného členskými státy v souladu s čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení a kteří podle odstavce 1 tohoto článku podali žádost o přiznání platebních nároků nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty, podat do 31. ledna 2013 samostatnou žádost o podporu pro účely čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1122/2009 mohou pro rok 2012 členské státy povolit zemědělcům, kteří podle odstavce 1 tohoto článku podali žádost o přiznání platebních nároků nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty a kteří nepodali jednotnou žádost uvedenou v odstavci 2 tohoto článku, aby do 31. ledna 2013 podali jednotnou žádost o podporu podle čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009.

4.   Žádost o přiznání platebních nároků nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty podaná podle odstavce 1 se považuje za samostatnou žádost o podporu nebo jednotnou žádost o podporu podle odstavců 2 a 3.

5.   V případě použití odstavce 1 tohoto článku se členské státy mohou odchýlit od ustanovení článku 12 nařízení (ES) č. 1122/2009 týkajících se platebních nároků, pokud jejich přiznání nebo zvýšení jejich jednotkové hodnoty dosud nebylo k poslednímu dni uvedenému v odstavcích 2 a 3 tohoto článku definitivně stanoveno.

Článek 2

Odchylka od nařízení (ES) č. 1120/2009

Odchylně od čl. 8 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1120/2009 může pro rok 2012 platební nároky, jejichž jednotková hodnota je předmětem zvýšení podle článku 1 tohoto nařízení, pro vyplacení příslušného zvýšení jejich jednotkové hodnoty ohlásit zemědělec, který je jejich držitelem ke dni 31. ledna 2013.

Platební nároky nově přiznané zemědělcům a zvýšení platebních nároků, jejichž jednotková hodnota je předmětem zvýšení podle článku 1 tohoto nařízení, se považují za ohlášené za kalendářní rok 2012.

Článek 3

Odchylka od nařízení (ES) č. 73/2009

1.   V případě, že byla využita jedna nebo několik odchylek stanovených v článcích 1 a 2 tohoto nařízení, nesmí být žádná platba související s přiznáním platebních nároků nebo zvýšením jejich jednotkové hodnoty podle čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 za kalendářní rok 2012 provedena předtím, než bude dokončeno ověření podmínek pro poskytnutí této podpory, které provádí dotčený členský stát.

2.   Odchylně od čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 mohou být platby v rámci režimů podpor uvedených v příloze I uvedeného nařízení jiných než podpory uvedené v odstavci 1 tohoto článku za kalendářní rok 2012 provedeny bez ohledu na to, zda bylo dokončeno ověření podmínek pro přiznání podpory uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Odchylně od čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 musí příslušní zemědělci disponovat pozemky odpovídajícími ploše hektarů, na které lze poskytnout podporu a k nimž se váží nově přidělené platební nároky nebo jejichž jednotková hodnota byla zvýšena v souladu s čl. 41 odst. 3 uvedeného nařízení na základě jedné nebo několika odchylek stanovených v článcích 1 a 2 tohoto nařízení, ke dni 31. ledna 2013.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 se použijí ode dne 16. října 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 231, 28.8.2012, s. 8.