20.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 351/36


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1218/2012

ze dne 12. prosince 2012

o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a o změně a doplnění přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2) stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“) a smluvní celní sazby společného celního sazebníku.

(2)

Rozhodnutím 2012/792/EU ze dne 6. prosince 2012 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994 (3) (dále jen „dohody“) schválila Rada dohody jménem Unie s cílem uzavřít jednání zahájená v souladu s článkem XXVIII GATT 1994.

(3)

Dohody se sjednávaly na základě kódů kombinované nomenklatury platných v dané době.

(4)

V posledním znění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 (4), byly celní podpoložky 16 023 940 a 16 023 980 spojeny do nové celní podpoložky 16 023 985. Příloha tohoto nařízení zohledňuje novou situaci.

(5)

Všeobecné celní sazby pro celní položky, jež byly předmětem jednání, jsou momentálně pod úrovní nových smluvních celních sazeb, které jsou výsledkem změn koncesí v souladu s článkem XXVIII GATT 1994. Podle nařízení (EHS) č. 2658/87 se však všeobecné celní sazby používají, jsou-li nižší než smluvní celní sazby.

(6)

Všeobecná celní sazba stanovená ve společném celním sazebníku by proto měla být zvýšena na úroveň smluvní celní sazby.

(7)

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a doplněna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I část druhá (Celní sazebník) nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění podle cel uvedených v příloze tohoto nařízení.

Všeobecné celní sazby jsou stanoveny na úroveň smluvních celních sazeb.

Článek 2

V příloze 7 v části třetí oddílu III („Celní kvóty WTO, jež mají být otevřeny příslušnými orgány Evropské unie“) přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění celní kvóty a doplňují objemy a cla uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu dohod v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2012.

(2)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(3)  Viz strana 47 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a rozsah koncesí se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení.

Část druhá

Celní sazebník

Kód KN

Popis

Celní sazba (všeobecná a smluvní)

1602 32 11

Zpracované kuřecí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 32 30

Zpracované kuřecí maso, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 32 90

Zpracované kuřecí maso, obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 39 21

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 39 29

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t

1602 39 85

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, obsahující méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

2 765 EUR/t


Část třetí

Přílohy celního sazebníku

Kód KN

Popis

Celní sazba

1602 32 11

Zpracované kuřecí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 16 140 tun, z níž se 15 800 tun přidělí Brazílii.

Sazba v rámci kvóty: 630 EUR/t

1602 32 30

Zpracované kuřecí maso obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 79 705 tun, z níž se 62 905 tun přidělí Brazílii a 14 000 tun Thajsku.

Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

1602 32 90

Zpracované kuřecí maso obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 2 865 tun, z níž se 295 tun přidělí Brazílii a 2 100 tun Thajsku.

Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

1602 39 21

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 10 tun pro Thajsko.

Sazba v rámci kvóty: 630 EUR/t

1602 39 29

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 13 720 tun, z níž se 13 500 tun přidělí Thajsku.

Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

ex 1602 39 85

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 748 tun, z níž se 600 tun přidělí Thajsku.

Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

ex 1602 39 85

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

Otevřít celní kvótu 725 tun, z níž se 600 tun přidělí Thajsku.

Sazba v rámci kvóty: 10,9 %

Pro všechny uvedené položky a kvóty platí přesný popis seznamu WTO pro EU.