14.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/43


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1029/2012

ze dne 25. října 2012

o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vztahy mezi Evropskou unií (dále jen „Unie“) a Pákistánskou islámskou republikou (dále jen „Pákistán“) jsou založeny na dohodě o spolupráci, která vstoupila v platnost dne 1. září 2004 (2). Jedním z hlavních cílů je zajistit podmínky pro růst a rozvoj obchodu mezi oběma stranami dohody o spolupráci a tento růst a rozvoj podporovat. Zásadní součástí této dohody je rovněž dodržování lidských práv, včetně základních práv pracovníků, a demokratických zásad.

(2)

V červenci a srpnu 2010 byly v důsledku silných monzunových dešťů postiženy ničivými povodněmi rozsáhlé oblasti Pákistánu, zejména oblasti Balúčistán, Chajbar-Paštunsko, Paňdžáb, Sindh a Gilgit-Baltistán. Podle zdrojů OSN bylo povodněmi postiženo zhruba 20 milionů lidí a 20 % území Pákistánu, což je nejméně 160 000 čtverečních kilometrů, a 12 milionů lidí se stalo závislými na naléhavé humanitární pomoci.

(3)

Humanitární pomoc je samozřejmě primárním nástrojem v této situaci a Unie, která se zavázala poskytnout Pákistánu pomoc při mimořádných událostech ve výši 423 milionů EUR, zaujímá od vzniku krizové situace v tomto směru přední místo.

(4)

Bude důležité, aby se na podporu zotavení Pákistánu z této krizové situace využily všechny dostupné prostředky, včetně navržených mimořádných obchodních opatření na podporu vývozu Pákistánu s cílem přispět k jeho budoucímu hospodářskému rozvoji, a zároveň aby se zajistilo zachování souladu a soudržnosti na všech úrovních s cílem vytvořit udržitelnou dlouhodobou strategii.

(5)

Závažnost této přírodní katastrofy vyžaduje okamžitou a rozsáhlou reakci, při níž by se přihlédlo ke geostrategickému významu partnerství Pákistánu s Unií, zejména s ohledem na klíčovou úlohu Pákistánu v boji proti terorismu, a jíž by se zároveň přispělo k celkovému rozvoji, bezpečnosti a stabilitě daného regionu.

(6)

Dopady autonomních obchodních preferencí by mělo být možné konkrétně měřit na základě údajů o tvorbě pracovních míst, vymycování chudoby a udržitelném vývoji v oblasti ekonomicky aktivního obyvatelstva a chudých osob v Pákistánu.

(7)

Evropská rada se v Prohlášení o Pákistánu připojeném k jejím závěrům ze dne 16. září 2010 rozhodla pověřit ministry, aby se urychleně dohodli na uceleném souboru krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, jež napomohou k obnově a budoucímu rozvoji Pákistánu, včetně ambiciózních obchodních opatření, jež mají zásadní význam pro hospodářské oživení a růst.

(8)

Evropská rada zvláště zdůraznila své pevné odhodlání poskytnout výlučně Pákistánu rozšířený přístup na trh Unie prostřednictvím okamžitého a časově omezeného snížení cel na klíčové dovozy z Pákistánu. Na základě tohoto prohlášení navrhla Komise balíček, který zahrnuje 75 celních položek týkajících se hlavních vývozních odvětví Pákistánu v oblastech, které byly povodněmi zasaženy nejvíce, a uvedla, že zvýšení pákistánského vývozu do Unie ve výši nejméně 100 milionů EUR ročně bude představovat skutečnou, zásadní a užitečnou pomoc danému regionu.

(9)

Obchod mezi Pákistánem a Unií se zakládá především na textilních a oděvních výrobcích, které v roce 2009 činily 73,7 % vývozu Pákistánu do Unie. Pákistán také vyváží etanol a kůži, které jsou kromě textilních a oděvních výrobků dalšími citlivými průmyslovými výrobky v některých členských státech, v nichž pracovní místa v tomto průmyslovém odvětví byla již citelně zasažena celosvětovou recesí. Tato průmyslová odvětví mají problémy přizpůsobit se novému celosvětovému obchodnímu prostředí.

(10)

Pro pákistánské hospodářství má textilní průmysl, který vytváří 8,5 % hrubého domácího produktu a zaměstnává 38 % pracovních sil, z nichž asi polovinu tvoří ženy, klíčový význam.

(11)

Vzhledem k útrapám, kterým byl pákistánský lid vystaven v důsledku ničivých povodní, je proto vhodné rozšířit na Pákistán mimořádné autonomní obchodní preference dočasným pozastavením všech cel na určité produkty, na jejichž vývozu má Pákistán zájem. Poskytnutí těchto obchodních preferencí by mělo mít pouze omezený negativní dopad na domácí trh Unie a nemělo by mít nepříznivý vliv na nejméně rozvinuté členské země Světové obchodní organizace (WTO).

(12)

Tato opatření se navrhují v reakci na specifickou situaci v Pákistánu jako součást mimořádného balíčku. Za žádných okolností by neměla představovat precedens pro obchodní politiku Unie s jinými zeměmi.

(13)

Autonomní obchodní preference budou ve formě osvobození od cel při dovozu do Unie nebo ve formě celních kvót.

(14)

Nárok Pákistánu využívat mimořádné autonomní obchodní preference je podmíněn tím, že bude dodržovat příslušná pravidla o prokazování původu produktů a související postupy, jakož i jeho zapojením do účinné správní spolupráce s Unií v zájmu předcházení veškerému riziku podvodů. Závažné a soustavné porušování podmínek nároku na preferenční zacházení, podvody nebo neposkytnutí správní spolupráce při ověřování původu zboží by měly být důvodem pro dočasné pozastavení preferencí.

(15)

Pro účely vymezení pojmu původních produktů a postupů týkajících se osvědčení o původu a správní spolupráce by se měla použít část I hlava IV kapitola 2 oddíl 1 a oddíl 1A nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), s výjimkou článků 68 až 71, 90 až 97i a čl. 97j odst. 2 uvedených oddílů. Pokud však jde o kumulaci původu, mělo by být povoleno použít k těmto účelům pouze materiály pocházející z Unie. Regionální kumulace a jiné druhy kumulace s výjimkou kumulace s materiály pocházejícími z Unie by se neměly použít pro účely určení statusu původu produktů, na které se vztahují autonomní obchodní preference stanovené tímto nařízením, aby se zajistilo, že v Pákistánu proběhne dostatečná transformace.

(16)

Rozšíření autonomních obchodních preferencí na Pákistán vyžaduje výjimku ze závazků Unie podle článků I a XIII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (GATT) v souladu s článkem IX Dohody o zřízení WTO. Generální rada WTO takovou výjimku dne 14. února 2012 udělila.

(17)

V zájmu zajištění okamžitého a udržitelného dopadu na hospodářské oživení Pákistánu po povodních a v souladu s výjimkou udělenou WTO se doporučuje omezit trvání uvedených autonomních obchodních preferencí do 31. prosince 2013.

(18)

V zájmu rychlé reakce a za účelem zajištění integrity a řádného fungování autonomních obchodních preferencí pro Pákistán a za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení v otázkách dočasného pozastavení preferencí v důsledku nedodržování celních postupů a povinností, v důsledku závažného a soustavného porušování základních zásad lidských práv, zásady demokracie a právního státu ze strany Pákistánu, nebo v důsledku toho, že Pákistán nedodrží podmínku vzdát se od 1. července 2012 zavádění nových či zvyšování stávajících vývozních cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem, nebo jakýchkoli dalších omezení či zákazů, které se týkají vývozu veškerých materiálů, jež se používají k výrobě výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, by měly být Komisi svěřeny pravomoci přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, je-li to vzhledem k naléhavým důvodům nezbytné. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (4).

(19)

Za účelem provedení nezbytných technických úprav seznamu zboží, na které se vztahují autonomní obchodní preference, a vynětí z oblasti působnosti tohoto nařízení produktů, u nichž objem dovozu, na nějž se vztahuje toto nařízení, přesahuje určitou úroveň, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o provedení změn v přílohách I a II tak, aby odrážely změny v kombinované nomenklatuře, a aby byly vyjmuty produkty z oblasti působnosti tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(20)

Za účelem bezodkladného řešení výrazně zvýšeného dovozu produktů osvobozených od cel při dovozu do Unie, což může mít negativní dopad na výrobce v Unii, by měla Komise přijmout akty v přenesené pravomoci, kterými vyjme produkty z oblasti působnosti tohoto nařízení v rámci postupu pro naléhavé případy.

(21)

Nejpozději dva roky od uplynutí doby platnosti tohoto nařízení by Komise měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dopadech autonomních obchodních preferencí. Tato zpráva by měla obsahovat podrobnou analýzu dopadů těchto preferencí na hospodářství Pákistánu a jejich vliv na obchod a příjmy Unie z cel a také na ekonomiku a zaměstnanost v Unii. Ve své zprávě by Komise měla zohlednit zejména dopady autonomních obchodních preferencí na tvorbu pracovních míst, vymycování chudoby a udržitelný vývoj v oblasti ekonomicky aktivního obyvatelstva a chudých osob v Pákistánu,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Preferenční zacházení

1.   Produkty pocházející z Pákistánu, které jsou zahrnuty v příloze I, jsou při dovozu do Unie osvobozeny od cla.

2.   Produkty pocházející z Pákistánu, které jsou zahrnuty v příloze II, se mohou dovážet do Unie v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v článku 3.

Článek 2

Podmínky pro poskytnutí preferenčního zacházení

1.   Nárok na výhody plynoucí z preferenčního zacházení stanoveného článkem 1 je podmíněn:

a)

dodržováním pravidel o prokazování původu produktů a souvisejících postupů stanovených v části I hlavě IV kapitole 2 oddíle 1 a oddíle 1A pododdílech 1 a 2 nařízení (EHS) č. 2454/93, s výjimkou článků 68 až 71, 90 až 97i a čl. 97j odst. 2 uvedených oddílů. Pokud však jde o kumulaci původu pro účely určení statusu původu produktů, na které se vztahuje současný režim zavedený v článku 1 tohoto nařízení, povoluje se pouze kumulace s materiálem pocházejícím z Unie. Regionální kumulace a jiné druhy kumulace s výjimkou kumulace s materiály pocházejícími z Unie se nepovoluje;

b)

dodržováním způsobů správní spolupráce stanovených v části I hlavě IV kapitole 2 oddíle 1 pododdíle 3 nařízení (EHS) č. 2454/93;

c)

tím, že Pákistán nebude závažně a soustavně porušovat lidská práva, včetně základních práv pracovníků, a základní zásady demokracie a právního státu;

d)

tím, že se Pákistán od 1. července 2012 vzdá zavádění nových či zvyšování stávajících vývozních cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem, nebo jakýchkoli jiných omezení či zákazů, které se týkají vývozu veškerých materiálů, jež se používají především k výrobě jakýchkoli výrobků, na které se vztahuje toto preferenční zacházení a které jsou určeny pro vývoz na území Unie, nebo prodeje těchto materiálů za účelem vývozu.

2.   Osvědčení o původu zboží na tiskopise A vydaná příslušnými orgány Pákistánu podle tohoto nařízení musí v kolonce 4 obsahovat poznámku „Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 (5)“ („Autonomní opatření – nařízení (EU) č. 1029/2012“).

Článek 3

Celní kvóty

1.   Produkty uvedené v příloze II se mohou dovážet do Unie osvobozené od cel v rámci celních kvót Unie stanovených v uvedené příloze.

2.   Celní kvóty zmíněné v odstavci 1 a uvedené v příloze II spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Vynětí produktů z oblasti působnosti tohoto nařízení

1.   Pokud v kalendářním roce 2012 nebo 2013 vzroste na základě celních dovozních údajů objem dovozu určitého produktu pocházejícího z Pákistánu a uvedeného v příloze I o 25 % nebo více ve srovnání s průměrem let 2009–2011, bude tento produkt vyňat z oblasti působnosti tohoto nařízení po zbytek příslušného roku. Pro účely tohoto odstavce je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6, pokud jde o změnu přílohy I a vynětí daného produktu z oblasti působnosti tohoto nařízení po zbytek příslušného roku.

2.   Po vstupu aktu v přenesené pravomoci v platnost se bude na dovoz produktu uvedeného v odstavci 1 vztahovat doložka nejvyšších výhod nebo jiné příslušné poplatky.

Článek 5

Technické úpravy příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6, pokud jde o změnu příloh s cílem zapracovat nezbytné změny a technické úpravy vyplývající ze změn kombinované nomenklatury a třídění TARIC.

Článek 6

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4 a 5 je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4 a 5 je svěřena Komisi po dobu platnosti tohoto nařízení.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 4 a 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4 a 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 7

Postup pro naléhavé případy

1.   Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 6 odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 8

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený čl. 247a odst. 1 a čl. 248a odst.1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (6). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Výbor může zkoumat všechny záležitosti týkající se uplatňování tohoto nařízení, které mu předloží Komise nebo pokud o to požádá členský stát.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 9

Dočasné pozastavení

1.   Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2, může, s cílem reagovat na tuto naléhavou situaci, prostřednictvím okamžitě použitelných prováděcích aktů zcela nebo částečně pozastavit preferenční zacházení upravené tímto nařízením na období nejvýše šesti měsíců, pokud nejdříve:

a)

uvědomí výbor uvedený v čl. 8 odst. 1;

b)

vyzve členské státy, aby přijaly preventivní opatření nezbytná k zabezpečení finančních zájmů Unie nebo zajištění dodržování článku 2 Pákistánem;

c)

zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, v němž se uvede, že existuje důvodná pochybnost týkající se používání preferenčního zacházení nebo o dodržování článku 2 Pákistánem, jež může zpochybnit jeho právo na další požívání výhod přiznaných tímto nařízením;

d)

uvědomí Pákistán o jakémkoli rozhodnutí učiněném v souladu s tímto odstavcem dříve, než dotčené rozhodnutí nabude účinnosti.

2.   Před uplynutím doby trvání dočasného pozastavení Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodne, že buď opatření týkající se pozastavení ukončí, nebo prodlouží dobu jeho použitelnosti.

3.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 1 a 2 se přijímají v souladu s postupem uvedeným v čl. 8 odst. 2.

4.   Členské státy sdělí Komisi všechny náležité informace, které mohou odůvodnit dočasné pozastavení preferenčního zacházení nebo jeho prodloužení.

Článek 10

Zpráva

Nejpozději 31. prosince 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování a dopadech tohoto nařízení.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne vstupu v platnost do 31. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. října 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2012.

(2)  Rozhodnutí Rady 2004/870/ES ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou (Úř. věst. L 378, 23.12.2004, s. 22).

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 43.

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA I

PRODUKTY OSVOBOZENÉ OD CLA

Produkty, na které se opatření uplatní, jsou určeny svými osmimístnými kódy KN. Popis těchto kódů se nachází v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1). Popis kódů KN je uveden pouze pro informaci.

Kód KN

Popis

0712 39 00

Sušené houby a lanýže, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované (jiné než houby rodu Agaricus, ucha jidášova (Auricularia spp.) a rosolovky (Tremella spp.)

5205 12 00

Jednoduchá bavlněná příze, z nečesaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43), neupravená pro drobný prodej

5205 22 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo převyšující 14, avšak nepřesahující 43), neupravená pro drobný prodej

5205 32 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z nečesaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43), neupravená pro drobný prodej

5205 42 00

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43), neupravená pro drobný prodej

5208 11 90

Nebělené bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m2, jiné než obvazové gázy

5208 12 16

Nebělené bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/m2, o šířce nepřesahující 165 cm

5208 12 19

Nebělené bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/m2, o šířce převyšující 165 cm

5208 13 00

Nebělené bavlněné tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru

5208 19 00

Ostatní nebělené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

5208 21 90

Bělené bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m2, jiné než obvazové gázy

5208 22 19

Bělené bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 100 g/m2, avšak nejvýše 130 g/m2, o šířce převyšující 165 cm

5208 22 96

Bělené bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 130 g/m2, o šířce nepřesahující 165 cm

5208 29 00

Ostatní bělené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

5208 51 00

Potištěné bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti nejvýše 100 g/m2

5208 52 00

Potištěné bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2

5208 59 90

Ostatní potištěné bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

5209 11 00

Nebělené bavlněné tkaniny v plátnové vazbě, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2

5209 12 00

Nebělené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2, třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru

5209 19 00

Ostatní nebělené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

5209 22 00

Bělené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2, třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru

5209 29 00

Ostatní bělené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

5209 32 00

Barvené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2, třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru

5211 12 00

Nebělené bavlněné tkaniny, méně než 85 % hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2, třívazný nebo čtyřvazný kepr, včetně křížového kepru

5407 81 00

Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, nebělené nebo bělené

5407 82 00

Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních syntetických nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, barvené

5513 11 20

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m2, v plátnové vazbě, nebělené nebo bělené, o šířce 165 cm nebo méně

5513 21 00

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m2, v plátnové vazbě, barvené

5513 41 00

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m2, potištěné

6101 20 90

Pánské nebo chlapecké bundy (včetně lyžařských), větrovky a podobné výrobky, z bavlny, pletené nebo háčkované

6112 12 00

Teplákové soupravy ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované

6116 10 20

Prstové rukavice impregnované, povrstvené nebo potažené kaučukem, pletené nebo háčkované

6116 10 80

Palčáky a rukavice bez prstů, impregnované, povrstvené nebo potažené plasty nebo kaučukem, pletené nebo háčkované, a prstové rukavice, impregnované, povrstvené nebo potažené plasty, pletené nebo háčkované

6116 92 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, z bavlny, pletené nebo háčkované

6116 93 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, ze syntetických vláken, pletené nebo háčkované

6201 93 00

Pánské nebo chlapecké větrovky, bundy a podobné výrobky, z chemických vláken

6203 43 19

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty ze syntetických vláken (jiné než pracovní)

6204 22 80

Dámské nebo dívčí komplety, z bavlny (jiné než pracovní)

6204 62 90

Dámské nebo dívčí šortky z bavlny

6207 91 00

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky, z bavlny

6208 91 00

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, z bavlny

6211 43 10

Dámské nebo dívčí zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy, z chemických vláken

6216 00 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů

6303 91 00

Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové drapérie, z bavlny, jiné než pletené nebo háčkované

6303 92 90

Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové drapérie, ze syntetických vláken, jiné než z netkaných textilií, jiné než pletené nebo háčkované

6303 99 90

Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové drapérie, jiné než z bavlny nebo syntetických vláken, jiné než z netkaných textilií, jiné než pletené nebo háčkované

6304 92 00

Ostatní bytové textilie, z bavlny, jiné než pletené nebo háčkované

6307 10 90

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné čisticí plachetky, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z netkaných textilií

6307 90 99

Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z plsti


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.


PŘÍLOHA II

PRODUKTY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ ROČNÍ BEZCELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

Produkty, na které se opatření uplatní, jsou určeny svými osmimístnými kódy KN. Popis těchto kódů se nachází v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87. Popis kódů KN je uveden pouze pro informaci.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Od vstupu v platnost do konce roku 2012

1.1.2013 – 31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný se skutečným objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více

18 750 tun

75 000 tun

09.2409

4107 92 10

Lícové štípenky z hovězího dobytka (včetně buvolů), odchlupené, po vyčinění nebo po zpracování na crust dále upravené, jiné než celé kůže a kožky

89 tun

356 tun

09.2410

4107 99 10

Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů), odchlupené, po vyčinění nebo po zpracování na crust dále upravené, jiné než celé kůže a kožky, jiné než neštípaný plný líc a lícové štípenky

90,25 tun

361 tun

09.2411

4203 21 00

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, z přírodní nebo kompozitní usně, speciálně upravené k provozování sportu

361,75 tun

1 447 tun

09.2412

4203 29 10

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, z přírodní nebo kompozitní usně, ochranné pro všechny profese, jiné než rukavice speciálně upravené k provozování sportu

1 566,5 tun

6 266 tun

09.2413

ex 4203 29 90

Pánské a chlapecké rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, z přírodní nebo kompozitní usně, jiné než rukavice speciálně upravené k provozování sportu, jiné než rukavice ochranné pro všechny profese

62,75 tun

251 tun

09.2414

ex 4203 29 90

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, z přírodní nebo kompozitní usně, jiné než rukavice speciálně upravené k provozování sportu, jiné než rukavice ochranné pro všechny profese, jiné než pánské a chlapecké

135,5 tun

542 tun

09.2415

5205 23 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (metrické číslo převyšující 43, avšak nepřesahující 52), neupravená pro drobný prodej

1 790 tun

7 160 tun

09.2416

5205 24 00

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (metrické číslo převyšující 52, avšak nepřesahující 80), neupravená pro drobný prodej

1 276,25 tun

5 105 tun

09.2417

5208 39 00

Ostatní barvené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny

421,25 tun

1 685 tun

09.2418

5209 39 00

Ostatní barvené bavlněné tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny, o plošné hmotnosti vyšší než 200 g/m2

689,25 tun

2 757 tun

09.2419

5509 53 00

Nitě (jiné než šicí nitě) z polyesterových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, neupravené pro drobný prodej

3 061 tun

12 244 tun

09.2420

6103 32 00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, z bavlny, pletené nebo háčkované

249,75 tun

999 tun

09.2421

6103 42 00

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), z bavlny, pletené nebo háčkované

568,75 tun

2 275 tun

09.2422

6107 21 00

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama, z bavlny, pletené nebo háčkované

167,5 tun

670 tun

09.2423

6108 31 00

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama, z bavlny, pletené nebo háčkované

374,5 tun

1 498 tun

09.2424

6109 90 20

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů nebo chemických vláken, pletené nebo háčkované

297,5 tun

1 190 tun

09.2425

6111 20 90

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů)

153,5 tun

614 tun

09.2426

6115 95 00

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží a obuv bez podrážek, z bavlny, pletené nebo háčkované (jiné než punčochové zboží s odstupňovaným stlačením, punčochové kalhoty a punčochy, dámské dlouhé punčochy nebo podkolenky, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex)

2 263 tun

9 052 tun

09.2427

6204 62 31

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z bavlněného „denimu“ (jiné než pracovní)

1 892,75 tun

7 571 tun

09.2428

6211 42 90

Dámské nebo dívčí oděvy, z bavlny

96,5 tun

386 tun

09.2429

6302 60 00

Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo, z froté nebo podobné smyčkové textilie, z bavlny

9 602 tun

38 408 tun

09.2430

6302 91 00

Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo, z bavlny, jiné než z froté nebo podobné smyčkové textilie, z bavlny

2 499,25 tun

9 997 tun

09.2431

6403 99 93

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně, se stélkou o délce 24 cm nebo více, u níž nelze určit, zda jde o pánskou nebo dámskou, jiná než sportovní obuv a obuv mající ochrannou kovovou špičku, nepokrývající kotník, nezaložená na dřevěném základním dílu (bez stélky), jiná než obuv s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, jiná než pantofle

60,5 tun

242 tun

09.2432

6403 99 96

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně, se stélkou o délce 24 cm nebo více, pánská, jiná než sportovní obuv a obuv mající ochrannou kovovou špičku, nepokrývající kotník, nezaložená na dřevěném základním dílu (bez stélky), jiná než obuv s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, jiná než pantofle

363,25 tun

1 453 tun

09.2433

6403 99 98

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně, se stélkou o délce 24 cm nebo více, dámská, jiná než sportovní obuv a obuv mající ochrannou kovovou špičku, nepokrývající kotník, nezaložená na dřevěném základním dílu (bez stélky), jiná než obuv s nártem vyrobeným z řemínků nebo s jedním nebo několika výřezy, jiná než pantofle

172,75 tun

691 tun