25.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 867/2012

ze dne 24. září 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (2) s cílem provést většinu opatření uvedených v rozhodnutí 2011/782/SZBP.

(2)

Rozhodnutím Rady 2012/420/SZBP ze dne 23. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP (3) se členským státům ukládá dodatečná povinnost kontrolovat všechna plavidla a letadla směřující do Sýrie, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě se lze oprávněně domnívat, že náklad obsahuje věci, jichž lze využít k vnitřním represím a jejichž dodávky, prodej, převod či vývoz jsou zakázány či podléhají povolení.

(3)

Ohledně uvedeného opatření rozhodnutí 2012/420/SZBP stanoví, že na letadla a plavidla přepravující náklad do Sýrie se vztahuje povinnost poskytnout před příjezdem a před odjezdem doplňující informace o veškerém zboží, které je přiváženo do některého členského státu nebo je z něj vyváženo.

(4)

Rozhodnutí 2012/420/SZBP dále zavádí výjimku ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů ve vztahu k převodu finančních prostředků splatných v souvislosti s poskytováním finanční podpory syrským státním příslušníkům, kteří se účastní vzdělávání či odborné přípravy nebo jsou zapojeni do akademického výzkumu v Unii.

(5)

Měla by být pozměněna ustanovení o výjimce ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů centrální banky Sýrie.

(6)

Některá z těchto opatření spadají do působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné přijmout regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(7)

Ze stejného důvodu je nezbytné pozměnit nařízení (EU) č. 36/2012, aby byla vyjasněna jeho oblast působnosti.

(8)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

V článku 1 se vkládá nový bod, který zní:

„r)

„celním územím Unie“ území, jak je definováno v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4).

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2c

1.   Pro veškeré zboží opouštějící celní území Unie do Sýrie platí pravidla upravující povinnost poskytnout předem informace, která jsou uvedena v příslušných ustanoveních o souhrnných prohlášeních, jakož i o celních prohlášeních v nařízení (EHS) č. 2913/92 a v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (5).

Osoba nebo subjekt předkládající tyto informace předloží rovněž povolení požadovaná tímto nařízením.

2.   Zabavení nebo nakládání s vybavením, zbožím nebo technologiemi, jejichž dodání, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle článků 2 a 2a tohoto nařízení, může být provedeno v souladu s vnitrostáním právem nebo rozhodnutím příslušného orgánu na účet osoby nebo subjektu uvedeného v odstavci 1, a pokud nemůže tyto náklady uhradit tato osoba nebo subjekt, mohou být tyto náklady požadovány v souladu s vnitrostátním právem od jakékoliv jiné osoby či subjektu, který přebírá odpovědnost za přepravu zboží nebo vybavení při pokusu o nedovolené dodání, prodej, převod nebo vývoz.

3)

V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se:

a)

prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení nebo technologie uvedené v příloze VII, které mají být použity při výstavbě nebo montáži nových elektráren na výrobu elektřiny v Sýrii;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění či zajištění v souvislosti s projekty uvedenými v písmenu a).“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 20a

Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, a za podmínek, které uznají za vhodné, povolit převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů finančními subjekty, jež jsou uvedeny na seznamu v příloze II nebo IIa, nebo jejich prostřednictvím, pokud takové převody souvisejí s platbou prováděnou osobou nebo subjektem, jež nejsou uvedeny na seznamu v příloze II nebo IIa, v souvislosti s poskytováním finanční podpory syrským státním příslušníkům, kteří se účastní vzdělávání či odborné přípravy nebo jsou zapojeni do akademického výzkumu v Unii, za předpokladu, že příslušný orgán členského státu v konkrétním případě ověřil, že platbu přímo ani nepřímo neobdrží žádná osoba nebo subjekt uvedený na seznamu v příloze II nebo IIa.“

5)

Článek 21a se nahrazuje tímto:

„Článek 21a

1.   Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, a za podmínek, které uznají za vhodné, povolit:

a)

převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, jež byly přijaty či zmrazeny po dni jejího zařazení na seznam, pokud takové převody souvisejí s platbou uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy, nebo

b)

převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrské centrální bance nebo jejím prostřednictvím, pokud takové převody souvisejí s platbou uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy,

za předpokladu, že příslušný orgán dotčeného členského státu ověřil na základě individuálního posouzení, že platbu přímo ani nepřímo neobdrží žádná osoba nebo subjekt uvedený na seznamu v příloze II nebo IIa, a za předpokladu, že převod není jinak zakázán tímto nařízením.

2.   Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, a za podmínek, které uznají za vhodné, povolit převody zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, pokud je účelem těchto převodů poskytnout finančním institucím podléhajícím pravomoci členských států likviditu na financování obchodu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 196, 24.7.2012, s. 59.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.“

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.“