18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 827/2012

ze dne 29. června 2012,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsoby zveřejňování čistých pozic v akciích a formát informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s čistými krátkými pozicemi, typy dohod, ujednání a opatření, jež odpovídajícím způsobem zajišťují, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu jsou k dispozici pro vypořádání, a data a období pro stanovení hlavního systému akcií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (1), a zejména na čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 4, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 5 a čl. 16 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem tohoto nařízení je stanovit seznam akcií, na něž se vztahují výjimky, jako nezbytný krok pro zveřejňování krátkých pozic ve všech akciích, na něž se výjimky nevztahují, a podmínky, za nichž by uvedené informace měly být zasílány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“). Je proto nezbytné, aby byla rovněž stanovena pravidla týkající se ujednání a opatření, která mají být přijata s ohledem na uvedené akcie, na něž se výjimky nevztahují. Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními o prodeji na krátko, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k nim osobám, na něž se vztahují tyto povinnosti, je vhodné zařadit všechny prováděcí technické normy požadované nařízením (EU) č. 236/2012 do jediného nařízení.

(2)

Aby bylo zajištěno jednotné použití nařízení (EU) č. 236/2012, pokud jde o informace, které mají příslušné orgány poskytovat orgánu ESMA, a bylo dosaženo účinného zpracování uvedených informací, měly by se vyměňovat elektronicky bezpečným způsobem za použití standardní šablony.

(3)

Je důležité umožnit snadný přístup k údajům o čistých krátkých pozicích zveřejněných na trhu a jejich opakované použití prostřednictvím ústředních internetových stránek provozovaných nebo dozorovaných příslušným orgánem. Za tímto účelem by tyto údaje měly být poskytovány ve formátu, který umožňuje flexibilní využívání údajů a který nenabízí pouze možnost statických dokumentů typu faxových zpráv. Pokud je to technicky možné, měly by být použity strojově čitelné formáty, aby uživatelé mohli informace systémově a nákladově efektivním způsobem zpracovávat.

(4)

S cílem zajistit zveřejnění těchto informací na trhu by kromě zveřejnění na ústředních internetových stránkách provozovaných nebo dozorovaných příslušným orgánem mělo být možné podrobnosti o čistých krátkých pozicích zpřístupnit veřejnosti jinými způsoby.

(5)

V případě zveřejňování jednotlivých čistých krátkých pozic v akciích, které překročily příslušnou prahovou hodnotu, je nezbytné poskytnout uživatelům dva základní výstupy. Ty by měly zahrnovat ucelený seznam nebo tabulku čistých krátkých pozic, které překročily prahovou hodnotu a které jsou v době konzultace ústřední internetové stránky nesplaceny, a seznam nebo tabulku s historickými údaji o všech zveřejněných jednotlivých čistých krátkých pozicích.

(6)

Jestliže čistá krátká pozice v akciích klesne pod příslušnou prahovou hodnotu, měly by být zveřejněny podrobnosti, včetně skutečné velikosti dané pozice. V zájmu toho, aby se předešlo nejasnostem pro uživatele, kteří konzultují ústřední internetové stránky, by zveřejněné pozice, jež klesly pod 0,5 % upsaného základního kapitálu dotčené společnosti, neměly na stránkách zůstávat na dobu neurčitou společně s aktuálními pozicemi, ale po 24 hodinách by měly být k dispozici jako historické údaje.

(7)

S cílem stanovit jednotný a jasný rámec, který je však nicméně flexibilní, je důležité určit typy dohod o půjčkách a jiné vymahatelné nároky, jež mají podobný účinek, a typy ujednání s třetí stranou, které odpovídajícím způsobem zajistí, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu budou k dispozici pro vypořádání, a upřesnit kritéria, která musí takové dohody a ujednání splňovat.

(8)

Použití práva na úpis nových akcií, pokud jde o prodej na krátko, může odpovídajícím způsobem zajistit dostupnost pro vypořádání pouze tehdy, pokud se jedná o takové ujednání, kdy je vypořádání prodeje na krátko zajištěno ve stanovené lhůtě. Je proto nezbytné určit pravidla s cílem zajistit, aby akcie vyplývající z upisovacích práv byly dostupné v den vypořádání nebo před tímto dnem v počtu alespoň takovém, jako je počet akcií určených k prodeji na krátko.

(9)

Při definování časově omezených ujednání o potvrzení je důležité určit časový rámec pro pokrytí prodeje na krátko prostřednictvím nákupů způsobem, který je slučitelný s různými cykly vypořádání v různých jurisdikcích.

(10)

S cílem odpovídajícím způsobem zajistit, aby nástroje byly připraveny k vypořádání, pokud fyzická nebo právnická osoba, která provádí prodej na krátko, má ujednání se třetí stranou, v němž uvedená třetí strana potvrdila, že nástroj byl lokalizován, je nutné, aby bylo možno důvěřovat tomu, že třetí strana, pokud je usazena ve třetí zemi, podléhá odpovídajícímu dohledu a že mezi orgány dohledu existují odpovídající ujednání pro výměnu informací. Takovým odpovídajícím ujednáním by mohlo být připojení se k memorandu o porozumění vypracovanému Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (IOSCO).

(11)

Aby bylo zajištěno řádné provádění požadavku, jenž má za cíl určit, zda hlavní obchodní systém akcií se nachází mimo území Unie, je třeba zavést přechodná opatření, aby byl poprvé stanoven seznam akcií, na něž se vztahují výjimky podle článku 16 nařízení (EU) č. 236/2012. Kromě toho, ačkoli tento seznam akcií, na něž se vztahují výjimky, je účinný po dobu dvou let, je nutná určitá flexibilita, neboť existují případy, ve kterých může být nezbytné uvedený seznam v průběhu dvouletého období přezkoumat.

(12)

Aby byla zajištěna soudržnost, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení stejné jako v případě nařízení (EU) č. 236/2012. Aby však fyzické a právnické osoby měly dostatek času ke zpracování seznamu akcií, na něž se vztahují výjimky podle nařízení (EU) č. 236/2012, příprava uvedeného seznamu a jeho následné zveřejnění na internetových stránkách orgánu ESMA by měly proběhnout v dostatečném předstihu před dnem použitelnosti nařízení (EU) č. 236/2012. Proto by se ustanovení týkající se data a období pro výpočet hlavního obchodního systému, data oznámení akcií s hlavním obchodním systémem nacházejícím se mimo území Unie orgánu ESMA a účinnosti seznamu akcií, na něž se vztahují výjimky, měla začít používat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Jelikož nařízení (EU) č. 236/2012 stanovilo, že by měly být přijaty závazné technické normy předtím, než se uvedené nařízení může účinně používat, a jelikož je zásadní upřesnit přede dnem 1. listopadu 2012 požadované nepodstatné prvky, které usnadní soulad účastníků trhu s uvedeným nařízením a jeho vymáhání příslušnými orgány, je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po svém vyhlášení.

(14)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(15)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí technické normy, jimiž se stanoví:

a)

způsoby, jak mohou fyzické či právnické osoby zveřejňovat informace o čistých krátkých pozicích, jakož i formát informací, které mají příslušné orgány poskytovat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) podle čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 236/2012;

b)

typy dohod, ujednání a opatření, která odpovídajícím způsobem zajistí, aby akcie byly k dispozici pro vypořádání, a typy dohod nebo ujednání, které odpovídajícím způsobem zajistí, aby státní dluhopisy byly k dispozici pro vypořádání podle čl. 12 odst. 2 a čl. 13 odst. 5 nařízení (EU) č. 236/2012;

c)

datum a období pro výpočet hlavního obchodního systému, oznámení orgánu ESMA a účinnost příslušného seznamu podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 236/2012.

KAPITOLA II

ZPŮSOBY ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC V AKCIÍCH

[ČLÁNEK 9 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012]

Článek 2

Způsoby zveřejňování informací

Informace o čistých krátkých pozicích v akciích jsou zveřejňovány jejich umístěním na ústřední internetové stránky provozované nebo dozorované dotčeným příslušným orgánem v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 236/2012. Informace se zveřejňují takto:

a)

zveřejní se ve formátu stanoveném v příloze I tak, aby veřejnost konzultující internetové stránky měla přístup k jedné nebo více tabulkám, které nabízejí všechny příslušné informace o pozicích podle jednotlivých emitentů;

b)

umožňují uživatelům určit a utřídit, zda u čistých krátkých pozic v akciích emitenta bylo v době přístupu na internetové stránky dosaženo příslušné prahové hodnoty nebo byla překročena;

c)

poskytují historické údaje o zveřejněných čistých krátkých pozicích v akciích emitenta;

d)

zahrnují, kdykoli je to technicky možné, soubory ke stažení se zveřejněnými a historickými čistými krátkými pozicemi ve strojově čitelné podobě, což znamená, že soubory jsou dostatečně strukturované pro softwarové aplikace, aby byla spolehlivě rozlišena individuální prohlášení o skutečnosti a jejich vnitřní struktury;

e)

po dobu jednoho dne vykazují, spolu s informacemi uvedenými v písmenu b), čisté krátké pozice, které jsou zveřejněny, neboť klesly pod prahovou hodnotu 0,5 % upsaného základního kapitálu, před tím, než jsou odstraněny a převedeny do sekce historických údajů.

KAPITOLA III

FORMÁT INFORMACÍ, KTERÉ MAJÍ PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POSKYTNOUT ORGÁNU ESMA, POKUD JDE O ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE

[ČLÁNEK 11 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012]

Článek 3

Formát pravidelných informací

1.   Informace o čistých krátkých pozicích v akciích, ve státních dluhopisech a swapech úvěrového selhání podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 236/2012, které se orgánu ESMA poskytují čtvrtletně, poskytnou příslušné orgány ve formátu stanoveném v příloze II tohoto nařízení.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se orgánu ESMA zasílají elektronicky prostřednictvím systému zřízeného orgánem ESMA, který zajišťuje, že během přenosu informací je zachována jejich úplnost, celistvost a důvěrnost.

Článek 4

Formát informací, které jsou poskytnuty na vyžádání

1.   Na vyžádání orgánu ESMA a ve formátu jím v žádosti upřesněném poskytne dotčený příslušný orgán informace o čistých krátkých pozicích v akciích a ve státních dluhopisech nebo nekrytých pozicích ve swapech úvěrového selhání na státní dluhopisy podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 236/2012.

2.   Jestliže se požadované informace týkají informací obsažených v oznámení, které příslušný orgán obdržel podle článků 5, 7 a 8 nařízení (EU) č. 236/2012, uvedené informace se poskytují v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 826/2012 (3).

3.   Příslušný orgán zašle požadované informace v elektronické podobě, s použitím systému zřízeného orgánem ESMA pro výměnu informací, který zajišťuje, že během jejich přenosu je zachována úplnost, celistvost a důvěrnost informací.

KAPITOLA IV

DOHODY, UJEDNÁNÍ A OPATŘENÍ, KTERÁ ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJÍ DOSTUPNOST PRO VYPOŘÁDÁNÍ

[ČLÁNKY 12 A 13 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012]

Článek 5

Dohody o půjčkách a jiné vymahatelné nároky s podobným účinkem

1.   Dohoda o půjčce nebo jiný vymahatelný nárok uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 236/2012 se realizuje pomocí následujících typů dohod, smluv nebo nároků, které jsou právně závazné pro dobu trvání prodeje na krátko:

a)

futures a swapy: termínové smlouvy a swapové smlouvy, které vedou k fyzickému vypořádání příslušných akcií nebo státních dluhopisů a týkají se přinejmenším počtu akcií nebo hodnoty státních dluhopisů, jež fyzická nebo právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, uzavřené před nebo současně s prodejem na krátko a upřesňující datum dodání nebo skončení platnosti, které zajišťuje, že vypořádání prodeje na krátko lze provést ve stanovené lhůtě;

b)

opce: opční smlouvy vedoucí k fyzickému vypořádání příslušných akcií nebo státních dluhopisů a týkají se přinejmenším počtu akcií nebo hodnoty státních dluhopisů, jež fyzická nebo právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, uzavřené před nebo současně s prodejem na krátko a upřesňující datum skončení platnosti, které zajišťuje, že vypořádání prodeje na krátko lze provést ve stanovené lhůtě;

c)

dohody o zpětném odkupu: dohody o zpětném odkupu, které se týkají přinejmenším počtu akcií nebo hodnoty státních dluhopisů, jež fyzická nebo právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, uzavřené před nebo současně s prodejem na krátko a upřesňující datum zpětného odkupu, které zajišťuje, že vypořádání prodeje na krátko lze provést ve stanovené lhůtě;

d)

stálé smlouvy nebo průběžně aktualizované nástroje: dohoda nebo nástroj, které jsou uzavřeny před nebo současně s prodejem na krátko na předem definovanou hodnotu konkrétně určených akcií nebo státních dluhopisů, která po dobu trvání prodeje na krátko pokrývá přinejmenším počet akcií nebo hodnotu státních dluhopisů, které fyzická či právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, a upřesňují datum dodání nebo realizace, které zajišťuje, že vypořádání prodeje na krátko lze provést ve stanovené lhůtě;

e)

dohody o upisovacích právech: dohody o upisovacích právech, kdy fyzická nebo právnická osoba má práva na upsání nových akcií stejného emitenta a stejné kategorie, které se týkají přinejmenším počtu akcií, které se navrhují k prodeji na krátko, za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba má nárok na získání akcií v době vypořádání prodeje na krátko nebo před jeho uskutečněním;

f)

ostatní nároky nebo dohody vedoucí k dodání akcií nebo státních dluhopisů: dohody nebo nároky, které se týkají přinejmenším počtu akcií nebo hodnoty státních dluhopisů, které fyzická nebo právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, uzavřené před nebo současně s prodejem na krátko a upřesňující datum dodání nebo realizace, které zajišťuje, že vypořádání lze provést ve stanovené lhůtě.

2.   Protistrana poskytne dohodu, smlouvu nebo nárok fyzické nebo právnické osobě na trvalém nosiči jako důkaz o existenci dohody o půjčce nebo jiném vymahatelném nároku.

Článek 6

Ujednání a opatření, která mají být přijata, pokud jde o prodej akcií na krátko přijatých k obchodování v obchodním systému

[čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 236/2012]

1.   Odstavce 2, 3 a 4 určí ujednání a opatření, která mají být přijata, pokud jde o prodej akcií na krátko přijatých k obchodování v obchodním systému podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 236/2012.

2.   Standardními ujednáními a opatřeními k lokalizaci se rozumějí ujednání, potvrzení a opatření, která zahrnují veškeré tyto součásti:

a)

v případě potvrzení o lokalizaci: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko fyzickou nebo právnickou osobou, že je schopna dát akcie k dispozici pro vypořádání ve stanovené lhůtě s ohledem na hodnotu možného prodeje a tržní podmínky a které uvádí období, během něhož jsou akcie lokalizovány;

b)

v případě potvrzení o odložení: potvrzení poskytnuté třetí stranou před prodejem na krátko, že pro uvedenou osobu přinejmenším odložila požadovaný počet akcií.

3.   Standardními ujednáními a opatřeními o totožném dni lokalizace se rozumějí ujednání, potvrzení a opatření, která zahrnují veškeré tyto součásti:

a)

v případě žádosti o potvrzení: žádost o potvrzení poskytnuté fyzickou nebo právnickou osobou pro třetí stranu, které uvádí, že prodej na krátko bude zajištěn nákupy v průběhu dne, kdy se prodej na krátko uskutečňuje;

b)

v případě potvrzení o lokalizaci: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je schopna dát akcie k dispozici pro vypořádání ve stanovené lhůtě s ohledem na hodnotu možného prodeje a tržní podmínky, které uvádí období, během něhož jsou akcie lokalizovány;

c)

v případě potvrzení o rychlé půjčce nebo nákupu: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je snadné si akcie v příslušném množství půjčit nebo nakoupit, s přihlédnutím k tržním podmínkám a dalším informacím, které jsou třetí straně k dispozici ohledně dodání akcií, nebo při neexistenci tohoto potvrzení třetí strany že má pro fyzickou nebo právnickou osobu přinejmenším odložen požadovaný počet akcií;

d)

v případě sledování: závazek fyzické nebo právnické osoby ke sledování hodnoty prodeje na krátko, který není zajištěn nákupy;

e)

v případě pokynů při selhání zajištění: závazek fyzické nebo právnické osoby, že v případě, že provedený prodej na krátko není zajištěn nákupy v tentýž den, neprodleně zašle pokyn třetí straně, aby pořizovala akcie k zajištění prodeje na krátko s cílem zabezpečit vypořádání ve stanovené lhůtě.

4.   Ujednáními a opatřeními o rychlé půjčce nebo nákupu se rozumějí ujednání, potvrzení a opatření, pokud fyzická nebo právnická osoba uskuteční prodej akcií na krátko, které splňují požadavky na likviditu stanovené v článku 22 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 (4), nebo jiných akcií, které jsou zařazeny v hlavním vnitrostátním akciovém indexu stanoveném dotčeným příslušným orgánem každého členského státu a jsou podkladovým finančním nástrojem pro derivátové smlouvy přijaté k obchodování v obchodním systému, přičemž tato ujednání, potvrzení a opatření obsahují tyto součásti:

a)

v případě potvrzení o lokalizaci: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je schopna dát akcie k dispozici pro vypořádání ve stanovené lhůtě s ohledem na hodnotu možného prodeje a tržní podmínky, které uvádí období, během něhož jsou akcie lokalizovány;

b)

v případě potvrzení o rychlé půjčce nebo nákupu: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je snadné si akcie v příslušném množství půjčit nebo nakoupit s přihlédnutím k tržním podmínkám a dalším informacím, které jsou třetí straně k dispozici ohledně dodání akcií, nebo při neexistenci tohoto potvrzení třetí strany že má pro fyzickou nebo právnickou osobu přinejmenším odložen požadovaný počet akcií a

c)

v případě pokynů k zajištění: pokud provedený prodej na krátko není zajištěn nákupy nebo půjčkami, závazek, že fyzická nebo právnická osoba dá neprodlený pokyn třetí straně k pořízení akcií k zajištění prodeje na krátko, aby vypořádání bylo zabezpečeno ve stanovené lhůtě.

5.   Ujednání, potvrzení a pokyny uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 poskytne třetí strana fyzické nebo právnické osobě na trvalém nosiči jako důkaz o existenci ujednání, potvrzení a pokynů.

Článek 7

Ujednání se třetími stranami, která mají být přijata v souvislosti se státními dluhopisy

[čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 236/2012]

1.   Odstavce 2 až 5 určí ujednání se třetími stranami, která mají být přijata v souvislosti se státními dluhopisy podle čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 236/2012.

2.   Standardním ujednáním o lokalizaci státních dluhopisů se rozumí potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je schopna dát akcie k dispozici pro vypořádání ve stanovené lhůtě s ohledem na hodnotu možného prodeje a tržní podmínky, které uvádí období, během něhož jsou akcie lokalizovány.

3.   Ujednáním o časově omezeném potvrzení se rozumí ujednání, ve kterém fyzická nebo právnická osoba potvrzuje třetí straně, že prodej na krátko bude pokryt z nákupů téhož dne, kdy dojde k prodeji na krátko, a třetí strana potvrzuje před uskutečněním prodeje na krátko, že oprávněně očekává, že státní dluhopisy lze nakupovat v příslušném množství s přihlédnutím k tržním podmínkám a dalším informacím, které třetí strana má o nabídce nástrojů k financování státního dluhu v den uskutečnění prodeje na krátko.

4.   Bezpodmínečným repo potvrzením se rozumí potvrzení, ve kterém třetí strana před uskutečněním prodeje na krátko potvrzuje, že oprávněně očekává, že vypořádání lze uskutečnit ve stanovené lhůtě v důsledku své účasti v organizovaném a stálém systému organizovaném či provozovaném centrální bankou, úřadem pro správu dluhu nebo systémem pro vypořádání obchodů s cennými papíry, který poskytuje bezvýhradný přístup k dotčeným státním dluhopisům v objemu, který odpovídá objemu prodeje na krátko.

5.   Potvrzením o rychlém nákupu státních dluhopisů se rozumí potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je snadné si akcie v příslušném množství půjčit nebo nakoupit, s přihlédnutím k tržním podmínkám a dalším informacím, které jsou třetí straně k dispozici ohledně dodání akcií, nebo při neexistenci tohoto potvrzení třetí strany že má pro fyzickou nebo právnickou osobu přinejmenším odložen požadovaný počet akcií.

6.   Ujednání, potvrzení a pokyny uvedené v odstavcích 2 až 5 poskytne třetí strana fyzické nebo právnické osobě na trvalém nosiči jako důkaz o existenci ujednání, potvrzení a pokynů.

Článek 8

Třetí strany, s nimiž se uzavírají ujednání

1.   Pokud je s třetí stranou uzavřeno ujednání uvedené v článcích 6 a 7, třetí stranou je jedna z těchto třetích stran:

a)

v případě investičního podniku: investiční podnik, který splňuje požadavky uvedené v odstavci 2;

b)

v případě ústřední protistrany: ústřední protistrana, která vypořádává příslušné akcie nebo státní dluhopisy;

c)

v případě systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry: systém pro vypořádání obchodů s cennými papíry, jak je vymezen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (5), který vypořádává platby pro příslušné akcie nebo státní dluhopisy;

d)

v případě centrální banky: centrální banka, která přijímá příslušné akcie nebo státní dluhopisy jako zajištění nebo vykonává operace na volném trhu nebo repo transakce, pokud jde o příslušné akcie nebo státní dluhopisy;

e)

v případě vnitrostátního subjektu správy dluhu: vnitrostátní subjekt správy dluhu příslušného emitenta státních dluhopisů;

f)

jakákoli jiná osoba, která podléhá požadavkům na povolení nebo registraci v souladu s právem Unie ze strany člena Evropského systému orgánů finančního dohledu a splňuje požadavky uvedené v odstavci 2;

g)

osoba usazená ve třetí zemi, která má povolení nebo registraci a podléhá dozoru ze strany orgánu v uvedené třetí zemi a která splňuje požadavky uvedené v odstavci 2, a to za předpokladu, že uvedený orgán třetí země je stranou odpovídajícího ujednání o spolupráci týkající se výměny informací s dotčeným příslušným orgánem.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a), f) a g) musí třetí strana splňovat tyto požadavky:

a)

podílet se na řízení půjček nebo nákupů příslušných akcií nebo státních dluhopisů;

b)

poskytnout důkaz o takové účasti a

c)

být schopna na požádání poskytnout důkaz o své schopnosti dodat nebo zpracovat dodání akcií nebo státních dluhopisů v termínech, ke kterým se zaváže tak učinit svým protistranám, včetně statistických údajů.

KAPITOLA V

URČENÍ HLAVNÍHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU PRO ÚČELY VÝJIMKY

[ČLÁNEK 16 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012]

Článek 9

Datum a období výpočtů pro určení hlavního obchodního systému

1.   Dotčené příslušné orgány uskuteční veškeré výpočty k určení hlavního obchodního systému akcií nejméně 35 kalendářních dnů před dnem použitelnosti nařízení (EU) č. 236/2012 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011.

2.   Následné výpočty se provedou do 22. února 2014 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 a potom každé dva roky za období dvou po sobě následujících let.

3.   Pokud dotyčné akcie nebyly přijaty k obchodování v obchodním systému Unie a obchodním systému třetí země po celou dobu dvouletého období, obdobím pro výpočet je období, během něhož byly tyto akcie přijaty k obchodování v obou systémech současně.

Článek 10

Datum oznámení orgánu ESMA

Dotčené příslušné orgány informují orgán ESMA o těch akciích, pro které je hlavní obchodní systém mimo Unii, nejméně 35 kalendářních dnů před dnem použitelnosti nařízení (EU) č. 236/2012 a poté v den před prvním obchodním dnem v měsíci březnu každý druhý rok počínaje březnem 2014.

Článek 11

Účinnost seznamu akcií, na něž se vztahuje výjimka

Seznam akcií, jejichž hlavní obchodní systém se nachází mimo území Unie, je účinný ode dne 1. dubna po zveřejnění orgánem ESMA, s výjimkou toho, že první seznam zveřejněný orgánem ESMA je účinný ode dne použitelnosti nařízení (EU) č. 236/2012.

Článek 12

Zvláštní případy přezkumu akcií, na něž se vztahují výjimky

1.   Příslušný orgán, který rozhodne, zda se hlavní obchodní systém akcie nachází mimo území Unie na základě jedné z okolností uvedených v odstavci 2, zajistí, aby

a)

se veškeré výpočty k určení hlavního obchodního systému uskutečnily co nejdříve po výskytu odpovídajících okolností a za období dvou let předcházejících datu výpočtu;

b)

dotčený příslušný orgán oznámí orgán ESMA své rozhodnutí co nejdříve a případně před datem přijetí k obchodování v obchodním systému v Unii.

Jakýkoli revidovaný seznam je účinný ode dne následujícího po zveřejnění orgánem ESMA.

2.   Ustanovení odstavce 1 se použijí, pokud:

a)

akcie společnosti jsou nastálo staženy z obchodování v hlavním systému, který se nachází mimo Unii;

b)

akcie společnosti jsou nastálo staženy z obchodování v obchodním systému v Unii;

c)

akcie společnosti, která byla dříve přijata k obchodování v obchodním systému mimo Unii, jsou přijaty k obchodování v obchodním systému v Unii.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2012, s výjimkou článků 9, 10 a 11, jež se použijí ode dne uvedeného v prvním pododstavci.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.


PŘÍLOHA I

Zveřejnění významných čistých krátkých pozic (Článek 2)

Držitel pozice

Název emitenta

ISIN

Čistá krátká pozice

(%)

Datum, kdy byla pozice vytvořena, změněna nebo její držení skončilo

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Formát informací, které mají být čtvrtletně poskytovány orgánu ESMA (Článek 3)

Informace

Formát

1.

Identifikace emitenta

 

U akcií: úplný název společnosti, jejíž akcie byly přijaty k obchodování v obchodním systému

 

U státních dluhopisů: úplný název emitenta

 

U nekrytých swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy: úplný název podkladového státního emitenta

2.

ISIN

Pouze u akcií: ISIN hlavní kategorie kmenových akcií emitenta. Pokud neexistují kmenové akcie přijaté k obchodování, ISIN kategorie preferenčních akcií (nebo hlavní kategorie preferenčních akcií přijatých k obchodování, jestliže existuje více kategorií takových akcií)

3.

Kód země

Dvoupísmenný kód země státního emitenta v souladu s normou ISO 3166-1

4.

Datum pozice

Datum, kdy je pozice oznámena. Formát v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

5.

Souhrnná denní čistá krátká pozice na hlavním vnitrostátním indexu akcií

Údaj v procentech zaokrouhlený na dvě desetinná místa

6.

Souhrnná čistá krátká pozice u ostatních akcií ke konci čtvrtletí

Údaj v procentech zaokrouhlený na dvě desetinná místa

7.

Souhrnné denní čisté krátké pozice u státních dluhopisů

Údaj odpovídající nominální hodnotě v eurech

8.

Souhrnné denní nekryté pozice swapů úvěrového selhání u státního emitenta

Údaj odpovídající nominální hodnotě v eurech