21.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012

ze dne 3. srpna 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(2)

Nařízení (ES) č. 216/2008 stanoví společné hlavní požadavky na zajištění vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví a ochrany životního prostředí. Požaduje, aby Komise přijala nezbytná prováděcí pravidla k zajištění jejich jednotného používání. Zřizuje Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“), aby napomáhala Komisi při vytváření takových prováděcích pravidel.

(3)

Je nutné stanovit společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění slučitelnosti letové způsobilosti a ochrany životního prostředí, pokud jde o letecké výrobky, letadlové části a zařízení podléhající nařízení (ES) č. 216/2008. Tyto požadavky a postupy by měly stanovit podmínky pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti odpovídajících osvědčení.

(4)

Organizace zapojené do projektování a výroby výrobků, letadlových částí a zařízení by měly splňovat určité technické požadavky za účelem prokázání své způsobilosti a prostředků pro plnění svých povinností a souvisejících práv. Komise by měla stanovit opatření ke stanovení podmínek pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení potvrzujících toto splnění.

(5)

Při stanovování opatření k provádění společných hlavních požadavků v oblasti letové způsobilosti musí Komise zajistit, aby odpovídaly nejmodernějším a nejlepším postupům, zohledňovaly zkušenosti s provozem letadel po celém světě a vědecký a technický vývoj a umožňovaly okamžitou reakci na zjištěné příčiny leteckých nehod a závažných událostí.

(6)

Potřeba zajistit jednotnost používání společných požadavků pro letecké výrobky, letadlové části a zařízení v oblasti letové způsobilosti a ochrany životního prostředí vyžaduje, aby příslušné úřady členských států a případně agentura postupovaly za účelem posouzení splnění těchto požadavků podle společných postupů. Agentura by měla vytvořit certifikační specifikace a poradenský materiál pro usnadnění nezbytné jednotnosti předpisů.

(7)

Je nezbytné uznat zachování platnosti osvědčení vydaných před vstupem nařízení (ES) č. 1702/2003 v platnost, v souladu s článkem 69 nařízení (ES) č. 216/2008.

(8)

K zachování vysoké jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Evropě je nutné změnit požadavky a postupy pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, a zejména vypracovat pravidla pro prokazování vyhovění požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí a zavést možnost zvolit dodržování pozdějších norem pro změny typových osvědčení.

(9)

Co se týče konstrukce a složitosti, podobají se pomocné energetické jednotky (APU) letadlovým motorům a některé návrhy APU jsou dokonce od letadlových motorů odvozeny. Ustanovení o opravách APU je proto třeba změnit v zájmu jednotnosti s postupy pro opravy motorů.

(10)

Aby nesložitá motorová letadla, rekreační letadla a související výrobky, letadlové části a zařízení podléhaly opatřením přiměřeným jejich jednoduché konstrukci a druhu provozu, a to za zachování vysoké jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Evropě, je třeba změnit požadavky a postupy pro certifikaci těchto letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, a zvláště pro majitele evropských lehkých letadel s hmotností méně než 2 000 kg (ELA2) nebo méně než 1 200 kg (ELA1) zavést možnost přijmout k zástavbě určité části, jež nejsou kritické pro bezpečnost, bez formuláře 1 EASA.

(11)

Agentura připravila návrhy prováděcích pravidel a v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 je předložila Komisi jako stanoviska č. 01/2009 „Možnost odchýlit se od předpisu letové způsobilosti v případě konstrukčních změn“, č. 02/2009 „Opravy a konstrukční změny Evropského technického normalizačního příkazu“, č. 01/2010 „Hlava J dohody o projekční organizaci“ a č. 01/2011 „Postup ELA a standardní změny a opravy“.

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví, zřízeného čl. 65 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 stanoví společné technické požadavky a správní postupy pro certifikaci letové způsobilosti výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a vymezuje podmínky pro:

a)

vydávání typových osvědčení, typových osvědčení pro zvláštní účely, doplňkových typových osvědčení a změn těchto osvědčení;

b)

vydávání osvědčení letové způsobilosti, osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, povolení k letu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou;

c)

vydávání schválení návrhů oprav;

d)

průkaz vyhovění požadavkům na ochranu životního prostředí;

e)

vydávání osvědčení hlukové způsobilosti;

f)

označování výrobků, letadlových částí a zařízení;

g)

certifikaci určitých letadlových částí a zařízení;

h)

certifikaci projekčních a výrobních organizací;

i)

vydávání příkazů k zachování letové způsobilosti.

2.   Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„JAA“ rozumí „Sdružené letecké úřady“ (Joint Aviation Authorities);

b)

„JAR“ rozumí „Společné letecké předpisy“ (Joint Aviation Requirements);

c)

„částí 21“ rozumějí požadavky a postupy pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací podle přílohy I tohoto nařízení;

d)

„částí M“ rozumějí použitelné požadavky pro zachování letové způsobilosti přijaté na základě nařízení (ES) č. 216/2008;

e)

„hlavním místem obchodní činnosti“ rozumí ústředí nebo sídlo podniku, ve kterém jsou vykonávány hlavní finanční funkce a provozní řízení činností, na něž se odkazuje v tomto nařízení;

f)

„letadlovým celkem“ rozumí jakákoliv letadlová část a zařízení, které mají být použity na civilním letadle;

g)

„ETSO“ rozumí Evropský technický normalizační příkaz. Evropský technický normalizační příkaz je podrobná specifikace letové způsobilosti vydaná Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví („Agentura“) pro zajištění vyhovění požadavkům tohoto nařízení a je pro stanovené letadlové celky normou minimální výkonnosti;

h)

„EPA“ rozumí European Part Approval. EPA označuje letadlový celek, který byl vyroben v souladu se schválenými konstrukčními údaji, které nepatří držiteli typového osvědčení souvisejícího výrobku, kromě letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO;

i)

„letadlem ELA1“ se rozumí tato evropská lehká letadla s posádkou:

i)

letoun s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 1 200 kg nebo menší, který není klasifikován jako složité motorové letadlo,

ii)

kluzák nebo motorový kluzák s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 1 200 kg nebo menší,

iii)

balon s maximálním konstrukčním objemem nosného plynu nebo horkého vzduchu 3 400 m3 pro horkovzdušné balony, 1 050 m3 pro plynové balony a 300 m3 pro upoutané plynové balony,

iv)

vzducholoď projektovaná pro nejvýše čtyři osoby na palubě a s maximálním konstrukčním objemem nosného plynu nebo horkého vzduchu 3 400 m3 pro horkovzdušné vzducholodi a 1 000 m3 pro plynové vzducholodi;

j)

„letadlem ELA2“ se rozumí tato evropská lehká letadla s posádkou:

i)

letoun s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 2 000 kg nebo menší, který není klasifikován jako složité motorové letadlo,

ii)

kluzák nebo motorový kluzák s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 2 000 kg nebo menší,

iii)

balon,

iv)

horkovzdušná vzducholoď,

v)

plynová vzducholoď s následujícími charakteristikami:

maximální statická hmotnost 3 %,

nevektorový tah (kromě reverzního tahu),

konvenční a jednoduchý návrh: konstrukce, řídicího systému a balonetového systému,

řízení bez posilovače,

vi)

velmi lehké rotorové letadlo.

Článek 2

Certifikace výrobků, letadlových částí a zařízení

1.   Výrobkům, letadlovým částem a zařízením jsou vydávána osvědčení podle přílohy I (část 21).

2.   Odchylně od odstavce 1 se na letadla, včetně jakéhokoli zastavěného výrobku, letadlové části a zařízení, nezapsaná v leteckém rejstříku členského státu nevztahují hlavy H a I přílohy I (část 21). Nevztahuje se na ně ani hlava P přílohy I (část 21), kromě případů, kdy členský stát přidělí identifikační značky letadla.

Článek 3

Zachování platnosti typových osvědčení a souvisejících osvědčení letové způsobilosti

1.   V případě výrobků, jimž bylo typové osvědčení, nebo jiný doklad umožňující vydání osvědčení letové způsobilosti, vydáno členským státem do 28. září 2003, se použijí tato ustanovení:

a)

výrobek se považuje za výrobek s typovým osvědčením vydaným v souladu s tímto nařízením, pokud:

i)

jeho certifikační předpisová základna byla:

certifikační předpisová základna JAA pro výrobky, které byly certifikované na základě postupů JAA, definovaná v jejich příloze JAA, nebo

pro ostatní výrobky certifikační předpisová základna definovaná v příloze k typovému osvědčení státu projekce, pokud byl tento stát projekce:

členským státem, neusoudí-li agentura, zejména s ohledem na použité předpisy letové způsobilosti a zkušenosti z provozu, že tato certifikační předpisová základna nezajišťuje úroveň bezpečnosti rovnocennou úrovni požadované nařízením (ES) č. 216/2008 a tímto nařízením, nebo

státem, se kterým členský stát uzavřel dvoustrannou dohodu o letové způsobilosti nebo podobnou dohodu, v souladu s níž byly tyto výrobky certifikované na základě předpisů letové způsobilosti tohoto státu projekce, neusoudí-li agentura, že tyto předpisy letové způsobilosti, zkušenosti z provozu nebo bezpečnostní systém tohoto státu projekce nezajišťují úroveň bezpečnosti rovnocennou úrovni požadované nařízením (ES) č. 216/2008 a tímto nařízením.

Agentura provede první vyhodnocení důsledku ustanovení druhé odrážky s ohledem na vypracování stanoviska pro Komisi včetně případných změn tohoto nařízení,

ii)

požadavky na ochranu životního prostředí byly požadavky stanovené přílohou 16 Chicagské úmluvy použitelné pro výrobek,

iii)

použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti byly příkazy státu projekce;

b)

návrh jednotlivého letadla zapsaného do leteckého rejstříku členského státu do 28. září 2003 se považuje za návrh schválený v souladu s tímto nařízením, pokud:

i)

jeho základní typový návrh byl součástí typového osvědčení podle písmene a),

ii)

všechny změny tohoto základního typového návrhu, které nebyly v odpovědnosti držitele typového osvědčení, byly schváleny, a

iii)

příkazy k zachování letové způsobilosti vydané nebo přijaté členským státem zápisu do rejstříku do 28. září 2003 byly splněny, včetně jakýchkoli změn příkazů k zachování letové způsobilosti státu projekce schválených členským státem zápisu do rejstříku.

2.   V případě výrobků, u nichž proces typové certifikace probíhal v JAA nebo členském státu ke dni 28. září 2003, se použijí tato ustanovení:

a)

pokud je výrobek certifikován více členskými státy, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b)

bod 21.A.15 písm. a), b) a c) přílohy I (část 21) se nepoužije;

c)

odchylně od bodu 21.A.17 písm. a) přílohy I (část 21) je certifikační předpisovou základnou předpisová základna stanovená JAA nebo případně členským státem ke dni podání žádosti o schválení;

d)

závěry o vyhovění učiněné v souladu s postupy JAA nebo členského státu se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21.A.20 písm. a) a b) přílohy I (část 21).

3.   V případě výrobků s vnitrostátním typovým osvědčením nebo rovnocenným dokladem, u nichž proces schvalování změny prováděný členským státem nebyl v době určení typového osvědčení v souladu s tímto nařízením dokončen, se použijí tato ustanovení:

a)

pokud je proces schvalování prováděn více členskými státy, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b)

bod 21.A.93 přílohy I (část 21) se nepoužije;

c)

použitelnou certifikační předpisovou základnou je předpisová základna stanovená JAA nebo případně členským státem ke dni podání žádosti o schválení změny;

d)

závěry o vyhovění učiněné v souladu s postupy JAA nebo členského státu se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21.A.103 písm. a) odst. 2 a písm. b) přílohy I (část 21).

4.   V případě výrobků, jimž bylo vydáno vnitrostátní typové osvědčení nebo rovnocenný doklad a u nichž proces schvalování návrhu významné opravy prováděný členským státem nebyl v době určení typového osvědčení v souladu s tímto nařízením dokončen, se závěry o vyhovění učiněné v souladu s postupy JAA nebo členského státu považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21.A.433 písm. a) přílohy I (část 21).

5.   Osvědčení letové způsobilosti vydané členským státem, které potvrzuje shodu s typovým osvědčením určeným v souladu s odstavcem 1, se považuje za osvědčení splňující toto nařízení.

Článek 4

Zachování platnosti doplňkových typových osvědčení letové způsobilosti

1.   V případě doplňkových typových osvědčení vydaných členským státem podle postupů JAA nebo platných vnitrostátních postupů a v případě změn výrobků navrhovaných osobami jinými než držitelem typového osvědčení výrobku, schválených členským státem podle platných vnitrostátních postupů, se tato doplňková typová osvědčení nebo schválení změny platná ke dni 28. září 2003 považovala za vydaná v souladu s tímto nařízením.

2.   V případě doplňkových typových osvědčení, u nichž členský stát provádí proces certifikace ke dni 28. září 2003 v souladu s použitelnými postupy JAA pro doplňková typová osvědčení, a v případě významných změn výrobků navrhovaných jinými osobami než držiteli typového osvědčení výrobku, u nichž členský stát provádí proces certifikace ke dni 28. září 2003 v souladu s platnými vnitrostátními postupy, platí tato ustanovení:

a)

pokud byl proces certifikace prováděn více členskými státy, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b)

bod 21.A.113 písm. a) a b) přílohy I (část 21) se nepoužije;

c)

použitelnou certifikační předpisovou základnou je předpisová základna stanovená JAA nebo případně členským státem ke dni podání žádosti o doplňkové typové osvědčení nebo schválení významné změny;

d)

závěry o vyhovění učiněné v souladu s postupy JAA nebo členského státu se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21.A.115 písm. a) přílohy I (část 21).

Článek 5

Zachování provozu některých letadel zapsaných v leteckém rejstříku členských států

V případě letadel, jež nelze považovat za letadla s typovým osvědčením vydaným v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, jimž členský stát vydal osvědčení letové způsobilosti před tím, než se v tomto členském státě stalo použitelným nařízení (ES) č. 1702/2003 (4), a která byla v uvedené době zapsána v leteckém rejstříku daného členského státu a zůstala dále zapsána v leteckém rejstříku členského státu k 28. březnu 2007, lze kombinaci následujících ustanovení považovat za použitelné zvláštní specifikace letové způsobilosti vydané v souladu s tímto nařízením:

a)

typové osvědčení letadla a přílohu k typovému osvědčení pro hluk nebo rovnocenný doklad státu projekce, a to za podmínky, že stát projekce uzavřel v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008 s agenturou pracovní dohodu o zachování letové způsobilosti návrhu tohoto letadla;

b)

požadavky na ochranu životního prostředí stanovené přílohou 16 Chicagské úmluvy použitelné pro toto letadlo;

c)

závazné informace o zachování letové způsobilosti vydané státem projekce.

Článek 6

Zachování platnosti osvědčení letadlových částí a zařízení

1.   Schválení letadlových částí a zařízení vydaná členským státem a platná ke dni 28. září 2003 se považují za schválení vydaná v souladu s tímto nařízením.

2.   V případě letadlových částí a zařízení, u nichž členský stát prováděl proces schvalování nebo opravňování ke dni 28. září 2003:

a)

pokud byl proces opravňování prováděn více členskými státy, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b)

bod 21.A.603 přílohy I (část 21) se nepoužije;

c)

použitelné požadované údaje podle bodu 21.A.605 přílohy I (část 21) jsou údaje stanovené příslušným členským státem ke dni podání žádosti o schválení nebo oprávnění;

d)

závěry o vyhovění učiněné příslušným členským státem v souladu s postupy JAA se považují za závěry učiněné agenturou pro účely vyhovění bodu 21.A.606 písm. b) přílohy I (část 21).

Článek 7

Povolení k letu

Podmínky stanovené do 28. března 2007 členskými státy pro povolení k letu nebo jiná osvědčení letové způsobilosti vydaná letadlům, jejichž vlastníci nejsou držiteli osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely vydaných podle tohoto nařízení, jsou považovány za stanovené v souladu s tímto nařízením, pokud agentura nestanovila do 28. března 2008, že takovéto podmínky nezajišťují odpovídající úroveň bezpečnosti požadovanou nařízením (ES) č. 216/2008 nebo tímto nařízením.

Článek 8

Projekční organizace

1.   Organizace odpovědná za projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo jejich změn nebo oprav prokazuje svou způsobilost v souladu s přílohou I (část 21).

2.   Odchylně od odstavce 1 může organizace s hlavním místem obchodní činnosti ve třetí zemi prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část a zařízení, pokud:

a)

tento stát je státem projekce a

b)

agentura rozhodla, že systém používaný tímto státem obsahuje stejnou nezávislou úroveň kontroly vyhovění požadavkům jako toto nařízení, buď prostřednictvím rovnocenného systému schvalování organizací, nebo prostřednictvím přímého zapojení příslušného úřadu tohoto státu.

3.   Oprávnění organizací k projektování vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s požadavky a postupy JAA a platná před 28. zářím 2003 se považují za oprávnění v souladu s tímto nařízením.

Článek 9

Výrobní organizace

1.   Organizace odpovědná za výrobu výrobků, letadlových částí a zařízení prokazuje svou způsobilost v souladu s přílohou I (část 21).

2.   Odchylně od odstavce 1 může výrobce s hlavním místem obchodní činnosti ve třetí zemi prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část a zařízení, pokud:

a)

tento stát je státem výroby a

b)

agentura rozhodla, že systém používaný tímto státem obsahuje stejnou nezávislou úroveň kontroly vyhovění požadavkům jako toto nařízení, buď prostřednictvím rovnocenného systému schvalování organizací, nebo prostřednictvím přímého zapojení příslušného úřadu tohoto státu.

3.   Oprávnění organizací k výrobě vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s požadavky a postupy JAA a platná před 28. zářím 2003 se považují za oprávnění v souladu s tímto nařízením.

Článek 10

Opatření agentury

1.   Agentura vypracuje přijatelné způsoby průkazu, jež mohou příslušné úřady, organizace a pracovníci používat k prokázání souladu s ustanoveními přílohy I (části 21) tohoto nařízení.

2.   Přijatelné způsoby průkazu vydané agenturou nezavádějí nové požadavky ani neomezují požadavky přílohy I (části 21) tohoto nařízení.

3.   Aniž jsou dotčeny články 54 a 55 nařízení (ES) č. 216/2008, pokud se použijí přijatelné způsoby průkazu vydané agenturou, považují se dané požadavky přílohy I (části 21) tohoto nařízení bez dalších důkazů za splněné.

Článek 11

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1702/2003 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Viz příloha II.

(4)  Státy EU15: 28. září 2003; státy EU10: 1. května 2004 a státy EU2: 1. ledna 2007.


PŘÍLOHA I

ČÁST 21

Certifikace letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací

Obsah

21.1

Obecně

ODDÍL A –

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A –

OBECNÁ USTANOVENÍ

21.A.1

Oblast působnosti

21.A.2

Převedení na jinou osobu, než je žadatel nebo držitel osvědčení

21.A.3 A

Poruchy, nesprávné činnosti a závady

21.A.3B

Příkazy k zachování letové způsobilosti

21.A.4

Koordinace projekce a výroby

HLAVA B –

TYPOVÁ OSVĚDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.11

Oblast působnosti

21.A.13

Předpoklady

21.A.14

Prokazování způsobilosti

21.A.15

Žádost

21.A.16 A

Předpisy letové způsobilosti

21.A.16B

Zvláštní podmínky

21.A.17

Certifikační předpisová základna

21.A.18

Stanovení použitelných požadavků a certifikačních specifikací na ochranu životního prostředí

21.A.19

Změny vyžadující nové typové osvědčení

21.A.20

Vyhovění požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí

21.A.21

Vydání typového osvědčení

21.A.23

Vydání typového osvědčení pro zvláštní účely

21.A.31

Typový návrh

21.A.33

Kontroly a zkoušky

21.A.35

Letové zkoušky

21.A.41

Typové osvědčení

21.A.44

Povinnosti držitele

21.A.47

Přenosnost

21.A.51

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.55

Vedení záznamů

21.A.57

Příručky

21.A.61

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D –

ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.90A

Oblast působnosti

21 A.90B

Standardní změny

21.A.91

Klasifikace změn v typovém návrhu

21.A.92

Předpoklady

21.A.93

Žádost

21.A.95

Nevýznamné změny

21.A.97

Významné změny

21.A.101

Stanovení použitelných požadavků certifikačních specifikací a požadavků na ochranu životního prostředí

21.A.103

Vydání schválení

21.A.105

Vedení záznamů

21.A.107

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21.A.109

Povinnosti a značení EPA

HLAVA E –

DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21.A.111

Oblast působnosti

21.A.112 A

Předpoklady

21.A.112B

Prokazování způsobilosti

21.A.113

Žádost o doplňkové typové osvědčení

21.A.114

Průkaz vyhovění

21.A.115

Vydání doplňkového typového osvědčení

21.A.116

Přenosnost

21.A.117

Změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

21.A.118 A

Povinnosti a značení EPA

21.A.118B

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.119

Příručky

21.A.120

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

HLAVA F –

VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.121

Oblast působnosti

21.A.122

Předpoklady

21.A.124

Žádost

21.A.125A

Vydání schvalovacího dopisu

21.A.125B

Nálezy

21.A.125C

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.126

Systém kontroly výroby

21.A.127

Zkoušky: letadla

21.A.128

Zkoušky: motory a vrtule

21.A.129

Povinnosti výrobce

21.A.130

Prohlášení o shodě

HLAVA G –

OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.131

Oblast působnosti

21.A.133

Předpoklady

21.A.134

Žádost

21.A.135

Vydání oprávnění organizace k výrobě

21.A.139

Systém jakosti

21.A.143

Výklad

21.A.145

Požadavky pro vydání oprávnění

21.A.147

Změny organizace oprávněné k výrobě

21.A.148

Změny místa

21.A.149

Přenosnost

21.A.151

Podmínky oprávnění

21.A.153

Změny podmínek oprávnění

21.A.157

Vyšetřování

21.A.158

Nálezy

21.A.159

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.163

Práva

21.A.165

Povinnosti držitele

HLAVA H –

OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.171

Oblast působnosti

21.A.172

Předpoklady

21.A.173

Klasifikace

21.A.174

Žádost

21.A.175

Jazykové požadavky

21.A.177

Změna nebo modifikace

21.A.179

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21.A.180

Kontroly

21.A.181

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.182

Označení letadla

HLAVA I –

OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.A.201

Oblast působnosti

21.A.203

Předpoklady

21.A.204

Žádost

21.A.207

Změna nebo modifikace

21.A.209

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21.A.210

Kontroly

21.A.211

Doba platnosti a zachování platnosti

HLAVA J –

OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21.A.231

Oblast působnosti

21.A.233

Předpoklady

21.A.234

Žádost

21.A.235

Vydání oprávnění organizace k projektování

21.A.239

Systém zabezpečení projekce

21.A.243

Údaje

21.A.245

Požadavky pro vydání oprávnění

21.A.247

Změny v systému zabezpečení projekce

21.A.249

Přenosnost

21.A.251

Podmínky oprávnění

21.A.253

Změny podmínek oprávnění

21.A.257

Vyšetřování

21.A.258

Nálezy

21.A.259

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.263

Práva

21.A.265

Povinnosti držitele

HLAVA K –

LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

21.A.301

Oblast působnosti

21.A.303

Vyhovění použitelným požadavkům

21.A.305

Schvalování letadlových částí a zařízení

21.A.307

Uvolňování letadlových částí a zařízení k zástavbě

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M –

OPRAVY

21.A.431 A

Oblast působnosti

21 A.431B

Standardní opravy

21.A.432A

Předpoklady

21.A.432B

Prokazování způsobilosti

21.A.433

Návrh oprav

21.A.435

Klasifikace oprav

21.A.437

Vydávání schválení návrhu opravy

21.A.439

Výroba částí pro opravy

21.A.441

Provedení opravy

21.A.443

Omezení

21.A.445

Neopravené poškození

21.A.447

Vedení záznamů

21.A.449

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21.A.451

Povinnosti a značení EPA

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O –

OPRÁVNĚNÍ ETSO

21.A.601

Oblast působnosti

21.A.602A

Předpoklady

21.A.602B

Prokazování způsobilosti

21.A.603

Žádost

21.A.604

Oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU)

21.A.605

Požadované údaje

21.A.606

Vydání oprávnění ETSO

21.A.607

Práva držitele oprávnění ETSO

21.A.608

Prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP)

21.A.609

Povinnosti držitelů oprávnění ETSO

21.A.610

Schvalování odchylek

21.A.611

Konstrukční změny

21.A.613

Vedení záznamů

21.A.615

Kontrola agenturou

21.A.619

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.621

Přenosnost

HLAVA P –

POVOLENÍ K LETU

21.A.701

Oblast působnosti

21.A.703

Předpoklady

21.A.705

Příslušný úřad

21.A.707

Žádost o povolení k letu

21.A.708

Letové podmínky

21.A.709

Žádost o schválení letových podmínek

21.A.710

Schválení letových podmínek

21.A.711

Vydání povolení k letu

21.A.713

Změny

21.A.715

Jazykové požadavky

21.A.719

Přenosnost

21.A.721

Kontroly

21.A.723

Doba platnosti a trvání platnosti

21.A.725

Obnova povolení k letu

21.A.727

Povinnosti držitele povolení k letu

21.A.729

Vedení záznamů

HLAVA Q –

OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

21.A.801

Označování výrobků

21.A.803

Zacházení s identifikačními údaji

21.A.804

Označování letadlových částí a zařízení

21.A.805

Označování kritických částí

21.A.807

Označování letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO

ODDÍL B –

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A –

OBECNÁ USTANOVENÍ

21.B.5

Oblast působnosti

21.B.20

Povinnosti příslušného úřadu

21.B.25

Požadavky na organizaci příslušného úřadu

21.B.30

Dokumentované postupy

21.B.35

Změny organizace a postupů

21.B.40

Řešení sporů

21.B.45

Podávání hlášení/koordinace

21.B.55

Vedení záznamů

21.B.60

Příkazy k zachování letové způsobilosti

HLAVA B –

TYPOVÁ OSVĚDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D –

ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

HLAVA E –

DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

HLAVA F –

VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.120

Vyšetřování

21.B.125

Nálezy

21.B.130

Vydání schvalovacího dopisu

21.B.135

Zachování platnosti schvalovacího dopisu

21.B.140

Změna schvalovacího dopisu

21.B.145

Omezení, pozastavení a zrušení platnosti schvalovacího dopisu

21.B.150

Vedení záznamů

HLAVA G –

OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.220

Vyšetřování

21.B.225

Nálezy

21.B.230

Vydání oprávnění

21.B.235

Průběžný dohled

21.B.240

Změna oprávnění organizace k výrobě

21.B.245

Pozastavení a zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě

21.B.260

Vedení záznamů

HLAVA H –

OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.320

Vyšetřování

21.B.325

Vydání osvědčení letové způsobilosti

21.B.326

Osvědčení letové způsobilosti

21.B.327

Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21.B.330

Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21B.345

Vedení záznamů

HLAVA I –

OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.B.420

Vyšetřování

21.B.425

Vydání osvědčení hlukové způsobilosti

21.B.430

Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti

21.B.445

Vedení záznamů

HLAVA J –

OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

HLAVA K –

LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M –

OPRAVY

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O –

OPRÁVNĚNÍ ETSO

HLAVA P –

POVOLENÍ K LETU

21.B.520

Vyšetřování

21.B.525

Vydání povolení k letu

21.B.530

Zrušení platnosti povolení k letu

21.B.545

Vedení záznamů

HLAVA Q –

OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

Dodatky

Dodatek I –

Formulář 1 EASA – Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou;

Dodatek II –

Formulář 15a EASA – Osvědčení kontroly letové způsobilosti;

Dodatek III –

Formulář 20a EASA – Povolení k letu;

Dodatek IV –

Formulář 20b EASA – Povolení k letu (vydané oprávněnými organizacemi);

Dodatek V –

Formulář 24 EASA – Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely;

Dodatek VI –

Formulář 25 EASA – Osvědčení letové způsobilosti;

Dodatek VII –

Formulář 45 EASA – Osvědčení hlukové způsobilosti;

Dodatek VIII –

Formulář 52 EASA – Prohlášení o shodě letadla;

Dodatek IX –

Formulář 53 EASA – Osvědčení o uvolnění do provozu;

Dodatek X –

Formulář 55 EASA – Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě;

Dodatek XI –

Formulář 65 EASA – Schvalovací dopis k výrobě bez oprávnění organizace k výrobě.

21.1   Obecně

Pro účely této přílohy I (části 21) je „příslušným úřadem“:

a)

pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státu, úřad určený tímto členským státem; nebo agentura, jestliže tak tento členský stát požaduje, nebo

b)

pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází ve třetí zemi, agentura.

ODDÍL A

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A –   OBECNÁ USTANOVENÍ

21.A.1   Oblast působnosti

Tento oddíl stanovuje obecná ustanovení určující práva a povinnosti držitele a žadatele o osvědčení, které bylo nebo má být vydáno v souladu s tímto oddílem.

21.A.2   Převedení na jinou osobu, než je žadatel nebo držitel osvědčení

Činnosti a povinnosti, jejichž převzetí se požaduje na držiteli nebo žadateli o osvědčení pro výrobek, letadlovou část nebo zařízení podle tohoto oddílu, smějí být převedeny na kteroukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu v jeho zastoupení za předpokladu, že držitel nebo žadatel o toto osvědčení může prokázat, že uzavřel s touto jinou osobou takovou dohodu, která zajistí řádné plnění povinností držitele.

21.A.3A   Poruchy, nesprávné činnosti a závady

a)

Systém sběru, vyšetřování a rozboru údajů.

Držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení je povinen mít systém sběru, vyšetřování a rozboru hlášení a informací týkající se poruch, nesprávných činností, závad nebo jiných událostí, které způsobují nebo by mohly způsobit nepříznivé vlivy na zachování letové způsobilosti výrobku, letadlové části nebo zařízení, zahrnutého v typovém osvědčení, typovém osvědčení pro zvláštní účely, doplňkovém typovém osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy a v jakémkoliv jiném odpovídajícím schválení považovaném za schválení vydané podle tohoto nařízení. Informace o tomto systému je dále povinen zpřístupnit všem známým provozovatelům výrobku, letadlové části nebo zařízení a na žádost jakékoliv osobě oprávněné podle jiných souvisejících prováděcích nařízení.

b)

Podávání hlášení agentuře

1.

Držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení je povinen podat agentuře hlášení o jakékoliv jemu známé poruše, nesprávné činnosti, závadě nebo jiné události, která se týká výrobku, letadlové části nebo zařízení zahrnutého v typovém osvědčení, typovém osvědčení pro zvláštní účely, doplňkovém typovém osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakémkoliv jiném odpovídajícím schválení považovaném za schválení vydané podle tohoto nařízení a která měla nebo může mít za následek nebezpečný stav.

2.

Tato hlášení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou v nejkratší možné době a v každém případě musí být odeslána ne později než 72 hodin po zjištění možného nebezpečného stavu, pokud tomu nebrání mimořádné okolnosti.

c)

Vyšetřování hlášených událostí

1.

Je-li událost ohlášená podle písmene b) nebo podle bodu 21 A.129 písm. f) odst. 2 nebo bodu 21 A.165 písm. f) odst. 2 následkem nedostatku v návrhu nebo ve výrobě, je držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení nebo výrobce povinen vyšetřit příčinu nedostatku a ohlásit agentuře výsledky svého vyšetřování a každé opatření, které provádí nebo navrhuje provést k odstranění tohoto nedostatku.

2.

Jestliže agentura shledá, že je nutný zásah k odstranění nedostatku, je držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení nebo výrobce povinen předložit agentuře odpovídající údaje.

21.A.3B   Příkazy k zachování letové způsobilosti

a)

Příkaz k zachování letové způsobilosti je doklad vydaný nebo přijatý agenturou, který nařizuje, jaká opatření mají být provedena na letadle k obnovení přijatelné úrovně bezpečnosti, jestliže je doloženo, že v opačném případě může být úroveň bezpečnosti tohoto letadla snížena.

b)

Agentura je povinna vydat příkaz k zachování letové způsobilosti, jestliže:

1.

byla agenturou zjištěna u letadla existence nebezpečného stavu jako důsledek nedostatku letadla nebo motoru, vrtule, letadlové části nebo zařízení, zastavěného v tomto letadle, a

2.

je pravděpodobné, že takový stav existuje nebo se objeví u dalších letadel.

c)

Musí-li agentura k odstranění nebezpečného stavu uvedeného v písmenu b) nebo k požadování provedení prohlídky vydat příkaz k zachování letové způsobilosti, je držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení považovaného za schválení vydané podle tohoto nařízení povinen:

1.

navrhnout vhodné nápravné opatření nebo požadované prohlídky nebo obojí a předložit podrobnosti těchto návrhů agentuře ke schválení;

2.

po schválení návrhů uvedených v odstavci 1 agenturou zpřístupnit všem známým provozovatelům nebo vlastníkům výrobku, letadlové části nebo zařízení a na žádost každé další osobě, od které se požaduje, aby vyhověla příkazu k zachování letové způsobilosti, vhodné popisné údaje a prováděcí pokyny.

d)

Příkaz k zachování letové způsobilosti musí obsahovat alespoň následující informace:

1.

určení nebezpečného stavu;

2.

určení ovlivněných letadel;

3.

požadované(á) opatření;

4.

dobu pro splnění požadovaného(ných) opatření;

5.

datum vstupu v platnost.

21.A.4   Koordinace projekce a výroby

Každý držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, oprávnění ETSO, schválení změny typového návrhu nebo schválení návrhu opravy je povinen spolupracovat s výrobní organizací, jak je nezbytné pro zajištění:

a)

uspokojivé koordinace projekce a výroby, požadované body 21 A.122 nebo 21 A.133 nebo 21 A.165 písm. c) odst. 2 a

b)

patřičné technické pomoci pro zachování letové způsobilosti výrobku, letadlové části nebo zařízení.

HLAVA B –   TYPOVÁ OSVĚDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.11   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro vydávání typových osvědčení výrobků a typových osvědčení letadel pro zvláštní účely a stanovuje práva a povinnosti žadatelů a držitelů těchto osvědčení.

21.A.13   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.14 nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely podle podmínek stanovených v této hlavě.

21.A.14   Prokazování způsobilosti

a)

Každá organizace, která žádá o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely, je povinna prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.

b)

Odchylně od písmene a), jakožto alternativním postupem prokázání své způsobilosti, smí žadatel žádat souhlas agentury s použitím postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností nezbytných k vyhovění této příloze I (části 21), pokud je výrobek jedním z následujících:

1.

letadlo ELA2;

2.

motor nebo vrtule zastavěné v letadle ELA2;

3.

pístový motor;

4.

vrtule s pevnými listy nebo stavitelná vrtule.

c)

Odchylně od písmene a) se žadatel může rozhodnout prokázat způsobilost tím, že agentuře poskytne certifikační program požadovaný v bodě 21.A.20 písm. b), pokud je výrobek jedním z následujících:

1.

letadlo ELA1;

2.

motor nebo vrtule zastavěné v letadle ELA1.

21.A.15   Žádost

a)

Žádost o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou.

b)

Žádost o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely musí být doložena třípohledovým výkresem daného letadla a předběžnými základními údaji, zahrnujícími navrhované provozní charakteristiky a omezení.

c)

Žádost o typové osvědčení motoru nebo vrtule musí být doložena výkresem celkového uspořádání, popisem vlastností konstrukce, provozních charakteristik a navrhovanými provozními omezeními motoru nebo vrtule.

21.A.16A   Předpisy letové způsobilosti

Agentura je povinna vydat v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 216/2008 předpisy letové způsobilosti jako standardní prostředek prokazování vyhovění výrobků, letadlových částí a zařízení hlavním požadavkům přílohy I (části 21) nařízení (ES) č. 216/2008. Takovéto předpisy musí být dostatečně podrobné a konkrétní, aby udávaly žadatelům podmínky, podle kterých budou osvědčení vydána.

21.A.16B   Zvláštní podmínky

a)

Agentura je povinna předepsat pro výrobek zvláštní podrobné technické specifikace, nazvané zvláštní podmínky, jestliže související předpis letové způsobilosti neobsahuje pro daný výrobek přiměřené nebo vhodné normy bezpečnosti, protože:

1.

výrobek má nové nebo neobvyklé rysy konstrukce vzhledem k postupům projektování, na nichž je použitelný předpis letové způsobilosti založen nebo

2.

zamýšlené použití výrobku je neobvyklé nebo

3.

zkušenosti s jinými podobnými výrobky v provozu nebo s výrobky, které mají podobné rysy konstrukce, prokázaly, že mohou vzniknout nebezpečné stavy.

b)

Zvláštní podmínky obsahují takové normy bezpečnosti, které agentura považuje za nezbytné k zavedení úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni stanovené použitelným předpisem letové způsobilosti.

21.A.17   Certifikační předpisová základna

a)

Certifikační předpisová základna oznamovaná pro vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely musí obsahovat:

1.

použitelný předpis letové způsobilosti stanovený agenturou, účinný ke dni podání žádosti o toto osvědčení, pokud:

i)

není agenturou stanoveno jinak nebo

ii)

žadatel nezvolí nebo není podle písmen c) a d) požadováno vyhovění certifikačním specifikacím změn s pozdější účinností;

2.

jakákoliv zvláštní podmínka předepsaná v souladu s bodem 21.A.16B písm. a).

b)

Doba platnosti žádosti o typovou certifikaci velkých letounů a velkých rotorových letadel musí být pět let a doba platnosti žádosti o jakékoliv jiné typové osvědčení musí být tři roky, pokud žadatel neprokáže v době podávání žádosti, že jeho výrobek vyžaduje delší časové období pro projektování, vývoj a zkoušení a pokud agentura delší časové období neschválí.

c)

V případě, kdy typové osvědčení nebylo vydáno nebo je zřejmé, že typové osvědčení nebude vydáno v časovém rozmezí stanoveném podle písmene b), smí žadatel:

1.

podat novou žádost o typové osvědčení a vyhovět všem ustanovením písmene a), které platí pro původní žádost nebo

2.

požádat o prodloužení doby platnosti původní žádosti a vyhovět použitelným předpisům letové způsobilosti účinným ke dni zvolenému žadatelem, které nesmí předcházet datu vydání typového osvědčení o dobu delší, než je doba platnosti původní žádosti stanovená podle písmene b).

d)

Jestliže žadatel zvolí možnost vyhovět certifikační specifikaci změny předpisů letové způsobilosti, která nabude účinnosti po podání žádosti o typové osvědčení, je žadatel zároveň povinen vyhovět všem ostatním certifikačním specifikacím, které agentura shledá přímo souvisejícími.

21.A.18   Stanovení použitelných požadavků a certifikačních specifikací na ochranu životního prostředí

a)

Použitelné hlukové požadavky pro vydání typového osvědčení pro letadlo jsou předepsány v souladu s hlavou 1 části II svazku I přílohy 16 Chicagské úmluvy a:

1.

pro podzvukové proudové letouny ve svazku I části II hlavách 2, 3 a 4;

2.

pro vrtulové letouny ve svazku I části II hlavách 3, 4, 5, 6 a 10;

3.

pro vrtulníky ve svazku I části II hlavách 8 a 11 a

4.

pro nadzvukové letouny ve svazku I části II hlavě 12.

b)

Použitelné emisní požadavky pro vydání typového osvědčení letadla a motoru jsou předepsány v příloze 16 k Chicagské úmluvě:

1.

pro zabránění záměrnému úniku paliva ve svazku II části II hlavě 2;

2.

pro emise proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při podzvukových rychlostech ve svazku II části III hlavě 2 a

3.

pro emise proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při nadzvukových rychlostech ve svazku II části III hlavě 3.

c)

Agentura je povinna vydat, v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 216/2008, certifikační specifikace zajišťující přijatelné způsoby prokázání vyhovění hlukovým a emisním požadavkům stanoveným v písmenu a) nebo b).

21.A.19   Změny vyžadující nové typové osvědčení

Každá fyzická nebo právnická osoba, která navrhuje změnu výrobku, je povinna podat žádost o nové typové osvědčení, jestliže agentura shledá, že změna konstrukce, výkonu, tahu nebo hmotnosti je natolik rozsáhlá, že vyžaduje v podstatě úplné vyšetření vyhovění použitelné certifikační předpisové základně.

21 A.20   Vyhovění požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí

a)

Žadatel o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely je povinen prokázat vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí a je povinen poskytnout agentuře prostředky, kterými bylo takové vyhovění prokázáno.

b)

Žadatel poskytne agentuře certifikační program, v němž budou podrobně uvedeny prostředky, kterými bylo vyhovění prokázáno. Tento dokument se případně během procesu certifikace aktualizuje.

c)

Žadatel v dokladech o vyhovění požadavkům podle certifikačního programu stanoveného v písmeni b) zaznamená odůvodnění vyhovění.

d)

Žadatel je povinen prohlásit, že prokázal vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí podle certifikačního programu stanoveného v písmenu b).

e)

Je-li žadatel držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování, je povinen učinit prohlášení podle písmene d) v souladu s hlavou J.

21.A.21   Vydání typového osvědčení

Žadatel má právo získat typové osvědčení výrobku vydané agenturou poté, co:

a)

prokázal svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.14;

b)

předložil prohlášení uvedené v bodě 21.A.20 písm. d) a

c)

bylo prokázáno, že:

1.

výrobek, který má být certifikován, splňuje použitelné požadavky certifikační předpisové základny a požadavky na ochranu životního prostředí určené v souladu s body 21.A.17 a 21.A.18;

2.

všechna ustanovení k letové způsobilosti, kterým nebylo vyhověno, jsou kompenzována činiteli zajišťujícími rovnocennou úroveň bezpečnosti;

3.

žádný rys nebo vlastnost výrobku jej nečiní nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována, a

4.

žadatel o typové osvědčení výslovně prohlásil, že je připraven vyhovět bodu 21.A.44.

d)

V případě typového osvědčení letadla je typové osvědčení motoru nebo vrtule nebo obojího vydáno nebo určeno v souladu s tímto nařízením.

21.A.23   Vydání typového osvědčení pro zvláštní účely

a)

Pro letadla, která nevyhovují bodu 21.A.21 písm. c), má žadatel právo získat typové osvědčení pro zvláštní účely vydané agenturou poté, co:

1.

vyhověl odpovídající certifikační předpisové základně stanovené agenturou, zajišťující přiměřenou bezpečnost vzhledem k zamýšlenému použití letadla, a použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí;

2.

výslovně prohlásil, že je připraven vyhovět bodu 21.A.44.

b)

Pro motor nebo vrtuli, které jsou zastavěny v letadle, nebo obojí, musí být:

1.

typové osvědčení vydáno nebo určeno v souladu s tímto nařízením nebo

2.

prokázáno, že je(jsou) v souladu s certifikačními specifikacemi nezbytnými pro zajištění bezpečného letu letadla.

21.A.31   Typový návrh

a)

Typový návrh se musí skládat z(e):

1.

výkresů a specifikací a seznamů těchto výkresů a specifikací nezbytných k přesnému stanovení konfigurace a konstrukčních rysů výrobku, jehož vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí je prokazováno;

2.

informací o materiálech a procesech a o metodách výroby a montáže výrobku nezbytných pro zajištění shody výrobku;

3.

schválené části „Omezení k letové způsobilosti“ instrukcí pro zachování letové způsobilosti stanovených v použitelném předpisu letové způsobilosti a

4.

jakýchkoliv jiných údajů nezbytných k tomu, aby bylo možné porovnáním určit letovou způsobilost, charakteristiky hluku, únik paliva a výfukové emise (je-li to použitelné) pozdějších výrobků téhož typu.

b)

Každý typový návrh musí být odpovídajícím způsobem označen.

21.A.33   Kontroly a zkoušky

a)

Žadatel je povinen vykonat všechny kontroly a zkoušky nezbytné k průkazu vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí.

b)

Před provedením každé zkoušky požadované písmenem a) je žadatel povinen rozhodnout:

1.

pro zkoušený vzorek:

i)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi navrhovaného typového návrhu,

ii)

zda se části výrobků dostatečně shodují s výkresy v navrhovaném typovém návrhu,

iii)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich přesným vymezením v navrhovaném typovém návrhu a

2.

zda zkušební vybavení a veškeré měřicí vybavení používané ke zkouškám je pro danou zkoušku dostatečné a odpovídajícím způsobem cejchované.

c)

Žadatel je povinen umožnit agentuře provedení jakékoliv kontroly nezbytné ke kontrole platnosti vyhovění písmenu b).

d)

Žadatel je povinen umožnit agentuře přezkoumání jakéhokoliv hlášení, provedení jakékoliv kontroly a provedení nebo dosvědčení jakékoliv letové a pozemní zkoušky nezbytné ke kontrole platnosti prohlášení o vyhovění předloženého žadatelem podle bodu 21.A.20 písm. d) a k určení, zda žádný rys nebo vlastnost nečiní výrobek nebezpečným při použití, pro které je certifikace požadována.

e)

Pro zkoušky podle písmene d), prováděné nebo dosvědčované agenturou:

1.

žadatel je povinen předložit agentuře prohlášení o vyhovění písmenu b) a

2.

na výrobku, letadlové části nebo zařízení nesmí být provedena žádná změna týkající se dané zkoušky, která by ovlivnila prohlášení o vyhovění, v době od průkazu vyhovění písmenu b) do předložení daného výrobku, letadlové části a zařízení agentuře ke zkoušce.

21.A.35   Letové zkoušky

a)

Letové zkoušky pro účely získání typového osvědčení musí být provedeny v souladu s podmínkami, které pro tyto letové zkoušky stanoví agentura.

b)

Žadatel je povinen provést všechny letové zkoušky, které agentura shledá nezbytnými:

1.

k rozhodnutí, zda bylo vyhověno použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí a

2.

k rozhodnutí, zda je dostatečně zaručeno, že letadlo, jeho části a zařízení jsou spolehlivé a fungují správně, aby letadlo mohlo být certifikováno podle této přílohy I (části 21), kromě

i)

kluzáků a motorových kluzáků,

ii)

balonů a vzducholodí definovaných v ELA1 nebo ELA2,

iii)

letounů o maximální vzletové hmotnosti (MTOM) 2 722 kg nebo menší.

c)

(Vyhrazeno).

d)

(Vyhrazeno).

e)

(Vyhrazeno).

f)

Letové zkoušky předepsané v písm. b) odst. 2 musí zahrnovat:

1.

pro letadla s turbínovými motory typu dříve nepoužitého v typově certifikovaném letadle alespoň 300 hodin provozu s plným zapojením motorů, které jsou shodné s typovým osvědčením a

2.

pro všechna ostatní letadla alespoň 150 hodin provozu.

21.A.41   Typové osvědčení

Typové osvědčení i typové osvědčení pro zvláštní účely se chápou tak, že zahrnují typový návrh, provozní omezení, přílohu k typovému osvědčení pro letovou způsobilost a emise, použitelné požadavky certifikační předpisové základny, jejichž splnění agentura zaznamená a jakékoliv jiné podmínky nebo omezení předepsaná pro výrobek použitelnými požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí. Typové osvědčení letadla i typové osvědčení pro zvláštní účely letadla kromě toho obsahují přílohu k typovému osvědčení pro hluk. Typové osvědčení motoru obsahuje záznam o splnění emisních požadavků.

21.A.44   Povinnosti držitele

Každý držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen:

a)

převzít povinnosti stanovené v bodech 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 a 21.A.61 a k tomuto účelu je povinen trvale splňovat kvalifikační požadavky na způsobilost podle bodu 21.A.14 a

b)

stanovit způsob značení v souladu s hlavou Q.

21.A.47   Přenosnost

Typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely smí být převedeno pouze na fyzickou nebo právnickou osobu, která je schopna převzít povinnosti podle bodu 21.A.44 a která k tomuto účelu prokázala svou způsobilost podle kritérií bodu 21.A.14.

21.A.51   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Typové osvědčení a typové osvědčení pro zvláštní účely musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Osvědčení zůstávají platná s podmínkami, že:

1.

držitel trvale vyhovuje této příloze I (části 21) a

2.

držitel se osvědčení nevzdá nebo platnost osvědčení není zrušena podle použitelných správních postupů stanovených agenturou.

b)

Poté, co se držitel osvědčení vzdá nebo je platnost osvědčení zrušena, musí být typové osvědčení vráceno agentuře.

21.A.55   Vedení záznamů

Držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen mít pro agenturu k dispozici veškeré významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly včetně záznamů o kontrolách zkoušeného výrobku a je povinen je uchovávat, aby poskytovaly informace nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti výrobku a jeho trvalého vyhovění použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí.

21.A.57   Příručky

Držitel typového osvědčení a typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen zpracovat, udržovat a aktualizovat originály všech příruček požadovaných pro daný výrobek použitelnými požadavky certifikační předpisové základny a požadavky na ochranu životního prostředí a je povinen poskytnout na vyžádání kopie agentuře.

21.A.61   Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a)

Držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen vybavit každého známého vlastníka jednoho nebo více letadel, motorů nebo vrtulí nejméně jednou sadou kompletních instrukcí pro zachování letové způsobilosti, obsahujících popisné údaje a prováděcí pokyny, zpracovaných v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, a to při dodávce výrobku nebo při vydání prvního osvědčení letové způsobilosti danému letadlu, je-li vydáno později. Dále je povinen poskytnout na vyžádání tyto instrukce každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto instrukcí. Dostupnost některé příručky nebo části instrukcí pro zachování letové způsobilosti, která řeší generální opravu nebo jiné formy rozsáhlé údržby, smí být odložena až za dobu, kdy je zahájen provoz výrobku, avšak musí být k dispozici předtím, než kterýkoliv z výrobků dosáhne daného stáří nebo letových hodin/cyklů.

b)

Kromě toho musí být změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti poskytnuty všem známým provozovatelům výrobku a musí být poskytnuty na vyžádání každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolné z těchto instrukcí. Agentuře musí být předložen program distribuce změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti.

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D –   ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.90A   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro schvalování změn typových návrhů a typových osvědčení a stanovuje práva a povinnosti žadatelů a držitelů těchto schválení. Tato hlava rovněž definuje standardní změny, které nepodléhají procesu schvalování podle této hlavy. Odkazy na typová osvědčení v této hlavě zahrnují jak typová osvědčení, tak typová osvědčení pro zvláštní účely.

21 A.90B   Standardní změny

a)

Standardní změny jsou změny typového návrhu:

1.

týkající se:

i)

letounů s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 5 700 kg nebo menší,

ii)

rotorových letadel s MTOM rovnou 3 175 kg nebo menší,

iii)

kluzáků nebo motorových kluzáků, balonů a vzducholodí definovaných v ELA1 nebo ELA2;

2.

jež se řídí konstrukčními údaji, které jsou součástí certifikačních specifikací vydaných agenturou, obsahujících přijatelné metody, techniky a postupy provádění a označování standardních změn, včetně souvisejících instrukcí pro zachování letové způsobilosti, a

3.

jež nejsou v rozporu s údaji držitelů typového osvědčení.

b)

Body 21 A.91 až 21 A.109 se na standardní změny nevztahují.

21.A.91   Klasifikace změn v typovém návrhu

Změny v typovém návrhu jsou klasifikovány jako nevýznamné a významné. „Nevýznamná změna“ je taková změna, která nemá podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiky, hluk, únik paliva, výfukové emise nebo jiné charakteristiky ovlivňující letovou způsobilost výrobku. Aniž by byl dotčen bod 21.A.19, jsou všechny ostatní změny podle této hlavy „významné změny“. Významné i nevýznamné změny musí být schvalovány v souladu s bodem 21.A.95 nebo 21.A.97 a musí být dostatečně určovány.

21.A.92   Předpoklady

a)

O schválení významné změny typového návrhu podle této hlavy smí žádat pouze držitel typového osvědčení; všichni ostatní žadatelé o schválení významné změny typového návrhu jsou povinni žádat podle hlavy E.

b)

O schválení nevýznamné změny typového návrhu podle této hlavy smí žádat každá fyzická nebo právnická osoba.

21.A.93   Žádost

Žádost o schválení změny typového návrhu musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou a musí obsahovat:

a)

popis změny s určením:

1.

všech částí typového návrhu a schválených příruček, kterých se změna týká, a

2.

požadavků certifikačních specifikací a požadavků na ochranu životního prostředí, kterým má změna podle návrhu vyhovět v souladu s bodem 21.A.101.

b)

určení všech opětovných vyšetření nezbytných k průkazu vyhovění změněného výrobku použitelným požadavkům certifikačních specifikací a požadavkům na ochranu životního prostředí.

21.A.95   Nevýznamné změny

Nevýznamné změny typového návrhu musí být klasifikovány a schváleny:

a)

agenturou nebo

b)

odpovídajícím způsobem oprávněnou projekční organizací za použití postupu dohodnutého s agenturou.

21.A.97   Významné změny

a)

Žadatel o schválení významné změny je povinen:

1.

předložit agentuře dokladující údaje spolu se všemi nezbytnými popisnými údaji k zapracování do typového návrhu;

2.

prokázat, že změněný výrobek vyhovuje použitelným požadavkům certifikačních specifikací a požadavkům na ochranu životního prostředí vymezeným v bodě 21.A.101;

3.

vyhovět bodu 21 A.20 písm. b), c) a d) a

4.

je-li žadatel držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování, učinit prohlášení podle bodu 21 A.20 písm. d) v souladu s hlavou J;

5.

vyhovět bodu 21.A.33 a případně i bodu 21.A.35.

b)

Schválení významné změny v typovém návrhu se vztahuje pouze na konkrétní konfiguraci(e) v typovém návrhu, na které(ých) se změna provádí.

21.A.101   Stanovení použitelných požadavků certifikačních specifikací a požadavků na ochranu životního prostředí

a)

Žadatel o změnu typového osvědčení je povinen prokázat, že změněný výrobek vyhovuje předpisu letové způsobilosti, který je použitelný pro změněný výrobek a který je účinný ke dni podání žádosti o změnu, pokud žadatel nezvolí nebo není podle písmen e) a f) požadováno vyhovění certifikačním specifikacím změn s pozdější účinností, a použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí, stanoveným v bodě 21.A.18.

b)

Odchylně od písmene a) smí žadatel prokázat, že změněný výrobek vyhovuje dřívější změně předpisu letové způsobilosti definovaného v písmeni a) a jakékoliv další certifikační specifikace, kterou agentura shledá přímo související. Nicméně dříve změněný předpis letové způsobilosti nesmí být starší než předpis letové způsobilosti, na který odkazuje typové osvědčení. Žadatel smí prokázat vyhovění dřívější změně předpisu letové způsobilosti v případě každého z následujících případů:

1.

změna, kterou agentura neshledá důležitou. Při určování, zda je konkrétní změna důležitá, vezme agentura v úvahu změnu v souvislosti se všemi předchozími odpovídajícími konstrukčními změnami a všemi souvisejícími revizemi použitelných certifikačních specifikací zahrnutých v typovém osvědčení výrobku. Změny splňující jedno z následujících kritérií jsou automaticky považovány za důležité:

i)

není zachována základní konfigurace nebo nejsou zachovány principy konstrukce,

ii)

předpoklady použité pro certifikaci změněného výrobku pozbyly platnosti.

2.

každá oblast, systém, letadlová část nebo zařízení, které agentura shledá neovlivněnými změnou;

3.

každá oblast, systém, letadlová část nebo zařízení ovlivněné změnou, pro které agentura shledá, že vyhovění předpisu letové způsobilosti popsanému v písmeni a) by podstatně nepřispělo k úrovni bezpečnosti změněného výrobku nebo by bylo nepraktické.

c)

Žadatel o změnu letadla (jiného než rotorového letadla) o maximální hmotnosti 2 722 kg (6 000 liber) nebo menší, nebo rotorového letadla bez turbíny o maximální hmotnosti 1 361 kg (3 000 liber) nebo menší smí prokázat, že změněný výrobek vyhovuje požadavkům, na které odkazuje typové osvědčení. Nicméně pokud agentura shledá, že změna je v oblasti důležitá, smí agentura stanovit vyhovění změně certifikační předpisové základny, na kterou odkazuje typové osvědčení, účinné ke dni podání žádosti a jakékoliv certifikační specifikaci, kterou agentura shledá přímo související, pokud agentura současně neshledá, že vyhovění této změně nebo certifikační specifikaci by podstatně nepřispělo k úrovni bezpečnosti změněného výrobku nebo by bylo nepraktické.

d)

Jestliže agentura shledá, že předpis letové způsobilosti účinný ke dni podání žádosti o změnu neposkytuje vzhledem k navrhované změně přiměřené normy, je žadatel povinen vyhovět také jakýmkoliv zvláštním podmínkám a změnám těchto zvláštních podmínek, předepsaným podle bodu 21.A.16B, k zajištění úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni určené předpisem letové způsobilosti účinným ke dni podání žádosti o změnu.

e)

Doba platnosti žádosti o změnu typového osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel je 5 let a žádosti o změnu jakéhokoliv jiného typového osvědčení 3 roky. V případě, kdy změna nebyla schválena, nebo je zřejmé, že nebude schválena v časovém rozmezí stanoveném podle tohoto písmena, smí žadatel:

1.

podat novou žádost o změnu typového osvědčení a vyhovět všem ustanovením písmene a), které platí pro původní žádost o změnu nebo

2.

požádat o prodloužení doby platnosti původní žádosti a vyhovět ustanovením písmene a) účinným ke dni podání žádosti, zvolenému žadatelem, které nesmí předcházet datu schválení změny o dobu delší, než je doba platnosti původní žádosti o změnu stanovená podle tohoto písmena.

f)

Jestliže žadatel zvolí možnost vyhovět certifikační specifikaci změny předpisů letové způsobilosti, která nabude účinnosti po podání žádosti o změnu typu, je žadatel zároveň povinen vyhovět všem ostatním certifikačním specifikacím, které agentura shledá přímo souvisejícími.

21.A.103   Vydání schválení

a)

Žadatel má právo získat od agentury schválení významné změny typového návrhu poté, co:

1.

předložil prohlášení uvedené v bodě 21.A. 20 písm. d) a

2.

bylo prokázáno, že:

i)

změněný výrobek splňuje použitelné požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí vymezené v bodě 21.A.101,

ii)

všechna ustanovení k letové způsobilosti, kterým nebylo vyhověno, jsou kompenzována činiteli zajišťujícími rovnocennou úroveň bezpečnosti a

iii)

žádný rys nebo vlastnost výrobku jej nečiní nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

b)

Nevýznamná změna typového návrhu musí být schválena pouze v souladu s bodem 21.A.95, jestliže je prokázáno, že změněný výrobek splňuje použitelné certifikační specifikace vymezené v bodě 21.A.101.

21.A.105   Vedení záznamů

Pro každou změnu je žadatel povinen mít pro agenturu k dispozici veškeré významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly včetně záznamů o kontrolách změněného zkoušeného výrobku a je povinen je uchovávat, aby poskytovaly informace nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti změněného výrobku a jeho trvalé vyhovění použitelným požadavkům na životní prostředí.

21.A.107   Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a)

Držitel schválení nevýznamné změny typového návrhu je povinen vybavit každého známého vlastníka jednoho nebo více letadel, motorů nebo vrtulí, na kterých byla nevýznamná změna provedena, nejméně jednou sadou souvisejících případných změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti výrobku, na kterém má být nevýznamná změna provedena, zpracovaných v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, a to při dodávce výrobku nebo při vydání prvního osvědčení letové způsobilosti danému letadlu, je-li vydáno později. Dále je povinen poskytnout na vyžádání tyto změny každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto instrukcí.

b)

Kromě toho musí být tyto změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti poskytnuty všem známým provozovatelům výrobku, na němž byla nevýznamná změna provedena, a musí být poskytnuty na vyžádání každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolné z těchto instrukcí.

21.A.109   Povinnosti a značení EPA

Držitel schválení nevýznamné změny typového návrhu je povinen:

a)

převzít povinnosti stanovené v bodech 21.A.4, 21.A.105 a 21.A.107 a

b)

stanovit způsob značení, včetně značení písmeny EPA („European Part Approval“), v souladu s bodem 21.A.804 písm. a).

HLAVA E –   DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21.A.111   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro schvalování významných změn typových návrhů podle postupů pro doplňková typová osvědčení a stanovuje práva a povinnosti žadatelů a držitelů těchto osvědčení.

21.A.112A   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba („organizace“) která prokázala svou způsobilost podle bodu 21.A.112B nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o doplňkové typové osvědčení podle podmínek stanovených v této hlavě.

21.A.112B   Prokazování způsobilosti

a)

Každá organizace, která žádá o doplňkové typové osvědčení, je povinna prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.

b)

Odchylně od písmene a), jakožto alternativním postupem prokázání své způsobilosti, smí žadatel žádat souhlas agentury s použitím postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností nezbytných k vyhovění této hlavě.

c)

Odchylně od písmen a) a b) si může žadatel zvolit, že k prokázání své způsobilosti nechá agenturou schválit certifikační program, jenž podrobně uvádí způsoby průkazu vyhovění požadavkům pro doplňkové typové osvědčení u letadla, motoru a vrtule definovaných v bodě 21 A.14 písm. c).

21.A.113   Žádost o doplňkové typové osvědčení

a)

Žádost o doplňkové typové osvědčení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou.

b)

Žádost o doplňkové typové osvědčení musí obsahovat popisy a označení požadované bodem 21.A.93. Tato žádost musí dále obsahovat zdůvodnění, že informace, na nichž jsou tato označení založena, jsou dostatečné buď z vlastních zdrojů žadatele, nebo s využitím dohody s držitelem typového osvědčení.

21.A.114   Průkaz vyhovění

Každý žadatel o doplňkové typové osvědčení je povinen vyhovět bodu 21.A.97.

21.A.115   Vydání doplňkového typového osvědčení

Žadatel má právo získat doplňkové typové osvědčení vydané agenturou poté, co:

a)

předložil prohlášení uvedené v bodě 21.A.20 písm. d) a

b)

bylo prokázáno, že:

1.

změněný výrobek splňuje použitelné požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí vymezené v bodě 21.A.101;

2.

všechna ustanovení k letové způsobilosti, kterým nebylo vyhověno, jsou kompenzována činiteli zajišťujícími rovnocennou úroveň bezpečnosti a

3.

žádný rys nebo vlastnost výrobku jej nečiní nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

c)

prokázal svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.112B;

d)

uzavřel-li žadatel podle bodu 21.A.113 písm. b) dohodu s držitelem typového osvědčení:

1.

držitel typového osvědčení oznámil, že nemá žádné technické námitky k informaci předložené podle bodu 21.A.93 a

2.

držitel typového osvědčení se dohodl s držitelem doplňkového typového osvědčení na spolupráci pro zajištění plnění všech povinností pro zachování letové způsobilosti změněného výrobku prostřednictvím vyhovění bodům 21.A.44 a 21.A.118 A.

21.A.116   Přenosnost

Doplňkové typové osvědčení smí být převedeno pouze na fyzickou nebo právnickou osobu, která je schopna převzít povinnosti podle bodu 21.A.118A a která k tomuto účelu prokázala svou způsobilost podle kritérií uvedených v bodě 21.A.112B, s výjimkou letadel ELA1, pro něž fyzická nebo právnická osoba žádala o souhlas agentury s použitím postupů vymezujících její činnosti týkající se převzetí těchto povinností.

21.A.117   Změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

a)

Nevýznamné změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, musí být klasifikovány a schvalovány v souladu s hlavou D.

b)

Každá významná změna té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, musí být schvalována samostatným doplňkovým typovým osvědčením v souladu s touto hlavou.

c)

Odchylně od písmene b) smí být významná změna té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, předkládaná samotným držitelem doplňkového typového osvědčení, schvalována jako změna stávajícího doplňkového typového osvědčení.

21.A.118A   Povinnosti a značení EPA

Držitel doplňkového typového osvědčení je povinen:

a)

převzít povinnosti:

1.

stanovené v bodech 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 a 21.A.120;

2.

vyplývající ze spolupráce s držitelem typového osvědčení podle bodu 21.A.115 písm. c) odst. 2;

a k tomuto účelu je povinen trvale splňovat kritéria uvedená v bodě 21.A.112B.

b)

stanovit způsob značení, včetně značení písmeny EPA, v souladu s bodem 21.A.804 písm. a).

21.A.118B   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Doplňkové typové osvědčení musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Osvědčení zůstává platné s podmínkami, že:

1.

držitel trvale vyhovuje této příloze I (části 21) a

2.

držitel se osvědčení nevzdá nebo platnost osvědčení není zrušena podle použitelných správních postupů stanovených agenturou.

b)

Poté, co se držitel osvědčení vzdá nebo je platnost osvědčení zrušena, musí být doplňkové typové osvědčení vráceno agentuře.

21.A.119   Příručky

Držitel doplňkového typového osvědčení je povinen zpracovat, udržovat a aktualizovat originály všech změn příruček požadovaných pro daný výrobek použitelnými požadavky certifikační předpisové základny a požadavky na ochranu životního prostředí a je povinen poskytnout na vyžádání kopie těchto příruček agentuře.

21.A.120   Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a)

Držitel doplňkového typového osvědčení letadla, motoru nebo vrtule je povinen vybavit každého známého vlastníka jednoho nebo více letadel, motorů nebo vrtulí, na kterých jsou provedeny úpravy podle doplňkového typového osvědčení, nejméně jednou sadou souvisejících změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti, zpracovaných v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, a to při dodávce výrobku nebo při vydání prvního osvědčení letové způsobilosti danému letadlu, je-li vydáno později. Dále je povinen poskytnout na vyžádání tyto změny instrukcí každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto instrukcí. Dostupnost některé příručky nebo části změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti, která řeší generální opravu nebo jiné formy rozsáhlé údržby, smí být odložena až za dobu, kdy je zahájen provoz výrobku, avšak musí být k dispozici předtím, než kterýkoliv z výrobků dosáhne daného stáří nebo letových hodin/cyklů.

b)

Kromě toho musí být tyto změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti poskytnuty všem známým provozovatelům výrobku upraveného podle doplňkového typového osvědčení a musí být poskytnuty na vyžádání každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla libovolné z těchto instrukcí. Agentuře musí být předložen program distribuce změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti.

HLAVA F –   VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.121   Oblast působnosti

a)

Tato hlava stanovuje postup prokazování shody výrobku, letadlové části a zařízení s použitelnými konstrukčními údaji, určených k výrobě bez oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G.

b)

Tato hlava stanovuje pravidla určující povinnosti výrobce výrobku, letadlové části a zařízení, vyráběných podle této hlavy.

21.A.122   Předpoklady

O povolení prokazovat shodu jednotlivých výrobků, letadlových částí nebo zařízení podle této hlavy smí požádat každá fyzická nebo právnická osoba, pokud:

a)

je držitelem schválení zahrnujícího konstrukci tohoto výrobku, letadlové části nebo zařízení nebo o něj požádala nebo

b)

zajistila uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí uzavřením vhodné dohody s držitelem nebo žadatelem o schválení takové konstrukce.

21.A.124   Žádost

a)

Každá žádost o souhlas s prokazováním shody jednotlivých výrobků, letadlových částí a zařízení podle této hlavy musí být podána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem.

b)

Tato žádost musí obsahovat:

1.

důkazy, které prokazují, je-li to použitelné, že:

i)

vydání oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G by bylo nevhodné, nebo

ii)

certifikace nebo schválení výrobku, letadlové části nebo zařízení podle této hlavy je nutné před vydáním oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G;

2.

nástin informací požadovaných podle bodu 21.A.125A písm. b).

21.A.125A   Vydání schvalovacího dopisu

Žadatel má právo získat schvalovací dopis vydaný příslušným úřadem souhlasící s prokazováním shody jednotlivých výrobků, letadlových částí a zařízení podle této hlavy, poté co:

a)

zřídil systém kontroly výroby, který zajišťuje, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení je shodné s použitelnými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz;

b)

poskytl příručku, která obsahuje:

1.

popis systému kontroly výroby požadovaného písmenem a);

2.

popis prostředků umožňujících určit systém kontroly výroby;

3.

popis zkoušek požadovaných v bodech 21.A.127 a 21.A.128 a jména osob oprávněných pro účely bodu 21.A.130 písm. a);

c)

prokázal, že je schopen poskytovat pomoc v souladu s požadavky bodu 21.A.3 a bodu 21.A.129 písm. d).

21.A.125B   Nálezy

a)

Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele schvalovacího dopisu použitelným požadavkům této přílohy I (části 21), musí být nález klasifikován následovně:

1.

nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění této příloze I (části 21), které by mohlo vést k neřízeným neshodám s použitelnými konstrukčními údaji a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla;

2.

nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění této příloze I (části 21), které není klasifikováno jako první úroveň.

b)

Nález třetí úrovně je jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění podle písmene a).

c)

Po obdržení oznámení o nálezech podle bodu 21.B.125:

1.

v případě nálezu první úrovně je držitel schvalovacího dopisu povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti příslušného úřadu během doby ne delší než 21 pracovních dní od písemného potvrzení nálezu;

2.

v případě nálezů druhé úrovně musí být doba pro nápravné opatření udělená příslušným úřadem přiměřená povaze nálezu, ale v žádném případě nesmí být zpočátku delší než šest měsíců. Za určitých okolností a podle povahy nálezu smí příslušný úřad dobu tří měsíců prodloužit s podmínkou, že je poskytnut uspokojivý plán nápravných opatření schválený příslušným úřadem;

3.

nález třetí úrovně nevyžaduje okamžitý zásah držitele schvalovacího dopisu.

d)

V případě nálezů první nebo druhé úrovně smí schvalovací dopis podléhat částečnému nebo úplnému omezení, pozastavení a zrušení platnosti podle bodu 21.B.145. Držitel schvalovacího dopisu je povinen včas poskytnout potvrzení přijetí oznámení o omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu.

21.A.125C   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Schvalovací dopis musí být vydán s omezenou dobou platnosti nepřekračující jeden rok. Schvalovací dopis zůstává platný, ledaže by:

1.

se držiteli schvalovacího dopisu nepodařilo prokázat vyhovění použitelným požadavkům této hlavy, nebo

2.

existoval důkaz, že výrobce není schopen udržet uspokojivé řízení výroby výrobků, letadlových částí nebo zařízení podle schvalovacího dopisu, nebo

3.

výrobce nadále neplnil požadavky bodu 21.A.122, nebo

4.

se držitel schvalovacího dopisu vzdal nebo by platnost schvalovacího dopisu byla zrušena podle bodu 21.B.145 nebo by uplynula.

b)

Poté, co se držitel schvalovacího dopisu vzdá nebo je jeho platnost zrušena nebo uplynula, musí být schvalovací dopis vrácen příslušnému úřadu.

21.A.126   Systém kontroly výroby

a)

Systém kontroly výroby požadovaný podle bodu 21.A.125A písm. a) musí poskytovat prostředky k rozhodnutí, zda:

1.

dodávané materiály, kupované části nebo subdodávky použité v hotovém výrobku vyhovují použitelným konstrukčním údajům;

2.

dodávané materiály, kupované části nebo subdodávky jsou správně označeny;

3.

procesy, výrobní technologie a způsoby montáže ovlivňující jakost a bezpečnost hotového výrobku jsou prováděny v souladu se specifikacemi přijatými příslušným úřadem;

4.

konstrukční změny, včetně náhrad materiálu, byly schváleny podle hlavy D nebo E a jsou předmětem změnového řízení před zavedením na hotový výrobek.

b)

Systém kontroly výroby požadovaný podle bodu 21.A.125A písm. a) musí rovněž zajišťovat, že:

1.

shoda částí s použitelnými konstrukčními údaji je ve výrobním procesu kontrolována v takových fázích výroby, které umožňují přesná rozhodnutí;

2.

materiály, u nichž může dojít k poškození nebo zhoršení stavu, jsou vhodně skladovány a přiměřeně chráněny;

3.

platné konstrukční výkresy jsou snadno dostupné pro výrobní pracovníky a kontrolory a jsou využívány, je-li to nezbytné;

4.

vyřazené materiály a části jsou odděleny a označeny takovým způsobem, který vylučuje jejich zástavbu do hotového výrobku;

5.

materiály a části, které jsou zadrženy pro odchýlení od konstrukčních údajů nebo specifikací a které mají být považovány za použitelné v hotovém výrobku jsou podrobeny schváleným postupům přezkoumání z hlediska technického a výrobního. Ty materiály a části, které jsou uvedeným postupem uznány za upotřebitelné, musí být patřičně označeny a po přepracování nebo opravě, jestliže tyto byly nezbytné, znovu zkontrolovány. Materiály a části vyřazené uvedeným postupem jako zmetky musí být označeny a odstraněny tak, aby bylo znemožněno jejich použití na hotovém výrobku;

6.

všechny záznamy vytvořené v rámci systému kontroly výroby jsou udržovány, identifikovány s hotovým výrobkem nebo částí, je-li to použitelné, a uchovávány výrobcem za účelem poskytovat informace nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti výrobku.

21.A.127   Zkoušky: letadla

a)

Každý výrobce letadla vyráběného podle této hlavy je povinen zavést jako prostředek ke stanovení důležitých hledisek vyhovění bodu 21.A.125A písm. a) schválené postupy pozemních a letových výrobních zkoušek, formuláře evidence jejich provedení a v souladu s těmito formuláři zkoušet každé vyrobené letadlo.

b)

Každý postup výrobní zkoušky musí zahrnovat alespoň:

1.

kontrolu řiditelnosti;

2.

kontrolu letových výkonů (s využitím normálního přístrojového vybavení letadla);

3.

kontrolu správné činnosti veškerého vybavení a systémů letadla;

4.

rozhodnutí, zda jsou všechny přístroje řádně označeny, že po letových zkouškách jsou na letadle instalovány odpovídající štítky a že jsou na palubě požadované letové příručky;

5.

kontrolu provozních charakteristik letadla na zemi;

6.

kontrolu jakýchkoliv dalších specifických charakteristik zkoušeného letadla.

21.A.128   Zkoušky: motory a vrtule

Každý výrobce motorů nebo vrtulí vyráběných podle této hlavy je povinen podrobit každý motor nebo přestavitelnou vrtuli přijatelným funkčním zkouškám vymezeným v dokumentaci držitele typového osvědčení, k rozhodnutí, zda pracují správně v celém rozsahu provozních podmínek, pro něž jsou certifikovány, jakožto prostředkům ke stanovení důležitých hledisek vyhovění bodu 21.A.125A písm. a).

21.A.129   Povinnosti výrobce

Každý výrobce výrobku, letadlové části nebo zařízení vyráběného podle této hlavy je povinen:

a)

umožnit příslušnému úřadu kontrolu každého výrobku, letadlové části nebo zařízení;

b)

mít v místě výroby k dispozici technické údaje a výkresy nezbytné k rozhodnutí, zda je výrobek shodný s použitelnými konstrukčními údaji;

c)

udržovat systém kontroly výroby, který zajistí, aby každý výrobek byl shodný s použitelnými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz;

d)

poskytnout pomoc držiteli typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce při řešení jakéhokoliv opatření pro zachování letové způsobilosti týkajícího se výrobků, letadlových částí nebo zařízení, které byly vyrobeny;

e)

v zájmu bezpečnosti zřídit a udržovat vnitřní systém hlášení událostí pro umožnění sběru a posouzení hlášení o událostech za účelem určit nepříznivé směry vývoje nebo označit nedostatky a vybrat události podléhající hlášení. Tento systém musí zahrnovat hodnocení informací vztahujících se k událostem a vyhlašování souvisejících informací;

f)

1.

ohlásit držiteli typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce každý případ, kdy výrobky, letadlové části nebo zařízení byly výrobní organizací uvolněny do provozu a následně bylo prokázáno, že vykazují odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s držitelem typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce vyšetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu;

2.

ohlásit agentuře a příslušnému úřadu členského státu odchylky zjištěné v souladu s odstavcem 1, které by mohly vést k nebezpečnému stavu. Taková hlášení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou podle bodu 21.A.3A písm. b) odst. 2 nebo přijatými příslušným úřadem členského státu;

3.

podat hlášení také jiné výrobní organizaci, jestliže je jejím dodavatelem, o všech případech, kdy uvolnil výrobky, letadlové části nebo zařízení této organizaci a následně u nich zjistil možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů.

21.A.130   Prohlášení o shodě

a)

Každý výrobce výrobku, letadlové části nebo zařízení, vyráběných podle této hlavy, je povinen vystavit prohlášení o shodě, formulář 52 EASA (viz dodatek VIII), pro každý výrobek nebo formulář 1 EASA (viz dodatek I) pro ostatní výrobky, letadlové části nebo zařízení. Toto prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou, která zastává ve výrobní organizaci odpovědné postavení.

b)

Prohlášení o shodě musí obsahovat:

1.

prohlášení pro každý výrobek, letadlovou část nebo zařízení, že daný výrobek, letadlová část nebo zařízení odpovídá schváleným konstrukčním údajům a je ve stavu pro bezpečný provoz;

2.

prohlášení pro každé letadlo, že letadlo bylo zkoušeno na zemi a za letu v souladu s bodem 21.A.127 písm. a) a

3.

prohlášení pro každý motor nebo přestavitelnou vrtuli, že je výrobce podrobil konečným funkčním zkouškám v souladu s bodem 21.A.128 a v případě motorů navíc určení v souladu s údaji poskytnutými držitelem typového osvědčení motoru, že každý hotový motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům platným ke dni výroby motoru.

c)

Každý výrobce takového výrobku, letadlové části nebo zařízení je povinen předložit příslušnému úřadu k potvrzení platné prohlášení o shodě:

1.

při prvním převodu vlastnictví takového výrobku, letadlové části nebo zařízení, nebo

2.

při žádosti o vystavení prvního osvědčení letové způsobilosti letadla, nebo

3.

při žádosti o první vydání dokladu o uvolnění letové způsobilosti motoru, vrtule, letadlové části nebo zařízení.

d)

Příslušný úřad je povinen potvrdit podpisem platnost prohlášení o shodě, jestliže po kontrole výrobku, letadlové části nebo zařízení shledá, že je shodné s použitelnými konstrukčními údaji a že je ve stavu pro bezpečný provoz.

HLAVA G –   OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.131   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje:

a)

postup vydávání oprávnění organizace k výrobě výrobní organizaci prokazující shodu výrobků, letadlových částí a zařízení s použitelnými konstrukčními údaji;

b)

pravidla určující práva a povinnosti držitelů a žadatelů o tato oprávnění.

21.A.133   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba („organizace“) splňuje předpoklady pro žadatele o oprávnění podle této hlavy. Žadatel je povinen:

a)

doložit, že oprávnění podle této hlavy, pro vymezený rozsah práce, je vhodné pro účely průkazu shody s konkrétní konstrukcí a

b)

být držitelem nebo zažádat o schválení této konkrétní konstrukce nebo

c)

zajistit uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí uzavřením vhodné dohody s držitelem nebo žadatelem o schválení takové konstrukce.

21.A.134   Žádost

Každá žádost o oprávnění organizace k výrobě musí být podána příslušnému úřadu formou a způsobem stanovenými tímto úřadem a musí zahrnovat nástin informací požadovaných bodem 21.A.143 a podmínky oprávnění, jejichž vydání je požadováno podle bodu 21.A.151.

21.A.135   Vydání oprávnění organizace k výrobě

Organizace má právo získat oprávnění organizace k výrobě vydané příslušným úřadem, pokud prokázala vyhovění použitelným požadavkům podle této hlavy.

21.A.139   Systém jakosti

a)

Výrobní organizace je povinna prokázat, že zavedla a je schopna udržovat systém jakosti. Systém musí být dokumentován. Systém jakosti musí umožnit organizaci zajistit, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení je shodné s použitelnými konstrukčními údaji a je ve stavu pro bezpečný provoz, ať jej vyrábí organizace, její partneři, nebo jí je dodávají, popř. smluvně zajišťují, externí organizace. Tím jsou vytvořeny předpoklady k využívání práv uvedených v bodu 21.A.163.

b)

Systém jakosti musí obsahovat:

1.

Postupy řízení, jsou-li použitelné v rozsahu oprávnění:

i)

vydávání, schvalování a změny dokladů,

ii)

posuzování, prověrky a dozorování dodavatelů a subdodavatelů,

iii)

vstupní kontroly, že výrobky, části, materiály a vybavení, včetně položek dodávaných kupujícími výrobků jako nové nebo použité, vyhovují vymezeným použitelným konstrukčním údajům,

iv)

identifikace a vysledovatelnosti výrobků,

v)

výrobních postupů,

vi)

kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek,

vii)

cejchování nářadí, přípravků a zkušebních zařízení,

viii)

mechanismu řízení neshodných položek,

ix)

koordinace řešení letové způsobilosti s držitelem nebo žadatelem o schválení konstrukce,

x)

vyplňování a uchovávání záznamů,

xi)

způsobilosti a kvalifikace personálu,

xii)

vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti,

xiii)

manipulace, skladování a balení,

xiv)

interní hloubkové kontroly jakosti a následných nápravných opatření,

xv)

prací v rámci podmínek oprávnění, prováděných jinde než ve schválených zařízeních,

xvi)

prací, prováděných po dokončení výroby, ale před dodáním, pro udržování letadla ve stavu pro bezpečný provoz,

xvii)

vydávání povolení k letu a schválení souvisejících letových podmínek.

Je nutné, aby postupy řízení obsahovaly konkrétní ustanovení pro každou kritickou část.

2.

Nezávislou funkci zabezpečení jakosti, sledující dodržování a dostatečnost dokumentovaných postupů systému jakosti. Toto sledování musí obsahovat systém zpětné vazby k osobě nebo skupině osob uvedených v bodě 21.A.145 písm. c) odst. 2 a v konečné instanci k vedoucímu uvedenému v bodě 21.A.145 písm. c) odst. 1 k zajištění nápravného opatření, je-li nezbytné.

21.A.143   Výklad

a)

Organizace je povinna předložit příslušnému úřadu výklad organizace výroby, poskytující následující informace:

1.

prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že bude trvale dodržován výklad organizace výroby a všechny související příručky stanovující vyhovění oprávněné organizace této hlavě;

2.

titul(y) a jméno(a) vedoucího(ch) pracovníka(ů) schválených příslušným úřadem v souladu s bodem 21.A.145 písm. c) odst. 2;

3.

povinnosti a odpovědnosti vedoucího(ch) pracovníka(ů) podle bodu 21.A.145 písm. c) odst. 2, včetně záležitostí o nichž smí přímo jednat jménem organizace s příslušným úřadem;

4.

organizační schéma znázorňující přidružené řetězce odpovědností vedoucích pracovníků podle bodu 21.A.145 písm. c) odst. 1 a 2;

5.

seznam osvědčujících pracovníků, uvedený v bodu 21.A.145 písm. d);

6.

obecný popis fondu pracovních sil;

7.

obecný popis zařízení rozmístěných na jednotlivých adresách uvedených v oprávnění organizace k výrobě;

8.

obecný popis rozsahu prací výrobní organizace vztahující se k podmínkám oprávnění;

9.

postup oznamování organizačních změn příslušnému úřadu;

10.

postup změn výkladu organizace výroby;

11.

popis systému jakosti a postupů, požadovaných bodem 21.A.139 písm. b) odst. 1;

12.

seznam externích organizací, které jsou uvedeny v bodě 21.A.139 písm. a).

b)

Výklad organizace výroby musí být podle potřeby měněn tak, aby zůstával aktuálním popisem organizace, a kopie jakýchkoliv změn musí být předávány příslušnému úřadu.

21.A.145   Požadavky pro vydání oprávnění

Výrobní organizace je povinna prokázat, na základě informací předložených v souladu s bodem 21.A.143, že:

a)

vzhledem k obecným požadavkům pro vydání oprávnění jsou zařízení, pracovní podmínky, vybavení a nářadí, postupy a vhodné materiály, počty a kvalifikace pracovníků a celková organizace dostatečné k plnění povinností podle bodu 21.A.165;

b)

vzhledem ke všem nezbytným údajům o letové způsobilosti, hluku, úniku paliva a výfukových emisích:

1.

výrobní organizace dostává tyto informace od agentury a od držitele nebo žadatele o typové osvědčení, typové osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce k určení shody s použitelnými konstrukčními údaji;

2.

výrobní organizace zavedla postup pro zajištění správného zapracování údajů o letové způsobilosti, hluku, úniku paliva a výfukových emisích do jejích výrobních údajů;

3.

tyto údaje jsou udržovány v aktuálním stavu a jsou přístupné veškerému personálu, který přístup k nim potřebuje k plnění svých povinností;

c)

vzhledem k vedení a pracovníkům:

1.

výrobní organizací je jmenován vedoucí, který je odpovědný příslušnému úřadu. Jeho/její odpovědností v rámci organizace musí být zajištění, aby veškerá výroba probíhala podle požadovaných norem a aby organizace výroby trvale vyhovovala údajům a postupům uvedeným ve výkladu uvedeném v bodě 21.A.143;

2.

výrobní organizací je jmenována osoba nebo skupina osob zajišťující(ch), aby organizace vyhovovala požadavkům této přílohy I (části 21) a je uvedena jejich totožnost a rozsah pravomocí. Tato(tyto) osoba(y) musí být přímo podřízena(y) odpovědnému vedoucímu, uvedenému v odstavci 1. Jmenovaná(é) osoba(y) musí být schopna(y) prokázat odpovídající znalosti, kvalifikace a zkušenosti k plnění své(svých) odpovědnosti(í);

3.

pracovníkům na všech úrovních byly přiděleny vhodné pravomoci, aby byli schopni plnit jim přidělené odpovědnosti a že záležitosti letové způsobilosti, hluku, úniku paliva a výfukových emisí jsou v rámci výrobní organizace plně a účinně koordinovány;

d)

vzhledem k osvědčujícímu personálu, oprávněnému výrobní organizací k podepisování dokladů vydaných podle bodu 21.A.163 v souladu s rozsahem oprávnění nebo podmínkami oprávnění:

1.

znalosti, kvalifikace (včetně ostatních funkcí v organizaci) a zkušenosti osvědčujícího personálu jsou přiměřené pro plnění jim přidělených odpovědností;

2.

výrobní organizace udržuje záznamy o veškerém osvědčujícím personálu, které musí obsahovat podrobnosti o rozsahu jejich oprávnění;

3.

osvědčujícímu personálu je poskytnut doklad o rozsahu jeho oprávnění.

21.A.147   Změny organizace oprávněné k výrobě

a)

Po vydání oprávnění organizace k výrobě musí být každá změna organizace oprávněné k výrobě, významná z hlediska průkazu shody nebo letové způsobilosti a charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí výrobku, letadlové části nebo zařízení, zejména změny v systému jakosti, schválena příslušným úřadem. Žádost o schválení musí být podána příslušnému úřadu písemnou formou a organizace je povinna před zavedením změny příslušnému úřadu prokázat, že bude i nadále vyhovovat této hlavě.

b)

Příslušný úřad je povinen stanovit podmínky, za kterých může výrobní organizace oprávněná podle této hlavy provádět činnost v průběhu takovýchto změn, pokud příslušný úřad nerozhodne, že by platnost oprávnění měla být pozastavena.

21.A.148   Změny místa

Přestěhování výrobních zařízení organizace oprávněné k výrobě musí být považováno za důležitou změnu, která proto musí vyhovět bodu 21.A.147.

21.A.149   Přenosnost

Oprávnění organizace k výrobě je nepřenosné, vyjma změny vlastníka, která je pro účely bodu 21.A.147 považována za důležitou změnu.

21.A.151   Podmínky oprávnění

Podmínky oprávnění musí uvádět rozsah práce, výrobky nebo kategorie letadlových částí a zařízení, pro které je držitel oprávněn využívat práv podle bodu 21.A.163.

Podmínky oprávnění musí být vydány jako součást oprávnění organizace k výrobě.

21.A.153   Změny podmínek oprávnění

Každá změna podmínek oprávnění musí být schválena příslušným úřadem. Žádost o změnu podmínek oprávnění musí být podána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem. Žadatel je povinen vyhovět použitelným požadavkům této hlavy.

21.A.157   Vyšetřování

Výrobní organizace je povinna učinit opatření, která umožní příslušnému úřadu provést jakákoliv vyšetření, včetně vyšetření partnerů a subdodavatelů, nezbytná k rozhodnutí, zda bylo vyhověno a je trvale vyhověno použitelným požadavkům této hlavy.

21.A.158   Nálezy

a)

Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele oprávnění organizace k výrobě použitelným požadavkům této přílohy I (části 21), musí být nález klasifikován následovně:

1.

nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění této příloze I (části 21), které by mohlo vést k neřízeným neshodám s použitelnými konstrukčními údaji a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla;

2.

nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění této příloze I (části 21), které není klasifikováno jako první úroveň.

b)

Nález třetí úrovně je jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění podle písmene a).

c)

Po obdržení oznámení o nálezech podle bodu 21.B.225:

1.

v případě nálezu první úrovně je držitel oprávnění organizace k výrobě povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti příslušného úřadu během doby ne delší než 21 pracovních dní od písemného potvrzení nálezu;

2.

v případě nálezů druhé úrovně musí být doba pro nápravné opatření udělená příslušným úřadem přiměřená povaze nálezu, ale v žádném případě nesmí být zpočátku delší než šest měsíců. Za určitých okolností a podle povahy nálezu smí příslušný úřad dobu tří měsíců prodloužit s podmínkou, že je poskytnut uspokojivý plán nápravných opatření schválený příslušným úřadem;

3.

nález třetí úrovně nevyžaduje okamžitý zásah držitele oprávnění organizace k výrobě.

d)

V případě nálezů první nebo druhé úrovně smí oprávnění organizace k výrobě podléhat částečnému nebo úplnému omezení, pozastavení a zrušení platnosti podle bodu 21.B.245. Držitel oprávnění organizace k výrobě je povinen včas poskytnout potvrzení přijetí oznámení o omezení pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě.

21.A.159   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Oprávnění organizace k výrobě musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Oprávnění organizace k výrobě zůstává platné, ledaže by:

1.

se výrobní organizaci nepodařilo prokázat vyhovění použitelným požadavkům této hlavy, nebo

2.

příslušnému úřadu bylo držitelem nebo kterýmkoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů bráněno v provedení vyšetřování v souladu s bodem 21.A.157, nebo

3.

existoval důkaz, že výrobní organizace není schopna udržet uspokojivé řízení výroby výrobků, letadlových částí nebo zařízení podle oprávnění, nebo

4.

výrobní organizace nadále nesplňovala požadavky bodu 21.A.133, nebo

5.

se držitel oprávnění vzdal nebo jeho platnost by byla zrušena podle bodu 21.B.245.

b)

Poté, co se držitel oprávnění vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být vráceno příslušnému úřadu.

21.A.163   Práva

Na základě podmínek oprávnění vydaných podle bodu 21.A.135 držitel oprávnění organizace k výrobě smí:

a)

provádět výrobní činnosti podle této přílohy I (části 21);

b)

v případě celého letadla a po předložení prohlášení o shodě (formulář 52 EASA) podle bodu 21.A.174 obdržet bez dalšího prokazování osvědčení letové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti;

c)

v případě jiných výrobků, letadlových částí nebo zařízení vydat bez dalšího prokazování osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA);

d)

udržovat nové letadlo, které vyrobil, a vystavit v souvislosti s touto údržbou osvědčení o uvolnění do provozu (formulář 53 EASA);

e)

vydat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. c), včetně schválení letových podmínek podle bodu 21.A.710 písm. b), podle postupů dohodnutých s příslušným úřadem pro výrobu, letadlu, které vyrobil, řídí-li se výrobní organizace při konfiguraci letadla oprávněním organizace k výrobě a potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let.

21.A.165   Povinnosti držitele

Držitel oprávnění organizace k výrobě je povinen:

a)

zajistit, aby výklad organizace výroby zpracovaný v souladu s bodem 21.A.143 a doklady, na něž se v něm odkazuje, byly v organizaci používány jako základní pracovní dokumenty;

b)

udržovat výrobní organizaci ve shodě s údaji a postupy, na jejichž základě bylo vydáno oprávnění organizace k výrobě;

c)

1.

určit, zda je každé dokončené letadlo shodné s typovým návrhem a ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než předloží prohlášení o shodě příslušnému úřadu, nebo

2.

určit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení úplné, shodné se schválenými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz před vystavením formuláře 1 EASA pro osvědčení shody se schválenými konstrukčními údaji a stavu pro bezpečný provoz a v případě motorů dále určit, v souladu s údaji poskytnutými držitelem typového osvědčení motoru, zda každý dokončený motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům definovaným v bodě 21.A.18 písm. b), platným ke dni výroby motoru, pro osvědčení vyhovění emisním požadavkům, nebo

3.

určit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení shodné s použitelnými údaji před vystavením formuláře 1 EASA jako osvědčení shody;

d)

zaznamenat všechny podrobnosti o provedené práci;

e)

v zájmu bezpečnosti zřídit a udržovat vnitřní systém hlášení událostí pro umožnění sběru a posouzení hlášení o událostech za účelem určit nepříznivé směry vývoje nebo označit nedostatky a vybrat události podléhající hlášení. Tento systém musí zahrnovat hodnocení informací vztahujících se k událostem a vyhlašování souvisejících informací;

f)

1.

ohlásit držiteli typového osvědčení nebo schválení konstrukce každý případ, kdy výrobky, letadlové části nebo zařízení byly výrobní organizací uvolněny do provozu a následně bylo prokázáno, že vykazují odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s držitelem typového osvědčení nebo schválení konstrukce vyšetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu;

2.

ohlásit agentuře a příslušnému úřadu členského státu odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu, určenému v souladu s odstavcem 1. Taková hlášení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou podle bodu 21.A.3A písm. b) odst. 2 nebo přijatými příslušným úřadem členského státu;

3.

podat hlášení také jiné výrobní organizaci, jestliže je držitel oprávnění organizace k výrobě současně jejím dodavatelem, o všech případech, kdy uvolnil výrobky, letadlové části nebo zařízení této organizaci a následně u nich zjistil možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů.

g)

poskytnout pomoc držiteli typového osvědčení nebo schválení konstrukce při řešení jakýchkoliv opatření k zachování letové způsobilosti, týkajících se vyrobených výrobků, letadlových částí nebo zařízení;

h)

zavést systém archivování, zahrnující požadavky vůči svým partnerům, dodavatelům a subdodavatelům, zajišťující zachování všech údajů dokládajících shodu výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Tyto údaje musí být uchovány, aby byly k dispozici příslušnému úřadu a poskytovaly informace nezbytné k zachování letové způsobilosti výrobků, letadlových částí nebo zařízení;

i)

určit, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je toto letadlo ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než v souladu se svými podmínkami oprávnění vydá osvědčení o uvolnění do provozu;

j)

jsou-li použitelná práva podle bodu 21.A.163 písm. e), stanovit podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu;

k)

jsou-li použitelná práva podle bodu 21.A.163 písm. e), zajistit soulad s bodem 21.A.711 písm. c) a e) před vydáním povolení k letu letadlu.

HLAVA H –   OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.171   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro vydávání osvědčení letové způsobilosti.

21.A.172   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem je nebo bude letadlo zapsáno v leteckém rejstříku členského státu („členský stát zápisu do rejstříku“), nebo její zástupce splňuje předpoklady pro žadatele o osvědčení letové způsobilosti tohoto letadla podle této hlavy.

21.A.173   Klasifikace

Osvědčení letové způsobilosti musí být klasifikována následovně:

a)

Osvědčení letové způsobilosti musí být vydána letadlům, která jsou shodná s typovým osvědčením vydaným v souladu s touto přílohou I (částí 21).

b)

Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely musí být vydána letadlům:

1.

která jsou shodná s typovým osvědčením pro zvláštní účely, vydaným v souladu s touto přílohou I (částí 21), nebo

2.

u kterých bylo agentuře prokázáno vyhovění zvláštním specifikacím letové způsobilosti, zaručujícím dostatečnou bezpečnost.

21.A.174   Žádost

a)

Na základě bodu 21.A.172 musí být žádost o osvědčení letové způsobilosti podána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b)

Každá žádost o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely musí obsahovat:

1.

druh osvědčení letové způsobilosti, o které se žádá;

2.

vzhledem k novému letadlu:

i)

prohlášení o shodě:

vydané podle bodu 21.A.163 písm. b), nebo

vydané podle bodu 21.A.130 a potvrzené příslušným úřadem, nebo

pro dovážené letadlo, prohlášení podepsané úřadem země vývozu, že letadlo je shodné s návrhem schváleným agenturou,

ii)

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání,

iii)

letovou příručku, je-li požadována použitelným předpisem letové způsobilosti pro dané letadlo;

3.

vzhledem k použitému letadlu:

i)

původem z členského státu osvědčení kontroly letové způsobilosti, vydané v souladu s částí M,

ii)

původem ze třetí země:

prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, zohledňující stav letové způsobilosti letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku v době převodu,

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání,

letovou příručku, je-li tento materiál požadován použitelným předpisem letové způsobilosti pro dané letadlo,

záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla, včetně všech omezení související s osvědčením letové způsobilosti pro zvláštní účely podle bodu 21.B.327 písm. c),

doporučení pro vydání osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a po kontrole letové způsobilosti v souladu s částí M osvědčení kontroly letové způsobilosti.

c)

Pokud není schváleno jinak, prohlášení uvedená v písm. b) odst. 2 bodu i) a písm. b) odst. 3 bodu ii) nesmí být vydána dříve než 60 dní před předložením letadla příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21.A.175   Jazykové požadavky

Příručky, štítky, seznamy, označení přístrojů a další nezbytné informace požadované použitelnými certifikačními specifikacemi musí být v jednom úředním jazyce nebo více úředních jazycích Evropské unie přijatelných pro příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku.

21.A.177   Změna nebo modifikace

Osvědčení letové způsobilosti smí být změněno nebo modifikováno pouze příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

21.A.179   Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

a)

V případě změny vlastníka letadla:

1.

jestliže letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, musí být osvědčení letové způsobilosti, případně osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely odpovídající pouze typovému osvědčení pro zvláštní účely, přeneseno spolu s letadlem;

2.

jestliže je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku jiného členského státu, musí být osvědčení letové způsobilosti, případně osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely odpovídající pouze typovému osvědčení pro zvláštní účely, vydáno:

i)

po předložení původního osvědčení letové způsobilosti a platného osvědčení kontroly letové způsobilosti vydaného podle části M a

ii)

po splnění bodu 21.A.175.

b)

v případě změny vlastníka letadla a má-li letadlo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, které neodpovídá typovému osvědčení pro zvláštní účely, musí být osvědčení letové způsobilosti přenesena spolu s letadlem za předpokladu, že letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, nebo musí být vydána pouze s úředním souhlasem příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku, do kterého se převádí.

21.A.180   Kontroly

Držitel osvědčení letové způsobilosti je povinen zajistit přístup k letadlu, kterému bylo toto osvědčení letové způsobilosti vydáno, na žádost příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21.A.181   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Osvědčení letové způsobilosti musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Osvědčení zůstává platné s podmínkami, že:

1.

vyhovuje použitelnému typovému návrhu a požadavkům pro zachování letové způsobilosti a

2.

letadlo zůstává zapsáno stále v tomtéž leteckém rejstříku a

3.

typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely, podle kterého bylo vydáno, nebylo prohlášeno za neplatné podle bodu 21.A.51;

4.

držitel osvědčení se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena podle bodu 21.B.330.

b)

Poté, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21.A.182   Označení letadla

Každý žadatel o osvědčení letové způsobilosti podle této hlavy je povinen prokázat, že jeho letadlo je označeno v souladu s hlavou Q.

HLAVA I –   OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.A.201   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro vydávání osvědčení hlukové způsobilosti.

21.A.203   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem je nebo bude letadlo zapsáno v leteckém rejstříku členského státu („členský stát zápisu do rejstříku“), nebo její zástupce splňuje předpoklady pro žadatele o osvědčení hlukové způsobilosti tohoto letadla podle této hlavy.

21.A.204   Žádost

a)

Na základě bodu 21.A.203 musí být žádost o osvědčení hlukové způsobilosti podána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b)

Každá žádost musí obsahovat:

1.

vzhledem k novému letadlu:

i)

prohlášení o shodě:

vydané podle bodu 21.A.163 písm. b), nebo

vydané podle bodu 21.A.130 a potvrzené příslušným úřadem, nebo

pro dovážené letadlo, prohlášení podepsané úřadem země vývozu, že letadlo je shodné s návrhem schváleným agenturou, a

ii)

informace o hluku, určené v souladu s použitelnými hlukovými požadavky;

2.

vzhledem k použitému letadlu:

i)

informace o hluku, určené v souladu s použitelnými hlukovými požadavky, a

ii)

záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla.

c)

Pokud není schváleno jinak, prohlášení uvedená v písm. b) odst. 1 nesmí být vydána dříve než 60 dní před předložením letadla příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21.A.207   Změna nebo modifikace

Osvědčení hlukové způsobilosti smí být změněno nebo modifikováno pouze příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

21.A.209   Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

V případě změny vlastníka letadla:

a)

jestliže letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, musí být osvědčení hlukové způsobilosti přeneseno spolu s letadlem nebo

b)

jestliže je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku jiného členského státu, musí být osvědčení hlukové způsobilosti vydáno po předložení původního osvědčení hlukové způsobilosti.

21.A.210   Kontroly

Držitel osvědčení hlukové způsobilosti je povinen zajistit přístup k letadlu, kterému bylo toto osvědčení hlukové způsobilosti vydáno, na žádost příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku nebo agentury za účelem kontroly.

21.A.211   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Osvědčení hlukové způsobilosti musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Osvědčení zůstává platné s podmínkami, že:

1.

vyhovuje použitelnému typovému návrhu, požadavkům na ochranu životního prostředí a požadavkům pro zachování letové způsobilosti a

2.

letadlo zůstává zapsáno stále v tomtéž leteckém rejstříku a

3.

typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely, podle kterého bylo vydáno, nebylo prohlášeno za neplatné podle bodu 21.A.51;

4.

držitel osvědčení se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena podle bodu 21.B.430.

b)

Poté, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

HLAVA J –   OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21.A.231   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup opravňování projekčních organizací a pravidla určující práva a povinnosti držitelů a žadatelů o tato oprávnění.

21.A.233   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba („organizace“) splňuje předpoklady pro žadatele o oprávnění podle této hlavy

a)

v souladu s body 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B nebo 21.A.602B nebo

b)

pro schvalování nevýznamných změn nebo návrhu nevýznamné opravy, je-li požadováno pro účely získání práv podle bodu 21.A.263.

21.A.234   Žádost

Každá žádost o oprávnění organizace k projektování musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou a musí zahrnovat nástin informací požadovaných bodem 21.A.243 a podmínky oprávnění, jejichž vydání je požadováno podle bodu 21.A.251.

21.A.235   Vydání oprávnění organizace k projektování

Organizace má právo získat oprávnění organizace k projektování vydané agenturou, pokud prokázala vyhovění použitelným požadavkům podle této hlavy.

21.A.239   Systém zabezpečení projekce

a)

Projekční organizace je povinna prokázat, že zavedla a je schopna udržovat systém zabezpečení projekce pro řízení a dozorování projekce a konstrukčních změn výrobků, letadlových částí a zařízení zahrnutých v žádosti. Tento systém zabezpečení projekce musí být takový, aby umožnil organizaci:

1.

zajistit, aby projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo jejich konstrukčních změn vyhovovalo požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí a

2.

zajistit, aby její odpovědnosti byly řádně plněny v souladu s:

i)

použitelnými ustanoveními této přílohy I (části 21) a

ii)

podmínkami oprávnění vydanými podle bodu 21.A.251.

3.

nezávisle sledovat dodržování a přiměřenost písemně stanovených postupů systému. Toto sledování musí obsahovat systém zpětné vazby k osobě nebo skupině osob odpovídající za zajištění nápravných opatření.

b)

Systém zabezpečení projekce musí obsahovat nezávislou kontrolu průkazů vyhovění požadavkům, na jejichž základě předkládá organizace agentuře prohlášení o vyhovění požadavkům a s ním spojené doklady.

c)

Projekční organizace je povinna, v souladu s metodami, které jsou předmětem písemně stanovených postupů vymezit způsob, kterým se v systému zabezpečení projekce zodpovídá za přijatelnost letadlových částí nebo zařízení projektovaných partnery a subdodavateli nebo jimi prováděných úkolů.

21.A.243   Údaje

a)

Projekční organizace je povinna poskytnout agentuře příručku, která přímo nebo prostřednictvím odkazů popisuje organizaci, odpovídající postupy a výrobky nebo změny výrobků, které mají být projektovány.

b)

Jsou-li jakékoliv letadlové části nebo zařízení nebo jakékoliv změny výrobků projektovány organizacemi partnerů nebo subdodavatelů, musí příručka obsahovat prohlášení, jak bude projekční organizace schopna poskytovat, pro všechny letadlové části a zařízení, záruky vyhovění požadavkům bodu 21.A.239 písm. b). Příručka musí rovněž obsahovat, přímo nebo odkazy, popisy a informace o projekčních činnostech a organizaci těch partnerů a subdodavatelů, které jsou nezbytné k tomuto prohlášení.

c)

Příručka musí být podle potřeby měněna tak, aby zůstávala aktuálním popisem organizace, a kopie těchto změn musí být předávány agentuře.

d)

Projekční organizace je povinna poskytnout prohlášení o kvalifikaci a zkušenostech vedoucích pracovníků a dalších osob s rozhodovací pravomocí, jejichž rozhodnutí mají v organizaci vliv na letovou způsobilost a ochranu životního prostředí.

21.A.245   Požadavky pro vydání oprávnění

Projekční organizace je povinna prokázat, na základě informací předložených v souladu s bodem 21.A.243, že kromě vyhovění bodu 21.A.239:

a)

jsou počty a zkušenosti pracovníků ve všech technických odděleních dostatečné, že pracovníkům byly uděleny vhodné pravomoci, aby mohli plnit jim přidělené povinnosti a tyto skutečnosti, spolu s pracovními prostory, výrobním zařízením a vybavením, jsou pro pracovníky dostatečné k tomu, aby u daného výrobku splnili požadavky na letovou způsobilost a ochranu životního prostředí;

b)

je zajištěna plná a účinná koordinace v odděleních i mezi nimi v záležitostech týkajících se letové způsobilosti a ochrany životního prostředí.

21.A.247   Změny v systému zabezpečení projekce

Po vydání oprávnění organizace k projektování musí být každá změna systému zabezpečení projekce, důležitá pro průkaz vyhovění požadavkům nebo pro letovou způsobilost výrobku nebo ochranu životního prostředí, schválena agenturou. Žádost o schválení změny musí být předložena agentuře písemně a projekční organizace je povinna agentuře prokázat před zavedením změny na základě předložení navrhovaných změn příručky, že i po zavedení změny bude vyhovovat této hlavě.

21.A.249   Přenosnost

Oprávnění organizace k projektování je nepřenosné, vyjma změny vlastníka, která je pro účely bodu 21.A.247 považována za důležitou změnu.

21.A.251   Podmínky oprávnění

Podmínky oprávnění musí uvádět druhy projekčních prací, kategorie výrobků, letadlových částí a zařízení, pro něž je projekční organizace držitelem oprávnění organizace k projektování, stejně jako činnosti a povinnosti, týkající se letové způsobilosti a charakteristik hluku, úniku paliva a výfukových emisí výrobků, které je organizace oprávněna vykonávat. V případě oprávnění organizace k projektování, které zahrnuje typovou certifikaci nebo oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU), musí podmínky oprávnění obsahovat navíc seznam výrobků nebo APU. Tyto podmínky oprávnění musí být vydány jako součást oprávnění organizace k projektování.

21.A.253   Změny podmínek oprávnění

Každá změna podmínek oprávnění musí být schválena agenturou. Žádost o změnu podmínek oprávnění musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou. Projekční organizace je povinna vyhovět použitelným požadavkům této hlavy.

21.A.257   Vyšetřování

a)

Projekční organizace je povinna učinit opatření, která umožní agentuře provést jakákoliv vyšetření, včetně vyšetření partnerů a subdodavatelů, nezbytná k rozhodnutí, zda bylo vyhověno a je trvale vyhověno použitelným požadavkům této hlavy.

b)

Projekční organizace je povinna umožnit agentuře přezkoumání jakékoliv zprávy, provedení jakékoliv kontroly a provedení nebo dosvědčení jakékoliv letové a pozemní zkoušky nezbytné ke kontrole platnosti prohlášení o vyhovění požadavkům předložených žadatelem podle bodu 21.A.239 písm. b).

21.A.258   Nálezy

a)

Je-li nalezen objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele oprávnění organizace k projektování použitelným požadavkům této přílohy I (části 21), musí být nález klasifikován následovně:

1.

nález první úrovně je jakékoliv nevyhovění této příloze I (části 21), které by mohlo vést k neřízeným neshodám s použitelnými požadavky a které by mohlo ovlivnit bezpečnost letadla;

2.

nález druhé úrovně je jakékoliv nevyhovění této příloze I (části 21), které není klasifikováno jako první úroveň.

b)

Nález třetí úrovně je jakákoliv položka, u které bylo objektivním důkazem zjištěno, že obsahuje potenciální problémy, které by mohly vést k nevyhovění podle písmene a).

c)

Po obdržení oznámení o nálezech podle použitelných správních postupů stanovených agenturou,

1.

v případě nálezu první úrovně je držitel oprávnění organizace k projektování povinen prokázat nápravné opatření ke spokojenosti agentury během doby ne delší než 21 pracovních dní od písemného potvrzení nálezu;

2.

v případě nálezů druhé úrovně musí být doba pro nápravné opatření udělená agenturou přiměřená povaze nálezu, ale v žádném případě nesmí být zpočátku delší než šest měsíců. Za určitých okolností a podle povahy nálezu smí agentura dobu tří měsíců prodloužit s podmínkou, že je poskytnut uspokojivý plán nápravných opatření schválený agenturou;

3.

nález třetí úrovně nevyžaduje okamžitý zásah držitele oprávnění organizace k projektování.

d)

V případě nálezů první nebo druhé úrovně smí oprávnění organizace k projektování podléhat částečnému nebo úplnému omezení, pozastavení a zrušení platnosti podle použitelných správních postupů stanovených agenturou. Držitel oprávnění organizace k projektování je povinen včas poskytnout potvrzení přijetí oznámení o pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k projektování.

21.A.259   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Oprávnění organizace k projektování musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Oprávnění organizace k projektování zůstává platné, ledaže by:

1.

se projekční organizaci nepodařilo prokázat vyhovění použitelným požadavkům této hlavy, nebo

2.

agentuře bylo držitelem nebo kterýmkoliv z jeho partnerů nebo subdodavatelů bráněno v provedení vyšetřování v souladu s bodem 21.A.257, nebo

3.

existoval důkaz, že systém zabezpečení projekce není schopen udržet uspokojivé řízení a dozor při projektování výrobků nebo jejich změn podle oprávnění, nebo

4.

se držitel osvědčení vzdal nebo by jeho platnost byla zrušena podle použitelných správních postupů stanovených agenturou.

b)

Poté, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno agentuře.

21.A.263   Práva

a)

Držitel oprávnění organizace k projektování má právo provádět projekční činnosti podle této přílohy I (části 21) a v rámci svého rozsahu oprávnění.

b)

S podmínkou danou bodem 21.A.257 písm. b) přijme agentura bez dalšího ověřování tyto doklady o vyhovění požadavkům, předkládané žadatelem za účelem získání:

1.

schválení letových podmínek požadovaných pro povolení k letu, nebo

2.

typového osvědčení nebo schválení významné změny typového návrhu, nebo

3.

doplňkového typového osvědčení, nebo

4.

oprávnění ETSO podle bodu 21.A.602B písm. b) odst. 1, nebo

5.

schválení návrhu významné opravy.

c)

Držitel oprávnění organizace k projektování má právo, v rámci svých podmínek oprávnění a podle odpovídajících postupů systému zabezpečení projekce:

1.

klasifikovat změny typového návrhu a opravy na „významné“ nebo „nevýznamné“;

2.

schvalovat nevýznamné změny typového návrhu a nevýznamné opravy;

3.

vydávat informace nebo instrukce obsahující následující prohlášení: „Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.[XXXX].“;

4.

schvalovat nevýznamné revize letové příručky a dodatků a vydávat tyto revize obsahující následující prohlášení: „Opravené vydání č. [YY] letové příručky (nebo dodatku) č. [ZZ] je schváleno na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.[XXXX].“;

5.

schvalovat návrh významných oprav výrobků nebo pomocných energetických jednotek, pro něž je držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení nebo oprávnění ETSO;

6.

schvalovat podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu v souladu s bodem 21.A.710 písm. a) odst. 2, kromě povolení k letu, která budou vydána pro účely bodu 21.A.701 písm. a) odst. 15;

7.

vydávat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. b) letadlu, které projektoval nebo upravoval nebo pro které schválil podmínky, za kterých může být povolení k letu vydáno v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 6, jestliže se projekční organizace sama řídí při konfiguraci letadla svým oprávněním organizace k projektování a potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let.

21.A.265   Povinnosti držitele

Držitel oprávnění organizace k projektování je povinen:

a)

udržovat příručku ve shodě se systémem zabezpečení projekce;

b)

zajistit, aby tato příručka byla v organizaci používána jako základní pracovní dokument;

c)

určit, zda konstrukce výrobků nebo jejich změn nebo oprav vyhovují použitelným požadavkům a nemají žádné nebezpečné vlastnosti;

d)

vyjma nevýznamných změn nebo oprav schvalovaných s využitím práv podle bodu 21.A.263 předkládat agentuře prohlášení a související doklady potvrzující vyhovění písmenu c);

e)

předkládat agentuře informace nebo instrukce týkající se požadovaných opatření podle bodu 21.A.3B;

f)

jsou-li použitelná práva podle bodu 21.A.263 písm. c) odst. 6, stanovit podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu;

g)

jsou-li použitelná práva podle bodu 21.A.263 písm. c) odst. 7, zajistit soulad s bodem 21.A.711 písm. b) a e) před vydáním povolení k letu letadlu.

HLAVA K –   LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

21.A.301   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup týkající se schvalování letadlových částí a zařízení.

21.A.303   Vyhovění použitelným požadavkům

Průkaz vyhovění letadlových částí a zařízení, které mají být zastavěny do typově certifikovaného výrobku, musí být proveden:

a)

ve spojení s postupy typové certifikace hlavy B, D nebo E pro výrobek, do kterého mají být zastavěny, nebo

b)

podle postupů oprávnění ETSO hlavy O, jsou-li použitelné, nebo

c)

v případě normalizovaných částí v souladu s úředně uznanými normami.

21.A.305   Schvalování letadlových částí a zařízení

Ve všech případech, kdy je schválení letadlové části nebo zařízení výslovně požadováno právem Unie nebo opatřeními agentury, musí letadlová část nebo zařízení vyhovět použitelným specifikacím ETSO nebo specifikacím, které agentura přijala v konkrétním případě jako rovnocenné.

21.A.307   Uvolňování letadlových částí a zařízení k zástavbě

Letadlová část nebo zařízení smí být použita k zástavbě do typově certifikovaného výrobku, pokud je ve stavu pro bezpečný provoz a:

a)

má osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA), osvědčující, že položka byla vyrobena v souladu se schválenými konstrukčními údaji a je označena v souladu s hlavou Q nebo

b)

je normalizovanou částí nebo

c)

v případě letadla, letadlové části nebo zařízení ELA1 nebo ELA2, které:

1.

nemají omezenou životnost, nejsou částí primární konstrukce ani součástí letových ovládacích prvků;

2.

jsou vyrobeny v souladu s použitelnými konstrukčními údaji;

3.

jsou označeny v souladu s hlavou Q;

4.

jsou určeny k zástavbě do daného letadla;

5.

mají být zastavěny do letadla, u něhož vlastník ověřil soulad s podmínkami 1 až 4 a přijal za tento soulad odpovědnost.

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M –   OPRAVY

21.A.431 A   Oblast působnosti

a)

Tato hlava stanovuje postup schvalování návrhů oprav a stanovuje práva a povinnosti držitelů a žadatelů o tato schválení.

b)

Tato hlava definuje standardní opravy, které nepodléhají procesu schvalování podle této hlavy.

c)

„Opravou“ se rozumí odstranění poškození nebo obnova stavu letové způsobilosti kteréhokoliv výrobku, letadlové části nebo zařízení následně po prvním uvolnění do provozu výrobcem.

d)

Odstranění poškození výměnou letadlových částí nebo zařízení bez nutnosti projekční činnosti musí být považována za úkon údržby, a proto nevyžaduje schválení podle této přílohy I (části 21).

e)

Oprava letadlového celku, na nějž se vztahuje ETSO a který není pomocnou energetickou jednotkou (APU), musí být považována za změnu jeho konstrukce a v takovém případě musí být postupováno v souladu s bodem 21.A.611.

21 A.431B   Standardní opravy

a)

Standardní opravy jsou opravy:

1)

týkající se:

i)

letounů s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 5 700 kg nebo menší,

ii)

rotorových letadel s MTOM rovnou 3 175 kg nebo menší,

iii)

kluzáků nebo motorových kluzáků, balonů a vzducholodí definovaných v ELA1 nebo ELA2.

2)

jež se řídí konstrukčními údaji, které jsou součástí certifikačních specifikací vydaných agenturou, obsahujících přijatelné metody, techniky a postupy provádění a označování standardních oprav, včetně souvisejících instrukcí pro zachování letové způsobilosti, a

3)

jež nejsou v rozporu s údaji držitelů typového osvědčení,

b)

Body 21 A.432 A až 21 A.451 se na standardní opravy nevztahují.

21.A.432 A   Předpoklady

a)

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.432B nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o schválení návrhu významné opravy podle podmínek stanovených v této hlavě.

b)

Každá fyzická nebo právnická osoba splňuje předpoklady pro žadatele o schválení návrhu nevýznamné opravy.

21.A.432B   Prokazování způsobilosti

a)

Žadatel o schválení návrhu významné opravy je povinen prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.

b)

Odchylně od písmene a), jakožto alternativním postupem prokázání své způsobilosti, smí žadatel žádat souhlas agentury s použitím postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností nezbytných k vyhovění této hlavě.

c)

Odchylně od písmen a) a b) smí žadatel pro opravu výrobku definovaného v bodě 21 A.14 písm. c) žádat souhlas agentury s certifikačním programem vymezujícím konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností nezbytných k vyhovění této příloze I (části 21).

21.A.433   Návrh oprav

a)

Žadatel o schválení návrhu opravy je povinen:

1.

prokázat vyhovění požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí, na které se odkazuje v typovém osvědčení nebo v doplňkovém typovém osvědčení nebo v oprávnění ETSO pro APU, nebo požadavkům účinným ke dni podání žádosti (o schválení návrhu opravy) a všem změnám těchto požadavků nebo zvláštním podmínkám, které shledá agentura nezbytnými k zavedení úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni určené požadavky certifikační předpisové základny, na které se odkazuje v typovém osvědčení nebo v doplňkovém typovém osvědčení nebo v oprávnění ETSO pro APU;

2.

předložit všechny nezbytné dokladující údaje, je-li to agenturou požadováno;

3.

učinit prohlášení o vyhovění požadavkům certifikačních specifikací a požadavkům na ochranu životního prostředí písm. a) odst. 1.

b)

Není-li žadatel držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení nebo oprávnění ETSO pro APU, smí vyhovět požadavkům písmene a) s využitím svých vlastních zdrojů nebo s využitím dohody s držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení nebo oprávnění ETSO pro APU.

21.A.435   Klasifikace oprav

a)

Oprava může být „významná“ nebo „nevýznamná“. Klasifikace musí být provedena v souladu s kritérii bodu 21.A.91 pro změnu v typovém návrhu.

b)

Oprava musí být klasifikována jako „významná“ nebo „nevýznamná“ podle písmene a) buď:

1.

agenturou nebo

2.

odpovídajícím způsobem oprávněnou projekční organizací podle postupu dohodnutého s agenturou.

21.A.437   Vydávání schválení návrhu opravy

Jestliže bylo prohlášeno a bylo prokázáno, že návrh opravy splňuje použitelné požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí podle bodu 21.A.433 písm. a) odst. 1, má povinnost jej schválit:

a)

agentura, nebo

b)

odpovídajícím způsobem oprávněná organizace, která je současně držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení nebo oprávnění ETSO pro APU za použití postupů dohodnutých s agenturou, nebo

c)

pouze v případě nevýznamných oprav odpovídajícím způsobem oprávněná projekční organizace podle postupu dohodnutého s agenturou.

21.A.439   Výroba částí pro opravy

Letadlové části a zařízení, které mají být použity pro opravu, musí být vyrobeny v souladu s výrobními údaji, založenými na nezbytných konstrukčních údajích, poskytnutých držitelem schválení návrhu opravy:

a)

podle hlavy F nebo

b)

organizací odpovídajícím způsobem oprávněnou v souladu s hlavou G nebo

c)

odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací údržby.

21.A.441   Provedení opravy

a)

Oprava musí být provedena v souladu s částí M nebo případně částí 145 nebo odpovídajícím způsobem oprávněnou výrobní organizací v souladu s hlavou G, podle práva uvedeného v bodě 21.A.163 písm. d).

b)

Projekční organizace je povinna předat organizaci provádějící opravu všechny nezbytné instrukce pro zástavbu.

21.A.443   Omezení

Návrh opravy smí být schválen s podmínkami danými omezeními. V takovém případě musí schválení návrhu opravy obsahovat všechny nezbytné instrukce a omezení. Držitel schválení návrhu opravy je povinen tyto instrukce a omezení předat provozovateli v souladu s postupem dohodnutým s agenturou.

21.A.445   Neopravené poškození

a)

Je-li poškozený výrobek, letadlová část nebo zařízení ponechán neopravený a poškození není zahrnuto v dříve schválených údajích, smí být vyhodnocení poškození z důvodu následků pro letovou způsobilost provedeno pouze:

1.

agenturou, nebo

2.

odpovídajícím způsobem oprávněnou projekční organizací podle postupu dohodnutého s agenturou.

Všechna nezbytná omezení musí být zpracována v souladu s postupy podle bodu 21.A.443.

b)

Není-li organizací vyhodnocující poškození podle písmene a) ani agentura, ani držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení nebo oprávnění ETSO pro APU, je tato organizace povinna doložit, že informace, na nichž je vyhodnocení založeno, jsou dostatečné buď z vlastních zdrojů organizace, nebo s využitím dohody s držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení nebo oprávnění ETSO pro APU nebo s výrobcem.

21.A.447   Vedení záznamů

Všechny významné konstrukční informace, výkresy, zkušební protokoly, instrukce a omezení, která by mohla být vydaná v souladu s bodem 21.A.443, zdůvodnění klasifikace a doklad o schválení návrhu je pro každou opravu povinen:

a)

mít k dispozici pro agenturu držitel schválení návrhu opravy a

b)

uchovávat držitel schválení návrhu opravy, aby poskytovaly nezbytné informace k zajištění zachování letové způsobilosti opravených výrobků, letadlových částí nebo zařízení.

21.A.449   Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a)

Držitel schválení návrhu opravy je povinen vybavit každého provozovatele letadla, na němž byla oprava provedena, nejméně jednou kompletní sadou těch změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti, které vyplývají z návrhu opravy a obsahují popisné údaje a prováděcí pokyny zpracované v souladu s použitelnými požadavky. Opravený výrobek, letadlová část nebo zařízení smí být uvolněny do provozu před dokončením změn těchto instrukcí, ale je povinnost tak učinit na omezenou dobu provozu a po dohodě s agenturou. Dále je povinen poskytnout na vyžádání tyto změny instrukcí každé další osobě, od níž se požaduje, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto změn instrukcí. Dostupnost některé příručky nebo části změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti, která řeší generální opravu nebo jiné formy rozsáhlé údržby, smí být odložena až za dobu, kdy je zahájen provoz výrobku, avšak musí být k dispozici předtím, než kterýkoliv z výrobků dosáhne daného stáří nebo letových hodin/cyklů.

b)

Jestliže jsou aktualizace těchto změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti vydány držitelem schválení návrhu opravy poté, co byla oprava prvně schválena, je držitel schválení návrhu opravy povinen těmito aktualizacemi vybavit každého provozovatele a na vyžádání je zpřístupnit každé další osobě, od níž se požaduje, aby vyhověla libovolným podmínkám těchto změn instrukcí. Agentuře musí být předložen program distribuce aktualizací změn instrukcí pro zachování letové způsobilosti.

21.A.451   Povinnosti a značení EPA

a)

Každý držitel schválení návrhu významné opravy je povinen:

1.

převzít povinnosti:

i)

stanovené body 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 a 21.A.449,

ii)

zahrnuté ve spolupráci s držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení a oprávnění ETSO pro APU podle bodu 21.A.433 písm. b);

2.

stanovit způsob značení, včetně písmeny EPA v souladu s bodem 21.A.804 písm. a).

b)

Kromě držitelů typového osvědčení nebo oprávnění ETSO pro APU, pro něž platí bod 21.A.44, je držitel schválení návrhu nevýznamné opravy povinen:

1.

převzít povinnosti stanovené body 21.A.4, 21.A.447 a 21.A.449 a

2.

stanovit způsob značení, včetně písmeny EPA, v souladu s bodem 21.A.804 písm. a).

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O –   OPRÁVNĚNÍ ETSO

21.A.601   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup vydávání oprávnění ETSO a pravidla určující práva a povinnosti držitelů a žadatelů o tato oprávnění.

21.A.602A   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo se připravuje vyrábět letadlový celek, na nějž se vztahuje ETSO, a která prokázala svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.602B nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o oprávnění ETSO.

21.A.602B   Prokazování způsobilosti

Každý žadatel o oprávnění ETSO je povinen prokázat svou způsobilost následovně:

a)

pro výrobu držením oprávnění organizace k výrobě, vydaného v souladu s hlavou G nebo prostřednictvím vyhovění postupům hlavy F a

b)

pro projektování:

1.

v případě pomocné energetické jednotky držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J;

2.

v případě všech ostatních letadlových celků, používáním postupů vymezujících konkrétní postupy projektování, zdroje a posloupnost činností, nezbytných k vyhovění této příloze I (části 21).

21.A.603   Žádost

a)

Žádost o oprávnění ETSO musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou a musí zahrnovat nástin informací požadovaných bodem 21.A.605.

b)

Jestliže žadatel předpokládá řadu nevýznamných změn v souladu s bodem 21.A.611, je povinen v žádosti uvést číslo základního modelu letadlového celku a související kusovníková čísla částí na konci s otevřenými závorkami, aby naznačil, že čas od času budou doplňována další písmena nebo čísla změny (nebo jejich kombinace).

21.A.604   Oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU)

Vzhledem k oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku:

a)

odchylně od bodů 21.A.603, 21.A.606 písm. c), 21.A.610 a 21.A.615 platí body 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, kromě toho, že místo vydání typového osvědčení musí být v souladu s bodem 21.A.606 vydáno oprávnění ETSO;

b)

hlava D nebo E tohoto oddílu platí pro schvalování konstrukčních změn odchylně od bodu 21.A.611. Je-li použita hlava E, musí být místo doplňkového typového osvědčení vydáno samostatné oprávnění ETSO.

c)

Na schvalování návrhů oprav se použije hlava M.

21.A.605   Požadované údaje

Žadatel je povinen předložit agentuře následující doklady:

a)

prohlášení o vyhovění požadavkům osvědčující, že žadatel splnil požadavky této hlavy;

b)

prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP);

c)

jednu kopii technických údajů požadovaných použitelným ETSO;

d)

výklad organizace (nebo odkaz na tento výklad) uvedený v bodu 21.A.143 za účelem získání odpovídajícího oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G nebo příručku (nebo odkaz na tuto příručku) uvedenou v bodu 21.A.125A písm. b) pro účely výroby podle hlavy F bez oprávnění organizace k výrobě;

e)

v případě APU příručku (nebo odkaz na tuto příručku) uvedenou v bodě 21.A.243 za účelem získání odpovídajícího oprávnění organizace k projektování podle hlavy J;

f)

v případě všech ostatních letadlových celků postupy uvedené v bodě 21.A.602B písm. b) odst. 2.

21.A.606   Vydání oprávnění ETSO

Žadatel má právo získat oprávnění ETSO vydané agenturou poté, co:

a)

prokázal svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.602B a

b)

prokázal, že letadlový celek vyhovuje technickým podmínkám použitelného ETSO, a předložil odpovídající prohlášení o vyhovění požadavkům;

c)

výslovně prohlásil, že je připraven vyhovět bodu 21.A.609.

21.A.607   Práva držitele oprávnění ETSO

Držitel oprávnění ETSO je oprávněn vyrábět a označovat letadlový celek odpovídajícím označením ETSO.

21.A.608   Prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP)

a)

DDP musí obsahovat alespoň následující informace:

1.

informace odpovídající bodu 21.A.31 písm. a) a b), určující letadlový celek a normu jeho konstrukce a zkoušení;

2.

jmenovitou výkonnost letadlového celku, je-li to vhodné, buď přímo, nebo odkazem na jiné doplňující doklady;

3.

prohlášení o vyhovění požadavkům osvědčující, že letadlový celek splnil požadavky odpovídajícího ETSO;

4.

odkazy na odpovídající zkušební protokoly;

5.

odkazy na odpovídající příručky pro údržbu, opravy a generální opravy;

6.

úrovně splnění požadavků v případech, kdy ETSO dovoluje různé úrovně splnění požadavků;

7.

seznam odchylek schválených v souladu s bodem 21.A.610.

b)

DDP musí být schváleno datem a podpisem držitele oprávnění ETSO nebo jeho oprávněného zástupce.

21.A.609   Povinnosti držitelů oprávnění ETSO

Držitel oprávnění ETSO podle této hlavy je povinen:

a)

vyrobit každý letadlový celek v souladu s hlavou G nebo hlavou F a zajistit tak, že každý hotový letadlový celek je shodný se svými konstrukčními údaji a je bezpečný pro zástavbu;

b)

zpracovat a udržovat pro každý model každého letadlového celku, pro nějž bylo vydáno oprávnění ETSO, platný soubor úplných technických údajů a záznamů v souladu s bodem 21.A.613;

c)

zpracovat, udržovat a aktualizovat originály všech příruček požadovaných pro letadlový celek použitelnými specifikacemi letové způsobilosti;

d)

zpřístupnit uživatelům letadlového celku a na vyžádání agentuře ty příručky pro údržbu, opravy a generální opravy, nezbytné pro užívání a údržbu daného letadlového celku, stejně jako změny těchto příruček;

e)

označit každý letadlový celek v souladu s bodem 21.A.807;

f)

vyhovět bodům 21.A.3 A, 21.A.3B a 21.A.4;

g)

trvale splňovat kvalifikační požadavky bodu 21.A.602B.

21.A.610   Schvalování odchylek

a)

Každý výrobce, který žádá o schválení odchýlit se od kterékoliv normy výkonnosti ETSO, je povinen prokázat, že odchylku od norem, kterou žádá schválit, kompenzuje činiteli nebo vlastnostmi konstrukce, které poskytují rovnocennou úroveň bezpečnosti.

b)

Žádost o schválení odchylky spolu se všemi souvisejícími údaji musí být předložena agentuře.

21.A.611   Konstrukční změny

a)

Držitel oprávnění ETSO smí provádět nevýznamné konstrukční změny (jakékoliv změny jiné než významné změny) bez dalšího oprávnění agenturou. V tomto případě si změněný letadlový celek podrží původní číslo modelu (pro označení nevýznamných změn je držitel povinen použít změny nebo doplnění kusovníkového čísla) a držitel je povinen postoupit agentuře všechny změněné údaje nezbytné k vyhovění bodu 21.A.603 písm. b).

b)

Každá konstrukční změna prováděná držitelem oprávnění ETSO, která je natolik rozsáhlá, že vyžaduje v podstatě úplné vyšetření k určení, zda jsou splněny požadavky ETSO, je změna významná. Držitel je povinen před provedením takové změny přidělit letadlovému celku nové označení typu nebo modelu a musí požádat o nové oprávnění podle bodu 21.A.603.

c)

Žádná konstrukční změna prováděná kteroukoliv fyzickou nebo právnickou osobou jinou, než držitelem oprávnění ETSO, který předložil pro letadlový celek prohlášení o vyhovění požadavkům, nesplňuje předpoklady pro schválení podle této hlavy O, pokud osoba, která se snaží získat schválení, nepožádá podle bodu 21.A.603 o samostatné oprávnění ETSO.

21.A.613   Vedení záznamů

Kromě požadavků systému jakosti na vedení záznamů nebo požadavků s ním souvisejících, musí být agentuře k dispozici všechny významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly, včetně záznamů o prohlídkách zkoušeného letadlového celku, a musí být uchovávány, aby poskytovaly informace nezbytné pro zajištění zachování letové způsobilosti letadlového celku a typově certifikovaného výrobku, v němž je zastavěn.

21.A.615   Kontrola agenturou

Na žádost agentury je každý držitel nebo žadatel o oprávnění ETSO pro letadlový celek povinen agentuře umožnit:

a)

být svědkem kterýchkoliv zkoušek;

b)

prozkoumat soubory technických údajů tohoto letadlového celku.

21.A.619   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Oprávnění ETSO musí být vydáno s neomezenou dobou platnosti. Oprávnění ETSO zůstává platné, ledaže by:

1.

podmínky požadované při udělení oprávnění ETSO nebyly nadále dodržovány, nebo

2.

povinnosti držitele vymezené v bodě 21.A.609 nebyly nadále plněny, nebo

3.

letadlový celek prokazatelně zvyšoval nepřijatelná nebezpečí v provozu, nebo

4.

se držitel oprávnění vzdal nebo by jeho platnost byla zrušena podle použitelných správních postupů stanovených agenturou.

b)

Poté, co se držitel oprávnění vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno agentuře.

21.A.621   Přenosnost

Oprávnění ETSO vydané podle této přílohy I (části 21) je nepřenosné, vyjma změny vlastnictví držitele, která musí být považována za důležitou změnu, a proto musí vyhovět bodu 21.A.147, případně 21.A.247.

HLAVA P –   POVOLENÍ K LETU

21.A.701   Oblast působnosti

a)

Povolení k letu musí být podle této hlavy vydána letadlům, která nesplňují, nebo u nichž nebylo prokázáno, že splňují použitelné požadavky na letovou způsobilost, ale jsou způsobilá k bezpečnému letu za přesně stanovených podmínek a pro tyto účely:

1.

vývoj;

2.

prokázání shody s předpisy nebo certifikačními specifikacemi;

3.

výcvik posádek projekčních nebo výrobních organizací;

4.

výrobní letové zkoušky nově vyrobeného letadla;

5.

lety letadla během výroby mezi výrobními zařízeními;

6.

lety letadla pro přejímku zákazníkem;

7.

dodání nebo vývoz letadla;

8.

lety letadla pro schválení příslušným úřadem;

9.

průzkum trhu, včetně výcviku posádky zákazníka;

10.

předváděcí lety a letové přehlídky;

11.

lety letadla do místa, kde bude provedeno posouzení údržby nebo kontrola letové způsobilosti, nebo do místa uskladnění;

12.

lety letadla s větší než certifikovanou maximální vzletovou hmotností pro let delší, než je obvyklý dolet nad vodou nebo přes území, kde není k dispozici odpovídající letiště nebo potřebné palivo;

13.

rekordní lety, letecké závody nebo podobné soutěže;

14.

lety letadla splňujícího použitelné požadavky na letovou způsobilost ještě před ověřením splnění požadavků na ochranu životního prostředí;

15.

pro rekreační létání na jednotlivých nesložitých letadlech nebo typech, pro které nejsou přiměřená osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely.

b)

Tato hlava stanoví postup pro vydávání povolení k letu a schvalování souvisejících letových podmínek a stanoví práva a povinnosti žadatelů o tato povolení a schválení letových podmínek a práva a povinnosti jejich držitelů.

21.A.703   Předpoklady

a)

Každá fyzická nebo právnická osoba splňuje předpoklady pro žadatele o povolení k letu, s výjimkou povolení k letu vyžadovaných pro účely bodu 21.A.701 písm. a) odst. 15, kde žadatel musí být vlastníkem letadla.

b)

Každá fyzická nebo právnická osoba splňuje předpoklady k podání žádosti o schválení letových podmínek.

21.A.705   Příslušný úřad

Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 21.1 této přílohy I (části 21), „příslušným úřadem“ se pro účely této hlavy rozumí:

a)

úřad určený členským státem zápisu do rejstříku, nebo

b)

pro letadlo nezapsané do rejstříku úřad určený členským státem, který letadlu přidělil identifikační značky.

21.A.707   Žádost o povolení k letu

a)

V souladu s bodem 21.A.703 a není-li žadateli přiznáno právo pro vydání povolení k letu, musí být žádost o povolení k letu podána k příslušnému úřadu jím stanovenou formou a způsobem.

b)

Každá žádost o povolení letu musí obsahovat:

1.

účel/účely letu/letů podle bodu 21.A.701;

2.

ve kterých ohledech letadlo nevyhovuje použitelným požadavkům na letovou způsobilost;

3.

letové podmínky schválené podle bodu 21.A.710.

c)

Nejsou-li letové podmínky schváleny v době žádosti o povolení k letu, musí být žádost o schválení letových podmínek podána v souladu s bodem 21.A.709.

21.A.708   Letové podmínky

Letové podmínky zahrnují:

a)

konfiguraci/konfigurace, pro kterou/které je povolení k letu požadováno;

b)

všechny podmínky nebo omezení nezbytné pro bezpečný provoz letadla, včetně:

1.

podmínek nebo omezení daných v cestovním plánu a/nebo popisu vzdušného prostoru požadovaných pro let/lety;

2.

podmínek a omezení daných letové posádce k jeho letu;

3.

omezení přepravy osob jiných než letové posádky;

4.

provozních omezení, zvláštních postupů nebo technických podmínek, které musí být splněny;

5.

zvláštního programu letových zkoušek (připadá-li v úvahu);

6.

zvláštních dohod o zachování letové způsobilosti, včetně instrukcí pro údržbu a režimu, na jehož základě budou prováděny;

c)

odůvodnění, že letadlo je způsobilé k bezpečnému letu podle podmínek nebo omezení v rámci písmene b);

d)

metodu použitou pro kontrolu konfigurace letadla zajišťující setrvání v mezích stanovených podmínek.

21.A.709   Žádost o schválení letových podmínek

a)

V souladu s bodem 21.A.707 písm. c) a není-li žadateli přiznáno právo pro schválení letových podmínek, žádost o schválení letových podmínek musí být podána:

1.

agentuře jí stanovenou formou a způsobem, je-li schválení letových podmínek vázáno na bezpečnost návrhu nebo

2.

příslušnému úřadu jím stanovenou formou a způsobem, není-li schválení letových podmínek vázáno na bezpečnost návrhu.

b)

Každá žádost o schválení letových podmínek musí obsahovat:

1.

navrhované letové podmínky;

2.

dokumentaci prokazující tyto podmínky a

3.

prohlášení, že je letadlo způsobilé k bezpečnému letu za podmínek nebo omezení podle bodu 21.A.708 písm. b).

21.A.710   Schválení letových podmínek

a)

Je-li schválení letových podmínek vázáno na bezpečnost návrhu, letové podmínky schválí:

1.

agentura nebo

2.

odpovídajícím způsobem oprávněná organizace k projektování, podle práva v rámci bodu 21.A.263 písm. c) odst. 6.

b)

Není-li schválení letových podmínek vázáno na bezpečnost návrhu, letové podmínky schválí příslušný úřad nebo odpovídajícím způsobem oprávněná organizace, která rovněž vydá povolení k letu.

c)

Agentura, příslušný úřad nebo oprávněná organizace musí být před schválením letových podmínek přesvědčeny, že letadlo je způsobilé k bezpečnému letu za přesně vymezených podmínek a omezení. Agentura nebo příslušný úřad smí za tímto účelem provést veškeré nezbytné kontroly nebo zkoušky nebo požadovat, aby uvedené kontroly nebo zkoušky provedl za tímto účelem žadatel.

21.A.711   Vydání povolení k letu

a)

Příslušný úřad může vydat povolení k letu (formulář 20a EASA, viz dodatek III) za podmínek stanovených v bodě 21.B.525.

b)

Organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k projektování může vydat povolení k letu (formulář 20b EASA, viz dodatek IV) na základě práva uděleného podle bodu 21.A.263 písm. c) odst. 7, jestliže byly letové podmínky bodu 21.A.708 schváleny v souladu s bodem 21.A.710.

c)

Organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k výrobě může vydat povolení k letu (formulář 20b EASA, viz dodatek IV) na základě práva uděleného podle bodu 21.A.163 písm. e), jestliže byly letové podmínky bodu 21.A.708 schváleny v souladu s bodem 21.A.710.

d)

Organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti může vydat povolení k letu (formulář 20b EASA, viz dodatek IV) na základě práv udělených podle bodu M.A.711 přílohy I (část M) nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 (1), jestliže byly letové podmínky bodu 21.A.708 schváleny v souladu s bodem 21.A.710.

e)

Povolení k letu musí stanovit účel (účely) a všechny podmínky a omezení schválené podle bodu 21.A.710.

f)

U povolení vydaných podle písmena b), c) nebo d) musí být příslušnému úřadu předložena co nejdříve, avšak nejpozději do 3 dnů kopie povolení k letu a souvisejících letových podmínek.

g)

Na základě důkazu, že u povolení k letu vydaného organizací podle písmene b), c) nebo d) není splněna některá z podmínek vymezených v bodě 21.A.723 písm. a), uvedená organizace toto povolení k letu okamžitě zruší a neprodleně informuje příslušný úřad.

21.A.713   Změny

a)

Jakákoliv změna, která zneplatňuje letové podmínky nebo související odůvodnění pro povolení k letu, musí být schválena v souladu s bodem 21.A.710. Je-li to třeba, musí být podána žádost v souladu s bodem 21.A.709.

b)

Změna ovlivňující obsah povolení k letu vyžaduje vydání nového povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711.

21.A.715   Jazykové požadavky

Příručky, štítky, seznamy, označení přístrojů a další nezbytné informace požadované použitelnými certifikačními specifikacemi musí být v jednom úředním jazyce nebo více úředních jazycích Evropské unie přijatelných pro příslušný úřad.

21.A.719   Přenosnost

a)

Povolení k letu je nepřenosné.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), u povolení k letu pro účely bodu 21.A.701 písm. a) odst. 15, mění-li se vlastník letadla, musí být toto povolení k letu přeneseno spolu s letadlem za předpokladu, že letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, nebo musí být vydáno pouze s úředním souhlasem příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku, do kterého se převádí.

21.A.721   Kontroly

Držitel povolení k letu nebo žadatel o něj je povinen na žádost příslušného úřadu zajistit přístup k dotyčnému letadlu.

21.A.723   Doba platnosti a trvání platnosti

a)

Povolení k letu je vydáno na dobu nejvýše 12 měsíců a zůstává platné za podmínek, že:

1.

vyhovuje podmínkám a omezením podle bodu 21 A.711 písm. e) vztahujícím se na povolení k letu;

2.

držitel povolení k letu se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena;

3.

letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), povolení k letu vydané pro účely bodu 21.A.701 písm. a) odst. 15 může být vydáno s neomezenou dobou platnosti.

c)

Poté, co se držitel vzdal povolení k letu, nebo byla jeho platnost zrušena, musí být toto povolení k letu vráceno příslušnému úřadu.

21.A.725   Obnova povolení k letu

Obnovení platnosti povolení k letu musí být provedeno jako změna podle bodu 21.A.713.

21.A.727   Povinnosti držitele povolení k letu

Držitel povolení k letu musí zajistit, aby byly zabezpečeny a dodržovány všechny podmínky a omezení vztahující se k povolení k letu.

21.A.729   Vedení záznamů

a)

Držitel schválení letových podmínek musí dát k dispozici agentuře a příslušnému úřadu všechny dokumenty vypracované pro stanovení a doložení letových podmínek, přičemž uvedené dokumenty musí být uchovány pro poskytování informací nezbytných k zajištění zachování letové způsobilosti letadla.

b)

Odpovídající oprávněná organizace musí dát všechny dokumenty související s vydáním povolení k letu na základě práv oprávněných organizací, včetně kontrolních záznamů, dokumentů dokládajících schválení letových podmínek a vlastního povolení k letu, k dispozici agentuře nebo příslušnému úřadu, přičemž uvedené dokumenty musí být uchovány pro poskytování informací nezbytných k zajištění zachování letové způsobilosti letadla.

HLAVA Q –   OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

21.A.801   Označování výrobků

a)

Označování výrobků musí zahrnovat následující informace:

1.

jméno výrobce;

2.

označení výrobku;

3.

výrobní číslo přidělené výrobcem;

4.

jakékoliv další informace, které agentura shledá vhodnými.

b)

Každá fyzická nebo právnická osoba vyrábějící letadlo nebo motor podle hlavy G nebo F je povinna označit takové letadlo nebo motor žárupevným štítkem s informacemi vymezenými v písmenu a), vyznačenými na něm leptáním, ražením, rytím nebo jiným schváleným způsobem žárupevného označování. Identifikační štítek musí být připevněn tak, aby byl přístupný a čitelný a aby nebylo pravděpodobné jeho smazání nebo odstranění za obvyklého provozu, ztráta nebo zničení při letecké nehodě.

c)

Každá fyzická nebo právnická osoba vyrábějící vrtuli, vrtulový list nebo vrtulovou hlavu podle hlavy G nebo hlavy F je povinna označit takovou vrtuli, vrtulový list nebo vrtulovou hlavu štítkem, ražením, rytím, leptáním nebo jiným schváleným způsobem žárupevného označování umístěného na nekritickém povrchu a obsahujícím informace vymezené v písmenu a) tak, aby nebylo pravděpodobné jejich smazání nebo odstranění během obvyklého provozu, ani ztráta nebo zničení při letecké nehodě.

d)

U balonů s posádkou musí být identifikační štítek předepsaný písmenem b) spolehlivě připevněn k obalu balonu a musí být umístěn tak, aby – je-li to proveditelné – byl pro provozovatele čitelný, když je balon naplněn. Kromě toho musí být koš, konstrukce rámu hořáku a každá sestava hořáku trvale a čitelně označeny jménem výrobce, kusovníkovým číslem nebo rovnocenným označením a výrobním číslem nebo rovnocenným označením.

21.A.803   Zacházení s identifikačními údaji

a)

Nikdo nesmí odstranit, změnit nebo umístit označení s informacemi uvedenými v bodě 21.A.801 písm. a) na žádném letadle, motoru, vrtuli, vrtulovém listu nebo hlavě vrtule nebo uvedenými v bodě 21.A.807 písm. a) na APU bez schválení agenturou.

b)

Nikdo nesmí odstranit nebo upevnit žádný identifikační štítek, uvedený v bodě 21.A.801, nebo v bodě 21.A.807 pro APU, bez schválení agenturou.

c)

Odchylně od písmen a) a b) smí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba provádějící údržbu podle souvisejících použitelných prováděcích předpisů, v souladu s metodami, technikami a postupy stanovenými agenturou:

1.

odstranit, změnit nebo umístit identifikační údaje, uvedené v bodě 21.A.801 písm. a) na kterémkoliv letadle, motoru, vrtuli, vrtulovém listu nebo hlavě vrtule nebo uvedené v bodě 21.A.807 písm. a) na APU, nebo

2.

odstranit identifikační štítek uvedený v bodě 21.A.801, nebo v bodě 21.A.807 pro APU, je-li to nezbytné v průběhu činností údržby.

d)

Nikdo nesmí upevnit identifikační štítek, odstraněný v souladu s písm. c) odst. 2 na jiné letadlo, motor, vrtuli, vrtulový list nebo hlavu vrtule, než odkud byl odstraněn.

21.A.804   Označování letadlových částí a zařízení

a)

Každá letadlová část nebo zařízení musí být označeny trvale a čitelně:

1.

názvem, obchodní značkou nebo symbolem označujícím výrobce způsobem stanoveným v použitelných konstrukčních údajích a

2.

kusovníkovým číslem, stanoveným v použitelných konstrukčních údajích a

3.

písmeny EPA v případě letadlových částí a zařízení vyrobených v souladu se schválenými konstrukčními údaji, které nepatří držiteli typového osvědčení souvisejícího výrobku, kromě letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO.

b)

Odchylně od písmene a), pokud agentura souhlasí, že letadlová část nebo zařízení je příliš malé nebo by z jiného důvodu bylo neproveditelné letadlovou část nebo zařízení označit kteroukoliv z informací požadovaných písmenem a), musí doklad o uvolnění oprávněnou osobou provázející letadlovou část nebo zařízení nebo jejich obal obsahovat informace, které nebylo možné na část vyznačit.

21.A.805   Označování kritických částí

Kromě požadavku bodu 21.A.804 je každý výrobce části, která má být zastavěna do typově certifikovaného výrobku a byla označenou za kritickou, povinen označit tuto část trvale a čitelně kusovníkovým číslem a výrobním číslem.

21.A.807   Označování letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO

a)

Každý držitel oprávnění ETSO podle hlavy O je povinen trvale a čitelně označit každý letadlový celek následujícími informacemi:

1.

názvem a adresou výrobce;

2.

názvem, typem, kusovníkovým číslem nebo označením modelu letadlového celku;

3.

výrobním číslem nebo datem výroby letadlového celku nebo obojím a

4.

použitelným označením ETSO.

b)

Odchylně od písmene a), pokud agentura souhlasí, že část je příliš malá nebo by z jiného důvodu bylo neproveditelné část označit kteroukoliv z informací požadovaných písmenem a), musí doklad o uvolnění oprávněnou osobou provázející část nebo její obal obsahovat informace, které nebylo možné na část vyznačit.

c)

Každá osoba, která vyrábí APU podle hlavy G nebo hlavy F je povinna označit APU žárupevným štítkem s informacemi vymezenými v písmenu a), vyznačenými na něm leptáním, ražením, rytím nebo jiným schváleným způsobem žárupevného označování. Identifikační štítek musí být připevněn tak, aby byl přístupný a čitelný a aby nebylo pravděpodobné jeho smazání nebo odstranění za obvyklého provozu, ztráta nebo zničení při letecké nehodě.

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A –   OBECNÁ USTANOVENÍ

21.B.5   Oblast působnosti

a)

Tento oddíl stanovuje postup pro příslušný úřad členského státu při vykonávání svých úkolů a odpovědností, pokud jde o vydávání, zachovávání, změny, pozastavování a rušení platnosti osvědčení, schválení a oprávnění uvedených v této příloze I (části 21).

b)

Agentura je povinna vytvořit v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 216/2008 certifikační specifikace a poradenský materiál k pomoci členským státům v uplatňování tohoto oddílu.

21.B.20   Povinnosti příslušného úřadu

Každý příslušný úřad členského státu je odpovědný za provádění oddílu A hlav F, G, H, I a P, pouze pokud jde o žadatele, nebo držitele, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází na jejich území.

21.B.25   Požadavky na organizaci příslušného úřadu

a)

Obecně:

Členský stát je povinen ustanovit příslušný úřad s přidělenými odpovědnostmi za provádění oddílu A hlav F, G, H, I a P a s dokumentovanými postupy, organizační strukturou a pracovníky.

b)

Zdroje:

1.

Počet pracovníků musí být dostatečný k provádění přidělených úkolů;

2.

Příslušný úřad členského státu je povinen jmenovat vedoucího pracovníka nebo vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za výkon daného úkolu (daných úkolů) v rámci úřadu, včetně spojení s agenturou a dalšími vnitrostátními leteckými úřady.

c)

Kvalifikace a výcvik:

Všichni pracovníci musí být dostatečně kvalifikováni a mít dostatečné znalosti, zkušenosti a výcvik k provádění jim přidělených úkolů.

21.B.30   Dokumentované postupy

a)

Příslušný úřad členského státu je povinen zdokumentovat postupy k popisu organizace, prostředků a způsobů plnění požadavků této přílohy I (části 21). Postupy musí být udržovány v aktuálním stavu a sloužit v rámci tohoto úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související činnosti.

b)

Kopie postupů a jejich změn musí být k dispozici agentuře.

21.B.35   Změny organizace a postupů

a)

Příslušný úřad členského státu je povinen oznámit agentuře všechny důležité změny své organizace a dokumentovaných postupů.

b)

Příslušný úřad členského státu je povinen v souvislosti s jakoukoliv změnou nařízení včas aktualizovat své dokumentované postupy pro zajištění účinného provedení.

21.B.40   Řešení sporů

a)

Příslušný úřad členského státu je povinen stanovit postup pro řešení sporů v rámci svých dokumentovaných organizačních postupů.

b)

Existuje-li mezi příslušnými úřady členských států spor, který nelze vyřešit, je v odpovědnosti vedoucích pracovníků definovaných v bodě 21.B.25 písm. b) odst. 2 upozornit na problém agenturu za účelem zprostředkování.

21.B.45   Podávání hlášení/koordinace

a)

Příslušný úřad členského státu je případně povinen zajistit koordinaci s ostatními týmy daného úřadu pro certifikaci, vyšetřování, schvalování nebo opravňování, s ostatními členskými státy a s agenturou pro zajištění účinné výměny informací významných pro bezpečnost výrobků, letadlových částí a zařízení.

b)

Příslušný úřad členského státu je povinen oznámit jakýkoliv problém při uplatňování této přílohy I (části 21) agentuře.

21.B.55   Vedení záznamů

Příslušný úřad členského státu je povinen vést odpovídající záznamy, týkající se osvědčení, schválení a oprávnění, která udělil v souladu s použitelnými vnitrostátními předpisy a za která je odpovědnost převedena na agenturu, nebo k nim zachovávat přístup do doby, než budou tyto záznamy převedeny na agenturu.

21.B.60   Příkazy k zachování letové způsobilosti

Obdrží-li příslušný úřad členského státu příkaz k zachování letové způsobilosti od příslušného úřadu třetí země, musí být tento příkaz k zachování letové způsobilosti postoupen agentuře pro účely šíření informací v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 216/2008.

HLAVA B –   TYPOVÁ OSVEDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Platí správní postupy stanovené agenturou.

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D –   ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

Platí správní postupy stanovené agenturou.

HLAVA E –   DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

Platí správní postupy stanovené agenturou.

HLAVA F –   VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.120   Vyšetřování

a)

Příslušný úřad je povinen jmenovat pro každého držitele nebo žadatele o schvalovací dopis vyšetřovací tým k provádění všech odpovídajících úkolů spojených s tímto schvalovacím dopisem, sestávající se z vedoucího týmu pro řízení a vedení vyšetřovacího týmu a případně z jednoho nebo více členů týmu. Vedoucí týmu je podřízen vedoucímu pracovníku odpovědnému za danou činnost definovanému v bodě 21.B.25 písm. b) odst. 2.

b)

Příslušný úřad je povinen vykonávat u držitele nebo žadatele o schvalovací dopis vyšetřovací činnosti dostatečné k tomu, aby doložil doporučení pro vydání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu.

c)

Příslušný úřad je povinen jako součást dokumentovaných postupů připravit postupy vyšetřování držitelů nebo žadatelů o schvalovací dopis zahrnující alespoň následující prvky:

1.

vyhodnocení přijatých žádostí;

2.

určení vyšetřovacího týmu;

3.

příprava a plánování vyšetřování;

4.

vyhodnocení dokumentace (příručka, postupy, atd.);

5.

prověřování a kontrolování;

6.

následná nápravná opatření a

7.

doporučení pro vydání, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu.

21.B.125   Nálezy

a)

Pokud příslušný úřad v průběhu prověrek či jinými prostředky nalezne objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele schvalovacího dopisu použitelným požadavkům oddílu A této přílohy, je tento nález klasifikován v souladu s bodem 21.A.125B písm. a).

b)

Příslušný úřad přijme tato opatření:

1.

v případě nálezu první úrovně musí být příslušným úřadem přijato okamžité opatření k omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu zcela nebo zčásti podle rozsahu nálezu, dokud organizace nepřijme úspěšné nápravné opatření;

2.

v případě nálezu druhé úrovně musí příslušný úřad udělit dobu pro nápravné opatření přiměřenou povaze nálezu, která nesmí být delší než tři měsíce. Za určitých okolností, na konci této doby a podle povahy nálezu, může příslušný úřad tříměsíční dobu prodloužit v závislosti na předložení uspokojivého plánu nápravného opatření.

c)

V případě nevyhovění ve lhůtě udělené příslušným úřadem přijme příslušný úřad opatření k pozastavení platnosti schvalovacího dopisu zcela nebo zčásti.

21.B.130   Vydání schvalovacího dopisu

a)

Je-li příslušný úřad přesvědčen, že výrobce vyhovuje použitelným požadavkům oddílu A hlavy F, je povinen bez zbytečné prodlevy vydat k prokazování shody jednotlivých výrobků, letadlových částí nebo zařízení schvalovací dopis (formulář 65 EASA, viz dodatek XI).

b)

Schvalovací dopis musí obsahovat rozsah souhlasu, datum ukončení platnosti a případně odpovídající omezení týkající se oprávnění.

c)

Doba platnosti schvalovacího dopisu nesmí překročit jeden rok.

21.B.135   Zachování platnosti schvalovacího dopisu

Příslušný úřad je povinen zachovat platnost schvalovacího dopisu, pokud:

a)

výrobce používá správně formulář 52 EASA (viz dodatek VIII) jako prohlášení o shodě celého letadla a formulář 1 EASA (viz dodatek I) pro výrobky jiné než celé letadlo a pro letadlové části a zařízení a

b)

kontroly provedené příslušným úřadem členského státu před potvrzením formuláře 52 EASA (viz dodatek VIII) nebo formuláře 1 EASA (viz dodatek I) podle bodu 21.A.130 písm. c) neodhalily žádné nálezy nevyhovění požadavkům nebo postupům obsaženým v příručce poskytnuté výrobcem nebo neshody daných výrobků, letadlových částí nebo zařízení. Tyto kontroly musí prověřit alespoň že:

1.

souhlas zahrnuje schvalovaný výrobek, letadlovou část nebo zařízení a zůstává platný;

2.

příručka popsaná v bodě 21.A.125A písm. b) ve znění změny uvedené ve schvalovacím dopisu je výrobcem používána jako základní pracovní dokument. V opačném případě nesmí kontrola pokračovat, a proto nesmí být osvědčení o uvolnění potvrzena;

3.

výroba byla prováděna v souladu s podmínkami předepsanými ve schvalovacím dopisu a byla uspokojivě dokončena;

4.

kontroly a zkoušky (včetně případných letových zkoušek) podle bodu 21.A.130 písm. b) odst. 2 nebo 3 byly prováděny v souladu s podmínkami předepsanými ve schvalovacím dopisu a byly uspokojivě dokončeny;

5.

kontroly příslušným úřadem popsané nebo uvedené ve schvalovacím dopisu byly provedeny a shledány přijatelnými;

6.

prohlášení o shodě vyhovuje bodu 21.A.130 a informace v něm udané nebrání jeho potvrzení a

c)

nebylo dosaženo datum ukončení platnosti schvalovacího dopisu.

21.B.140   Změna schvalovacího dopisu

a)

Příslušný úřad je případně povinen vyšetřit v souladu s bodem 21.B.120 každou změnu schvalovacího dopisu.

b)

Je-li příslušný úřad přesvědčen, že požadavkům oddílu A hlavy F je i nadále vyhověno, je povinen schvalovací dopis odpovídajícím způsobem změnit.

21.B.145   Omezení, pozastavení a zrušení platnosti schvalovacího dopisu

a)

Omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu musí být písemně sděleno držiteli schvalovacího dopisu. Příslušný úřad je povinen uvést důvody pro omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti a informovat držitele schvalovacího dopisu o jeho právu na odvolání.

b)

Pokud byla platnost schvalovacího dopisu pozastavena, musí být znovu obnovena pouze po opětovném prokázání vyhovění oddílu A hlavě F.

21.B.150   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad je povinen zavést systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání, zachovávání, změny, pozastavování nebo rušení platnosti každého jednotlivého schvalovacího dopisu.

b)

Záznamy musí obsahovat alespoň:

1.

dokumenty poskytnuté držitelem nebo žadatelem o schvalovací dopis;

2.

dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování a kontroly, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21.B.120;

3.

schvalovací dopis, včetně změn a

4.

záznamy z jednání s výrobcem.

c)

Záznamy musí být archivovány po dobu nejméně šesti let od ukončení platnosti schvalovacího dopisu.

d)

Příslušný úřad je rovněž povinen uchovávat záznamy o všech prohlášeních o shodě (formulář 52 EASA, viz dodatek VIII) a osvědčeních o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA, viz dodatek I), která potvrdil.

HLAVA G –   OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.220   Vyšetřování

a)

Příslušný úřad je povinen jmenovat pro každého držitele nebo žadatele o oprávnění organizace k výrobě schvalovací tým výrobní organizace k provádění všech odpovídajících úkolů spojených s tímto oprávněním organizace k výrobě, sestávající se z vedoucího týmu pro řízení a vedení schvalovacího týmu, a pokud je to požadováno, z jednoho nebo více členů týmu. Vedoucí týmu je podřízen vedoucímu pracovníku odpovědnému za danou činnost, definovanému v bodě 21.B.25 písm. b) odst. 2.

b)

Příslušný úřad je povinen vykonávat u držitele nebo žadatele o oprávnění organizace k výrobě vyšetřovací činnosti dostatečné k tomu, aby doložil doporučení pro vydání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti oprávnění.

c)

Příslušný úřad je povinen jako součást dokumentovaných postupů připravit postupy vyšetřování oprávnění organizace k výrobě, pokrývající alespoň tyto prvky:

1.

vyhodnocení přijatých žádostí;

2.

určení schvalovacího týmu výrobní organizace;

3.

příprava a plánování vyšetřování;

4.

vyhodnocení dokumentace (výklad organizace výroby, postupy, atd.);

5.

prověřování;

6.

následná nápravná opatření a

7.

doporučení pro vydání, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě;

8.

průběžný dohled.

21.B.225   Nálezy

a)

Pokud příslušný úřad v průběhu prověrek či jinými prostředky nalezne objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele oprávnění organizace k výrobě použitelným požadavkům oddílu A, je tento nález klasifikován v souladu s bodem 21.A.158 písm. a).

b)

Příslušný úřad přijme tato opatření:

1.

v případě nálezu první úrovně musí být příslušným úřadem přijato okamžité opatření k omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě zcela nebo zčásti podle rozsahu nálezu, dokud organizace nepřijme úspěšné nápravné opatření;

2.

v případě nálezu druhé úrovně musí příslušný úřad udělit dobu pro nápravné opatření přiměřené povaze nálezu, která nesmí být delší než tři měsíce. Za určitých okolností, na konci této doby a podle povahy nálezu, může příslušný úřad tříměsíční dobu prodloužit v závislosti na předložení uspokojivého plánu nápravného opatření.

c)

V případě nevyhovění ve lhůtě udělené příslušným úřadem přijme příslušný úřad opatření k pozastavení platnosti oprávnění zcela nebo zčásti.

21.B.230   Vydání oprávnění

a)

Je-li příslušný úřad přesvědčen, že výrobní organizace vyhovuje použitelným požadavkům oddílu A hlavy G, je povinen bez zbytečné prodlevy vydat oprávnění organizace k výrobě (formulář 55 EASA, viz dodatek X).

b)

Číslo oprávnění musí být na formuláři 55 EASA uvedeno způsobem stanoveným agenturou.

21.B.235   Průběžný dohled

a)

Aby bylo možné doložit zachování oprávnění organizace k výrobě, je příslušný úřad povinen vykonávat průběžný dohled:

1.

k ověření, zda systém jakosti držitele oprávnění organizace k výrobě stále vyhovuje oddílu A hlavě G;

2.

k ověření, zda organizace držitele oprávnění organizace k výrobě provádí činnost v souladu s výkladem organizace výroby;

3.

k ověření účinnosti postupů výkladu organizace výroby a

4.

k namátkovému sledování standardů výrobku, letadlové části nebo zařízení.

b)

Průběžný dohled musí být vykonáván v souladu s bodem 21.B.220.

c)

Příslušný úřad je povinen zajišťovat prostřednictvím plánovaného průběžného dohledu, že oprávnění organizace k výrobě bylo úplně přezkoumáno z hlediska vyhovění této příloze I (části 21) v průběhu uplynulých 24 měsíců. Průběžný dohled se může během tohoto období sestávat z několika vyšetřovacích činností. Počet prověrek se může lišit v závislosti na složitosti organizace, počtu výrobních míst a kritičnosti výroby. Držitel oprávnění organizace k výrobě musí být podroben průběžnému dohledu příslušného úřadu alespoň jednou ročně.

21.B.240   Změna oprávnění organizace k výrobě

a)

Příslušný úřad je povinen sledovat každou nevýznamnou změnu prostřednictvím činností průběžného dohledu.

b)

Příslušný úřad je podle potřeby povinen vyšetřit v souladu s bodem 21.B.220 každou důležitou změnu oprávnění organizace k výrobě nebo žádost držitele oprávnění organizace k výrobě o změnu rozsahu a podmínek oprávnění.

c)

Je-li příslušný úřad přesvědčen, že požadavkům oddílu A hlavy G je i nadále vyhověno, je povinen oprávnění organizace k výrobě odpovídajícím způsobem změnit.

21.B.245   Pozastavení a zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě

a)

V případě nálezu první nebo druhé úrovně je příslušný úřad povinen částečně nebo zcela omezit, pozastavit nebo zrušit platnost oprávnění organizace k výrobě takto:

1.

v případě nálezu první úrovně musí být platnost oprávnění organizace k výrobě okamžitě omezena nebo pozastavena. Jestliže se držiteli oprávnění organizace k výrobě nepodaří vyhovět bodu 21.A.158 písm. c) odst. 1, musí být platnost oprávnění organizace k výrobě zrušena;

2.

v případě nálezu druhé úrovně je příslušný úřad povinen rozhodnout o jakémkoliv omezení rozsahu oprávnění prostřednictvím dočasného pozastavení platnosti oprávnění organizace k výrobě nebo jeho částí. Jestliže se držiteli oprávnění organizace k výrobě nepodaří vyhovět bodu 21.A.158 písm. c) odst. 2, musí být platnost oprávnění organizace k výrobě zrušena.

b)

Omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě musí být písemně sděleno držiteli oprávnění organizace k výrobě. Příslušný úřad je povinen uvést důvody pro pozastavení nebo zrušení platnosti a informovat držitele oprávnění organizace k výrobě o jeho právu na odvolání.

c)

Pokud byla platnost oprávnění organizace k výrobě pozastavena, musí být znovu obnovena pouze po opětovném prokázání vyhovění oddílu A hlavě G.

21.B.260   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad je povinen zavést systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání, zachovávání, změny, pozastavování nebo rušení platnosti každého jednotlivého oprávnění organizace k výrobě.

b)

Záznamy musí obsahovat alespoň:

1.

dokumenty poskytnuté držitelem nebo žadatelem o oprávnění organizace k výrobě;

2.

dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21.B.220, včetně nálezů stanovených v souladu s bodem 21.B.225;

3.

program průběžného dohledu, včetně záznamů o provedených vyšetřováních;

4.

oprávnění organizace k výrobě, včetně změn;

5.

záznamy z jednání s držitelem oprávnění organizace k výrobě.

c)

Záznamy musí být archivovány po dobu nejméně šesti let.

HLAVA H –   OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.320   Vyšetřování

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vykonávat u držitele nebo žadatele o osvědčení letové způsobilosti vyšetřovací činnosti dostatečné k tomu, aby doložil vydání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti osvědčení nebo povolení.

b)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen připravit postupy vyhodnocení, pokrývající alespoň následující prvky:

1.

vyhodnocení předpokladů žadatele;

2.

vyhodnocení předpokladů žádosti;

3.

klasifikaci osvědčení letové způsobilosti;

4.

vyhodnocení dokumentace obdržené spolu s žádostí;

5.

prohlídku letadla;

6.

určení nezbytných podmínek nebo omezení pro osvědčení letové způsobilosti.

21.B.325   Vydání osvědčení letové způsobilosti

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen bez zbytečné prodlevy vydat nebo změnit osvědčení letové způsobilosti (formulář 25 EASA, viz dodatek VI), pokud je přesvědčen, že požadavky bodu 21.B.326 a použitelné požadavky oddílu A hlavy H této přílohy I (části 21) jsou splněny.

b)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen bez zbytečné prodlevy vydat nebo změnit osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (formulář 24 EASA, viz dodatek V), pokud je přesvědčen, že požadavky bodu 21.B.327 a použitelné požadavky oddílu A hlavy H této přílohy I (části 21) jsou splněny.

c)

Kromě příslušného osvědčení letové způsobilosti podle písmene a) nebo b) pro nové letadlo nebo použité letadlo původem ze třetí země je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA, viz dodatek II).

21.B.326   Osvědčení letové způsobilosti

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vydat osvědčení letové způsobilosti pro:

a)

nové letadlo:

1.

po předložení dokumentace požadované bodem 21.A.174 písm. b) odst. 2;

2.

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku;

b)

použité letadlo:

1.

po předložení dokumentace požadované bodem 21.A.174 písm. b) odst. 3, která prokazuje, že:

i)

letadlo je shodné s typovým návrhem schváleným v rámci typového osvědčení a s jakýmkoliv doplňkovým typovým osvědčením, změnou nebo opravou schválenou v souladu s touto přílohou I (části 21) a

ii)

bylo vyhověno použitelným příkazům k zachování letové způsobilosti a

iii)

letadlo bylo podrobeno prohlídce v souladu s použitelnými ustanoveními přílohy I (část M) [nařízení (ES) č. 2042/2003];

2.

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

21.B.327   Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vydat osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely pro:

1.

nové letadlo:

i)

po předložení dokumentace požadované bodem 21.A.174 písm. b) odst. 2,

ii)

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě s návrhem schváleným agenturou v rámci typového osvědčení pro zvláštní účely nebo v souladu se zvláštními specifikacemi letové způsobilosti a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku;

2.

použité letadlo:

i)

po předložení dokumentace požadované bodem 21.A.174 písm. b) odst. 3, která prokazuje, že:

A)

letadlo je ve shodě s návrhem schváleným agenturou v rámci typového osvědčení pro zvláštní účely nebo v souladu se zvláštními specifikacemi letové způsobilosti a s jakýmkoliv doplňkovým typovým osvědčením, změnou nebo opravou schválenou v souladu s touto přílohou I (části 21) a

B)

bylo vyhověno použitelným příkazům k zachování letové způsobilosti a

C)

letadlo bylo podrobeno prohlídce v souladu s použitelnými ustanoveními přílohy I (část M) [nařízení (ES) č. 2042/2003],

ii)

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b)

Pro letadlo, které nemůže vyhovět hlavním požadavkům uvedeným v nařízení (ES) č. 216/2008 a které není způsobilé pro vydání typového osvědčení pro zvláštní účely, je agentura povinna, jelikož je nezbytné vzít v úvahu odchylky od těchto hlavních požadavků:

1.

vydat zvláštní specifikace letové způsobilosti zajišťující přiměřenou bezpečnost s ohledem na zamýšlené použití a ověřit vyhovění těmto specifikacím a

2.

stanovit omezení pro použití tohoto letadla.

c)

Omezení pro použití jsou součástí osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely včetně omezení vzdušného prostoru, jelikož je nezbytné vzít v úvahu odchylky od hlavních požadavků pro letovou způsobilost, stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008.

21.B.330   Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

a)

Na základě důkazu, že jakákoliv podmínka vymezená v bodě 21.A.181 písm. a) není splněna, je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen pozastavit nebo zrušit platnost osvědčení letové způsobilosti.

b)

Při vydání oznámení o pozastavení a zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen uvést důvody pro pozastavení nebo zrušení platnosti a informovat držitele osvědčení o jeho právech na odvolání.

21.B.345   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen zavést systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání, zachovávání, změny, pozastavování nebo rušení platnosti každého jednotlivého osvědčení letové způsobilosti.

b)

Záznamy musí obsahovat alespoň:

1.

dokumenty poskytnuté žadatelem;

2.

dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21.B.320 písm. b) a

3.

kopie osvědčení nebo povolení, včetně změn.

c)

Záznamy musí být archivovány po dobu nejméně šesti let po jejich vyřazení z daného vnitrostátního leteckého rejstříku.

HLAVA I –   OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.B.420   Vyšetřování

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vykonávat u držitele nebo žadatele o osvědčení hlukové způsobilosti vyšetřovací činnosti dostatečné k tomu, aby doložil vydání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení platnosti osvědčení.

b)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen jako součást dokumentovaných postupů připravit postupy vyhodnocení, pokrývající alespoň následující prvky:

1.

vyhodnocení předpokladů;

2.

vyhodnocení dokumentace obdržené spolu s žádostí;

3.

prohlídku letadla.

21.B.425   Vydání osvědčení hlukové způsobilosti

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je případně povinen bez zbytečné prodlevy vydat nebo změnit osvědčení hlukové způsobilosti (formulář 45 EASA, viz dodatek VII), pokud je přesvědčen, že použitelné požadavky oddílu A hlavy I jsou splněny.

21.B.430   Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti

a)

Na základě důkazu, že některé z podmínek vymezených v bodě 21.A.211 písm. a) nejsou splněny, je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen pozastavit nebo zrušit platnost osvědčení hlukové způsobilosti.

b)

Při vydání oznámení o pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen uvést důvody pro pozastavení nebo zrušení platnosti a je povinen informovat držitele osvědčení o jeho právech na odvolání.

21.B.445   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen zavést systém vedení záznamů s minimálními požadavky na uchovávání, který však umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání, zachovávání, změny, pozastavování nebo rušení platnosti každého jednotlivého osvědčení hlukové způsobilosti.

b)

Záznamy musí obsahovat alespoň:

1.

dokumenty poskytnuté žadatelem;

2.

dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21.B.420 písm. b) a

3.

kopie osvědčení včetně změn.

c)

Záznamy musí být archivovány po dobu nejméně šesti let po jejich vyřazení z daného vnitrostátního leteckého rejstříku.

HLAVA J –   OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

Platí správní postupy stanovené agenturou.

HLAVA K –   LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

Platí správní postupy stanovené agenturou.

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M –   OPRAVY

Platí správní postupy stanovené agenturou.

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O –   OPRÁVNĚNÍ ETSO

Platí správní postupy stanovené agenturou.

HLAVA P –   POVOLENÍ K LETU

21.B.520   Vyšetřování

a)

Příslušný úřad je povinen provést vyšetřování dostatečné k tomu, aby doložil vydání nebo zrušení platnosti povolení k letu.

b)

Příslušný úřad je povinen připravit postupy vyhodnocení pokrývající alespoň následující prvky:

1.

vyhodnocení předpokladů žadatele;

2.

vyhodnocení předpokladů žádosti;

3.

vyhodnocení dokumentace obdržené spolu se žádostí;

4.

prohlídku letadla;

5.

schválení letových podmínek podle bodu 21.A.710 písm. b).

21.B.525   Vydání povolení k letu

Příslušný úřad je povinen bez zbytečné prodlevy vydat povolení k letu (formulář 20a EASA, viz dodatek III):

a)

po předložení údajů požadovaných bodem 21.A.707 a

b)

pokud byly letové podmínky bodu 21.A.708 schváleny v souladu s bodem 21.A.710 a

c)

pokud je příslušný úřad prostřednictvím vlastního vyšetřování, včetně možných kontrol, nebo prostřednictvím postupů dohodnutých s žadatelem přesvědčen, že letadlo je před letem ve shodě s návrhem definovaným podle bodu 21.A.708.

21.B.530   Zrušení platnosti povolení k letu

a)

Na základě důkazu, že jakákoli podmínka vymezená v bodě 21.A.723 písm. a) není splněna pro povolení k letu vydané příslušným úřadem, je uvedený úřad povinen zrušit platnost povolení k letu.

b)

Při vydání oznámení o zrušení platnosti povolení k letu je příslušný úřad povinen uvést důvody pro zrušení platnosti a informovat držitele povolení k letu o jeho právech na odvolání.

21.B.545   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad je povinen provozovat systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečnou vysledovatelnost postupu vydávání a rušení platnosti každého jednotlivého povolení k letu.

b)

Záznamy musí obsahovat alespoň:

1.

dokumenty poskytnuté žadatelem;

2.

dokumenty vytvořené v průběhu vyšetřování, ve kterých jsou uvedeny činnosti a závěrečné výsledky prvků definovaných v bodě 21.B.520 písm. b) a

3.

kopii povolení k letu.

c)

Záznamy musí být uchovány po dobu nejméně šesti let od ukončení platnosti povolení k letu.

HLAVA Q –   OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

Platí správní postupy stanovené agenturou.


(1)  Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1.

Dodatky

FORMULÁŘE EASA

Pokud jsou formuláře této přílohy vydány v jiném jazyce než anglickém, musí obsahovat anglický překlad.

Formuláře EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví), uvedené v dodatcích k této části musí splňovat následující vlastnosti. Členské státy jsou povinny zajistit, že formuláře EASA, které vydávají, jsou rozpoznatelné, a odpovídají za vytištění těchto formulářů.

Dodatek I– Formulář 1 EASA Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou

Dodatek II– Formulář 15a EASA Osvědčení kontroly letové způsobilosti

Dodatek III– Formulář 20a EASA Povolení k letu

Dodatek IV– Formulář 20b EASA Povolení k letu (vydané oprávněnými organizacemi)

Dodatek V– Formulář 24 EASA Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

Dodatek VI– Formulář 25 EASA Osvědčení letové způsobilosti

Dodatek VII– Formulář 45 EASA Osvědčení hlukové způsobilosti

Dodatek VIII– Formulář 52 EASA Prohlášení o shodě letadla

Dodatek IX– Formulář 53 EASA Osvědčení o uvolnění do provozu

Dodatek X– Formulář 55 EASA Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě

Dodatek XI– Formulář 65 EASA Schvalovací dopis pro výrobu bez oprávnění organizace k výrobě

Dodatek I

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – formulář 1 EASA podle přílohy I (část 21)

Image

Pokyny pro používání formuláře 1 EASA

Tyto pokyny se týkají používání formuláře 1 EASA pouze pro účely výroby. Upozorňuje se na dodatek II přílohy I (část M) [nařízení (ES) č. 2042/2003], který se vztahuje k používání formuláře 1 EASA pro účely údržby.

1.   ÚČEL A ROZSAH

1.1

Základním účelem osvědčení je prohlášení o letové způsobilosti nových leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení („položka/položky“).

1.2

Musí být určen vzájemný vztah mezi osvědčením a danou položkou (položkami). Zpracovatel musí uchovat osvědčení ve formě, která umožňuje ověřit původní údaje.

1.3

Osvědčení je přijatelné pro mnoho úřadů pro letovou způsobilost, to však může záviset na dvoustranných dohodách a/nebo předpisech úřadu pro letovou způsobilost.

1.4

Osvědčení není dodacím ani přepravním listem.

1.5

Letadla se pomocí tohoto osvědčení neuvolňují.

1.6

Osvědčení neopravňuje k zástavbě položky do určitého letadla, motoru nebo vrtule, nýbrž má konečnému uživateli pomoci určit stav schválení letové způsobilosti této položky.

1.7

Nedovoluje se uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky uvolněné k výrobě a položky uvolněné k údržbě.

1.8

Nedovoluje se uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky osvědčené ve shodě se „schválenými údaji“ a „neschválenými údaji“.

2.   OBECNÝ FORMÁT

2.1

Osvědčení musí vyhovovat přiloženému formuláři včetně čísel rubrik a umístění každé rubriky. Velikost jednotlivých rubrik se však smí měnit, aby vyhovovala individuálnímu použití, nikoliv však do té míry, aby bylo osvědčení k nepoznání.

2.2

Formát osvědčení musí být orientován na šířku, celková velikost osvědčení však smí být znatelně zvětšena nebo zmenšena do té míry, aby osvědčení zůstalo rozpoznatelné a čitelné. Budete-li na pochybách, poraďte se s příslušným úřadem.

2.3

Prohlášení o odpovědnosti uživatele/osoby provádějící zástavbu může být uvedeno na kterékoliv straně formuláře.

2.4

Veškerý tisk musí být jasný a snadno čitelný.

2.5

Osvědčení smí být buď předtištěné, nebo vytvořené na počítači, ale v obou případech musí být tisk řádků a znaků jasný a čitelný v souladu se stanoveným formátem.

2.6

Osvědčení by mělo být v angličtině, případně v jednom či více jiných jazycích.

2.7

Údaje, které se vyplňují do osvědčení, mohou být psány na stroji, tištěny s pomocí počítače nebo psány tiskacími písmeny a musí být snadno čitelné.

2.8

Kvůli srozumitelnosti je nutno omezit na minimum používání zkratek.

2.9

Zbývající místo na zadní straně osvědčení smí být použito jeho zpracovatelem pro jakékoliv další informace, avšak nesmí obsahovat žádné certifikační prohlášení. Případné použití druhé strany osvědčení musí být uvedeno v příslušné rubrice na přední straně osvědčení.

3.   KOPIE

3.1

Počet kopií osvědčení zasílaných zákazníkovi nebo zakládaných zpracovatelem není omezen.

4.   CHYBY V OSVĚDČENÍ

4.1

Pokud konečný uživatel zjistí v osvědčení chybu (chyby), musí o ní (o nich) vyrozumět písemně zpracovatele. Zpracovatel může vydat nové osvědčení, pokud může chybu (chyby) ověřit a opravit.

4.2

Nové osvědčení musí mít nové pořadové číslo, podpis a datum.

4.3

Žádosti o nové usvědčení může být vyhověno bez opětovného ověření stavu položky (položek). Nové osvědčení není prohlášením o současném stavu a v rubrice 12 by mělo odkazovat na předchozí osvědčení tímto prohlášením: „Tímto osvědčením se opravuje chyba (chyby) v rubrice (rubrikách) [uvede se opravená rubrika (rubriky)] osvědčení [uvede se pořadové číslo původního osvědčení] ze dne [uvede se původní datum vydání] a nevztahuje se na shodu/stav/uvolnění do provozu.“ Obě osvědčení je nutno uchovávat v souladu s dobou pro uchování prvního osvědčení.

5.   VYPLNĚNÍ OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ ZPRACOVATELEM

Rubrika 1   Schvalující příslušný úřad/země

Uveďte název a zemi příslušného úřadu, na základě jehož příslušnosti se vydává toto osvědčení. Je-li příslušným úřadem agentura, je nutno uvést pouze „EASA“.

Rubrika 2   Název formuláře 1 EASA

„OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU FORMULÁŘ 1 EASA“

Rubrika 3   Pořadové číslo formuláře

Uveďte vyhrazené pořadové číslo vytvořené systémem/postupem číslování organizace uvedené v rubrice 4; toto číslo může obsahovat alfanumerické znaky.

Rubrika 4   Název a adresa organizace

Uveďte úplný název a adresu výrobní organizace (viz formulář 55 EASA, list A) uvolňující položku (položky), na kterou (které) se toto osvědčení vztahuje. Firemní znaky a pod. jsou přípustné, pokud se vejdou do rubriky.

Rubrika 5   Zakázka/Smlouva/Faktura

S cílem usnadnit vysledování položky (položek) zákazníkem uveďte číslo zakázky, smlouvy, faktury nebo podobné referenční číslo.

Rubrika 6   Položka

Uveďte čísla řadových položek, pokud existuje více než jedna řadová položka. Tato rubrika umožňuje snadné vzájemné odkazy s rubrikou 12 „Poznámky“.

Rubrika 7   Popis

Uveďte název nebo popis položky. Přednost má použití označení použitého v instrukcích pro zachování letové způsobilosti nebo údajích pro údržbu (např. ilustrovaný kusovník, příručka pro údržbu letadla, servisní bulletin, příručka pro údržbu letadlového celku).

Rubrika 8   Kusovníkové číslo

Uveďte kusovníkové číslo uvedené na položce nebo na štítku/obalu. V případě motoru nebo vrtule lze použít označení typu.

Rubrika 9   Počet (ks)

Uveďte počet položek.

Rubrika 10   Výrobní číslo

Pokud se podle předpisů vyžaduje, aby byla položka označena výrobním číslem, uveďte toto číslo v této rubrice. Uvést lze rovněž jakékoli jiné výrobní číslo, které není předpisy vyžadováno. Není-li položka označena výrobním číslem, uveďte „N/A“ (nepoužije se).

Rubrika 11   Stav/provedená práce

Uveďte buď „PROTOTYP“, nebo „NOVÉ“.

Uveďte „PROTOTYP“ v případě:

i)

výroby nové položky ve shodě s neschválenými konstrukčními údaji,

ii)

opětovné certifikace předchozího osvědčení organizací uvedenou v rubrice 4 po úpravě nebo opravě položky před zařazením do provozu (např. po začlenění konstrukční změny, odstranění závady, kontrole nebo zkoušce či prodloužení skladovací lhůty). Podrobnosti o původním uvolnění a o úpravě nebo opravě se uvedou v rubrice 12.

Zadejte „NOVÉ“ v případě:

i)

výroby nové položky ve shodě se schválenými konstrukčními údaji,

ii)

opětovné certifikace předchozího osvědčení organizací uvedenou v rubrice 4 po úpravě nebo opravě položky před zařazením do provozu (např. po začlenění konstrukční změny, odstranění závady, kontrole nebo zkoušce či prodloužení skladovací lhůty). Podrobnosti o původním uvolnění a o úpravě nebo opravě se uvedou v rubrice 12,

iii)

opětovné certifikace položek pro změnu z „prototypu“ (shoda pouze s neschválenými údaji) na „nové“ (shoda se schválenými údaji a ve stavu pro bezpečný provoz) výrobcem výrobku nebo organizací uvedenou v rubrice 4 předchozího osvědčení po schválení použitelných konstrukčních údajů za předpokladu, že se konstrukční údaje nezmění. V rubrice 12 je nutno uvést toto prohlášení:

„OPĚTOVNÁ CERTIFIKACE POLOŽEK PRO ZMĚNU Z „PROTOTYPU“ NA „NOVÉ“: TENTO DOKUMENT OSVĚDČUJE SCHVÁLENÍ KONSTRUKČNÍCH ÚDAJŮ [VLOŽTE ČÍSLO TC/STC, ÚROVEŇ REVIZE] ZE DNE [VLOŽTE DATUM, JE-LI NEZBYTNÉ PRO URČENÍ STAVU REVIZE], PODLE NICHŽ BYLA TATO POLOŽKA (TYTO POLOŽKY) VYROBENA (VYROBENY).“

V rubrice 13a je nutno označit políčko „schválenými konstrukčními údaji a nachází se ve stavu pro bezpečný provoz“,

iv)

přezkoušení dříve uvolněné nové položky před zařazením do provozu v souladu s normou nebo specifikací určenou zákazníkem (podrobnosti o této normě nebo specifikaci a o původním uvolnění se uvedou v rubrice 12) nebo určením letové způsobilosti (objasnění základu pro uvolnění a podrobnosti o původním uvolnění se uvedou v rubrice 12).

Rubrika 12   Poznámky

Popište provedenou práci uvedenou v rubrice 11, a to buď přímo, nebo odkazem na podpůrnou dokumentaci, která je nezbytná k tomu, aby uživatel nebo osoba provádějící zástavbu mohli ve vztahu k osvědčované práci určit letovou způsobilost položky (položek). V případě potřeby lze použít zvláštní list a uvést odkaz ve formuláři 1 EASA. U každého prohlášení musí být jasně vyznačeno, ke které položce (položkám) v rubrice 6 se vztahuje. Není-li žádné prohlášení, uveďte „žádné“.

V rubrice 12 uveďte odůvodnění pro uvolnění podle neschválených konstrukčních údajů (např. čeká se na typové osvědčení, použití pouze pro zkoušku, čeká se na schválení údajů).

Při tištění údajů z elektronického formuláře 1 EASA by v této rubrice měly být uvedeny veškeré údaje, jež není vhodné uvést v ostatních rubrikách.

Rubrika 13a   Označte pouze jedno z obou políček:

1)

označte políčko „schválenými konstrukčními údaji a nachází se ve stavu pro bezpečný provoz“, pokud byla položka (položky) vyrobena (vyrobeny) pomocí schválených konstrukčních údajů a bylo zjištěno, že se nachází ve stavu pro bezpečný provoz;

2)

označte políčko „neschválenými konstrukčními údaji uvedenými v rubrice 12“, pokud byla položka (položky) vyrobena (vyrobeny) pomocí použitelných neschválených konstrukčních údajů. Údaje upřesněte v rubrice 12 (např. čeká se na typové osvědčení, použití pouze pro zkoušku, čeká se na schválení údajů).

Nedovoluje se uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky uvolněné na základě schválených a neschválených konstrukčních údajů.

Rubrika 13b   Podpis oprávněné osoby

Na tomto místě se uvede podpis oprávněné osoby. Tuto rubriku mohou podepsat pouze osoby, které jsou k tomu zvlášť zmocněny na základě pravidel a předpisů příslušného úřadu. K usnadnění rozpoznání může být připojeno vyhrazené číslo určující totožnost oprávněné osoby.

Rubrika 13c   Číslo oprávnění

Uveďte číslo oprávnění nebo odkaz na oprávnění. Toto číslo nebo odkaz vydává příslušný úřad.

Rubrika 13d   Jméno

Čitelně uveďte jméno osoby, která podepsala rubriku 13b.

Rubrika 13e   Datum

Uveďte datum podpisu rubriky 13b; datum musí být ve formátu dd = 2 číslice dne, mmm = první tři písmena měsíce, rrrr = 4 číslice roku.

Rubrika 14a–14e   Obecné požadavky pro rubriky 14a–14e:

Tyto rubriky se nepoužívají pro uvolnění k výrobě. Je nutno je vyšrafovat, označit tmavou barvou či jinak, aby se zamezilo neúmyslnému nebo neoprávněnému použití.

Odpovědnosti uživatele/osoby provádějící zástavbu

V osvědčení uveďte níže uvedené prohlášení s cílem informovat konečné uživatele, že nejsou zproštěni povinností týkajících se zástavby a užití položky, k níž je připojen tento formulář:

„TOTO OSVĚDČENÍ NEOPRAVŇUJE BEZ DALŠÍHO K ZÁSTAVBĚ POLOŽKY.

PRACUJE-LI UŽIVATEL/OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ ZÁSTAVBU V SOULADU S PŘEDPISY ÚŘADU PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST JINÉHO, NEŽ KTERÝ JE UVEDEN V RUBRICE 1, JE DŮLEŽITÉ, ABY SE UBEZPEČIL O TOM, ŽE JEHO ÚŘAD PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST PŘIJÍMÁ POLOŽKY OD ÚŘADU PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST UVEDENÉHO V RUBRICE 1.

PROHLÁŠENÍ V RUBRIKÁCH 13A A 14A NEJSOU OSVĚDČENÍM ZÁSTAVBY. VE VŠECH PŘÍPADECH MUSÍ ZÁZNAM O ÚDRŽBĚ LETADLA OBSAHOVAT OSVĚDČENÍ ZÁSTAVBY VYDANÉ V SOULADU S VNITROSTÁTNÍMI PŘEDPISY UŽIVATELEM/OSOBOU PROVÁDĚJÍCÍ ZÁSTAVBU DŘÍVE, NEŽ LZE S LETADLEM PROVÉST LET.“

Dodatek II

Osvědčení kontroly letové způsobilosti – formulář 15a EASA

Image

Dodatek III

Image

Dodatek IV

Image

Dodatek V

Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely – formulář 24 EASA

Image

Dodatek VI

Osvědčení letové způsobilosti – formulář 25 EASA

Image

Dodatek VII

Image

Dodatek VIII

Prohlášení o shodě letadla – formulář 52 EASA

Image

Pokyny pro používání prohlášení o shodě letadla – formuláře 52 EASA

1.   ÚČEL A ROZSAH

1.1

Použití prohlášení o shodě letadla, vydaného výrobcem vyrábějícím podle oddílu A hlavy F části 21, je popsáno v bodu 21.A.130 a odpovídajících přijatelných způsobech průkazu.

1.2

Účelem prohlášení o shodě letadla (formuláře 52 EASA), vydaného podle oddílu A hlavy G části 21, je umožnit držiteli odpovídajícího oprávnění organizace k výrobě využívat práva získat od příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku osvědčení letové způsobilosti pro jednotlivé letadlo.

2.   OBECNĚ

2.1

Prohlášení o shodě musí vyhovovat přiloženému formuláři včetně čísel rubrik a umístění každé rubriky. Velikost jednotlivých rubrik se však smí měnit, aby vyhovovala individuálnímu použití, nikoliv však do té míry, aby bylo prohlášení o shodě k nepoznání. Budete-li na pochybách, poraďte se s příslušným úřadem.

2.2

Prohlášení o shodě musí být buď předtištěné, nebo vytvořené na počítači, ale v obou případech musí být tisk řádků a znaků jasný a čitelný. Předtištěné formulace v souladu s přiloženým vzorem jsou přípustné, ale žádná jiná certifikační prohlášení nejsou dovolena.

2.3

Vyplňovat lze tištěním na stroji/počítači nebo ručně tiskacími písmeny, k usnadnění čtení. Přijatelným jazykem je angličtina a podle potřeby jeden nebo více úředních jazyků vydávajícího členského státu.

2.4

Kopii prohlášení a všech příloh, na které se odkazuje, uchovává organizace oprávněná k výrobě.

3.   VYPLNĚNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZPRACOVATELEM

3.1

Má-li být dokument platným prohlášením, musí být vyplněny všechny rubriky.

3.2

Prohlášení o shodě nesmí být vydáno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku, pokud není návrh letadla a v něm zastavěných výrobků schválen.

3.3

Informace požadované v rubrikách 9, 10, 11, 12, 13 a 14 smí být prostřednictvím odkazu na samostatné označené dokumenty vedeny v evidenci výrobní organizace, pokud příslušný úřad neschválí jinak.

3.4

Prohlášení o shodě není určeno k zahrnutí těch položek vybavení, jejichž zástavba smí být požadována za účelem splnění použitelných provozních pravidel. Některé z těchto položek smí být nicméně uvedeny v rubrice 10 nebo ve schváleném typovém návrhu. Provozovatelům se proto připomíná jejich odpovědnost zajistit v případě jejich vlastního konkrétního provozu vyhovění použitelným provozním pravidlům.

Rubrika 1

Uveďte stát výroby.

Rubrika 2

Příslušný úřad, na základě jehož pravomoci se prohlášení o shodě vydává.

Rubrika 3

V této rubrice by mělo být předtištěno vyhrazené pořadové číslo pro účely řízení a vysledovatelnosti prohlášení. V případě dokladu vytvářeného na počítači není třeba, aby bylo vyhrazené pořadové číslo předtištěno, jestliže je počítač naprogramován k vytváření a tisku postupných pořadových čísel.

Rubrika 4

Úplný název a adresa organizace vydávající prohlášení. Tato rubrika smí být předtištěna. Firemní znaky apod. jsou přípustné, pokud se vejdou do rubriky.

Rubrika 5

Úplné typové označení letadla tak, jak je uvedeno v typovém osvědčení a jeho příloze.

Rubrika 6

Čísla typového osvědčení a jeho vydání pro předmětné letadlo.

Rubrika 7

Je-li letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, uvede se zde poznávací značka. Pokud není zapsáno v rejstříku, uvede se zde taková značka, která je uznána příslušným úřadem členského státu a případně příslušným úřadem třetí země.

Rubrika 8

Identifikační číslo přidělené výrobcem pro účely řízení, vysledovatelnosti a podpory výrobku. Toto číslo je někdy zmiňováno jako výrobní číslo výrobce nebo jako číslo přidělené stavitelem letadla.

Rubrika 9

Úplné označení typu(ů) motoru a vrtule tak, jak jsou definovány v odpovídajících typových osvědčeních a jejich přílohách. Měla by být uvedena i identifikační čísla přidělená jejich výrobci a jejich umístění.

Rubrika 10

Schválené konstrukční změny definovaného letadla.

Rubrika 11

Seznam všech použitelných příkazů k zachování letové způsobilosti (nebo rovnocenných dokladů) a prohlášení o vyhovění požadavkům spolu s popisem způsobu plnění pro předmětné jednotlivé letadlo včetně výrobků a zastavěných letadlových částí, zařízení a vybavení. Měl by být uveden jakýkoliv termín budoucího vyhovění požadavku.

Rubrika 12

Schválené neúmyslné odchylky od schváleného typového návrhu, někdy označované jako úchylky, rozdílnosti nebo neshody.

Rubrika 13

Zde smí být uvedeny pouze schválené výjimky, ústupky nebo odchylky.

Rubrika 14

Poznámky. Libovolné prohlášení, informace, konkrétní údaje nebo omezení, které mohou ovlivnit letovou způsobilost letadla. Pokud takové informace nebo údaje neexistují, uveďte „ŽÁDNÉ“.

Rubrika 15

Vyplňte „osvědčení letové způsobilosti“ nebo „osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely“ pro požadované osvědčení letové způsobilosti.

Rubrika 16

V této rubrice by měly být uvedeny dodatečné požadavky, jakými jsou například požadavky oznámené zemí dovozu.

Rubrika 17

Platnost prohlášení o shodě závisí na úplném vyplnění všech rubrik formuláře. Kopie zprávy o zkušebním letu, spolu se všemi zapsanými závadami a podrobnostmi jejich nápravy, by měla být vedena v evidenci držitele oprávnění organizace k výrobě. Zpráva by měla být podepsána jako vyhovující příslušným osvědčujícím pracovníkem a členem letové posádky, např. zkušebním pilotem nebo zkušebním palubním inženýrem. Provedené zkušební lety jsou ty, které jsou definovány pod řízením systému jakosti zavedeného podle bodu 21.A.139, zejména bodu 21.A.139 písm. b) odst. 1 bodu vi), k zajištění toho, že letadlo je ve shodě s použitelnými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz.

Seznam bodů, kterými byla učiněna (nebo umožněna) opatření k vyhovění té části prohlášení týkající se bezpečného provozu, by měl být veden v evidenci držitele oprávnění organizace k výrobě.

Rubrika 18

Prohlášení o shodě smí podepsat osoba pověřená držitelem oprávnění organizace k výrobě v souladu s bodem 21.A.145 písm. d). K podpisu by se nemělo používat pryžové razítko.

Rubrika 19

Jméno osoby podepisující osvědčení by mělo být napsáno nebo natištěno v čitelné podobě.

Rubrika 20

Mělo by být uvedeno datum podpisu prohlášení o shodě.

Rubrika 21

Mělo by být uvedeno číslo oprávnění organizace k výrobě vydaného příslušným úřadem.

Dodatek IX

Image

OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU – FORMULÁŘ 53 EASA

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

Rubrika STRUČNÝ POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ, vyskytující se ve FORMULÁŘI 53 EASA, by měla obsahovat odkaz na schválené údaje použité k provedení prací.

Rubrika MÍSTO, vyskytující se ve FORMULÁŘI 53 EASA, se týká místa, kde byla provedena údržba, a ne umístění zařízení organizace (pokud je odlišné).

Dodatek X

Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G přílohy I (část 21) – formulář 55 EASA

Image

Image

Dodatek XI

Schvalovací dopis – formulář 65 EASA – podle hlavy F přílohy I (část 21)

Image


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003

(Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6).

Nařízení Komise (ES) č. 381/2005

(Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 3).

Nařízení Komise (ES) č. 706/2006

(Úř. věst. L 122, 9.5.2006, s. 16).

Nařízení Komise (ES) č. 335/2007

(Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 40).

Nařízení Komise (ES) č. 375/2007

(Úř. věst. L 94, 4.4.2007, s. 3).

Nařízení Komise (ES) č. 287/2008

(Úř. věst. L 87, 29.3.2008, s. 3).

Nařízení Komise (ES) č. 1057/2008

(Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 30).

Nařízení Komise (ES) č. 1194/2009

(Úř. věst. L 321, 8.12.2009, s. 5).


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1702/2003

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2 písm. a) až h)

Čl. 1 odst. 2 písm. i) až j)

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2a odst. 1 uvozovací slova

Čl. 3 odst. 1 uvozovací slova

Čl. 2a odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 3 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 2a odst. 1 písm. c) a d)

Čl. 2a odst. 2 až 5

Čl. 3 odst. 2 až 5

Článek 2b

Článek 4

Čl. 2c odst. 1

Článek 5

Čl. 2c odst. 2 a 3

Článek 2d

Článek 6

Čl. 2e první pododstavec

Článek 7

Čl. 2e druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1, 2 a 3 první věta

Čl. 8 odst. 1, 2 a 3

Čl. 3 odst. 3 druhá věta a odst. 4 a 5

Čl. 3 odst. 6

Čl. 4 odst. 1, 2 a 3 první věta

Čl. 9 odst. 1, 2 a 3

Čl. 4 odst. 3 druhá věta a odst. 4, 5 a 6

Článek 10

Článek 11

Čl. 5 odst. 1

Článek 12

Čl. 5 odst. 2 až 5

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III