17.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 219/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2012

ze dne 16. srpna 2012,

kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat, ve kterých obsahy nežádoucích látek přesahují maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice. Příloha II uvedené směrnice stanoví akční prahy pro obsah těchto látek, při jejichž překročení jsou vedena šetření.

(2)

Byly stanoveny vyšší maximální obsahy arsenu, fluoru, olova a rtuti pro krmnou surovinu uhličitan vápenatý a vyšší maximální obsahy arsenu a fluoru pro krmnou surovinu oxid hořečnatý, ale nikoli pro krmnou surovinu uhličitan vápenato-hořečnatý, což je přírodní směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého. Z důvodu jednotnosti je vhodné sjednotit maximální obsahy arsenu, fluoru, olova a rtuti v krmné surovině uhličitan vápenato-hořečnatý se stávajícími maximálními obsahy v uhličitanu vápenatém.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) došel ve svém vědeckém stanovisku ohledně bezpečnosti a účinnosti chloridu-trihydroxidu diměďnatého (tribasického chloridu měďnatého TBCC) jakožto doplňkové látky (2) k závěru, že by bylo vhodné stanovit maximální obsah arsenu v této doplňkové látce ve stejné výši jako maximální obsah arsenu v síranu měďnatém pentahydrátu a uhličitanu měďnatém. Je vhodné změnit maximální obsah arsenu v chloridu-trihydroxidu diměďnatém.

(4)

Některé krmné směsi pro zvířata v zájmovém chovu obsahují významný podíl krmných surovin z ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas. Tyto krmné suroviny obsahují vysoké hodnoty celkového arsenu. Arsen se však v těchto krmných surovinách vyskytuje převážně ve formě organického arsenu, který je méně toxický. Je proto vhodné upravit maximální obsah arsenu platný pro doplňkové a kompletní krmivo pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas.

(5)

Aktivními složkami natrolitu-fonolitu (E566) a klinoptilolitu sopečného původu (E567) jsou dva zeolitové minerály natrolit a klinoptilolit. Je proto vhodné uplatnit stejný maximální obsah pro olovo v natrolitu-fonolitu (E566) jako v klinoptilolitu sopečného původu (E567).

(6)

V zájmu zvýšení udržitelnosti farmového chovu lososovitých se postupně rybí tuk nahrazuje rostlinnými oleji. Tuto náhradu, která by měla velmi příznivý vliv na udržitelnost mořského prostředí, však v některých případech nelze provést z důvodu velmi nízkého maximálního obsahu pro endosulfan v kompletních krmivech pro ryby. Na žádost Komise vypracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) vědecké stanovisko. Ve svém stanovisku k orální toxicitě endosulfanu u ryb (3) EFSA došel k závěru, že u ryb (losos obecný) vystavených maximálně 0,1 mg/kg endosulfanu v krmivu a chovaných v klecích na otevřeném moři nebyly pozorovány žádné nepříznivé účinky a u lososů vystavených vyššímu obsahu v krmivu, než je stávající maximální obsah, a chovaných v nádržích byly pozorovány jen nepatrné nepříznivé účinky. Z omezené studie vyplývají jisté náznaky, že vystavení okounovce nilského (Nile tilapia) endosulfanu prostřednictvím krmiva v nádrži mělo za následek nepříznivé účinky. Je proto vhodné navrhnout vyšší maximální obsah endosulfanu v kompletním krmivu pro lososovité v zájmu podpory vyšší udržitelnosti farmového chovu ryb, aniž by docházelo k nepříznivým účinkům na zdraví ryb a lidské zdraví.

(7)

Z nejnovějších údajů vyplývá, že obsah dioxinů v moučce z korýšů, která je vedlejším výrobkem produkce potravin a používá se hlavně v krmivu pro okrasné ryby na úrovni 1 až 3 % do krmiva, je vyšší než stávající maximální obsah. Aby se mohla tato moučka používat v krmivech a snížilo se množství potravinářského odpadu, aniž by došlo k ohrožení zdraví zvířat a veřejného zdraví, je vhodné mírně zvýšit maximální obsah dioxinů v moučce z korýšů.

(8)

Cílem směrnice 2002/32/ES je zabránit šíření klíčivých semen Ambrosia spp. v životním prostředí. Vzhledem k tomu, že mletím či drcením se ničí klíčivost semen, není třeba před mletím či drcením zrna a semena obsahující nevyhovující obsah semen Ambrosia spp. čistit, přijmou-li se preventivní opatření, aby se zabránilo rozšíření semen Ambrosia spp. do životního prostředí během přepravy, skladování nebo zpracování.

(9)

Pokud jde o kokcidiostatika diclazuril a lasalocid sodný A, měly by být přijaty změny, aby se zohlednila nedávno udělená povolení těchto látek stanovená v nařízení Komise (EU) č. 169/2011 ze dne 23. února 2011 o povolení diclazurilu jako doplňkové látky pro perličky (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), prováděcím nařízení Komise (EU) č. 888/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 (5) a prováděcím nařízení Komise (EU) č. 900/2011 ze dne 7. září 2011 o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro bažanty, perličky, křepelky a koroptve jiné než nosnice (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA) (6).

(10)

Vzhledem k navrženému zvýšení maximálního obsahu dioxinů v moučce z korýšů je vhodné zvýšit odpovídajícím způsobem rovněž akční práh platný pro moučku z korýšů stanovený v příloze II směrnice 2002/32/ES.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) (komise EFSA pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata – FEEDAP); Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) a. s. feed additive for all species (Vědecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti chloridu-tritrihydroxidu diměďnatého (tribasický chlorid měďnatý TBCC) jako doplňkové látky pro všechny druhy). EFSA Journal 2011;9(9):2355. [18 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3)  EFSA Journal 2011;9(4):2131. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  Úř. věst. L 49, 24.2.2011, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 229, 6.9.2011, s. 9.

(6)  Úř. věst. L 231, 20.1.2011, s. 15.


PŘÍLOHA

(1)

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:

a)

v kapitole I se položka 1 pro arsen nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„1.

Arsen (1)

Krmné suroviny

2

s výjimkou:

 

travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovkových řízků a sušených cukrovarských řízků;

4

palmojádrových expelerů;

4 (2)

fosfátů a vápenatých mořských řas;

10

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10);

15

oxidu hořečnatého; uhličitanu hořečnatého;

20

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků;

25 (2)

moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

40 (2)

Částice železa použité jako značkovací látka.

50

Doplňkové látky z funkčních skupin sloučenin stopových prvků

30

s výjimkou:

 

síranu měďnatého pentahydrátu; uhličitanu měďnatého; chloridu-trihydroxidu diměďnatého;

50

oxidu zinečnatého; oxidu manganatého; oxidu měďnatého.

100

Doplňková krmiva

4

s výjimkou:

 

minerálních krmiv;

12

doplňkových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

10 (2)

Kompletní krmiva

2

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro ryby a pro kožešinová zvířata;

10 (2)

kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

10 (2)“

b)

v kapitole I se položka 3 pro fluor, položka 4 pro olovo a položka 5 pro rtuť nahrazují tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„3.

Fluor (7)

Krmné suroviny

150

s výjimkou:

 

krmných surovin živočišného původu kromě mořských korýšů, jako je mořský kril;

500

mořských korýšů, jako je mořský kril;

3 000

fosfátů;

2 000

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10);

350

oxidu hořečnatého;

600

vápenatých mořských řas.

1 000

Vermiculit (E 561).

3 000

Doplňková krmiva:

 

s obsahem ≤ 4 % fosforu (8);

500

s obsahem > 4 % fosforu (8).

125 na 1 % fosforu (8)

Kompletní krmiva

150

s výjimkou:

 

kompletních krmiv pro prasata;

100

kompletních krmiv pro drůbež (s výjimkou kuřat/mláďat drůbeže) a ryby;

350

kompletních krmiv pro kuřata/mláďata drůbeže;

250

kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy

 

- -

v laktaci;

30

- -

ostatní.

50

4.

Olovo

Krmné suroviny

10

s výjimkou:

 

pícnin (3);

30

fosfátů a vápenatých mořských řas;

15

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10);

20

kvasnic.

5

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

100

s výjimkou:

 

oxidu zinečnatého;

400

oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého.

200

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek

30

s výjimkou:

 

klinoptilolitu sopečného původu; natrolitu-fonolitu.

60

Premixy (6)

200

Doplňková krmiva

10

s výjimkou:

 

minerálních krmiv.

15

Kompletní krmiva.

5

5.

Rtuť (4)

Krmné suroviny

0,1

s výjimkou:

 

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků;

0,5

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10).

0,3

Krmné směsi

0,1

s výjimkou:

 

minerálních krmiv;

0,2

krmných směsí pro ryby;

0,2

krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata.

0,3“

c)

v kapitole I se doplňuje tato poznámka na konci textu:

„(10)

Uhličitanem vápenato-hořečnatým se rozumí přírodní směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého, jak je popsána v nařízení Komise (EU) č. 575/2011 ze dne 16. června 2011 o Katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 159, 17.6.2011, s. 25).“

d)

v kapitole IV se položka 6 pro endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan sulfátu vyjádřená jako endosulfan) nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„6.

Endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan sulfátu vyjádřená jako endosulfan)

Krmné suroviny a krmné směsi

0,1

s výjimkou:

 

kukuřice a kukuřičných výrobků vzniklých jejím zpracováním;

0,2

olejnatých semen a výrobků vzniklých jejich zpracováním, kromě surového rostlinného oleje;

0,5

surového rostlinného oleje;

1,0

kompletních krmiv pro ryby s výjimkou lososovitých;

0,005

kompletních krmiv pro lososovité.

0,05“

e)

v kapitole V se položka 1 pro dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-para-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxických ekvivalentech Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (toxických ekvivalenčních faktorů, 2005)) nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„1.

Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-para-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxických ekvivalentech Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (toxických ekvivalenčních faktorů, 2005) (2))

Krmné suroviny rostlinného původu

0,75

s výjimkou:

 

rostlinných olejů a vedlejších výrobků z nich.

0,75

Krmné suroviny minerálního původu.

0,75

Krmné suroviny živočišného původu:

 

živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku;

1,50

jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a vaječných výrobků;

0,75

rybí tuk;

5,0

ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky s výjimkou rybího tuku, rybího proteinu hydrolyzovaného obsahujícího více než 20 % tuku (3) a moučky z korýšů;

1,25

rybí protein hydrolyzovaný obsahující více než 20 % tuku; moučka z korýšů.

1,75

Doplňkové látky: kaolinit, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenité a klinoptilolit sedimentárního původu z funkční skupiny pojiv a protispékavých látek.

0,75

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků.

1,0

Premixy.

1,0

Krmné směsi

0,75

s výjimkou:

 

krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby;

1,75

krmných směsí pro kožešinová zvířata.

—“

f)

v kapitole VI se položka 11 pro semena druhu Ambrosia spp. nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„11.

Semena druhu Ambrosia spp.

Krmné suroviny (3)

50

s výjimkou

 

prosa (zrna Panicum miliaceum L.) a čiroku (zrna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) nezkrmovaných přímo zvířatům.

200

Krmné směsi obsahující nemletá zrna a semena.

50“

g)

v kapitole VI se doplňuje tato poznámka na konci textu:

„(3)

Je-li předložen nezvratný důkaz, že zrna a semena jsou určena k mletí či drcení, není třeba před mletím či drcením zrna a semena obsahující nevyhovující obsah semen Ambrosia spp. čistit. Přijmou se preventivní opatření, aby se zabránilo rozšíření semen Ambrosia spp. do životního prostředí během přepravy, skladování nebo zpracování těchto zrn a semen.“

h)

v kapitole VII se položka 2 pro diclazuril nahrazuje tímto:

Kokcidiostatikum

Produkty ke krmení (1)

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„2.

Diclazuril

Krmné suroviny.

0,01

Krmné směsi pro

 

ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

0,01

výkrm králíků a chovné králíky v období před porážkou, ve kterém je použití diclazurilu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

0,01

ostatní druhy zvířat jiné než odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů), výkrm kuřat, perliček a výkrm krůt (< 12 týdnů).

0,03

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání diclazurilu.

(2)“

i)

v kapitole VII se položka 4 pro lasalocid sodný A nahrazuje tímto:

Kokcidiostatikum

Produkty ke krmení (1)

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„4.

Lasalocid sodný A

Krmné suroviny.

1,25

Krmné směsi pro

 

psy, telata, králíky, koňovité, zvířata v období produkce mléka, ptáky v období snášky, krůty (> 16 týdnů) a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů);

1,25

výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů) a krůty (< 16 týdnů) v období před porážkou, ve kterém je použití lasalocidu sodného A zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

1,25

bažanty, perličky, křepelky a koroptve (s výjimkou nosnic) v období před porážkou, ve kterém je použití lasalocidu sodného A zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty);

1,25

ostatní druhy zvířat.

3,75

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání lasalocidu sodného A.

(2)“

(2)

Příloha II kapitola „Dioxiny a PCB“ položka 1 pro dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-para-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxických ekvivalentech Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (toxických ekvivalenčních faktorů, 2005)) směrnice 2002/32/ES se nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Akční prahy v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

Poznámky a dodatečné informace (např. povaha šetření, které má být provedeno)

„1.

Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-para-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxických ekvivalentech Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (toxických ekvivalenčních faktorů, 2005) (1))

Krmné suroviny rostlinného původu

0,5

(3)

s výjimkou:

 

 

rostlinných olejů a vedlejších výrobků z nich.

0,5

(3)

Krmné suroviny minerálního původu.

0,5

(3)

Krmné suroviny živočišného původu:

 

 

živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku;

0,5

(3)

jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a vaječných výrobků;

4,0

(4)

rybí tuk;

0,75

(3)

ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky s výjimkou rybího tuku, rybího proteinu hydrolyzovaného obsahujícího více než 20 % tuku (3) a moučky z korýšů;

0,75

(4)

rybí protein hydrolyzovaný obsahující více než 20 % tuku; moučka z korýšů.

1,25

(4)

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.

0,5

(3)

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků.

0,5

(3)

Premixy.

0,5

(3)

Krmné směsi s výjimkou:

0,5

(3)

krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby;

1,25

(4)“

krmných směsí pro kožešinová zvířata.