23.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 430/2012

ze dne 22. května 2012,

kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. a), d) a j) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 33 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že Komise může přijmout rozhodnutí, jímž pověří subjekty nabízející dostatečné záruky a schválené členskými státy uzavíráním smluv o skladování olivového oleje, s nímž obchodují, jestliže v některých regionech Evropské unie dojde k vážnému narušení trhu.

(2)

Ve Španělsku a Řecku, což jsou členské státy, které dohromady produkují více než dvě třetiny olivového oleje Unie, průměrná cena olivového oleje na trhu zaznamenaná během doby stanovené v článku 4 nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (2), klesla pod úroveň uvedenou v článku 33 nařízení (ES) č. 1234/2007. Tato skutečnost způsobuje vážné narušení trhu v uvedených členských státech. Unijní trh s olivovým olejem je charakterizován vysokou mírou provázanosti, takže hrozí, že se vážné narušení španělského a řeckého trhu může rozšířit do všech členských zemí produkujících olivový olej.

(3)

Článek 31 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že na olivový olej lze poskytnout podporu soukromého skladování a že by Komise měla podporu stanovit předem nebo na základě nabídkového řízení.

(4)

Nařízení (ES) č. 826/2008 stanovilo společná pravidla pro provádění režimu podpory soukromého skladování. Podle článku 6 uvedeného nařízení se má nabídkové řízení zahájit v souladu s prováděcími pravidly a podmínkami stanovenými v článku 9 uvedeného nařízení.

(5)

Celkové množství, na něž může být podpora soukromého skladování poskytnuta, by mělo být stanoveno na úrovni, která by podle analýzy trhu přispěla k jeho stabilizaci.

(6)

V zájmu usnadnění správní a kontrolní činnosti související s uzavíráním smluv by mělo být stanoveno minimální množství produktu, které musí každá nabídka splňovat.

(7)

Aby se zajistilo, že hospodářské subjekty splní své smluvní závazky a že opatření bude mít požadovaný účinek na trh, měla by být stanovena jistota.

(8)

Vzhledem k vývoji situace na trhu v probíhajícím hospodářském roce a k odhadům týkajícím se následujícího hospodářského roku by Komise měla mít možnost rozhodnout o zkrácení doby trvání plněných smluv a odpovídajícím způsobem upravit úroveň podpory. Taková možnost musí být obsažena ve smlouvě, jak je stanoveno v článku 21 nařízení (ES) č. 826/2008.

(9)

Podle čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008 má být stanovena lhůta pro oznámení všech platných nabídek členskými státy Komisi.

(10)

S cílem zabránit nekontrolovatelnému poklesu cen, pohotově reagovat na výjimečnou situaci na trhu a zajistit účinné řízení uvedeného opatření by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(11)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Zahajuje se nabídkové řízení za účelem stanovení úrovně podpory soukromého skladování podle čl. 31 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 pro kategorie olivového oleje uvedené v příloze tohoto nařízení a definované v bodě 1 přílohy XVI nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Celkové množství, na něž může být podpora soukromého skladování poskytnuta, je 100 000 tun.

Článek 2

Použitelná pravidla

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení (ES) č. 826/2008.

Článek 3

Podávání nabídek

1.   Podobdobí pro podávání nabídek v rámci prvního dílčího nabídkového řízení začíná dnem 31. května 2012 a končí dnem 5. června 2012 v 11:00 hodin bruselského času.

Podobdobí pro podávání nabídek v rámci druhého dílčího nabídkového řízení začíná prvním pracovním dnem po skončení předcházejícího podobdobí a končí dnem 19. června 2012 v 11:00 hodin bruselského času.

2.   Nabídky se musí vztahovat na dobu skladování 180 dní.

3.   Každá nabídka musí zahrnovat minimální množství alespoň 50 tun.

4.   Pokud se hospodářský subjekt účastní nabídkového řízení na více kategorií oleje nebo na nádoby nacházející se na různých místech, podá pro každý případ zvláštní nabídku.

5.   Nabídky se mohou podávat pouze v Řecku, ve Španělsku, ve Francii, v Itálii, na Kypru, na Maltě, v Portugalsku a ve Slovinsku.

Článek 4

Jistoty

Účastníci složí na každou tunu olivového oleje zahrnutou v nabídce jistotu ve výši 50 EUR.

Článek 5

Zkrácení doby trvání smluv

Podle situace a na základě odhadu vývoje na trhu s olivovým olejem může Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 zkrátit dobu trvání plněných smluv a odpovídajícím způsobem upravit úroveň podpory. Smlouva s vybranými účastníky nabídkového řízení musí obsahovat odkaz na tuto možnost.

Článek 6

Oznámení nabídek Komisi

V souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 826/2008 členské státy oznámí samostatně všechny platné nabídky Komisi do 24 hodin od konce každého podobdobí pro podávání nabídek podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Michel BARNIER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Kategorie olivového oleje uvedené v čl. 1 odst. 1

Extra panenský olivový olej

Panenský olivový olej