9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 392/2012

ze dne 1. března 2012,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem k dosažení úspor energie a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Ustanovení pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost (2).

(3)

Na energii spotřebovanou bubnovými sušičkami pro domácnost připadá významná část celkové poptávky domácností v Unii po energii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u bubnových sušiček pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4)

Směrnice 95/13/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost bubnových sušiček pro domácnost a urychlili transformaci trhu směrem k energeticky účinným technologiím.

(5)

Kombinovanými pračkami se sušičkou se zabývá směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost (3). Ty mají zvláštní vlastnosti, a měly by proto být vyňaty z působnosti tohoto nařízení.

(6)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány vyjmenovanými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, jsou-li k dispozici (4).

(7)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků bubnových sušiček pro domácnost včetně plynových sušiček.

(8)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy bubnových sušiček pro domácnost.

(9)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje bubnových sušiček pro domácnost na dálku, ve všech reklamách a ve všech druzích propagačních materiálů technického charakteru.

(10)

Je vhodné stanovit přezkum tohoto nařízení s cílem zohlednit technický pokrok.

(11)

V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 95/13/ES k tomuto nařízení by se u bubnových sušiček pro domácnost označených energetickými štítky v souladu s tímto nařízením mělo mít za to, že jsou v souladu se směrnicí 95/13/ES.

(12)

Směrnice 95/13/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňujících informací o výrobku u elektrických bubnových sušiček pro domácnost napájených ze sítě, plynových bubnových sušiček pro domácnost a vestavěných bubnových sušiček pro domácnost, včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na kombinované pračky se sušičkami ani na odstředivé ždímačky pro domácnost.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1)

„bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí spotřebič, v němž se textilní materiál suší převracením v otáčejícím se bubnu, kterým prochází horký vzduch, a který je navržen hlavně pro neprofesionální použití;

2)

„vestavěnou bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí bubnová sušička pro domácnost, která je určena k zabudování do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo podobného místa a vyžaduje nábytkovou úpravu;

3)

„kombinovanou pračkou se sušičkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost, která je vybavena jak funkcí odstředivého ždímání, tak prostředky pro sušení textilního materiálu, obvykle pomocí ohřevu a převracení v bubnu;

4)

„odstředivou ždímačkou pro domácnost“, rovněž známou pod obchodním označením „spin-drier“ se rozumí spotřebič, v němž se voda z textilního materiálu odstraňuje pomocí odstředivé síly vznikající v otáčejícím se bubnu a je odváděna automatickým čerpadlem, a který je navržen hlavně pro neprofesionální použití;

5)

„bubnovou sušičkou s ventilací“ (air vented tumble dryer) se rozumí bubnová sušička s přívodem čerstvého vzduchu, který prochází přes textilní materiál, a u které je výsledný vlhký vzduch vyfukován do místnosti, nebo ven;

6)

„kondenzační bubnovou sušičkou“ (condenser tumble dryer) se rozumí bubnová sušička, která obsahuje zařízení (využívající buď kondenzace, nebo jakéhokoli jiného prostředku) pro odstraňování vlhkosti ze vzduchu použitého na sušení;

7)

„automatickou bubnovou sušičkou“ (automatic tumble dryer) se rozumí bubnová sušička, která vypíná proces sušení, jakmile se např. pomocí snímání vodivosti nebo teploty zjistí, že bylo dosaženo určitého obsahu vlhkosti náplně;

8)

„neautomatickou bubnovou sušičkou“ (non-automatic tumble dryer) se rozumí bubnová sušička, která vypíná proces sušení po předem nastavené době, která je obvykle řízena časovým spínačem, ale sušička může být také vypnuta ručně;

9)

„programem“ se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a které jsou podle prohlášení dodavatele vhodné pro sušení určitých druhů textilního materiálu;

10)

„cyklem“ se rozumí úplný proces sušení, definovaný pro zvolený program;

11)

„trváním programu“ se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, kromě případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

12)

„jmenovitou kapacitou“ se rozumí maximální hmotnost suchého textilního materiálu určitého druhu v kilogramech udávaná dodavatelem v přírůstcích po 0,5 kilogramu, kterou lze sušit v bubnové sušičce pro domácnost ve zvoleném programu při naplnění v souladu s pokyny dodavatele;

13)

„poloviční náplní“ se rozumí polovina jmenovité kapacity bubnové sušičky pro domácnost pro daný program;

14)

„účinností kondenzace“ se rozumí poměr mezi hmotností vlhkosti zkondenzované v kondenzační bubnové sušičce a hmotností vlhkosti odstraněné z náplně na konci cyklu;

15)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je bubnová sušička pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů spotřebiče přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby konečný uživatel jejich pomocí při běžném používání spotřebič vypnul za účelem dosažení nejnižšího možného příkonu, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco bubnová sušička pro domácnost je připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů dodavatele; pokud sušička nemá žádné ovládací prvky nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se „vypnutým stavem“ rozumí stav dosažený poté, co se bubnová sušička pro domácnost samočinně vrátí do režimu ustáleného příkonu;

16)

„režimem ponechání v zapnutém stavu“ se rozumí režim nejnižšího příkonu, který může trvat neomezeně dlouho po skončení programu bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele kromě vyprázdnění bubnové sušičky pro domácnost;

17)

„ekvivalentní bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí model bubnové sušičky pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a funkčními charakteristikami, spotřebou energie, případně účinností kondenzace, trváním standardního programu pro bavlnu a úrovněmi vydávaného hluku šířeného vzduchem během sušení jako jiný model bubnové sušičky pro domácnost uvedený na trh stejným dodavatelem pod jiným obchodním kódovým číslem.

18)

„konečným uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který bubnovou sušičku pro domácnost kupuje nebo se předpokládá, že ji koupí;

19)

„místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou bubnové sušičky pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky;

20)

„standardním programem pro bavlnu“ se rozumí cyklus, který usuší bavlněné prádlo s počátečním obsahem vlhkosti náplně ve výši 60 % na zbývající obsah vlhkosti náplně ve výši 0 %.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

Dodavatelé zajistí, aby:

a)

každá bubnová sušička pro domácnost byla dodána s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze I;

b)

byl k dispozici informační list výrobku stanovený v příloze II;

c)

orgánům členských států a Komisi byla na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;

d)

každá reklama na konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala třídu energetické účinnosti;

e)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a)

každá bubnová sušička pro domácnost byla v místě prodeje označena štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 písm. a), umístěným na vnější straně přední nebo horní části bubnové sušičky pro domácnost tak, aby byl zřetelně viditelný;

b)

bubnové sušičky pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, jak je uvedeno v článku 7 směrnice 2010/30/EU, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

c)

každá reklama na konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti;

d)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, spotřeby energie na cyklus, případně třídu účinnosti kondenzace, jmenovitou kapacitu, příkon ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu, trvání programu a úrovně emisí hluku šířeného vzduchem postupem stanoveným v příloze V.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do pěti let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze V.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 95/13/ES se zrušuje ode dne 29. května 2012.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1.   Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěné reklamy a tištěné propagační materiály technického charakteru vydané před dnem 29. září 2012.

2.   Bubnové sušičky pro domácnost uvedené na trh před dnem 29. května 2012 musí být v souladu s ustanoveními směrnice 95/13/ES.

3.   Bubnové sušičky pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 29. května 2012, se považují za spotřebiče, které jsou v souladu s ustanoveními směrnice 95/13/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 29. května 2012. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 29. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 266, 18.10.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.


PŘÍLOHA I

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO BUBNOVÉ SUŠIČKY PRO DOMÁCNOST S VENTILACÍ

Image

1.1

Energetický štítek pro bubnové sušičky pro domácnost s ventilací musí obsahovat tyto informace:

I.

název nebo ochrannou známku dodavatele;

II.

identifikační značku modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III.

třídu energetické účinnosti podle definice v příloze VI bodě 1; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti bubnové sušičky pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV.

váženou roční spotřebu energie (AEC ) v kWh/rok zaokrouhlenou nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtenou podle přílohy VII;

V.

informace o typu bubnové sušičky pro domácnost;

VI.

trvání cyklu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu;

VII.

jmenovitou kapacitu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg;

VIII.

hladinu akustického výkonu (vážená průměrná hodnota – LWA) během fáze sušení u standardního programu pro bavlnu s celou náplní, vyjádřenou v dB a zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo.

1.2

Provedení energetického štítku bubnové sušičky pro domácnost s ventilací musí být v souladu s bodem 4 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde být uvedena kopie ekoznačky EU.

2.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO KONDENZAČNÍ BUBNOVÉ SUŠIČKY PRO DOMÁCNOST

Image

2.1

Kromě informací uvedených v bodě 1 podbodě 1) musí energetický štítek pro kondenzační bubnové sušičky pro domácnost obsahovat:

IX.

třídu účinnosti kondenzace v souladu s přílohou VI bodem 2.

2.2

Provedení energetického štítku kondenzační bubnové sušičky pro domácnost musí být v souladu s bodem 4 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde být uvedena kopie ekoznačky.

3.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO PLYNOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČKY PRO DOMÁCNOST

Image

3.1

Na energetickém štítku pro plynové bubnové sušičky pro domácnost se uvedou informace uvedené v bodě 1 podbodě 1).

3.2

Provedení energetického štítku plynové bubnové sušičky pro domácnost musí být v souladu s bodem 4 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde být uvedena kopie ekoznačky.

4.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

4.1

Provedení energetického štítku pro bubnové sušičky s ventilací pro domácnost je uvedeno na obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny následující požadavky (číslice odpovídají výše uvedenému obrázku).

Image

Tloušťka čáry štítku EU: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení; kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie

Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Vážená roční spotřeba energie:

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Typ bubnové sušičky pro domácnost:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Doba cyklu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hvězdička: Calibri regular 6 bodů, 100 % černá

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 9 bodů, 100 % černá.

4.2

Provedení energetického štítku pro kondenzační bubnové sušičky pro domácnost je uvedeno na obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají výše uvedenému obrázku).

Image

Tloušťka čáry štítku EU: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení; kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie

Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Vážená roční spotřeba energie:

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Typ bubnové sušičky pro domácnost:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Doba cyklu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hvězdička: Calibri regular 6 bodů, 100 % černá

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 9 bodů, 100 % černá.

Image

Třída účinnosti kondenzace:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri regular 16 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá a Calibri bold 22 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá.

4.3

Provedení energetického štítku pro plynové bubnové sušičky pro domácnost je uvedeno na obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají výše uvedenému obrázku).

Image

Tloušťka čáry štítku EU: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení; kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá;

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie

Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Vážená roční spotřeba energie:

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Typ bubnové sušičky pro domácnost:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Doba cyklu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hvězdička: Calibri regular 6 bodů, 100 % černá

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 9 bodů, 100 % černá.


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA II

Informační list výrobku

1.

Informace v informačním listu bubnové sušičky pro domácnost musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c)

jmenovitá kapacita u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlněného prádla;

d)

zda se jedná o bubnovou sušičku pro domácnost s ventilací, kondenzační, nebo plynovou bubnovou sušičku pro domácnost;

e)

třída energetické účinnosti v souladu s přílohou VI bodem 1;

f)

pro elektrickou bubnovou sušičku pro domácnost napájenou ze sítě:

vážená roční spotřeba energie (AEc ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 standardních sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

pro plynovou bubnovou sušičku pro domácnost:

 

vážená roční spotřeba energie (AEC(Gas) ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh plynu za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“

a

 

vážená roční spotřeba energie (AEC(Gas)el ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

g)

zda se jedná o automatickou bubnovou sušičku nebo neautomatickou bubnovou sušičku;

h)

v případě, že byla bubnové sušičce pro domácnost udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

i)

spotřeba energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) u standardního programu pro bavlnu s celou náplní a poloviční náplní;

j)

příkon ve vypnutém stavu (Po ) a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl ), u standardního programu pro bavlnu s celou náplní;

k)

v případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu;

l)

sdělení, že „standardní program pro bavlnu“ použitý s celou a poloviční náplní je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu, že tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie;

m)

vážená doba trvání (Tt ) „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“ v minutách zaokrouhlená na nejbližší minutu a rovněž doba trvání „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ (Tdry ) a doba trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“ (Tdry½ ) v minutách zaokrouhlená na nejbližší minutu;

n)

v případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost, třída účinnosti kondenzace stanovená podle přílohy VI bodu 2 vyjádřená jako „třída účinnosti kondenzace „X“ na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)“; to může být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost);

o)

v případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost, průměrná účinnost kondenzace Cdry a Cdry½ u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“ a vážená účinnost kondenzace (Ct ) u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“ vyjádřená v procentech a zaokrouhlená na nejbližší celé procento;

p)

hladina akustického výkonu (vážená průměrná hodnota – LWA) vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo u standardního programu pro bavlnu s celou náplní;

q)

je-li bubnová sušička pro domácnost určena k montáži jako vestavný spotřebič, informace o této skutečnosti.

2.

Jeden informační list výrobku se může týkat několika modelů bubnových sušiček pro domácnost dodávaných stejným dodavatelem.

3.

Informace obsažené na informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.


PŘÍLOHA III

Technická dokumentace

1.

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

obecný popis modelu bubnové sušičky pro domácnost, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

případně jiné použité normy a technické specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

tyto technické parametry pro měření:

i)

pro elektrickou bubnovou sušičku pro domácnost napájenou ze sítě:

spotřebu energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) u standardního programu pro bavlnu s celou náplní a poloviční náplní,

pro plynovou bubnovou sušičku pro domácnost:

 

váženou roční spotřebu energie (AEC(Gas) ) zaokrouhlenou nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh plynu za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“

a

 

váženou roční spotřebu energie (AEC(Gas)el ) zaokrouhlenou nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“,

ii)

příkon ve vypnutém stavu a příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu,

iii)

dobu trvání „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ (Tdry ) a dobu trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“ (Tdry½ ) v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu,

iv)

v případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu,

v)

v případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost, průměrnou účinnost kondenzace Cdry u „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ a průměrnou účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“Cdry½ ,

vi)

hladinu akustického výkonu;

g)

výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.

2.

V případě, že informace uvedené v technické dokumentaci určitého modelu bubnové sušičky pro domácnost byly získány výpočtem na základě návrhu nebo extrapolací z jiné ekvivalentní bubnové sušičky pro domácnost, případně oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobnosti takových výpočtů nebo extrapolací, nebo obou, a zkoušek, které dodavatelé provedli za účelem ověření přesnosti provedených výpočtů. Informace musí obsahovat i seznam všech ostatních ekvivalentních modelů bubnových sušiček pro domácnost, u nichž byly informace získány stejným způsobem.


PŘÍLOHA IV

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1.

Informace uvedené v čl. 4 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a)

jmenovitá kapacita u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlny;

b)

zda se jedná o bubnovou sušičku pro domácnost s ventilací, kondenzační, nebo plynovou bubnovou sušičku pro domácnost;

c)

třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI bodě 1;

d)

pro elektrickou bubnovou sušičku pro domácnost napájenou ze sítě:

vážená roční spotřeba energie (AEc ) zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo, která se popíše takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 standardních sušicích cyklů ve standardních programech pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

pro plynovou bubnovou sušičku pro domácnost:

 

vážená roční spotřeba energie (AEC(Gas) ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh plynu za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“

a

 

vážená roční spotřeba energie (AEC(Gas)el ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“,

e)

zda se jedná o automatickou bubnovou sušičku nebo neautomatickou bubnovou sušičku;

f)

spotřeba energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní, zaokrouhlená nahoru na dvě desetinná místa a vypočtená podle přílohy VII;

g)

příkon ve vypnutém stavu (Po ) a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl ) u standardního programu pro bavlnu s celou náplní;

h)

doba trvání „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ (Tdry ) a doba trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“ (Tdry½ ) v minutách, zaokrouhlené na nejbližší minutu, vypočtené podle přílohy VII;

i)

v případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost, třída účinnosti kondenzace podle přílohy VI bodu 2;

j)

hladina akustického výkonu (vážená průměrná hodnota – LWA) u standardního programu pro bavlnu s celou náplní vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

k)

je-li bubnová sušička pro domácnost určena k montáži jako vestavný spotřebič, informace o této skutečnosti.

2.

Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu výrobku, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze II.

3.

Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.


PŘÍLOHA V

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely shody a ověření shody s požadavky tohoto nařízení se k měření a výpočtům použijí harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a opakovatelné metody, které zohledňují obecně uznávaný současný stav vývoje a u jejichž výsledků se předpokládá nízká míra nejistoty.

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 orgány členských států podrobí zkoušce jednu bubnovou sušičku pro domácnost. Jestliže naměřené parametry neodpovídají hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, měření se provede u dalších tří bubnových sušiček pro domácnost. Aritmetický průměr hodnot naměřených u těchto tří bubnových sušiček pro domácnost musí odpovídat hodnotám uvedeným dodavatelem v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1.

V opačném případě se daný model a všechny další modely ekvivalentních bubnových sušiček pro domácnost považují za nevyhovující požadavkům stanoveným v článcích 3 a 4.

Tabulka 1

Měřený parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Vážená roční spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota (1) AEC o více než 6 %.

Vážená spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

Vážená účinnost kondenzace

Naměřená hodnota nesmí být menší než jmenovitá hodnota Ct o více než 6 %.

Vážená doba trvání programu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tt o více než 6 %.

Příkon ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota příkonů Po a Pl , větších než 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 6 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl menších než nebo rovnajících se 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W.

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tl o více než 6 %.

Hladina akustického výkonu LWA

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota.


(1)  „jmenovitou hodnotou“ se rozumí hodnota deklarovaná dodavatelem. Nejistota měření 6 % představuje současnou přípustnou chybu zkušební laboratoře při měření deklarovaných parametrů novou metodou měření používanou u nových požadavků na označování energetickými štítky a ekodesign u cyklů s úplnou i poloviční náplní.


PŘÍLOHA VI

Třídy energetické účinnosti a třídy účinnosti kondenzace

1.   TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti bubnové sušičky pro domácnost se určí podle jejího indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1.

Index energetické účinnosti (EEI) bubnové sušičky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 1.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A+++ (nejvyšší účinnost)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (nejnižší účinnost)

85 ≤ EEI

2.   TŘÍDY ÚČINNOSTI KONDENZACE

Třída účinnosti kondenzace kondenzační bubnové sušičky pro domácnost se určí podle její vážené účinnosti kondenzace (Ct ), jak je uvedeno v tabulce 2.

Vážená účinnost kondenzace (Ct ) kondenzační bubnové sušičky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 2.

Tabulka 2

Třídy účinnosti kondenzace

Třída účinnosti kondenzace

Vážená účinnost kondenzace

A (nejvyšší účinnost)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60< Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (nejnižší účinnost)

Ct ≤ 40


PŘÍLOHA VII

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti a vážené účinnosti kondenzace

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu bubnové sušičky pro domácnost se porovnává vážená roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní s její normalizovanou roční spotřebou energie.

a)

Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Formula

kde:

AEC

=

vážená roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost,

SAEC

=

normalizovaná roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost.

b)

Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

u všech bubnových sušiček pro domácnost bez ventilace:

SAEC  = 140 × c 0,8

u bubnových sušiček pro domácnost s ventilací:

Formula

kde:

c

je jmenovitá kapacita bubnové sušičky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu,

Tt

je vážená doba trvání programu u standardního programu pro bavlnu.

c)

Vážená roční spotřeba energie (AEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

Formula

kde:

Et

=

vážená spotřeba energie v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Po

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Pl

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Tt

=

vážená doba trvání programu v minutách zaokrouhlená na nejbližší minutu,

160

=

celkový počet sušicích cyklů za rok.

ii)

Pokud je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, kdy se bubnová sušička pro domácnost po skončení programu automaticky přepne zpět do vypnutého stavu, pak se hodnota vážené roční spotřeby energie (AEC ) vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

Tl

=

doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v minutách zaokrouhlená na nejbližší minutu.

d)

Vážená doba trvání programu (Tt ) u standardního programu pro bavlnu v minutách se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

kde:

Tdry

=

doba trvání programu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu,

Tdry½

=

doba trvání programu u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu.

e)

Vážená spotřeba energie (Et ) v kWh se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

kde:

Edry

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Edry½

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

f)

U plynových bubnových sušiček pro domácnost se spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní vypočte v kWh a zaokrouhlí na dvě desetinná místa takto:

Formula Formula

kde:

Egdry

=

spotřeba plynu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry½

=

spotřeba plynu u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry,a

=

spotřeba pomocné elektrické energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry½,a

=

spotřeba pomocné elektrické energie u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

fg

=

2,5.

2.   VÝPOČET TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ O VÝROBKU POPSANÝCH V PŘÍLOZE II „INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU“, V PŘÍLOZE III „TECHNICKÁ DOKUMENTACE“ A V PŘÍLOZE IV „INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADECH, KDY NELZE OČEKÁVAT, ŽE KONEČNÍ UŽIVATELÉ UVIDÍ VYSTAVENÝ VÝROBEK“

U plynových bubnových sušiček pro domácnost se energetická spotřeba plynu u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní pro informace uvedené v příloze II, III a IV vypočítá v kWhGas a zaokrouhlí na dvě desetinná místa takto:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

U plynových bubnových sušiček pro domácnost se energetická spotřeba elektřiny u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní pro informace uvedené v příloze II, III a IV vypočítá v kWh a zaokrouhlí na dvě desetinná místa takto:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   VÝPOČET VÁŽENÉ ÚČINNOSTI KONDENZACE

Účinnost kondenzace programu je poměr mezi hmotností vlhkosti zkondenzované a zachycené v nádobě kondenzační bubnové sušičky pro domácnost a hmotností vlhkosti odstraněné z náplně během programu, která představuje rozdíl mezi hmotností mokré zkušební náplně před sušením a hmotností zkušební náplně po sušení. Pro výpočet vážené účinnosti kondenzace se vychází z průměrné účinnosti kondenzace u standardního programu pro bavlnu jak s celou, tak s poloviční náplní.

Vážená účinnost kondenzace (Ct ) programu se vypočte v procentech a zaokrouhlí na nejbližší celé procento takto:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

kde:

Cdry

=

průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní,

Cdry½

=

průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní.

Průměrná účinnost kondenzace C se vypočte z účinností kondenzace během zkušebních cyklů a vyjádří se v procentech:

Formula

kde:

n

je počet zkušebních cyklů zahrnující nejméně čtyři platné zkušební cykly pro zvolený program,

j

je počet zkušebních cyklů,

Wwj

je hmotnost vody zachycené v kondenzačním zásobníku během zkušebního cyklu j,

Wi

je hmotnost mokré zkušební náplně před sušením,

Wf

je hmotnost zkušební náplně po sušení.