21.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 248/2012

ze dne 20. března 2012,

kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podávání žádostí o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4318 bylo pozastaveno ode dne 19. ledna 2012 prováděcím nařízením Komise (EU) č. 41/2012 ze dne 18. ledna 2012, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót (3), podle prováděcí nařízení (ES) č. 891/2009.

(2)

Na základě oznámení o nevyužitých a/nebo částečně využitých licencích jsou množství opět dostupná pro uvedené pořadové číslo. Pozastavení podávání žádostí by proto mělo být odvoláno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pozastavení podávání žádostí o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4318 ode dne 19. ledna 2012 stanovené podle prováděcího nařízení (EU) č. 41/2012 se odvolává.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.

(3)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 40.