10.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 37/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 109/2012

ze dne 9. února 2012,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V nařízení (ES) č. 1907/2006 příloze XVII záznamech 28 až 30 se zakazuje, aby byly látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR) kategorií 1A nebo 1B nebo směsi obsahující tyto látky v koncentraci vyšší, než stanoví specifický koncentrační limit, prodávány široké veřejnosti. Dotčené látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 přílohy XVII.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (2) bylo dne 5. září 2009 pozměněno nařízením Komise (ES) č. 790/2009 (3) v zájmu začlenění některých nově klasifikovaných látek CMR. Dodatky 1 až 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 by měly být změněny tak, aby odpovídaly záznamům týkajícím se látek CMR v nařízení (ES) č. 790/2009.

(3)

Podle čl. 68 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 lze navrhnout omezení použití látek CMR kategorií 1A a 1B spotřebiteli, a to jak pro látky samotné, tak používané ve směsích nebo v předmětu.

(4)

Zjistilo se, že množství borových sloučenin je toxických pro reprodukci, a tyto sloučeniny byly klasifikovány podle nařízení (ES) č. 790/2009 jako toxické pro reprodukci, třída a kategorie nebezpečnosti Repr. 1B, standardní věty o nebezpečnosti H360FD. Průzkum trhu ohledně použití boritanů ve směsích prodávaných široké veřejnosti, provedený pro Komisi (4), zjistil, že perboritan sodný, tetra a monohydrát, se používají v pracích a čisticích prostředcích pro domácnost ve vyšší koncentraci, než je specifický koncentrační limit stanovený v nařízení (ES) č. 790/2009.

(5)

Výbor pro posuzování rizik (RAC) při Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) vydal dne 29. dubna 2010 stanovisko k používání sloučenin boru pro fotografické účely (5). V tomto stanovisku RAC uvedl, že existují „další zdroje, které by mohly přispět k celkové expozici spotřebitelů boru“, a že tyto „další zdroje musí být vzaty v úvahu při posuzování rizik sloučenin boru“. V rámci předchozích posouzení rizik nebyly vícenásobné zdroje expozice spotřebitelů boru vzaty v úvahu, což je obecně neslučitelné se současnými obavami v souvislosti s vícenásobnými zdroji expozice.

(6)

Perboritan sodný, tetra a monohydrát, se používají zejména jako bělicí činidla v pracích prostředcích a v čisticích prostředcích určených pro myčky nádobí. Zpravodajský členský stát odpovědný za provedení posouzení rizik perboritanu sodného podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (6) předložil v souladu s přílohou XV nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropské agentuře pro chemické látky dokumentaci podle článku 136 uvedeného nařízení. Z posouzení rizik zveřejněného v roce 2007 vyplynulo, že použití perboritanu sodného v pracích a čisticích prostředcích pro domácnost, při samostatném posouzení jakožto jediný zdroj expozice boru, nepředstavuje pro širokou veřejnost nepřijatelné riziko. Jelikož však jsou zdroje expozice široké veřejnosti boru vícenásobné, jak vyplývá ze stanoviska RAC z roku 2010, a jelikož bor je toxický pro reprodukci, je vhodné jeho expozici široké veřejnosti snížit. Je vhodné omezit používání perboritanů v pracích a čisticích prostředcích pro domácnost, a to i proto, že boru z pracích a čisticích prostředků je vystaven značně velký počet spotřebitelů a že pro tato použití existují k perboritanům alternativy. Avšak aby se někteří výrobci mohli přizpůsobit a v případě potřeby nahradit borové sloučeniny alternativami pro tato použití, měla by být poskytnuta časově omezená odchylka.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 235, 5.9.2009, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf.

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp.

(6)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

(1)

V tabulce uvádějící název látky, skupiny látek nebo směsi a omezující podmínky se u záznamů 28, 29 a 30 ve druhém sloupci odstavci 2 přidává písmeno e):

„e)

látky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro použití uvedená v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku 11 sloupci 2 uvedeno datum, použije se odchylka do uvedeného data.“

(2)

V dodatcích 1 až 6 v předmluvě se mezi poznámku A a poznámku C vkládá poznámka B, která zní:

Poznámka B:

Některé látky (kyseliny, zásady atd.) jsou na trh uváděny ve vodných roztocích v různých koncentracích, a tyto roztoky proto vyžadují odlišnou klasifikaci a označování, jelikož mají v různých koncentracích jinou nebezpečnost.“

(3)

V dodatku 1 se tabulka mění takto:

(a)

Doplňují se tyto záznamy v souladu s pořadím záznamů stanoveným v dodatku 1 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006:

„Hydroxid nikelnatý; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Hydroxid niklu; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Síran nikelnatý

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Uhličitan nikelnatý;

028-010-00-0

 

 

 

[karbonato(2-)]tetrahydroxynikl;

 

 

Uhličitan nikelnatý; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Uhličitan nikelnatý zásaditý; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

μ-karbonato-dihydroxydotrinikl; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

μ-karbonato-tetrahydroxidotrinikl; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Chlorid nikelnatý

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Dusičnan nikelnatý;

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

 

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Niklový kamínek (lech)

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi, s obsahem síranu nikelnatého

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Chloristan nikelnatý;

Kyselina chloristá, nikelnatá sůl

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Síran didraselno-nikelnatý; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Síran diamonno-nikelnatý; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikl-bis(sulfamidát);

Nikl-sulfamát

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Tetrafluoroboritan nikelnatý

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikl-diformiát; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mravenčí kyselina, sůl niklu; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mravenčí kyselina, sůl mědi a niklu; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikl-diacetát; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikl-acetát; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikl(II)-dibenzoát

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikl-bis(4-cyklohexylbutanoát)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikl(II)-stearát;

Nikl(II)-oktadekanoát

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikl-dilaktát

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikl(II)-oktanoát

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Fluorid nikelnatý; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Bromid nikelnatý; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Jodid nikelnatý; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Fluorid draselno-nikelnatý; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Hexafluorokřemičitan nikelnatý

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Selenan nikelnatý

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Hydrogenfosforečnan nikelnatý; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Bis(dihydrogenfosforečnan) nikelnatý; [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Orthofosforečnan nikelnatý; [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Difosforečnan dinikelnatý; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Bis(fosfornan) nikelnatý; [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Bisfosfornan niklu; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Kyselina fosforečná, sůl vápníku a niklu; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Kyselina difosforečná, nikelnatá sůl; [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Hexakyanidoželeznatan diamonno-nikelnatý

028-033-00-6

74195-78-1

 

Kyanid nikelnatý

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Chroman nikelnatý

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Křemičitan nikelnatý; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Orthokřemičitan dinikelnatý; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Křemičitan nikelnatý (4:3); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Kyselina křemičitá, sůl niklu; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trihydrogen-hydroxybis[orthosilikato(4-)]trinikelnatá(3-) kyselina; [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Hexakyanidoželeznatan dinikelnatý

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Bisarseničnan trinikelnatý;

Arseničnan nikelnatý;

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikl(II)-oxalát; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Šťavelová kyselina, sůl niklu; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Tellurid nikelnatý

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Tetrasulfid triniklu

028-041-00-X

12137-12-1

 

Bisarsenitan trinikelnatý

028-042-00-5

74646-29-0

 

Šedý periklas s obsahem niklu a kobaltu;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigmentová čerň 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Dioxid kobaltnato-nikelnatý; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Oxid kobaltu a niklu; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Trioxid nikelnato-cíničitý;

Cíničitan nikelnatý

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Dekaoxid nikelnato-triuranový

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Dithiokyanatan nikelnatý

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dichroman nikelnatý

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Seleničitan nikelnatý

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Selenid nikelnatý

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Kyselina křemičitá, sůl olova a niklu

028-050-00-9

68130-19-8

 

Diarsenid niklu; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Arsenid niklu; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Světle žlutý priderit s obsahem niklu, barya a titanu;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigmentová žluť 157;

 

 

C.I. 77900

 

 

Chlorečnan nikelnatý; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Bromičnan nikelnatý; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Ethyl-hydrogen-sulfát, nikelnatá sůl; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikl(II)-trifluoracetát; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikl(II)-propionát; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikl-bis(benzensulfonát); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikl(II)-hydrogen-citrát; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citronová kyselina, amonno-nikelnatá sůl; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citronová kyselina, sůl niklu; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikl-[bis(2-ethylhexanoát)]; [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-ethylhexanová kyselina, sůl niklu; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimethylhexanová kyselina, sůl niklu; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikl(II)-isooktanoát; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Isooktanová kyselina, sůl niklu; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikl-diisononanoát; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikl(II)-neononanoát; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikl(II)-isodekanoát; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikl(II)-neodekanoát; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekanová kyselina, sůl niklu; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikl(II)-neoundekanoát; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-glukonato-O1,O2)nikl; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikl-bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoát) (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikl(II)-palmitát; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nikl; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodekanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

mastné kyseliny, C6-19 rozvětvené, soli niklu; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

mastné kyseliny, C8-18 a nenasycené C18, soli niklu; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

naftalen-2,7-disulfonová kyselina, nikelnatá sůl; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Siřičitan nikelnatý; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Trioxid nikelnato-telluričitý; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Tetraoxid nikelnato-tellurový; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Fosforečnan-hydroxid-oxid molybdenu a niklu; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Borid niklu (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Borid diniklu; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Borid triniklu; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Borid niklu; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Silicid nikelnatý; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Disilicid niklu; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Fosfid diniklu; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Fosfid niklu a bóru; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Tetraoxid nikelnato-dihlinitý; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Trioxid nikelnato-titaničitý; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Oxid niklu a titanu; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Hexaoxid nikelnato-divanadičný; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Oktaoxid kobaltnato-nikelnato-dimolybdenový; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Trioxid nikelnato-zirkoničitý; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Tetraoxid nikelnato-molybdenový; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Tetraoxid nikelnato-wolframový; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivín, niklová zeleň; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Dioxid dilithno-nikelnatý; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Oxid molybdenu a niklu; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Kobalt-lithium-nikl-oxid

028-058-00-2

442-750-5

 

Uhlovodíky C4, bez 1,3-butadienu a isobutenu;

Ropný plyn

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K“

(b)

Záznamy 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1; 603-046-00-5 se nahrazují tímto:

„Oxid nikelnatý; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Oxid niklu; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunsenit; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Oxid nikličitý

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Oxid niklitý

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Sulfid nikelnatý; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Sulfid niklu; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Millerit; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Disulfid triniklu;

028-007-00-4

 

 

 

Subsulfid nikelnatý; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodit; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

Kyselina arseničná a její soli, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

033-005-00-1

A“

Bis(chlormethyl)ether;

oxybis(chlormethan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

(4)

V dodatku 2 se tabulka mění takto:

(a)

Zrušují se tyto záznamy: 024-004-01-4, 649-118-00-X.

(b)

Doplňují se tyto záznamy v souladu s pořadím záznamů stanoveným v dodatku 2 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006:

O-isobutyl-N-ethoxy karbonyl-thiokarbamát

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

Hexyl-N-(ethoxykarbonyl)thiokarbamát

006-102-00-1

432-750-3

 

Směs: dimethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

Diethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

Ethyl-methyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát

015-196-00-3

435-960-3

 

Octan kobaltnatý

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Dusičnan kobaltnatý

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Uhličitan kobaltnatý

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Chroman olovnatý

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Sulfochroman olovnatý, žluť;

C.I. Pigmentová žluť 34;

[Tato látka je uvedena v Colour Indexu pod číslem C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Chroman-molybdenan-síran olovnatý, červeň;

C.I. Pigmentová červeň 104;

[Tato látka je uvedena v Colour Indexu pod číslem C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

(2,3-epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid …%;

Glycidyltrimethylamonium-chlorid …%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-chlorfenyl)-2,2,2-trifluorethan-1,1-diol-hydrochlorid;

[obsahuje < 0,1 % 4-chloranilinu (č. ES 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenolftalein

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

ethyl-[1-(2,4-dichlorfenyl)-5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-karboxylát]

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-(bifenyl-4,4′-diyl)bisacetamid

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenyl-3,3′,4,4′-tetramin;

3,3′-diaminobenzidin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)amonium-chlorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

9-ethylkarbazol-3-amin;

(9-ethylkarbazol-3-yl)amin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Chinolin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Destilační produkty (dehtárenské), naftalenové oleje;

Naftalenový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena převážně z aromatických a jiných uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých sloučenin a má destilační rozmezí přibližně 200 °C až 250 °C (392 °F až 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci;

[Zbytek olejů nízkoteplotního černouhelného dehtu po alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, za účelem odstranění kyselých složek ze surového dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků a aromatických dusíkatých bází.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Kyselé složky dehtu, černouhelné, surové;

Surové fenoly;

[Reakční produkt získaný neutralizací alkalického extraktu dehtového oleje roztokem kyseliny, např. vodným roztokem kyseliny sírové nebo plynným oxidem uhličitým, za účelem získání volných fenolů. Je složen převážně z kyselých složek dehtu, jako jsou fenol, kresoly a xylenoly.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M“

(c)

Záznamy 024-004-00-7, 609-007-00-9, 612-099-00-3, 612-151-00-5, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-098-00-X, 648-099-00-5, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6 a 650-017-00-8 se nahrazují tímto:

„Dichroman sodný

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-dinitrotoluen; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluen; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-methyl-1,3-fenylendiamin;

4-methylbenzen-1,3-diamin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Methylfenylendiamin;

Diaminotoluen;

[technický produkt – reakční směs 4-methyl-1,3-fenylendiaminu (č. ES 202-453-1) a 2-methyl-1,3-fenylendiaminu (č. ES 212-513-9)]

612-151-00-5

 

Kreosotový olej, acenaftenová frakce, bez acenaftenu;

Redestilát pracího oleje;

[Olej, který zbývá z acenaftenového oleje získaného z černouhelného dehtu po odstranění acenaftenu krystalizací. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Zbytky (dehtárenské), destilace kreosotového oleje;

Redestilát pracího oleje;

[Zbytek z frakční destilace pracího oleje, s rozmezím teploty varu přibližně 270 °C až 330 °C (518 °F až 626 °F). Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Kreosotový olej, acenaftenová frakce;

Prací olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu s rozmezím teploty varu přibližně 240 °C až 280 °C (464 °F až 536 °F). Je složena převážně z acenaftenu, naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreosotový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Skládá se především z aromatických uhlovodíků a může obsahovat malé množství dehtových kyselin (fenolů) a dehtových bází. Destiluje v rozmezí teplot přibližně 200 °C až 325 °C (392 °F až 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreosotový olej, vysokovroucí destilát;

Prací olej;

[Vysokovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění nadbytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje, z kterého byly odstraněny některé normální polyjaderné aromatické soli, které jsou součástí destilátů černouhelného dehtu. Při teplotě přibližně 5 °C (41 °F) neobsahuje krystaly.]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreosotového oleje;

Extrakční zbytek pracího oleje;

[Složitá směs uhlovodíků z frakce, která neobsahuje báze, z destilace černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 250 °C až 280 °C (482 °F až 536 °F). Je složena převážně z bifenylu a isomerních dimethylnaftalenů.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Kreosotový olej, nízkovroucí destilát;

Prací olej;

[Nízkovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění přebytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje s odstraněnými podíly některých běžných polyjaderných aromatických solí, které jsou složkami destilátu černouhelného dehtu. Neobsahuje krystaly při přibližně 38 °C (100 °F).]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Keramická žáruvzdorná vlákna, vlákna pro speciální použití, s výjimkou vláken uvedených jinde v této příloze;

[Umělá skelná (křemičitá) vlákna s náhodnou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) nejvýše 18 % hmot.]

650-017-00-8

A, R“

(5)

V dodatku 4 se tabulka mění takto:

(a)

Zrušuje se tento záznam: 024-004-01-4.

(b)

Doplňují se tyto záznamy v souladu s pořadím záznamů stanoveným v dodatku 4 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006:

O-isobutyl-N-ethoxy karbonyl-thiokarbamát

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

Hexyl-N-(ethoxykarbonyl)thiokarbamát

006-102-00-1

432-750-3

 

Směs: dimethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

Diethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

Ethyl-methyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát

015-196-00-3

435-960-3

 

2-chlor-6-fluorfenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)amonium-chlorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Kolchicin

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Dehtové oleje (hnědouhelné);

Lehký olej;

[Destilační produkty z hnědouhelného dehtu s rozmezím teploty varu přibližně od 80 °C do 250 °C (176 °F až 482 °F). Jsou složeny převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků a jednomocných fenolů.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzolový předkap (černouhelný);

Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí;

[Destilát z černouhelného lehkého oleje s přibližným destilačním rozmezím pod 100 °C (212 °F). Je složen převážně z alifatických uhlovodíků C4 až C6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, bohatá na BTX;

Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí;

[Destilační zbytky z destilace surového benzolu po odstranění benzenových předkapů. Jsou složeny převážně z benzenu, toluenu a xylenů s rozmezím teploty varu přibližně 75 °C až 200 °C (167 °F až 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatické uhlovodíky, C6-10, bohaté na C8;

Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solventní nafta (černouhelná), lehká;

Redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solventní nafta (černouhelná), frakce xylen-styren;

Redestilát lehkého oleje, středněvroucí

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solventní nafta (černouhelná), s obsahem kumaronu-styrenu;

Redestilát lehkého oleje, středněvroucí

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Těžký benzol (černouhelný), destilační zbytky;

Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí;

[Destilační zbytky z destilace hydrogenovaného surového benzenu. Jsou složeny převážně z naftalenu a kondenzačních produktů indenu a styrenu.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatické uhlovodíky, C8;

Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatické uhlovodíky C8-9, vedlejší produkt polymerace uhlovodíkové pryskyřice;

Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí;

[Složitá směs uhlovodíků získaná při vakuovém odpařování rozpouštědla ze zpolymerované uhlovodíkové pryskyřice. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem atomů uhlíku C8 až C9 s rozmezím teploty varu přibližně 120 °C až 215 °C (248 °F až 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatické uhlovodíky, C9-12, benzolový destilát;

Redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce alkalická, po extrakci kyselinou;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

[Redestilát z destilátu vysokovroucího černouhelného dehtu, zbavený kyselých složek dehtu a dehtových bází, s rozmezím teploty varu přibližně 90 °C až 160 °C (194 °F až 320 °F). Je složen převážně z benzenu, toluenu a xylenů.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce alkalická, po extrakci kyselinou;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

[Složitá směs uhlovodíků získaná redestilací destilátu vysokoteplotního černouhelného dehtu (bez kyselých složek dehtu a dehtových bází). Je složena převážně z nesubstituovaných a substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým jádrem s rozmezím teploty varu 85 °C až 195 °C (185 °F až 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce po extrakci kyselinou;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

[Kyselý kal jako vedlejší produkt rafinace surového vysokoteplotního uhlí kyselinou sírovou. Je složen převážně z kyseliny sírové a organických sloučenin.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej, destilační přední frakce;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

[První frakce z destilace usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden, nebo z promytých karbolových olejů, s teplotou varu výrazně pod 145 °C (293 °F). Je složena převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků C7 a C8.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, po extrakci kyselinou, indenová frakce;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, středněvroucí

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, po extrakci kyselinou, indenová frakce těžkého benzolu;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

[Destilát z usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden nebo z praných karbolových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 155 °C až 180 °C (311 °F až 356 °F). Je složen převážně z indenu, indanu a trimethylbenzenů.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solventní nafta (černouhelná);

[Destilát buď z vysokoteplotního černouhelného dehtu, koksárenského lehkého oleje nebo ze zbytků po alkalické extrakci lehkého oleje, s destilačním rozmezím přibližně 130 °C až 210 °C (266 °F až 410 °F). Je složen převážně z indenu a dalších polycyklických systémů s jedním aromatickým jádrem. Může obsahovat fenolické sloučeniny a aromatické dusíkaté báze.];

Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, neutrální frakce;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

[Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z alkyl-substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým jádrem s rozmezím teploty varu přibližně 135 °C až 210 °C (275 °F až 410 °F). Může také obsahovat nenasycené uhlovodíky, jako je inden a kumaron.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, kyselé extrakty;

Zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

[Tento olej je složitou směsí aromatických uhlovodíků, převážně indenu, naftalenu, kumaronu, fenolu a o-, m- a p-kresolu s rozmezím teploty varu 140 °C až 215 °C (284 °F až 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje;

Karbolový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena z aromatických a dalších uhlovodíků, fenolických sloučenin a dusíkatých aromatických sloučenin, destilujících přibližně v rozmezí 150 °C až 210 °C (302 °F až 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Dehtové oleje (černouhelné);

Karbolový olej;

[Destilát z vysokoteplotního černouhelného dehtu s destilačním rozmezím přibližně 130 °C až 250 °C (266 °F až 410 °F). Je složen především z naftalenu, alkylnaftalenů, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej, kyselý extrakt;

Zbytky z extrakce karbolového oleje;

[Olej z kyselého praní bazicky praného karbolového oleje pro odstranění malých množství bazických složek (dehtové báze). Je složen převážně z indenu, indanu a alkylbenzenů.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej;

Zbytky z extrakce karbolového oleje;

[Zbytky získané z černouhelného dehtového oleje při alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, po odstranění kyselých složek dehtu. Jsou složeny převážně z naftalenů a aromatických dusíkatých bází.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Extrakční oleje (černouhelné), lehký olej;

Kyselý extrakt;

[Vodný extrakt vzniklý při kyselém praní alkalicky promytého karbolového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridin, alkylhomology;

Surové dehtové báze;

[Složitá směs polyalkylovaných pyridinů získaná při destilaci černouhelného dehtu nebo jako vysokovroucí destiláty, přibližně nad 150 °C (302 °F), reakcí amoniaku s acetaldehydem, formaldehydem a paraformaldehydem.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Dehtové báze, černouhelné, pikolinová frakce;

Destilát bází;

[Pyridinové báze s rozmezím teploty varu přibližně 125 °C až 160 °C (257 °F až 320 °F), získané destilací neutralizovaného kyselého extraktu dehtové frakce s obsahem bází z destilace černouhelných dehtů. Je složena převážně z lutidinů a pikolinů.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Dehtové báze, černouhelné, lutidinová frakce;

Destilát bází

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze, kollidinová frakce;

Destilát bází;

[Extrakt vznikající při kyselé extrakci bází z aromatických olejů ze surového černouhelného dehtu, neutralizací a destilací bází. Obsahuje zejména kollidiny, anilin, toluidiny, lutidiny a xylidiny.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Dehtové báze, černouhelné, kollidinová frakce;

Destilát bází;

[Destilační frakce s rozmezím teploty varu přibližně 181 °C až 186 °C (356 °F až 367 °F) ze surových bází získaná z neutralizovaných dehtových frakcí obsahujících báze extrahovaných kyselinou, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje především anilin a kollidiny.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Dehtové báze, černouhelné, anilinová frakce;

Destilát bází;

[Destilační frakce s rozmezím teploty varu přibližně 180 °C až 200 °C (356 °F až 392 °F) ze surových bází získaná odstraněním bází a fenolů z karbolového oleje, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, lutidiny a toluidiny.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Dehtové báze, černouhelné, toluidinová frakce;

Destilát bází

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destiláty (ropné), z alken-alkynové výroby pyrolýzního oleje, smíchané s vysokoteplotním černouhelným dehtem, indenová frakce;

Redestiláty;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako redestilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a zbytkových olejů, které byly získány při pyrolýzní výrobě alkenů a alkynů z ropných produktů nebo zemního plynu. Je složena převážně z indenu a má rozmezí teploty varu přibližně 160 °C až 190 °C (320 °F až 374 °F).

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destiláty (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenové oleje;

Redestiláty;

[Redestilát získaný z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a pyrolýzou zbytkových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 190 °C až 270 °C (374 °F až 518 °F). Je složen převážně ze substituovaných aromátů s dvěma jádry.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenový olej, redestilát;

Redestiláty;

[Redestilát z frakční destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolů a bází, který se získal destilací vysokoteplotního dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů s rozmezím teploty varu přibližně 220 °C až 230 °C (428 °F až 446 °F). Je složen převážně z nesubstituovaných a substituovaných aromatických uhlovodíků s dvěma jádry.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenové oleje;

Redestiláty;

[Neutrální olej získaný odbázováním a odfenolováním oleje získaného z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 225 °C až 255 °C (437 °F až 491 °F). Je složen převážně ze substituovaných aromatických uhlovodíků se dvěma jádry.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Extrakční oleje (černouhelné), zbytkové pyrolýzní oleje z černouhelného dehtu, naftalenový olej, destilační zbytky;

Redestiláty;

[Zbytek z destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolů a bází (z černouhelného dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů), s rozmezím teploty varu 240 °C až 260 °C (464 °F až 500 °F). Je složen převážně ze substituovaných dvoujaderných aromatických a heterocyklických uhlovodíků.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Destilační produkty (černouhelné), koksárenský lehký olej, naftalenová frakce;

Naftalenový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná (kontinuální destilaci) koksárenského lehkého oleje. Je složena převážně z naftalenu, kumaronu a indenu a má teplotu varu nad 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destilační produkty (dehtárenské), naftalenové oleje;

Naftalenový olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena převážně z aromatických a jiných uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých sloučenin a má destilační rozmezí přibližně 200 °C až 250 °C (392 °F až 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destilační produkty (dehtárenské), naftalenové oleje s nízkým obsahem naftalenu;

Redestilát naftalenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a fenolických sloučenin.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destilační produkty (dehtárenské), matečný roztok z krystalizace naftalenového oleje;

Redestilát naftalenového oleje;

[Složitá směs organických sloučenin získaná jako filtrát při krystalizaci naftalenové frakce z černouhelného dehtu, s rozmezím bodu varu přibližně 200 °C až 230 °C (392 °F až 446 °F). Je složena převážně z naftalenu, thionaftenu a alkylnaftalenů.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků získaná alkalickým praním naftalenového oleje za účelem odstranění fenolických sloučenin (kyselých složek dehtu). Je složena z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci, s nízkým obsahem naftalenu;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků zbývajících po odstranění naftalenu krystalizačním procesem z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destiláty (černouhelné), naftalenové oleje, zbavené naftalenu, alkalické extrakty;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Olej zbývající po odstranění fenolických sloučenin (kyselých složek dehtu) z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci, hlavové frakce;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Destilát z alkalicky praného naftalenového oleje s destilačním rozmezím přibližně l80 °C až 220 °C (356 °F až 428 °F). Je složen převážně z naftalenu, alkylbenzenů, indenu a indanu.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, methylnaftalenová frakce;

Methylnaftalenový olej;

[Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně ze substituovaných uhlovodíků se dvěma aromatickými kruhy a aromatických dusíkatých bází s rozmezím teploty varu přibližně 225 °C až 255 °C (437 °F až 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, dol-methylnaftalenová frakce;

Methylnaftalenový olej;

[Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z indolu a methylnaftalenu s rozmezím teploty varu přibližně 235 °C až 255 °C (455 °F až 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje po kyselinové extrakci;

Zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků získaná odbázováním methylnaftalenové frakce získané destilací černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 230 °C až 255 °C (446 °F až 491 °F). Obsahuje převážně 1(2)-methylnaftalen, naftalen, dimethylnaftalen a bifenyl.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Extrakční zbytky (dehtárenské), naftalenový olej po alkalické extrakci, destilační zbytky;

Zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

[Zbytek z destilace alkalicky praného naftalenového oleje s rozmezím teploty varu přibližně 220 °C až 300 °C (428 °F až 572 °F). Je složen převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a aromatických dusíkatých bází.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Extrakční oleje (černouhelné), kyselé, bez dehtových bází;

Zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

[Extrakční olej s destilačním rozmezím přibližně 220 °C až 265 °C (428 °F až 509 °F) ze zbytku alkalické extrakce černouhelného dehtu, vzniklý při kyselém praní např. vodným roztokem kyseliny sírové, po vydestilování dehtových bází. Je složen převážně z alkylnaftalenů.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, destilační zbytky;

Prací olej;

[Složitá směs uhlovodíků získaná při destilaci surového benzenu (vysokoteplotní černouhelný dehet). Může to být kapalina s destilačním rozmezím přibližně l50 °C až 300 °C (302 °F až 572 °F) nebo polotuhá nebo tuhá hmota s teplotou tání do 70 °C (158 °F). Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta;

Frakce anthracenového oleje;

[Anthracenem obohacená tuhá hmota získaná krystalizací a odstřeďováním anthracenového oleje. Je složena převážně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Anthracenový olej, nízký obsah anthracenu;

Frakce anthracenového oleje;

[Olej zbývající po odstranění tuhé hmoty bohaté na anthracen (anthracenové pasty) krystalizačním procesem z anthracenového oleje. Je složen převážně z aromatických sloučenin se dvěma, třemi nebo čtyřmi aromatickými jádry.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Zbytky (dehtárenské), destilace anthracenového oleje;

Frakce anthracenového oleje;

[Zbytek z frakční destilace surového anthracenu, s rozmezím teploty varu přibližně 340 °C až 400 °C (644 °F až 752 °F). Je složen převážně z aromatických a heterocyklických uhlovodíků se třemi a více aromatickými jádry.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, anthracenová frakce;

Frakce anthracenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí 330 °C až 350 °C (626 °F až 662 °F). Je složena hlavně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, karbazolová frakce;

Frakce anthracenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 350 °C až 360 °C (662 °F až 680 °F). Je složena hlavně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Anthracenový olej, anthracenová pasta, lehký destilát;

Frakce anthracenového oleje;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu, získaná krystalizací anthracenového oleje z nízkoteplotního černouhelného dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 290 °C až 340 °C (554 °F až 644 °F). Je složena hlavně z tříjaderných aromatických uhlovodíků a jejich dihydroderivátů.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Dehtové oleje, černouhelné, nízkoteplotní;

Dehtový olej, vysokovroucí;

[Destilát z nízkoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází a má teplotu varu v rozmezí přibližně l60 °C až 360 °C (320 °F až 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci;

[Zbytek olejů nízkoteplotního černouhelného dehtu po alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, za účelem odstranění kyselých složek ze surového dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků a aromatických dusíkatých bází.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoly, extrakt čpavkové vody;

Alkalický extrakt;

[Směs fenolů extrahovaných za použití isobutylacetátu ze čpavkové vody kondenzované z plynu uvolněného při nízkoteplotní (pod 700 °C (1 292 °F)) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z monohydroxyfenolů a dihydroxyfenolů.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, alkalické extrakty;

Alkalický extrakt;

[Vodný extrakt z karbolového oleje získaný při alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extrakty, dehtový olej alkalický;

Alkalický extrakt;

[Extrakt z oleje černouhelného dehtu získaného alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, alkalické extrakty;

Alkalický extrakt;

[Vodný extrakt z naftalenového oleje získaný alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický, sycený oxidem uhličitým, čeřený;

Surové fenoly;

[Produkt získaný působením CO2 a CaO na alkalický extrakt dehtového oleje. Je složen převážně z CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 a dalších organických a anorganických nečistot.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Kyselé složky dehtu, černouhelné, surové;

Surové fenoly;

[Reakční produkt získaný neutralizací alkalického extraktu dehtového oleje roztokem kyseliny, např. vodným roztokem kyseliny sírové nebo plynným oxidem uhličitým, za účelem získání volných fenolů. Je složen převážně z kyselých složek dehtu, jako jsou fenol, kresoly a xylenoly.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Kyselé složky dehtu, hnědouhelného, surové;

Surové fenoly;

[Okyselený alkalický extrakt destilátu hnědouhelného dehtu. Je složen převážně z fenolu a jeho homologů.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Kyselé složky dehtu, zplyňování hnědého uhlí;

Surové fenoly;

[Složitá směs organických kyselin získaná při zplyňování hnědého uhlí. Je složena převážně z aromatických fenolů C6-10 a jejich homologů.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Kyselé složky dehtu, destilační zbytky;

Destilované fenoly;

[Zbytky z destilace surového fenolu z uhlí. Jsou složeny převážně z fenolů s počtem uhlíků C8 až C10 s teplotou měknutí od 60 °C do 80 °C (140 °F až 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Kyselé složky dehtu, methylfenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu bohatá na 3-methylfenol a 4-methylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Kyselé složky dehtu, polyalkylfenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu, získaná destilací surových nízkoteplotních kyselých složek dehtu s teplotou varu v rozmezí přibližně 225 °C až 320 °C (437 °F až 608 °F). Je složena převážně z polyalkylfenolů.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Kyselé složky dehtu, xylenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu, bohatá na 2,4- dimethylfenol a 2,5-dimethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Kyselé složky dehtu, ethylfenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu, bohatá na 3- ethylfenol a 4-ethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Kyselé složky dehtu, 3,5-xylenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Frakce kyselých složek dehtu, bohatá na 3,5-dimethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Kyselé složky dehtu, zbytky, destiláty, první frakce;

Destilované fenoly;

[Zbytky z destilace lehkého karbolového oleje při teplotách 235 °C až 355 °C (481 °F až 697 °F).]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Kyselé složky dehtu, kresolové, zbytky;

Destilované fenoly;

[Zbytek ze surových kyselých složek dehtu po odstranění fenolu, kresolů, xylenolů a ostatních výševroucích fenolů. Černá pevná hmota s teplotou tání přibližně 80 °C (176 °F). Je složen převážně z polyalkylfenolů, pryskyřice a anorganických solí.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoly, C9-11;

Destilované fenoly

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Kyselé složky dehtu, kresolové;

Destilované fenoly;

[Složitá směs organických sloučenin, získaná z hnědého uhlí, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C (392 °F až 446 °F). Je složena hlavně z fenolů a pyridinových bází.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Kyselé složky dehtu, hnědé uhlí, C2-alkylfenolová frakce;

Destilované fenoly;

[Destilát z acidifikace alkalicky praného destilátu lignitového dehtu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 200 °C až 230 °C (392 °F až 446 °F). Je složen především z m-ethylfenolu a p-ethylfenolu a rovněž z kresolů a xylenolů.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Extrakční oleje (uhlí), naftalenové oleje;

Kyselý extrakt;

[Vodný extrakt získaný kyselým praním alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Dehtové báze, deriváty chinolinu;

Destilát bází

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Dehtové báze, černouhelné, frakce homologů chinolinu;

Destilát bází

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Dehtové báze, černouhelné, destilační zbytky;

Destilát bází;

[Destilační zbytek zůstávající po destilaci neutralizovaných kyselinou extrahovaných dehtových frakcí obsahujících báze, získaných destilací černouhelných dehtů. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, chinolin a jeho homology a toluidiny.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem a polypropylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

Tepelně zpracované produkty;

[Olej získaný tepelným zpracováním směsi polyethylen/polypropylen s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 120 °C (158 °F až 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

Tepelně zpracované produkty;

[Olej získaný tepelným zpracováním polyethylenu s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 120 °C (158 °F až 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polystyrenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

Tepelně zpracované produkty;

[Olej získaný tepelným zpracováním polystyrenu s černouhelnou dehtovou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 210 °C (158 °F až 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický, zbytky z destilace naftalenu;

Zbytky z extrakce naftalenového oleje;

[Zbytek získaný z extrahovaného oleje po odstranění naftalenu destilací. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma až čtyřmi kondenzovanými jádry a z aromatických dusíkatých bází.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Dehtové kyseliny, kresolové, sodné soli, žíravé roztoky;

Alkalický extrakt

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze;

Kyselý extrakt;

[Extrakt ze zbytku po alkalické extrakci černouhelného dehtového oleje, získaný kyselým praním, jako např. vodným roztokem kyseliny sírové, po destilaci prováděné za účelem odstranění naftalenu. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Dehtové báze, černouhelné, surové;

Surové dehtové báze;

[Reakční produkt získaný neutralizací extraktu oleje černouhelných dehtových bází alkalickým roztokem, jako je vodný roztok hydroxidu sodného, za účelem získání volných bází. Je složen převážně z organických bází jako jsou akridin, fenanthridin, pyridin, chinolin a jejich alkylhomology.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Lehký olej (černouhelný), koksárenský;

Surový benzen;

[Těkavá organická kapalina extrahovaná z plynu uvolňovaného při vysokoteplotní (nad 700 °C (1 292 °F)) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z benzenu, toluenu a xylenů. Může obsahovat malá množství jiných uhlovodíkových složek.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destiláty (černouhelné), z extraktu kapalnými rozpouštědly, primární;

[Kapalný produkt kondenzace par uvolňovaných při vyluhování uhlí v kapalných rozpouštědlech, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 300 °C (86 °F až 572 °F). Je složen hlavně z částečně hydrogenovaných aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, z aromatických sloučenin s obsahem dusíku, kyslíku a síry a z jejich alkylhomologů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destiláty (černouhelné), z extraktu rozpouštědly, hydrokrakované;

[Destilát získaný hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo nadkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 300 °C (86 °F až 572 °F). Je složen hlavně z aromatických uhlovodíků, hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14. Rovněž jsou přítomny aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík a hydrogenované aromatické sloučeniny.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Těžký benzín (černouhelný), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakovaný;

[Frakce destilátu získaného hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 30 °C až 180 °C (86 °F až 356 °F). Je složena především z aromatických uhlovodíků a hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C9. Rovněž jsou přítomny aromatické a hydrogenované aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakované, střední frakce;

[Destilát získaný hydrokrakováním extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 300 °C (356 °F až 572 °F). Je složen především z dvoujaderných aromatických, hydrogenovaných aromatických a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14. Rovněž jsou přítomny sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrogenované hydrokrakované, střední frakce;

[Destilát z hydrogenace hydrokrakovaného středního destilátu z extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s teplotou varu v rozmezí přibližně 180 °C až 280 °C (356 °F až 536 °F). Je složen především z dvoujaderných hydrogenovaných uhlíkových sloučenin a jejich alkylderivátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lehký olej (černouhelný), polokoksovací proces;

Lehký olej;

[Těkavá organická kapalina zkondenzovaná z plynů uvolněných při nízkoteplotní (pod 700 °C (1 292 °F)) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z uhlovodíků C6-10.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Uhlovodíky C4, bez 1,3-butadienu a isobutenu;

Ropný plyn

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Benzín, přírodní;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá uhlovodíková směs separovaná ze zemního plynu procesy, jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 120 °C (– 4 °F až 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Benzínová frakce;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Rafinované, částečně rafinované nebo nerafinované ropné produkty z destilace zemního plynu. Jsou složeny z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 a mají teplotu varu v rozmezí přibližně 100 °C až 200 °C (212 °F až 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací ropy. Tato frakce má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 135 °C (58 °F až 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Benzínová frakce (ropná), těžká primární;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (149 °F až 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Benzínová frakce (ropná), primární široká frakce;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 220 °C (– 4 °F až 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Benzínová frakce (ropná), lehká primární;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 180 °C (– 4 °F až 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solventní nafta (ropná), lehká alifatická;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy nebo benzínu ze zemního plynu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 160 °C (95 °F až 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destiláty (ropné), lehké primární;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 88 °C až 99 °C (– 127 °F až 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzín z rekuperace par;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků separovaná ochlazením plynů ze systémů rekuperace par. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 196 °C (– 4 °F až 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzín, primární, jednotka atmosférické destilace;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná jednotkou atmosférické destilace ropy. Má teplotu varu v rozmezí přibližně 36,1 °C až 193,3 °C (97 °F až 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Benzín (ropný), neslazený;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací benzínových proudů z různých rafinerských procesů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 0 °C až 230 °C (25 °F až 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty ze stabilizační kolony frakční destilace lehkého primárního benzínu;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací lehkého primárního benzínu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Benzínová frakce (ropná), těžká primární, obsahující aromáty;

Nízkovroucí benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 210 °C (266 °F až 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Benzínová frakce (ropná), široká alkylátová frakce;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 220 °C (194 °F až 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Benzínová frakce (ropná), těžký alkylát;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 150 °C až 220 °C (302 °F až 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Benzínová frakce (ropná), lehký alkylát;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 160 °C (194 °F až 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Benzínová frakce (ropná), isomerovaná;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou izomerací parafinických uhlovodíků s lineárním řetězcem C4 až C6. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků jako jsou isobutan, isopentan, 2,2-dimethylbutan, 2-methylpentan a 3-methylpentan.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Benzínová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná, lehká;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při rozpouštědlovém extrakčním procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C (95 °F až 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Benzínová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná, těžká;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při rozpouštědlovém extrakčním procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C (194 °F až 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Rafináty (ropné), z protiproudé extrakce ethylenglykol-voda v katalytickém reformování;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná extrakčním procesem UDEX z proudu z katalytického reformování. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Rafináty (ropné), oddělené v jednotce Lurgi v katalytickém reformování;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z Lurgiho separační jednotky. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8 s různými malými množstvími aromatických uhlovodíků.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Benzínová frakce (ropná), široká alkylátová frakce, obsahující butan;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a některých butanů a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 200 °C (95 °F až 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destiláty (ropné), z pyrolýzy benzínu, hydrogenované rozpouštědlově rafinované lehké;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafináty z rozpouštědlových extrakčních procesů hydrogenovaného lehkého destilátu z pyrolýzy benzínu.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Benzínová frakce (ropná), C4-12 butan-alkylát, bohatý na isooktan;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná alkylací butanů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12, bohatých na isooktan a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 210 °C (95 °F až 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Uhlovodíky, hydrogenované destiláty lehkého benzínu, rozpouštědlově rafinované;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace hydrogenovaného benzínu následované rozpouštědlovou extrakcí a destilací. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 94 °C až 99 °C (201 °F až 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Benzínová frakce (ropná), isomerace, C6-frakce;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací benzínu, který byl katalyticky isomerován. Je složena převážně z isomerů hexanu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 66 °C (140 °F až 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Uhlovodíky, C6-7, krakování těžkého benzínu, rozpouštědlově rafinované;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná sorpcí benzenu z katalyticky plně hydrogenované, na benzen bohaté uhlovodíkové frakce, která byla získána destilačně z předhydrogenovaného krakovaného benzínu. Je složena převážně z parafinických a naftenických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 70 °C až 100 °C (158 °F až 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Uhlovodíky, bohaté na C6, hydrogenované destiláty lehkého benzínu, rozpouštědlově rafinované;

Nízkovroucí modifikovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenovaného benzínu s následnou rozpouštědlovou extrakcí. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 70 °C (149 °F až 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Benzínová frakce (ropná), těžká katalyticky krakovaná;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (148 °F až 446 °F). Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Benzínová frakce (ropná), lehká katalyticky krakovaná;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F). Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Uhlovodíky, C3-11, destiláty katalytického kraku;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně do 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Benzínová frakce (ropná), katalyticky krakovaný lehký destilát;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destiláty (ropné), z pyrolýzy benzínu, hydrogenované lehké aromatické;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním lehkého destilátu z pyrolyzovaného benzínu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Benzínová frakce (ropná), těžká katalyticky krakovaná, slazená;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením destilátu z katalytického kraku za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 200 °C (140 °F až 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Benzínová frakce (ropná), lehká katalyticky krakovaná, slazená;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením benzínu z katalytického kraku za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 210 °C (95 °F až 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací frakce z katalytického krakování, podrobená alkalickému praní. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 210 °C (266 °F až 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Uhlovodíky, C8-12, destiláty katalytického kraku;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 140 °C až 210 °C (284 °F až 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované, slazené;

Nízkovroucí katalyticky krakovaná benzínová frakce

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Benzínová frakce (ropná), lehké katalyticky reformovaná;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C (95 °F až 374 °F). Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento podíl může obsahovat 10 % obj. a více benzenu.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Benzínová frakce (ropná), těžká katalyticky reformovaná;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C (194 °F až 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destiláty (ropné), depentanizér katalytického reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 49 °C až 63 °C (– 57 °F až 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Uhlovodíky, C2-6, C6-8 katalytické reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Zbytky (ropné), C6-8 katalytické reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitý zbytek z katalytického reformování nástřiku C6-8. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Benzínová frakce (ropná), lehká frakce katalyticky reformovaná, bez aromátů;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 120 °C (95 °F až 248 °F). Obsahuje relativně velký podíl uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, aromatické složky byly odstraněny.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty z katalytického reformování primárního benzínu;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformováním primárního benzínu s následnou frakcionací veškerého produktu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Ropné produkty, reformáty z procesu hydrorafinace-katalytické reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná v procesu hydrorafinace-powerforming, s teplotou varu v rozmezí přibližně 27 °C až 210 °C (80 °F až 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Benzínová frakce (ropná), široký reformovaný řez;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 230 °C (95 °F až 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Benzínová frakce (ropná), katalyticky reformovaná;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 220 °C (90 °F až 430 °F). Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento proud může obsahovat 10 % obj. a více benzenu.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destiláty (ropné), katalyticky reformovaný hydrogenovaný lehký podíl, frakce aromátů C8-12;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs alkylbenzenů získaná z katalytického reformování ropného benzínu. Je složena převážně z alkylbenzenů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 160 °C až 180 °C (320 °F až 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatické uhlovodíky, C8, z katalytického reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatické uhlovodíky, C7-12, bohaté na C8;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 (především C8) a může obsahovat nearomatické uhlovodíky, obojí s teplotou varu v rozmezí přibližně 130 °C až 200 °C (266 °F až 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzín, C5-11, vysokooktanový stabilizovaný reformovaný;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá vysokooktanová kombinace uhlovodíků získaná katalytickou dehydrogenací převážně naftenického benzínu. Je složena převážně z aromátů a nearomátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 45 °C až 185 °C (113 °F až 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Uhlovodíky, C7-12, bohaté na aromáty C> 9, těžká frakce z reformování;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 210 °C (248 °F až 380 °F) a obsahuje aromatické uhlovodíky C9 a vyšší.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Uhlovodíky, C5-11, bohaté na nearomáty, reformingová lehká frakce;

Nízkovroucí katalyticky reformovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11, má teplotou varu v rozmezí přibližně 35 °C až 125 °C (94 °F až 257 °F), z benzenu a toluenu.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Benzínová frakce (ropná), lehký podíl tepelně krakovaný;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 10 °C až 130 °C (14 °F až 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Benzínová frakce (ropná), těžký podíl tepelně krakovaný;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 220 °C (148 °F až 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destiláty (ropné), těžké aromatické;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato frakce s vyšší teplotou varu je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5-7 a některých alifatických nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destiláty (ropné), lehké aromatické;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato nízkovroucí frakce je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5-7 a některých nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destiláty (ropné), rafinát benzínu z pyrolyzátu, řez benzínů;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z pyrolýzní frakcionace benzínu a rafinátu při 816 °C (1 500 °F). Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C9 a má teplotu varu přibližně 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatické uhlovodíky, C6-8, pyrolyzát benzínu a rafinátu;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná pyrolýzní frakcionací benzínu a rafinátu při 816 °C (1 500 °F). Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8, včetně benzenu.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzín a plynový olej;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace tepelně krakovaného benzínu a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 33 °C až 60 °C (91 °F až 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná benzínová frakce a plynový olej, s obsahem C5-dimeru;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakovaného benzínu a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a některých dimerních olefinů C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 33 °C až 184 °C (91 °F až 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzín a plynový olej, extrakční;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakovaného benzínu a/nebo plynového oleje. Je složena z parafinických a olefinických uhlovodíků, převážně isoamylenů, jako je 2-methyl-1-en a 2-methyl-2-en, a má teplotu varu v rozmezí přibližně 31 °C až 40 °C (88 °F až 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destiláty (ropné), lehké tepelně krakované, debutanizované aromatické;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků, především benzenu.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Benzínová frakce (ropná), lehká tepelně krakovaná, slazená;

Nízkovroucí tepelně krakovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného destilátu z vysokotepelného krakování frakcí těžkých olejů za účelem přeměny merkaptanů. Je složena převážně z aromátů, olefinů a nasycených uhlovodíků a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 100 °C (68 °F až 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C13 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (149 °F až 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená lehká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C (194 °F až 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destiláty (ropné), hydrogenované, střední, středněvroucí;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze středního destilátu z hydrogenačního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 127 °C až 188 °C (262 °F až 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destiláty (ropné), lehký destilát z hydrogenace, nízkovroucí;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů lehkého destilátu z hydrogenace. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 3 °C až 194 °C (37 °F až 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destiláty (ropné), hydrogenovaný benzín, hlavové destiláty z deisohexanizéru;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z hydrogenace těžkého benzínu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 49 °C až 68 °C (– 57 °F až 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická, hydrogenovaná;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C (275 °F až 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, tepelně krakovaná, lehká;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací hydrogenačně odsířeného destilátu z tepelného kraku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 23 °C až 195 °C (73 °F až 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, s obsahem cykloalkánů;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné frakce. Je složena převážně z alkánů a cykloalkánů a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Benzínová frakce (ropná), pyrolyzovaná, hydrogenovaná;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Benzínová frakce (ropná), široká hydrogenačně odsířená frakce;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 250 °C (86 °F až 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolýzní;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce z pyrolýzy. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 190 °C (95 °F až 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Uhlovodíky, C4-12, z krakování benzínu, hydrogenované;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z pyrolýzy benzínu a následnou katalytickou selektivní hydrogenací pryskyřičných formerů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 230 °C (86 °F až 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solventní nafta (ropná), lehká naftenická, hydrogenovaná;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena převážně z cykloparafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 73 °C až 85 °C (163 °F až 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Benzínová frakce (ropná), lehká pyrolýzní, hydrogenovaná;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením a následnou hydrogenací pyrolýzních produktů při výrobě ethylenu. Je složena převážně z nasycených a nenasycených parafínů, cyklických parafínů a cyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 50 °C až 200 °C (122 °F až 392 °F). Podíl benzenových uhlovodíků je proměnlivý a může dosáhnout až 30 % hmotnostních a tento proud může obsahovat také malé množství síry a zoxidovaných sloučenin.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Uhlovodíky, C6-11, hydrogenované, dearomatizované;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Uhlovodíky, C9-12, hydrogenované, dearomatizované;

Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddardovo rozpouštědlo;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Bezbarvé rafinované ropné destiláty bez žluklého nebo nežádoucího zápachu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 148,8 °C až 204,4 °C (300 °F až 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Kondenzáty zemního plynu (ropné);

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu zpětnou kondenzací v povrchovém separátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C20. Za atmosférické teploty a tlaku je to kapalina.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Zemní plyn (ropný), surová kapalná směs;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu v plynové recyklační jednotce procesy, jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Benzínová frakce (ropná), mírně hydrokrakovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce – nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 180 °C (– 4 °F až 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Benzínová frakce (ropná), hluboce hydrokrakovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (148 °F až 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Benzínová frakce (ropná), slazená;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného benzínového řezu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 10 °C až 230 °C (– 14 °F až 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Benzínová frakce (ropná), kyselinou rafinovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 230 °C (194 °F až 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Benzínová frakce (ropná), chemicky neutralizovaná, těžká;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 65 °C až 230 °C (149 °F až 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Benzínová frakce (ropná), chemicky neutralizovaná, lehká;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Benzínová frakce (ropná), katalyticky odparafínovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického odparafínování ropné frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 230 °C (95 °F až 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Benzínová frakce (ropná), pyrolýzní lehká;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzy. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 190 °C (– 4 °F až 374 °F). Tento proud obsahuje pravděpodobně 10 % obj. nebo více benzenu.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací aromatických proudů. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 135 °C až 210 °C (275 °F až 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatické uhlovodíky, C6-10, kyselinou rafinované, neutralizované;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destiláty (ropné), C3-5, bohaté na 2-methyl-2-en;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace uhlovodíků obvykle v rozmezí C3 až C5, převážně isopentanu a 3-metyl-1-enu. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně 2-metyl-2-enu.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destiláty (ropné), polymerizované destiláty z pyrolýzy frakce C5-12;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací pyrolyzovaného polymerizovaného ropného destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destiláty (ropné), pyrolýzní, frakce C5-12;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs organických sloučenin získaná destilací produktů z pyrolýzy. Je složena z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destiláty (ropné), frakce C5-10, pyrolýzní směs s lehkou pyrolýzní benzínovou frakcí C5;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extrakty (ropné), extrakcí studenou kyselinou, C4-6;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs organických sloučenin získaná extrakcí nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků, obvykle v rozmezí uhlíkových atomů C3 až C6, převážné pentanů a amylenů, studenou kyselinou. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6, převážně C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destiláty (ropné), hlavové destiláty z depentanizéru;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z katalyticky krakovaného plynného proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Zbytky (ropné), spodní frakce z butanového splitteru;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitý zbytek z destilace butanového proudu. Je složen z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Zbytkové oleje (ropné), deisobutaniserová věží;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitý zbytek z atmosférické destilace butan-butylenového proudu. Je složen z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Benzínová frakce (ropná), široký řez z koksovací jednotky;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z fluidní koksovací jednotky. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C15 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 43 °C až 250 °C (110 °F až 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Benzínová frakce (ropná), pyrolýzní střední aromatická;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z pyrolýzy. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 220 °C (266 °F až 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Benzínová frakce (ropná), široký řez primární rafinovaná hlinkou;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z rafinace nefrakcinovaného primárního benzínu přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 220 °C (– 4 °F až 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Benzínová frakce (ropná), lehká primární rafinovaná hlinkou;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z rafinace lehkého primárního benzínu přírodní nebo aktivovanou hlinkou, obvykle perkolačním procesem, za účelem odstranění stopových množství přítomných polárních sloučenin a nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 93 °C až 180 °C (200 °F až 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Benzínová frakce (ropná), lehká pyrolýzní aromatická;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z pyrolýzy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C7 až C9 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 110 °C až 165 °C (230 °F až 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Benzínová frakce (ropná), lehká pyrolýzní debenzenovaná;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z pyrolýzy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 218 °C (176 °F až 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Benzínová frakce (ropná), obsahující aromáty;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Benzínová frakce (ropná), pyrolýzní, spodní frakce z debutanizéru;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků z frakcionace spodní frakce z depropanizéru. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Benzínová frakce (ropná), lehká, slazená;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného destilátu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 20 °C až 100 °C (– 4 °F až 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Kondenzáty zemního plynu;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků oddělená a/nebo kondenzovaná ze zemního plynu v průběhu transportu a nashromážděná v hlavě vrtu a/nebo ve výrobě v prohlubních nebo pračkách plynu při shromažďování, přepravě, v plynovodu a distribučním potrubí atd. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destiláty (ropné), benzín ze striperu procesu Unifining;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná stripováním produktů ze zpracování benzínu procesem Unifining. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Benzínová frakce (ropná), katalyticky reformovaná lehká, frakce bez aromátů;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků zbývající po odstranění aromatických sloučenin z katalyticky reformovaného lehkého benzínu selektivní absorpcí. Je složena především z parafinických a cyklických sloučenin s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 66 °C až 121 °C (151 °F až 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzín;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků složená převážně z parafinů, cykloparafinů, aromatických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně větším než C3, s teplotou varu v rozmezí 30 °C až 260 °C (86 °F až 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatické uhlovodíky, C7-8, produkty dealkylace, destilační zbytky;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Uhlovodíky, C4-6, lehké podíly z depentanizéru hydrogenace aromátů;

nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako předkap z kolony depentanizéru před hydrogenací aromátů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6, převážně pentanů a pentenů, a má teplotu varu v rozmezí 25 °C až 40 °C (77 °F až 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destiláty (ropné), pyrolýzní benzín z tepelného reaktoru, bohatý na C5;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací pyrolýzního benzínu z tepelného reaktoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C6, převážně C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extrakty (ropné), rozpouštědlové, z katalyticky reformovaného benzínu;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná jako extrakt z rozpouštědlové extrakce katalyticky reformované ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 100 °C až 200 °C (212 °F až 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Benzín (ropný), hydrogenačně odsířený, lehký, dearomatizovaný;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenačně odsířených a dearomatizovaných lehkých ropných frakcí. Je složena převážně z parafinů a cykloparafinů C7 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 90 °C až 100 °C (194 °F až 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Benzín (ropný), lehký, bohatý na C5, slazený;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného benzínu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 10 °C až 35 °C (14 °F až 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Uhlovodíky, C8-11, krakování benzínu, toluenová frakce;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z předhydrogenovaného krakovaného benzínu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 130 °C až 205 °C (266 °F až 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Uhlovodíky, C4-11, krakování benzínu, bez aromátů;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná z předhydrogenovaného krakovaného benzínu po destilační separaci uhlovodíkových frakcí s obsahem benzenu a toluenu a výševroucí frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 205 °C (86 °F až 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Benzín (ropný), lehký z tepelného reaktoru, pyrolýzní;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací pyrolýzního benzínu po regeneraci z tepelného reaktoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 0 °C až 80 °C (32 °F až 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destiláty (ropné), bohaté na C6;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné suroviny. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 až C7, je bohatá na C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 60 °C až 70 °C (140 °F až 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzín, pyrolyzní, hydrogenovaný;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Destilační frakce z hydrogenace pyrolýzního benzínu, s teplotou varu v rozmezí přibližně 20 °C až 200 °C (68 °F až 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destiláty (ropné), pyrolýzní, frakce C8-12, polymerované, destilační lehké;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací z polymerované frakce C8 až C12 z pyrolýzních ropných destilátů. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extrakty (ropné); rozpouštědlové z těžkého benzínu, dorafinované hlinkou;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná dorafinací rozpouštědlového ropného extraktu z těžkého benzínu bělicí hlinkou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C10 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 180 °C (175 °F až 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Benzín (ropný), lehký pyrolýzní, debenzenovaný, tepelně zpracovaný;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací debenzenovaného lehkého pyrolýzního benzínu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 95 °C až 200 °C (203 °F až 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Benzín (ropný), lehký pyrolýzní, tepelně zpracovaný;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním a destilací lehkého pyrolýzního ropného benzínu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 35 °C až 80 °C (95 °F až 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destiláty (ropné), C7-9, bohaté na C8, hydrogenačně odsířené a dearomatizované;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací lehké ropné frakce, hydrogenačně odsířené a dearomatizované. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C7 až C9, převážně parafinů a cykloparafinů C8, a má teplotu varu v rozmezí přibližně 120 °C až 130 °C (248 °F až 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Uhlovodíky, C6-8, hydrogenované, sorpčně dearomatizované, rafinace toluenu;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná při sorpci toluenu z uhlovodíkové frakce z krakovaného benzínu katalyticky hydrogenovaného. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 80 °C až 135 °C (176 °F až 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Benzín (ropný), hydrogenačně odsířený, široká frakce z koksování;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací z hydrogenačně odsířeného destilátu z koksovací jednotky. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 23 °C až 196 °C (73 °F až 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Benzín (ropný), slazený lehký;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná při slazení ropného benzínu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a má teplotu varu v rozmezí přibližně 20 °C až 130 °C (68 °F až 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Uhlovodíky, C3-6, bohaté na C5, pyrolýzní benzín;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací pyrolýzního benzínu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Uhlovodíky, bohaté na C5, obsahem dicyklopentadienu

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzního procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a dicyklopentadienu a má teplotu varu v rozmezí přibližně 30 °C až 170 °C (86 °F až 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Zbytky (ropné), pyrolýzní lehké, aromatické;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

[Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzy nebo obdobných procesů, po odstranění velmi lehkých produktů, čímž se získá zbytek obsahující uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů nejméně C5. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a má teplotu varu přibližně nad 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Uhlovodíky, bohaté na C≥5, C5-6;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Uhlovodíky, bohaté na C5;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatické uhlovodíky, C8-10;

Nízkovroucí benzínová frakce - nespecifikovaná;

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P“

(c)

Záznamy 024-004-00-7, 649-089-00-3, 649-119-00-5 a 649-151-00-X se nahrazují tímto:

„Dichroman sodný

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Uhlovodíky, C1-4, slazené;

Ropný plyn;

[Složitá směs uhlovodíků vznikající při slazení uhlovodíkových plynů s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a má teplotu varu v rozmezí přibližně – 164 °C až – 0,5 °C (– 263 °F až 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Rafináty (ropné), pyrolýzní C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, C3-5 a C3-5 nenasycené, bez butadienu;

Ropný plyn

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Ropné produkty, rafinerské plyny;

Rafinerský plyn;

[Složitá směs složená převážně z vodíku s různým malým množstvím methanu, ethanu a propanu.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K“

(6)

V dodatku 5 se tabulka mění takto:

Doplňují se tyto záznamy v souladu s pořadím záznamů stanoveným v dodatku 5 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006:

„Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Kyselina křemičitá, sůl olova a niklu

028-050-00-9

68130-19-8“

 

(7)

V dodatku 6 se tabulka mění takto:

(a)

Zrušuje se tento záznam: 024-004-01-4.

(b)

Doplňují se tyto záznamy v souladu s pořadím záznamů stanoveným v dodatku 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006:

„dibutylcín-hydrogenborát;

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Kyselina boritá; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Kyselina boritá, přírodní neupravená, obsahující nejvýše 85 % H3BO3 v sušině; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Dibortrioxid;

Oxid boritý

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Tetraboritan disodný, bezvodý;

005-011-00-4

 

 

 

Kyselina boritá, disodná sůl; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetraboritan disodný monohydrát; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Sodná sůl kyseliny orthoborité; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Tetraboritan disodný dekahydrát;

Borax dekahydrát

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Tetraboritan disodný pentahydrát;

Borax pentahydrát

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Perboritan sodný; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Peroxymetaboritan sodný; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Peroxyboritan sodný;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Perboritan sodný; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Peroxymetaboritan sodný; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Peroxyboritan sodný;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, trihydrát; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, tetrahydrát; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Peroxyboritan sodný hexahydrát;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, trihydrát; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, Ktetrahydrát; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Peroxyboritan sodný hexahydrát;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Kyselina perboritá, sodná sůl; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, monohydrát; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Peroxyboritan sodný;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

Kyselina perboritá, sodná sůl; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, monohydrát; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Peroxyboritan sodný;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

 

(4-ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilan

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Tris(2-chlorethyl)-fosfát

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinát-amonium (ISO);

Amonium-2-amino-4-[hydroxy(methyl)fosforyl]butanoát

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Chlorid kobaltnatý

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Síran kobaltnatý

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Octan kobaltnatý

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Dusičnan kobaltnatý

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Uhličitan kobaltnatý

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Hydroxid nikelnatý; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Hydroxid niklu; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Síran nikelnatý

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Uhličitan nikelnatý;

028-010-00-0

 

 

 

[karbonato(2-)]tetrahydroxynikl;

 

 

Uhličitan nikelnatý [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Uhličitan nikelnatý zásaditý; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

μ-karbonato-dihydroxydotrinikl; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

μ-karbonato-tetrahydroxidotrinikl; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Chlorid nikelnatý

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Dusičnan nikelnatý; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Kyselina dusičná, sůl niklu; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi, s obsahem síranu nikelnatého

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Chloristan nikelnatý;

Kyselina chloristá, nikelnatá sůl

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Síran didraselno-nikelnatý; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Síran diamonno-nikelnatý; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikl-bis(sulfamidát);

Nikl-sulfamát;

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Tetrafluoroboritan nikelnatý

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikl-diformiát; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Mravenčí kyselina, sůl niklu; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Mravenčí kyselina, sůl mědi a niklu; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikl-diacetát; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikl-acetát; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikl(II)-dibenzoát

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikl-bis(4-cyklohexylbutanoát)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikl(II)-stearát;

Nikl(II)-oktadekanoát

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikl-dilaktát

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikl(II)-oktanoát

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Fluorid nikelnatý; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Bromid nikelnatý; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Jodid nikelnatý; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Fluorid draselno-nikelnatý; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Hexafluorokřemičitan nikelnatý

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Selenan nikelnatý

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Dithiokyanatan nikelnatý

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dichroman nikelnatý;

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Chlorečnan nikelnatý; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Bromičnan nikelnatý; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Ethyl-hydrogen-sulfát, nikelnatá sůl [3] [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikl(II)-trifluoracetát; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikl(II)-propionát; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikl-bis(benzensulfonát); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikl(II)-hydrogen-citrát; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citronová kyselina, amonno-nikelnatá sůl; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citronová kyselina, sůl niklu; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikl-[bis(2-ethylhexanoát)]; [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-ethylhexanová kyselina, sůl niklu; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimethylhexanová kyselina, sůl niklu; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikl(II)-isooktanoát; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Isooktanová kyselina, sůl niklu; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikl-diisononanoát; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikl(II)-neononanoát; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikl(II)-isodekanoát; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikl(II)-neodekanoát; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekanová kyselina, sůl niklu; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikl(II)-neoundekanoát; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(d-glukonato-O1,O2)nikl; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikl-bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoát); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikl(II)-palmitát; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(isononanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nikl; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(isodekanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(isononanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Mastné kyseliny, C6-19rozvětvené, soli niklu; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Mastné kyseliny, C8-18 a nenasycené C18, soli niklu; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

naftalen-2,7-disulfonová kyselina, nikelnatá sůl; [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Dibutylcíndichlorid;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Rtuť

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-aminoethylamino)ethanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-diethoxyethan

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

N-methyl-2-pyrrolidon;

1-methylpyrrolidin-2-on

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyklohexan-3-yl-cyklohex-2-en-1-on

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

3,3-(ethylendioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-on

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

kyselina 1,2-benzendikarboxylová;

di-C6-8-rozvětvené alkylestery bohaté na C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diisobutyl-ftalát

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluoroktansulfonová kyselina;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadekafluoroktan-1-sulfonová kyselina; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kalium-perfluoroktansulfonát;

 

 

Kalium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Diethanolamin-perfluoroktansulfonát; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Amonium-perfluoroktansulfonát;

 

 

Amonium-heptadekafluoroktansulfonát; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Lithium-perfluoroktansulfonát;

 

 

Lithium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Chlor-N,N-dimethylformiminium-chlorid

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on;

[obsahuje ≥ 0,5 % formamidu (č. ES 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketokonazol;

1-[4-(4-{[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy}fenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-on

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kalium-1-methyl-4-3-[1-methyl-3-(morfolinokarbonyl)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4-yliden]prop-1-en-1-yl-3-(morfolinokarbonyl)pyrazol-5-olát;

[obsahuje ≥ 0,5 % dimethylformamidu (č. ES 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

2-(dimethylamino)thioacetamid-hydrochlorid

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9“

 

(c)

Záznamy 024-004-00-7 a 609-023-00-6 se nahrazují tímto:

„Dichroman sodný

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinokap (ISO);

Reakční směs: 2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrofenylkrotonát, 2-(1-ethyl-hexyl)-4,6-dinitrofenylkrotonát a 2-(1-propylpentyl)-4,6-dinitrofenylkrotonát

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3“

 

(8)

Doplňuje se nový dodatek 11, který zní:

„Dodatek 11

Záznamy 28 až 30 – Odchylky pro určité látky

Látky

Odchylky

1.

a)

Perboritan sodný; kyselina perboritá, sodná sůl; kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; peroxymetaboritan sodný; kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, monohydrát; peroxyboritan sodný

č. CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

č. ES 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)

Kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, trihydrát; kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, tetrahydrát; peroxyboritan sodný hexahydrát

č. CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

č. ES 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Detergenty definované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (1). Odchylka platí do 1. června 2013.


(1)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.“