27.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/26


SMĚRNICE KOMISE 2012/40/EU

ze dne 26. listopadu 2012,

kterou se opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2009/91/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tetraboritan disodný do přílohy I uvedené směrnice (2), definuje tetraboritan disodný pomocí tří čísel CAS pro tři různé formy této látky. Čísla CAS vycházejí ze zprávy, kterou předalo Komisi Nizozemsko dne 7. července 2006 a kterou schválil Stálý výbor pro biocidní přípravky dne 20. února 2009.

(2)

Nizozemsko informovalo Komisi, že číslo CAS pro formu pentahydrát v původní zprávě bylo nesprávné, a předalo Komisi opravenou zprávu, podle níž správné číslo CAS pro tuto formu je 12179-04-3. Opravenou zprávu schválil Stálý výbor pro biocidní přípravky dne 25. května 2012.

(3)

Příloha I směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 31. března 2013. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. listopadu 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 201, 1.8.2009, s. 39.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 98/8/ES se třetí sloupec položky číslo 24 nahrazuje tímto:

Název podle IUPAC

identifikační čísla

„tetraboritan disodný

č. ES: 215-540-4

Číslo CAS (bezvodý) 1330-43-4

Číslo CAS (pentahydrát) 12179-04-3

Číslo CAS (dekahydrát) 1303-96-4“