24.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/11/EU

ze dne 19. dubna 2012,

kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (18. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES (3) v platnost vyjádřily zúčastněné strany, zejména z odborné lékařské veřejnosti, vážné obavy týkající se dopadu, který by mohlo mít provedení uvedené směrnice na využívání lékařských postupů založených na lékařském zobrazování, a rovněž byly vyjádřeny obavy týkající se dopadu směrnice na některé průmyslové činnosti.

(2)

Komise posoudila argumenty předložené zúčastněnými stranami a rozhodla se přehodnotit některá ustanovení směrnice 2004/40/ES na základě nových vědeckých poznatků.

(3)

Lhůta pro provedení směrnice 2004/40/ES byla směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/46/ES (4) prodloužena do 30. dubna 2012, aby bylo umožněno přijmout do té doby novou směrnici založenou na nejnovějších poznatcích.

(4)

Dne 14. června 2011 přijala Komise návrh nové směrnice za účelem nahrazení směrnice 2004/40/ES. Cílem nové směrnice je zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a zároveň zachování a rozvoj lékařské a průmyslové činnosti používající elektromagnetická pole. Z tohoto důvodu většina členských států dosud směrnici 2004/40/ES neprovedla, neboť očekávala přijetí nové směrnice do 30. dubna 2012.

(5)

Vzhledem k technické složitosti předmětu je však nepravděpodobné, že by nová směrnice byla přijata do 30. dubna 2012.

(6)

Lhůta 30. dubna 2012 by proto měla být prodloužena. Je tedy nezbytné, aby tato směrnice vstoupila v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 13 odst. 1 směrnice 2004/40/ES se datum „30. dubna 2012“ nahrazuje datem „31. října 2013“.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 19. dubna 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

M. BØDSKOV


(1)  Stanovisko ze dne 22. února 2012 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. března 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. dubna 2012.

(3)  Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 88.