27.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/49


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. listopadu 2012,

kterým se povoluje uvedení dihydrokapsiátu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem C(2012) 8391)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2012/726/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 6. srpna 2010 požádala japonská společnost Ajinomoto Co. Inc. příslušné orgány Spojeného království o uvedení dihydrokapsiátu na trh jako nové složky potravin.

(2)

Dne 10. března 2011 vydal příslušný subjekt pro posuzování potravin ve Spojeném království zprávu o prvním posouzení. V této zprávě dospěl k závěru, že dihydrokapsiát nebude představovat pro spotřebitele zdravotní riziko.

(3)

Dne 13. dubna 2011 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům.

(4)

Během 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 258/97 byly v souladu s uvedeným ustanovením vzneseny odůvodněné námitky.

(5)

Proto byl dne 9. listopadu 2011 konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(6)

EFSA dne 28. června 2012 ve svém vědeckém stanovisku o dihydrokapsiátu (2) dospěl k závěru, že dihydrokapsiát je za navržených podmínek použití a při navržené úrovni použití bezpečný.

(7)

Dihydrokapsiát splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dihydrokapsiát, jak je specifikován v příloze I, může být uveden na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití a maximální míry použití stanovené v příloze II, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (3), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES (5).

Článek 2

Při označování potravin obsahujících dihydrokapsiát povolený tímto rozhodnutím se použije označení „dihydrokapsiát“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Ajinomoto Co. Inc., 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Japonsko.

V Bruselu dne 22. listopadu 2012.

Za Komisi

Maroš ŠEFČOVIČ

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7):2812.

(3)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(4)  Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45.


PŘÍLOHA I

SPECIFIKACE DIHYDROKAPSIÁTU

Definice

Dihydrokapsiát je syntetizován enzymově katalyzovanou esterifikací vanillylalkoholu a 8-methylnonanové kyseliny. Po esterifikaci je dihydrokapsiát extrahován n-hexanem.

Enzym Lipozym 435 byl schválen Dánskou veterinární a potravinářskou správou.

Popis: viskózní bezbarvá až žlutavá tekutina

Chemický vzorec: C18H28O4

Strukturní vzorec:

Image

Číslo CAS: 205687-03-2

Fyzikálně-chemické vlastnosti dihydrokapsiátu

dihydrokapsiát

více než 94 %

8-methylnonanová kyselina

méně než 6 %

vanillylalkohol

méně než 1 %

příbuzné syntetické látky

méně než 2 %


PŘÍLOHA II

POUŽITÍ DIHYDROKAPSIÁTU

Kategorie potravin

Maximální míra použití

Cereální tyčinky

9 mg/100 g

Sušenky, cukroví a keksy

9 mg/100 g

Snacky na rýžové bázi

12 mg/100 g

Nápoje sycené oxidem uhličitým, ředitelné nápoje, nápoje na bázi ovocných šťáv

1,5 mg/100 ml

Nápoje ze zeleniny

2 mg/100 ml

Nápoje na bázi kávy, nápoje na bázi čaje

1,5 mg/100 ml

Vody s příchutí – nesycené

1 mg/100 ml

Předvařené obiloviny z ovesných vloček

2,5 mg/100 g

Ostatní obiloviny

4,5 mg/100 g

Zmrzliny, dezerty z mléka

4 mg/100 g

Pudinkové směsi (k přímé konzumaci)

2 mg/100 g

Produkty na bázi jogurtu

2 mg/100 g

Čokoládové výrobky

7,5 mg/100 g

Tvrdé bonbony

27 mg/100 g

Žvýkačky bez cukru

115 mg/100 g

Přídavky/mléka do kávy

40 mg/100 g

Náhradní sladidla

200 mg/100 g

Polévky (k přímé konzumaci)

1,1 mg/100 g

Salátové dresinky

16 mg/100 g

Rostlinné bílkoviny

5 mg/100 g

Náhražková strava

3 mg/u jedné porce

Nápoje nahrazující jídlo

1 mg/100 ml