14.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/13


ROZHODNUTÍ RADY 2012/503/SZBP

ze dne 13. září 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. srpna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/452/SZBP (1), kterým prodloužila Pozorovatelskou misi Evropské unie v Gruzii (dále jen „EUMM Georgia“ nebo „mise“) zřízenou dne 15. září 2008. Použitelnost uvedeného rozhodnutí končí dnem 14. září 2012.

(2)

Dne 15. května 2012 potvrdil Politický a bezpečnostní výbor doporučení ohledně přezkumu budoucnosti EUMM Georgia na strategické úrovni.

(3)

EUMM Georgia by měla být na základě stávajícího mandátu prodloužena o dalších dvanáct měsíců.

(4)

Mise bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy.

(5)

Rozhodnutí 2010/452/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/452/SZBP se mění takto:

1)

V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Veškerý personál se řídí minimálními bezpečnostními operačními normami pro danou misi a bezpečnostním plánem mise na podporu politiky Unie pro bezpečnost terénu. Pokud jde o ochranu utajovaných informací Unie, které jsou personálu svěřeny v průběhu plnění jeho povinností, dodržuje veškerý personál bezpečnostní zásady a minimální normy stanovené rozhodnutím 2011/292/EU ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (2).

2)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Bezpečnost

1.   Plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření řídí civilní velitel operace, který zároveň zajišťuje jejich řádné a účinné provádění v rámci EUMM Georgia v souladu s články 5 a 9.

2.   Za bezpečnost mise a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na misi v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy a jejích podpůrných dokumentů odpovídá vedoucí mise.

3.   Vedoucímu mise je nápomocen vyšší důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ).

4.   Personál EUMM Georgia absolvuje před nástupem do funkce povinné bezpečnostní školení v souladu s OPLAN. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného vyšším důstojníkem pro bezpečnost mise.

5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací EU v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU.“

3)

V čl. 14 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 15. září 2012 do 14. září 2013 činí 20 900 000 EUR.“

4)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Předávání utajovaných informací

1.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU oprávněn podle potřeby a v souladu s potřebami mise předávat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“.

2.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU a s operačními potřebami mise též oprávněn předávat OSN a OBSE utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem budou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány OSN a OBSE.

3.   V případě zvláštní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU též oprávněn předávat hostitelskému státu utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem jsou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány hostitelského státu.

4.   Vysoký představitel je oprávněn předávat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se mise, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (3).

5.   Vysoký představitel může přenést oprávnění uvedená v odstavcích 1 až 4, jakož i způsobilost uzavírat ujednání uvedená v odstavcích 2 a 3 na své podřízené osoby, na civilního velitele operací nebo na vedoucího mise.

5)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Přezkum mise

Politickému a bezpečnostnímu výboru se každých šest měsíců předloží přezkum mise na základě zprávy vedoucího mise a ESVČ.“

6)

V článku 18 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Jeho použitelnost končí dnem 14. září 2013.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. září 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 213, 13.8.2010, s. 43.

(2)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 17.“

(3)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).“