27.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/17


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EUCAP SAHEL NIGER/1/2012

ze dne 17. července 2012

o jmenování vedoucího mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP SAHEL Niger)

(2012/436/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (1) (EUCAP SAHEL Niger), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2012/392/SZBP Rada v souladu s článkem 38 Smlouvy zmocnila Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem politické kontroly a strategického řízení mise EUCAP SAHEL Niger, včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.

(2)

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhla jmenovat vedoucím mise EUCAP SAHEL Niger plukovníka Francisca ESPINOSU NAVASE,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Plukovník Francisco ESPINOSA NAVAS je jmenován vedoucím mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP SAHEL Niger) na období 12 měsíců.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 17. července 2012.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

O. SKOOG


(1)  Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 48.