30.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 281/2012/EU

ze dne 29. března 2012,

kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 písm. g) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vzhledem k vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování, jehož cílem je zvýšit dopad úsilí Unie v oblasti znovuusídlování při poskytování ochrany uprchlíkům a dosáhnout co největšího strategického dopadu znovuusídlování díky lepšímu zaměření na osoby, které znovuusídlení potřebují nejvíce, je třeba v oblasti znovuusídlování formulovat společné priority na úrovni Unie.

(2)

Článek 80 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že politiky Unie podle kapitoly týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví a jejich provádění se mají řídit zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni, a že, kdykoli je to nutné, mají akty Unie přijaté podle uvedené kapitoly obsahovat vhodná opatření pro používání této zásady.

(3)

Za tímto účelem jsou konkrétní společné priority Unie na rok 2013 v oblasti znovuusídlování, jež jsou uvedeny v příloze, která se tímto rozhodnutím doplňuje do rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (2) č. 573/2007/ES, vytvořeny na základě dvou kategorií, z nichž první by měla zahrnovat osoby, které patří do zvláštní kategorie a na něž se vztahují kritéria znovuusídlení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, a druhá by měla zahrnovat osoby ze země či regionu, jež byly určeny v roční prognóze znovuusídlení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a u nichž by společné opatření Unie mělo významný dopad na řešení potřeb ochrany.

(4)

S ohledem na potřeby v oblasti znovuusídlování stanovené v příloze, která se tímto rozhodnutím doplňuje do rozhodnutí č. 573/2007/ES a která uvádí konkrétní společné priority Unie v oblasti znovuusídlování, je rovněž nezbytné poskytnout dodatečnou finanční podporu na znovuusídlování osob, pokud jde o určité zeměpisné regiony a státní příslušnosti a rovněž o určité kategorie uprchlíků, kteří mají být znovuusídleni, je-li znovuusídlení považováno za nejvhodnější řešení jejich zvláštních potřeb.

(5)

Vzhledem k významu strategického využívání znovuusídlování osob ze zemí nebo regionů, na které se vztahuje provádění regionálních programů ochrany, je nezbytné poskytnout dodatečnou finanční podporu na znovuusídlení osob z Tanzanie, východní Evropy (Bělorusko, Moldavská republika a Ukrajina), Afrického rohu (Džibutsko, Keňa a Jemen), severní Afriky (Egypt, Libye a Tunisko), jakož i ze všech dalších zemí nebo regionů, které budou v budoucnosti takto určeny.

(6)

S cílem povzbudit více členských států k zapojení do znovuusídlovacích akcí je rovněž třeba poskytnout dodatečnou finanční podporu členským státům, které se rozhodnou uskutečnit znovuusídlení osob poprvé.

(7)

Rovněž je nezbytné stanovit pravidla týkající se způsobilosti výdajů na dodatečnou finanční podporu na znovuusídlování.

(8)

V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(9)

V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(10)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí č. 573/2007/ES se mění takto:

1)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy obdrží pevnou částku v souladu s odstavcem 3a za každou osobu, která byla znovuusídlena na základě jedné či více následujících priorit:

a)

osoby ze země či regionu určeného k provádění regionálního programu ochrany;

b)

osoby z jedné či více následujících zranitelných skupin:

ohrožené děti a ženy,

nezletilé osoby bez doprovodu,

osoby, které byly vystaveny násilí nebo mučení,

osoby, jejichž vážný zdravotní stav může být vyřešen pouze, pokud jsou znovuusídleny,

osoby, které potřebují být mimořádně či naléhavě znovuusídleny z důvodu právní nebo fyzické ochrany;

c)

konkrétní společné priority Unie v oblasti znovuusídlování na rok 2013, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Členské státy obdrží pevnou částku 4 000 EUR za každou osobu, která byla znovuusídlena na základě priorit uvedených v odstavci 3.

V níže uvedených případech se pevná částka navýší takto:

6 000 EUR za každou znovuusídlenou osobu v případě členských států, které obdrží z fondu pevnou částku na znovuusídlení poprvé,

5 000 EUR za každou znovuusídlenou osobu v případě členských států, které již v předchozích letech, kdy byl fond funkční, jednou obdržely z fondu pevnou částku na znovuusídlení.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   V případě, že členský stát znovuusídlí osobu na základě více než jedné z priorit Unie v oblasti znovuusídlování uvedených v odstavci 3, obdrží za tuto osobu pevnou částku pouze jednou.“;

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Členské státy poskytnou Komisi do 1. května 2012 odhad počtu osob, které v průběhu nadcházejícího kalendářního roku znovuusídlí na základě priorit uvedených v odstavci 3, včetně rozpisu podle kategorií vyjmenovaných v uvedeném odstavci. Komise sdělí tuto informaci výboru uvedenému v článku 52.“;

e)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„7.   O výsledcích a dopadu finanční pobídky ke znovuusídlovacím akcím na základě priorit uvedených v odstavci 3 podávají členské státy zprávu uvedenou v čl. 50 odst. 2 a Komise zprávu uvedenou v čl. 50 odst. 3.“

2)

V článku 35 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Pevná částka za každou znovuusídlenou osobu přidělená členskému státu bude poskytnuta formou paušální částky za každou osobu, která byla skutečně znovuusídlena.“

3)

Znění obsažené v příloze tohoto rozhodnutí se doplňuje do rozhodnutí č. 573/2007/ES jako příloha.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 29. března 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

N. WAMMEN


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 (Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 161) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 8. března 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. března 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst., L 144, 6.6.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Seznam konkrétních společných priorit Unie v oblasti znovuusídlování na rok 2013

1)

konžští uprchlíci v oblasti Velkých jezer (Burundi, Malawi, Rwanda a Zambie);

2)

uprchlíci z Iráku v Turecku, Sýrii, Libanonu a Jordánsku;

3)

afghánští uprchlíci v Turecku, Pákistánu a Íránu;

4)

somálští uprchlíci v Etiopii;

5)

barmští uprchlíci v Bangladéši, Malajsii a Thajsku;

6)

eritrejští uprchlíci ve východním Súdánu.“