15.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/12


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. května 2012

o nezařazení naledu pro přípravky typu 18 do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh

(oznámeno pod číslem C(2012) 3050)

(Text s významem pro EHP)

(2012/257/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje naled.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 1451/2007 byl naled (číslo CAS 300-76-5; číslo ES 206-098-3) v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice.

(3)

Francie byla jmenována členským státem zpravodajem a dne 17. února 2010 předložila Komisi zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky zařazeny dne 9. prosince 2011 do hodnotící zprávy.

(5)

Hodnocení prokázalo, že u biocidních přípravků používaných jako insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, které obsahují naled, nelze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Hodnocení různých scénářů v rámci posuzování rizik pro lidské zdraví a posuzování rizik pro životní prostředí ukázalo na potenciální a nepřijatelné riziko. Hodnocení navíc neprokázalo dostatečnou účinnost. Není proto vhodné zahrnout naled pro použití v typu přípravku 18 do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(6)

V zájmu právní jistoty by se mělo určit datum, od kterého biocidní přípravky typu 18, které obsahují naled, nesmí být uváděny na trh, přičemž je třeba brát v úvahu jak nepřijatelné účinky těchto přípravků, tak legitimní očekávání výrobců těchto přípravků.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Naled se nezařadí do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro typ přípravku 18.

Článek 2

Pro účely čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1451/2007 se biocidní přípravky typu 18, které obsahují naled (číslo CAS 300-76-5; číslo ES 206-098-3), nesmějí uvádět na trh s účinkem od 1. listopadu 2012.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. května 2012.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.